Hạn mức cho các dịch vụ của Google

Các dịch vụ Apps Script có hạn mức hằng ngày và bị giới hạn đối với một số tính năng. Nếu bạn vượt quá hạn mức hoặc giới hạn, tập lệnh của bạn sẽ ném ra một ngoại lệ và ngừng thực thi.

Lưu ý quan trọng: Một số tính năng có hạn mức bổ sung từ sản phẩm của Google liên kết với các tính năng đó. Việc sử dụng dịch vụ Apps Script của một sản phẩm sẽ được tính vào tất cả hạn mức dự trữ liên quan. Một tính năng sẽ không hoạt động nếu bạn đạt đến bất kỳ hạn mức nào liên quan.

Hạn mức hiện tại

Hạn mức được đặt ở nhiều mức cho người dùng cá nhân (chẳng hạn như gmail.com) hoặc tài khoản G Suite phiên bản miễn phí (ngừng cung cấp) và tài khoản Google Workspace. Hạn mức được tính cho mỗi người dùng và được đặt lại sau 24 giờ sau yêu cầu đầu tiên.

Sử dụng các hạn mức dưới đây để giúp kiểm tra tập lệnh của bạn. Tất cả hạn mức có thể bị loại bỏ, giảm hoặc thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Tính năng Người tiêu dùng (ví dụ: gmail.com) và
phiên bản G Suite miễn phí
()
Tài khoản
Google Workspace
Số sự kiện lịch được tạo 5.000 / ngày 10.000 / ngày
Số liên hệ được tạo 1.000 / ngày 2.000 / ngày
Đã tạo tài liệu 250 / ngày 1.500 / ngày
Đã chuyển đổi tệp 2.000 / ngày 4.000 / ngày
Số người nhận email mỗi ngày 100* / ngày 1.500* / ngày
Số người nhận email mỗi ngày trong miền 100* / ngày 2.000 / ngày
Đọc/ghi email (không bao gồm gửi) 20.000 / ngày 50.000 / ngày
Số lượt đọc từ nhóm 2.000 / ngày 10.000 / ngày
Số kết nối JDBC 10.000 / ngày 50.000 / ngày
Số kết nối JDBC bị lỗi 100 / ngày 500 / ngày
Số bản trình bày có thể tạo 250 / ngày 1.500 / ngày
Đọc/ghi thuộc tính 50.000 / ngày 500.000 / ngày
Đã tạo trang trình bày 250 / ngày 1.500 / ngày
Số bảng tính được tạo 250 / ngày 3.200 / ngày
Tổng thời gian chạy trình kích hoạt 90 phút / ngày 6 giờ / ngày
Số lệnh gọi tìm nạp URL 20.000 / ngày 100.000 / ngày
Hiển thị Bản đồ tĩnh 1.000 / ngày 10.000 / ngày
Truy vấn về Chỉ đường trên Google Map 1.000 / ngày 10.000 / ngày
Lệnh gọi mã địa lý trên Google Maps 1.000 / ngày 10.000 / ngày
Dịch cuộc gọi 5.000 / ngày 20.000 / ngày
Truy vấn mẫu độ cao trên Google Maps 1.000 / ngày 10.000 / ngày
Dự án Apps Script 50 sản phẩm / ngày 50 sản phẩm / ngày

Hạn chế hiện tại

Hãy sử dụng các giới hạn dưới đây để kiểm tra tập lệnh của bạn. Tất cả các giới hạn có thể bị loại bỏ, giảm hoặc thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Tính năng Người tiêu dùng (ví dụ: gmail.com) và
phiên bản G Suite miễn phí
()
Tài khoản
Google Workspace
Thời gian chạy của tập lệnh 6 phút / lượt thực thi 6 phút / lượt thực thi
Thời gian chạy của hàm tuỳ chỉnh 30 giây / lượt thực thi 30 giây / lượt thực thi
Thời gian chạy của tiện ích bổ sung cho Google Workspace 30 giây / lượt thực thi 30 giây / lượt thực thi
Số lần thực thi đồng thời trên mỗi người dùng 30 / người dùng 30 / người dùng
Thực thi đồng thời trên mỗi tập lệnh 1.000 1.000
Tệp đính kèm trong email 250 / thư 250 / thư
Kích thước nội dung email 200 KB / thư 400 KB / thư
Số người nhận email trên mỗi thư 50 / thư 50 / thư
Tổng kích thước các tệp đính kèm của email 25 MB / thư 25 MB / thư
Kích thước giá trị của thuộc tính 9 KB / val 9 KB / val
Tổng dung lượng lưu trữ của tài sản 500 KB / cửa hàng tài sản 500 KB / cửa hàng tài sản
Điều kiện kích hoạt 20 / người dùng / tập lệnh 20 / người dùng / tập lệnh
Kích thước phản hồi Tìm nạp URL 50 MB / cuộc gọi 50 MB / cuộc gọi
Tiêu đề tìm nạp URL 100 / cuộc gọi 100 / cuộc gọi
Kích thước tiêu đề tìm nạp URL 8 KB / cuộc gọi 8 KB / cuộc gọi
Kích thước POST tìm nạp URL 50 MB / cuộc gọi 50 MB / cuộc gọi
Độ dài URL tìm nạp URL 2 KB / cuộc gọi 2 KB / cuộc gọi
Phiên bản 200 / tập lệnh 200 / tập lệnh

Thông báo trường hợp ngoại lệ

Nếu đạt đến hạn mức hoặc giới hạn, một tập lệnh sẽ gửi ra một ngoại lệ với thông báo tương tự như sau:

  • Limit exceeded: Email Attachments Per Message. Điều này cho thấy rằng tập lệnh đã vượt quá một trong các hạn mức hoặc giới hạn nêu trên.
  • Service invoked too many times: Calendar. Mã này cho biết tập lệnh đã gọi dịch vụ đã cho quá nhiều lần trong một ngày.
  • Service invoked too many times in a short time: Calendar. Try Utilities.sleep(1000) between calls. Điều này cho biết tập lệnh đã gọi dịch vụ đã cho quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Service using too much computer time for one day. Điều này cho thấy tập lệnh đã vượt quá tổng thời gian thực thi cho phép trong một ngày. Lỗi này thường xảy ra nhất với các tập lệnh chạy trên một điều kiện kích hoạt có giới hạn hằng ngày thấp hơn so với các tập lệnh được thực thi theo cách thủ công.
  • Script invoked too many times per second for this Google user account. Điều này cho thấy tập lệnh đã bắt đầu thực thi quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Tình trạng này thường xảy ra đối với các hàm tuỳ chỉnh được gọi nhiều lần trong một bảng tính. Để tránh lỗi này, hãy mã hoá các hàm tuỳ chỉnh để chỉ cần gọi các hàm này một lần cho mỗi dải dữ liệu, như đã giải thích trong hướng dẫn về hàm tuỳ chỉnh.
  • There are too many scripts running simultaneously for this Google user account. Điều này cho biết rằng bạn có quá nhiều tập lệnh thực thi cùng một lúc, mặc dù không nhất thiết phải là cùng một tập lệnh. Giống như ngoại lệ ở trên, điều này thường xảy ra nhất đối với các hàm tuỳ chỉnh được gọi nhiều lần trong một bảng tính.