שירות Directory SDK ל-Admin

שירות Admin SDK Directory מאפשר להשתמש ב-Admin SDK's Directory API ב-Apps Script. ה-API הזה מאפשר למנהלי מערכת של Google Workspace דומיינים (כולל מפיצים) לנהל מכשירים, קבוצות, משתמשים וישויות אחרות בדומיינים שלהם.

חומרי עזר

למידע מפורט על השירות, אפשר לעיין במסמכי התיעוד של Admin SDK Directory API. כמו כל השירותים המתקדמים ב-Apps Script, גם ספריית ה-SDK של מנהל המערכת משתמשת באותם אובייקטים, שיטות ופרמטרים כמו ה-API הציבורי. מידע נוסף זמין במאמר איך נקבעות חתימות שיטה.

כדי לדווח על בעיות ולמצוא תמיכה נוספת, אפשר לעיין במדריך התמיכה של Admin SDK Directory.

קוד לדוגמה

הקוד לדוגמה שמוצג כאן משתמש בגרסה 1 של ה-API.

הצגת כל המשתמשים

בדוגמה הזו מפורטים כל המשתמשים בדומיין שממוינים לפי שם פרטי.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the users in a domain sorted by first name.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/list
 */
function listAllUsers() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Users.list({
   domain: 'example.com',
   orderBy: 'givenName',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const users = page.users;
  if (!users) {
   Logger.log('No users found.');
   return;
  }
  // Print the user's full name and email.
  for (const user of users) {
   Logger.log('%s (%s)', user.name.fullName, user.primaryEmail);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

הוספת משתמש

הדוגמה הזו מקבלת משתמש לפי כתובת האימייל שלו ומתעדת את כל הנתונים שלו כמחרוזת JSON.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Get a user by their email address and logs all of their data as a JSON string.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get
 */
function getUser() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 try {
  const user = AdminDirectory.Users.get(userEmail);
  Logger.log('User data:\n %s', JSON.stringify(user, null, 2));
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

הוספת משתמש

הדוגמה הזו מוסיפה משתמש חדש לדומיין, כולל רק המידע הנדרש. הרשימה המלאה של שדות המשתמש מופיעה במסמכי התיעוד.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a new user to the domain, including only the required information. For
 * the full list of user fields, see the API's reference documentation:
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/insert
 */
function addUser() {
 let user = {
  // TODO (developer) - Replace primaryEmail value with yours
  primaryEmail: 'liz@example.com',
  name: {
   givenName: 'Elizabeth',
   familyName: 'Smith'
  },
  // Generate a random password string.
  password: Math.random().toString(36)
 };
 try {
  user = AdminDirectory.Users.insert(user);
  Logger.log('User %s created with ID %s.', user.primaryEmail, user.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

יצירת כינוי

הדוגמה הזו יוצרת כינוי (כינוי) למשתמש.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Creates an alias (nickname) for a user.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users.aliases/insert
 */
function createAlias() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 let alias = {
  alias: 'chica@example.com'
 };
 try {
  alias = AdminDirectory.Users.Aliases.insert(alias, userEmail);
  Logger.log('Created alias %s for user %s.', alias.alias, userEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

הצגת כל הקבוצות

הדוגמה הזו מפרטת את כל הקבוצות בדומיין.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the groups in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/groups/list
 */
function listAllGroups() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Groups.list({
   domain: 'example.com',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const groups = page.groups;
  if (!groups) {
   Logger.log('No groups found.');
   return;
  }
  // Print group name and email.
  for (const group of groups) {
   Logger.log('%s (%s)', group.name, group.email);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

הוספה של חבר לקבוצה

הדוגמה הזו מוסיפה משתמש לקבוצה קיימת בדומיין.

Advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a user to an existing group in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/members/insert
 */
function addGroupMember() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 // TODO (developer) - Replace groupEmail value with yours
 const groupEmail = 'bookclub@example.com';
 const member = {
  email: userEmail,
  role: 'MEMBER'
 };
 try {
  AdminDirectory.Members.insert(member, groupEmail);
  Logger.log('User %s added as a member of group %s.', userEmail, groupEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}