REST Resource: buildingInsights

Tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào được liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

findClosest

Định vị toà nhà gần nhất với điểm truy vấn.