Tổng quan

SDK Điều hướng dành cho Android bổ sung các tính năng chỉ đường vào SDK Bản đồ dành cho Android. Nếu ứng dụng Android chạy Google Maps của bạn cần các tính năng chỉ đường, thì ứng dụng đó phải phụ thuộc vào SDK Điều hướng dành cho Android.

Điều đó có nghĩa là hầu hết các chức năng trong SDK Maps dành cho Android đều hoạt động giống như trong SDK điều hướng dành cho Android. Bạn truy cập vào các đối tượng này bằng cùng một gói com.google.android.gms.maps, bất kể bạn sử dụng phần phụ thuộc SDK nào. Điều này có nghĩa là nếu trước đây ứng dụng của bạn phụ thuộc vào SDK Maps cho Android, thì bạn có thể thay đổi phần phụ thuộc của ứng dụng đó sang SDK điều hướng cho Android mà không ảnh hưởng đến chức năng hiện có của ứng dụng, trừ hai trường hợp ngoại lệ đáng chú ý:

  • Các API gửi một ngoại lệ.
  • API không hoạt động trong NavSDK và không có ảnh hưởng gì khi được gọi.

Những trường hợp ngoại lệ này được mô tả dưới đây.

API gửi một ngoại lệ

Hàm sau đây trả về một ngoại lệ nếu ứng dụng của bạn cho phép:

API không có chức năng trong SDK điều hướng

Các API sau không có chức năng trong SDK điều hướng nhưng cũng không ảnh hưởng nếu mã của bạn gọi các API đó. Chúng thuộc các danh mục sau:

  • Các API cho hoạt động của thiết bị đeo.
  • Các API khác.

API cho thiết bị đeo

Thông thường, GoogleMapOptions.ambientEnabled sẽ cho phép bạn tắt hoặc bật chế độ môi trường xung quanh cho ứng dụng cho thiết bị đeo. Ngoài ra, các phương thức onEnterAmbientonExitAmbient tồn tại trong MapViewMapFragment, nhưng không ảnh hưởng khi được gọi. Đối với thiết bị đeo, hãy sử dụng nguồn cấp dữ liệu TBT.

API khác