Tập lệnh liên kết vùng chứa

Một tập lệnh liên kết với một tệp Google Trang tính, Tài liệu, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu nếu tập lệnh đó được tạo từ tài liệu đó chứ không phải dưới dạng một tập lệnh độc lập. Tệp mà tập lệnh ràng buộc đính kèm được gọi là "vùng chứa". Các tập lệnh ràng buộc thường hoạt động như các tập lệnh độc lập, ngoại trừ việc các tập lệnh này không xuất hiện trong Google Drive, không thể tách khỏi tệp mà chúng liên kết và có một số đặc quyền đặc biệt đối với tệp mẹ.

Lưu ý rằng các tập lệnh cũng có thể được liên kết với Google Sites, nhưng các tập lệnh này gần như luôn được triển khai dưới dạng ứng dụng web. Các tập lệnh liên kết với Google Trang tính, Tài liệu, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu cũng có thể trở thành ứng dụng web, mặc dù trường hợp này không phổ biến.

Tạo tập lệnh ràng buộc

Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày

Để tạo tập lệnh liên kết trong Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, hãy mở một tài liệu trong Tài liệu, bảng tính trong Trang tính hoặc một bản trình bày trong Trang trình bày rồi nhấp vào Tiện ích > Apps Script. Để mở lại tập lệnh trong tương lai, hãy làm tương tự hoặc mở tập lệnh từ Trang tổng quan Apps Script.

Google Biểu mẫu

Để tạo tập lệnh liên kết trong Google Biểu mẫu, hãy mở một biểu mẫu rồi nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác > Trình chỉnh sửa tập lệnh. Để mở lại tập lệnh trong tương lai, hãy làm tương tự hoặc mở tập lệnh trong Trang tổng quan Apps Script.

Phương thức đặc biệt

Tập lệnh ràng buộc có thể gọi một số phương thức mà các tập lệnh độc lập không thể:

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn mở rộng Google Trang tính hoặc hướng dẫn mở rộng Google Tài liệu.

Trình đơn, hộp thoại và thanh bên tuỳ chỉnh

Tập lệnh liên kết có thể tuỳ chỉnh Google Trang tính, Tài liệu và Biểu mẫu bằng cách thêm trình đơn tuỳ chỉnhhộp thoại hoặc thanh bên. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng một tập lệnh chỉ có thể tương tác với giao diện người dùng cho thực thể hiện tại của tệp đang mở. Nghĩa là một tập lệnh liên kết với một tài liệu không thể ảnh hưởng đến giao diện người dùng của tài liệu khác.

Kênh bổ sung

Tiện ích bổ sung chạy trong Gmail, Google Trang tính, Tài liệu, Trang trình bày và Biểu mẫu. Nếu bạn đã phát triển một tập lệnh ràng buộc hoặc độc lập và muốn chia sẻ tập lệnh đó với mọi người, Apps Script sẽ cho phép bạn publish tập lệnh của mình dưới dạng tiện ích bổ sung để người dùng khác có thể cài đặt tập lệnh đó từ cửa hàng tiện ích bổ sung.

Điều kiện kích hoạt

Tập lệnh liên kết có thể sử dụng các điều kiện kích hoạt đơn giản như hàm onOpen() đặc biệt. Hàm này sẽ tự động chạy bất cứ khi nào người dùng có quyền chỉnh sửa mở một tệp. Giống như mọi loại tập lệnh, các tập lệnh này cũng có thể sử dụng trình kích hoạt có thể cài đặt.

Hàm tuỳ chỉnh

Hàm tuỳ chỉnh là một hàm trong tập lệnh liên kết với Google Trang tính mà bạn gọi trực tiếp từ một ô bằng cú pháp =myFunctionName(). Do đó, hàm tuỳ chỉnh tương tự như hàng trăm hàm tích hợp sẵn trong Trang tính như AVERAGE hoặc SUM, ngoại trừ việc bạn xác định hành vi của hàm tuỳ chỉnh.

Quyền truy cập vào các tập lệnh ràng buộc

Chỉ những người dùng có quyền chỉnh sửa vùng chứa mới có thể chạy tập lệnh liên kết của vùng chứa đó. Những cộng tác viên chỉ có quyền xem không thể mở trình chỉnh sửa tập lệnh, mặc dù nếu tạo bản sao của tệp vùng chứa, thì họ sẽ trở thành chủ sở hữu của bản sao, đồng thời có thể xem và chạy bản sao của tập lệnh.

Để tìm hiểu cách chia sẻ tệp vùng chứa của một tập lệnh, hãy tham khảo bài viết Chia sẻ tệp từ Google Drive.