บริการ Tasks

บริการ Tasks จะช่วยให้คุณใช้ API ของ Google Tasks ใน Apps Script ได้ API นี้ช่วยให้ผู้ใช้จัดการงานต่างๆ ใน Gmail ได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดดูเอกสารอ้างอิงสำหรับ Tasks API บริการ Tasks จะใช้ออบเจ็กต์ เมธอด และพารามิเตอร์เดียวกันกับ API สาธารณะ เช่นเดียวกับบริการขั้นสูงทั้งหมดใน Apps Script โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อวิธีกำหนดลายเซ็นของเมธอด

หากต้องการรายงานปัญหาและค้นหาการสนับสนุนอื่นๆ โปรดดูคู่มือการสนับสนุน Tasks

แอปพลิเคชันตัวอย่าง

Simple Tasks ของเว็บแอปพลิเคชันตัวอย่างจะแสดงวิธีใช้บริการ Tasks สำหรับการดำเนินการทั้งการอ่านและเขียน คุณดูซอร์สโค้ดแบบเต็มได้ในที่เก็บของ GitHub

รหัสตัวอย่าง

โค้ดตัวอย่างด้านล่างใช้ API เวอร์ชัน 1

แสดงรายการงาน

ตัวอย่างนี้แสดงรายการงานในบัญชีของคุณ

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists the titles and IDs of tasksList.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasklists/list
 */
function listTaskLists() {
 try {
  // Returns all the authenticated user's task lists.
  const taskLists = Tasks.Tasklists.list();
  // If taskLists are available then print all tasklists.
  if (!taskLists.items) {
   console.log('No task lists found.');
   return;
  }
  // Print the tasklist title and tasklist id.
  for (let i = 0; i < taskLists.items.length; i++) {
   const taskList = taskLists.items[i];
   console.log('Task list with title "%s" and ID "%s" was found.', taskList.title, taskList.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s ', err.message);
 }
}

แสดงรายการงาน

ตัวอย่างนี้แสดงงานภายในรายการงานที่ระบุ

advanced/tasks.gs
/**
 * Lists task items for a provided tasklist ID.
 * @param {string} taskListId The tasklist ID.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/list
 */
function listTasks(taskListId) {
 try {
  // List the task items of specified tasklist using taskList id.
  const tasks = Tasks.Tasks.list(taskListId);
  // If tasks are available then print all task of given tasklists.
  if (!tasks.items) {
   console.log('No tasks found.');
   return;
  }
  // Print the task title and task id of specified tasklist.
  for (let i = 0; i < tasks.items.length; i++) {
   const task = tasks.items[i];
   console.log('Task with title "%s" and ID "%s" was found.', task.title, task.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}

เพิ่มงาน

ตัวอย่างนี้จะเพิ่มงานใหม่ไปยังรายการงาน

advanced/tasks.gs
/**
 * Adds a task to a tasklist.
 * @param {string} taskListId The tasklist to add to.
 * @see https://developers.google.com/tasks/reference/rest/v1/tasks/insert
 */
function addTask(taskListId) {
 // Task details with title and notes for inserting new task
 let task = {
  title: 'Pick up dry cleaning',
  notes: 'Remember to get this done!'
 };
 try {
  // Call insert method with taskDetails and taskListId to insert Task to specified tasklist.
  task = Tasks.Tasks.insert(task, taskListId);
  // Print the Task ID of created task.
  console.log('Task with ID "%s" was created.', task.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception from Tasks.insert() of Task API
  console.log('Failed with an error %s', err.message);
 }
}