REST Resource: scripts

منبع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

run

عملکردی را در پروژه Apps Script اجرا می کند.