Tập lệnh độc lập

Tập lệnh độc lập là mọi tập lệnh không liên kết với tệp Google Trang tính, Tài liệu, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu. Các tập lệnh này xuất hiện trong các tệp của bạn trong Google Drive.

Tạo tập lệnh độc lập

Cách dễ nhất để tạo một tập lệnh độc lập là truy cập vào script.google.com và ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Dự án mới.

Bạn cũng có thể tạo tập lệnh độc lập từ Google Drive. Chuyển đến Google Drive rồi nhấp vào Mới > Khác > Google Apps Script.

Chạy một tập lệnh độc lập

Để chạy một hàm từ trình chỉnh sửa tập lệnh, ở trên cùng, hãy chọn tên của hàm bạn muốn thực thi rồi nhấp vào Run (Chạy).

Sử dụng tập lệnh độc lập

Nhiều tập lệnh độc lập là các tập lệnh tiện ích — ví dụ: để tìm kiếm các tệp cũ có tên chứa "không có tiêu đề" trên Google Drive để bạn có thể xoá các tệp đó.

Bạn cũng có thể triển khai một tập lệnh độc lập dưới dạng một ứng dụng web hoặc thiết lập để tự động chạy từ trình kích hoạt có thể cài đặt.

Cuối cùng, hiện bạn có thể phát hành tiện ích bổ sung qua các tập lệnh độc lập.