בחירה במקום הנוכחי והצגת פרטים במפה

במדריך הזה תלמדו איך לפתח אפליקציה ל-iOS שמאחזרת את המיקום הנוכחי של המכשיר, מזהה מיקומים סבירים, מציגה למשתמש בקשה לבחור את ההתאמה הכי טובה ומציגה סמן במפה למיקום שנבחר.

התוכן מתאים למשתמשים בעלי ידע כללי או ראשוני ב-Swift או ב-Objective-C, וכן ידע כללי ב-Xcode. לקבלת מדריך מתקדם ליצירת מפות, אפשר לקרוא את המדריך למפתחים.

במדריך הזה תצרו את המפה הבאה. הסמן במפה ממוקם בסן פרנסיסקו, קליפורניה, אבל יועבר למיקום שבו המכשיר או הסימולטור נמצאים.

מדריך זה משתמש ב-Places SDK ל-iOS, ב-Maps SDK ל-iOS וב-Apple Core Location framework.

קבל את הקוד

שכפול או הורדה של מאגר הדוגמאות ל-iOS של מפות Google מ-GitHub.

לחלופין, לחץ על הלחצן הבא כדי להוריד את קוד המקור:

אני רוצה לקבל את הקוד

Swift MapViewController

/*
 * Copyright 2016 Google Inc. All rights reserved.
 *
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
 * file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
 * the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
 * ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

import UIKit
import GoogleMaps
import GooglePlaces

class MapViewController: UIViewController {

 var locationManager: CLLocationManager!
 var currentLocation: CLLocation?
 var mapView: GMSMapView!
 var placesClient: GMSPlacesClient!
 var preciseLocationZoomLevel: Float = 15.0
 var approximateLocationZoomLevel: Float = 10.0

 // An array to hold the list of likely places.
 var likelyPlaces: [GMSPlace] = []

 // The currently selected place.
 var selectedPlace: GMSPlace?

 // Update the map once the user has made their selection.
 @IBAction func unwindToMain(segue: UIStoryboardSegue) {
  // Clear the map.
  mapView.clear()

  // Add a marker to the map.
  if let place = selectedPlace {
   let marker = GMSMarker(position: place.coordinate)
   marker.title = selectedPlace?.name
   marker.snippet = selectedPlace?.formattedAddress
   marker.map = mapView
  }

  listLikelyPlaces()
 }

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  
  // Initialize the location manager.
  locationManager = CLLocationManager()
  locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest
  locationManager.requestWhenInUseAuthorization()
  locationManager.distanceFilter = 50
  locationManager.startUpdatingLocation()
  locationManager.delegate = self

  placesClient = GMSPlacesClient.shared()

  // A default location to use when location permission is not granted.
  let defaultLocation = CLLocation(latitude: -33.869405, longitude: 151.199)
  
  // Create a map.
  let zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == .fullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: defaultLocation.coordinate.latitude,
                     longitude: defaultLocation.coordinate.longitude,
                     zoom: zoomLevel)
  mapView = GMSMapView.map(withFrame: view.bounds, camera: camera)
  mapView.settings.myLocationButton = true
  mapView.autoresizingMask = [.flexibleWidth, .flexibleHeight]
  mapView.isMyLocationEnabled = true

  // Add the map to the view, hide it until we've got a location update.
  view.addSubview(mapView)
  mapView.isHidden = true

  listLikelyPlaces()
 }

 // Populate the array with the list of likely places.
 func listLikelyPlaces() {
  // Clean up from previous sessions.
  likelyPlaces.removeAll()

  let placeFields: GMSPlaceField = [.name, .coordinate]
  placesClient.findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocation(withPlaceFields: placeFields) { (placeLikelihoods, error) in
   guard error == nil else {
    // TODO: Handle the error.
    print("Current Place error: \(error!.localizedDescription)")
    return
   }

   guard let placeLikelihoods = placeLikelihoods else {
    print("No places found.")
    return
   }
   
   // Get likely places and add to the list.
   for likelihood in placeLikelihoods {
    let place = likelihood.place
    self.likelyPlaces.append(place)
   }
  }
 }

 // Prepare the segue.
 override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
  if segue.identifier == "segueToSelect" {
   if let nextViewController = segue.destination as? PlacesViewController {
    nextViewController.likelyPlaces = likelyPlaces
   }
  }
 }
}

// Delegates to handle events for the location manager.
extension MapViewController: CLLocationManagerDelegate {

 // Handle incoming location events.
 func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didUpdateLocations locations: [CLLocation]) {
  let location: CLLocation = locations.last!
  print("Location: \(location)")

  let zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == .fullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: location.coordinate.latitude,
                     longitude: location.coordinate.longitude,
                     zoom: zoomLevel)

  if mapView.isHidden {
   mapView.isHidden = false
   mapView.camera = camera
  } else {
   mapView.animate(to: camera)
  }

  listLikelyPlaces()
 }

 // Handle authorization for the location manager.
 func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didChangeAuthorization status: CLAuthorizationStatus) {
  // Check accuracy authorization
  let accuracy = manager.accuracyAuthorization
  switch accuracy {
  case .fullAccuracy:
    print("Location accuracy is precise.")
  case .reducedAccuracy:
    print("Location accuracy is not precise.")
  @unknown default:
   fatalError()
  }
  
  // Handle authorization status
  switch status {
  case .restricted:
   print("Location access was restricted.")
  case .denied:
   print("User denied access to location.")
   // Display the map using the default location.
   mapView.isHidden = false
  case .notDetermined:
   print("Location status not determined.")
  case .authorizedAlways: fallthrough
  case .authorizedWhenInUse:
   print("Location status is OK.")
  @unknown default:
   fatalError()
  }
 }

 // Handle location manager errors.
 func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didFailWithError error: Error) {
  locationManager.stopUpdatingLocation()
  print("Error: \(error)")
 }
}

   

Swift PlacesViewController

/*
 * Copyright 2017 Google Inc. All rights reserved.
 *
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
 * file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
 * the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
 * ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
 * permissions and limitations under the License.
 */

import UIKit
import GooglePlaces

class PlacesViewController: UIViewController {

 @IBOutlet weak var tableView: UITableView!

 // An array to hold the list of possible locations.
 var likelyPlaces: [GMSPlace] = []
 var selectedPlace: GMSPlace?

 // Cell reuse id (cells that scroll out of view can be reused).
 let cellReuseIdentifier = "cell"

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  // Register the table view cell class and its reuse id.
  tableView.register(UITableViewCell.self, forCellReuseIdentifier: cellReuseIdentifier)

  // This view controller provides delegate methods and row data for the table view.
  tableView.delegate = self
  tableView.dataSource = self

  tableView.reloadData()
 }

 // Pass the selected place to the new view controller.
 override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
  if segue.identifier == "unwindToMain" {
   if let nextViewController = segue.destination as? MapViewController {
    nextViewController.selectedPlace = selectedPlace
   }
  }
 }
}

// Respond when a user selects a place.
extension PlacesViewController: UITableViewDelegate {
 func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
  selectedPlace = likelyPlaces[indexPath.row]
  performSegue(withIdentifier: "unwindToMain", sender: self)
 }

 // Adjust cell height to only show the first five items in the table
 // (scrolling is disabled in IB).
 func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
  return self.tableView.frame.size.height/5
 }

 // Make table rows display at proper height if there are less than 5 items.
 func tableView(_ tableView: UITableView, heightForFooterInSection section: Int) -> CGFloat {
  if (section == tableView.numberOfSections - 1) {
   return 1
  }
  return 0
 }
}

// Populate the table with the list of most likely places.
extension PlacesViewController: UITableViewDataSource {
 func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
  return likelyPlaces.count
 }

 func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
  let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: cellReuseIdentifier, for: indexPath)
  let collectionItem = likelyPlaces[indexPath.row]

  cell.textLabel?.text = collectionItem.name

  return cell
 }
}

   

MapViewController של Obj-C

//
// MapsViewController.m
// current-place-on-map
//
// Created by Chris Arriola on 9/18/20.
// Copyright © 2020 William French. All rights reserved.
//

#import "MapViewController.h"
#import "PlacesViewController.h"
@import CoreLocation;
@import GooglePlaces;
@import GoogleMaps;

@interface MapViewController () <CLLocationManagerDelegate>

@end

@implementation MapViewController {
 CLLocationManager *locationManager;
 CLLocation * _Nullable currentLocation;
 GMSMapView *mapView;
 GMSPlacesClient *placesClient;
 float preciseLocationZoomLevel;
 float approximateLocationZoomLevel;
 
 // An array to hold the list of likely places.
 NSMutableArray<GMSPlace *> *likelyPlaces;

 // The currently selected place.
 GMSPlace * _Nullable selectedPlace;
}

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 preciseLocationZoomLevel = 15.0;
 approximateLocationZoomLevel = 15.0;

 // Initialize the location manager.
 locationManager = [[CLLocationManager alloc] init];
 locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest;
 [locationManager requestWhenInUseAuthorization];
 locationManager.distanceFilter = 50;
 [locationManager startUpdatingLocation];
 locationManager.delegate = self;

 placesClient = [GMSPlacesClient sharedClient];

 // A default location to use when location permission is not granted.
 CLLocationCoordinate2D defaultLocation = CLLocationCoordinate2DMake(-33.869405, 151.199);
 
 // Create a map.
 float zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel;
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:defaultLocation.latitude
                             longitude:defaultLocation.longitude
                                zoom:zoomLevel];
 mapView = [GMSMapView mapWithFrame:self.view.bounds camera:camera];
 mapView.settings.myLocationButton = YES;
 mapView.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth | UIViewAutoresizingFlexibleHeight;
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 // Add the map to the view, hide it until we've got a location update.
 [self.view addSubview:mapView];
 mapView.hidden = YES;

 [self listLikelyPlaces];
}

// Populate the array with the list of likely places.
- (void) listLikelyPlaces
{
 // Clean up from previous sessions.
 likelyPlaces = [NSMutableArray array];

 GMSPlaceField placeFields = GMSPlaceFieldName | GMSPlaceFieldCoordinate;
 [placesClient findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields:placeFields callback:^(NSArray<GMSPlaceLikelihood *> * _Nullable likelihoods, NSError * _Nullable error) {
  if (error != nil) {
   // TODO: Handle the error.
   NSLog(@"Current Place error: %@", error.localizedDescription);
   return;
  }
  
  if (likelihoods == nil) {
   NSLog(@"No places found.");
   return;
  }
  
  for (GMSPlaceLikelihood *likelihood in likelihoods) {
   GMSPlace *place = likelihood.place;
   [likelyPlaces addObject:place];
  }
 }];
}

// Update the map once the user has made their selection.
- (void) unwindToMain:(UIStoryboardSegue *)segue
{
 // Clear the map.
 [mapView clear];

 // Add a marker to the map.
 if (selectedPlace != nil) {
  GMSMarker *marker = [GMSMarker markerWithPosition:selectedPlace.coordinate];
  marker.title = selectedPlace.name;
  marker.snippet = selectedPlace.formattedAddress;
  marker.map = mapView;
 }

 [self listLikelyPlaces];
}

// Prepare the segue.
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
{
 if ([segue.identifier isEqualToString:@"segueToSelect"]) {
  if ([segue.destinationViewController isKindOfClass:[PlacesViewController class]]) {
   PlacesViewController *placesViewController = (PlacesViewController *)segue.destinationViewController;
   placesViewController.likelyPlaces = likelyPlaces;
  }
 }
}

// Delegates to handle events for the location manager.
#pragma mark - CLLocationManagerDelegate

// Handle incoming location events.
- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didUpdateLocations:(NSArray<CLLocation *> *)locations
{
 CLLocation *location = locations.lastObject;
 NSLog(@"Location: %@", location);
 
 float zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel;
 GMSCameraPosition * camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:location.coordinate.latitude
                              longitude:location.coordinate.longitude
                                zoom:zoomLevel];
 
 if (mapView.isHidden) {
  mapView.hidden = NO;
  mapView.camera = camera;
 } else {
  [mapView animateToCameraPosition:camera];
 }

 [self listLikelyPlaces];
}

// Handle authorization for the location manager.
- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didChangeAuthorizationStatus:(CLAuthorizationStatus)status
{
 // Check accuracy authorization
 CLAccuracyAuthorization accuracy = manager.accuracyAuthorization;
 switch (accuracy) {
  case CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy:
   NSLog(@"Location accuracy is precise.");
   break;
  case CLAccuracyAuthorizationReducedAccuracy:
   NSLog(@"Location accuracy is not precise.");
   break;
 }
 
 // Handle authorization status
 switch (status) {
  case kCLAuthorizationStatusRestricted:
   NSLog(@"Location access was restricted.");
   break;
  case kCLAuthorizationStatusDenied:
   NSLog(@"User denied access to location.");
   // Display the map using the default location.
   mapView.hidden = NO;
  case kCLAuthorizationStatusNotDetermined:
   NSLog(@"Location status not determined.");
  case kCLAuthorizationStatusAuthorizedAlways:
  case kCLAuthorizationStatusAuthorizedWhenInUse:
   NSLog(@"Location status is OK.");
 }
}

// Handle location manager errors.
- (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didFailWithError:(NSError *)error
{
 [manager stopUpdatingLocation];
 NSLog(@"Error: %@", error.localizedDescription);
}

@end

   

מקומותViewController Obj-C

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

#import "PlacesViewController.h"

@interface PlacesViewController () <UITableViewDataSource, UITableViewDelegate>
@property (nonatomic, weak) UITableView *tableView;
@end

@implementation PlacesViewController {
 // Cell reuse id (cells that scroll out of view can be reused).
 NSString *cellReuseIdentifier;
}

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 cellReuseIdentifier = @"cell";
}

-(void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
{
 
}

#pragma mark - UITableViewDelegate

// Respond when a user selects a place.
-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
 self.selectedPlace = [self.likelyPlaces objectAtIndex:indexPath.row];
 [self performSegueWithIdentifier:@"unwindToMain" sender:self];
}

// Adjust cell height to only show the first five items in the table
// (scrolling is disabled in IB).
-(CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
 return self.tableView.frame.size.height/5;
}

// Make table rows display at proper height if there are less than 5 items.
-(CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForFooterInSection:(NSInteger)section
{
 if (section == tableView.numberOfSections - 1) {
  return 1;
 }
 return 0;
}

#pragma mark - UITableViewDataSource

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
 return self.likelyPlaces.count;
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
 return [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:cellReuseIdentifier forIndexPath:indexPath];
}
@end

   

אני רוצה לנסות

מנהל חבילות Swift

את ה-SDK של מפות Google ל-iOS אפשר להתקין באמצעות מנהל החבילות של Swift.

 1. צריך להסיר את כל יחסי התלות של ה-SDK של מפות Google ל-iOS.
 2. פותחים חלון טרמינל ועוברים לספרייה tutorials/current-place-on-map.
 3. צריך לוודא שסביבת העבודה של Xcode סגורה ולהריץ את הפקודות הבאות:
  sudo gem install cocoapods-deintegrate cocoapods-clean
  pod deintegrate
  pod cache clean --all
  rm Podfile
  rm current-place-on-map.xcworkspace
 4. פותחים את פרויקט Xcode ומוחקים את קובץ ה-pod.
 5. מוסיפים את ערכות ה-SDK של מפות Google ו'מקומות':
  1. בוחרים באפשרות 'קובץ' > 'הוספת יחסי תלות של חבילה'.
  2. מזינים את כתובת ה-URL https://github.com/googlemaps/ios-places-sdk, הקישו על Enter כדי לצרף את החבילה ולוחצים על הוספת חבילה.
  3. מזינים את כתובת ה-URL https://github.com/googlemaps/ios-maps-sdk, מקישים על Enter כדי לצרף את החבילה ולוחצים על הוספת חבילה.
 6. ייתכן שתצטרכו לאפס את המטמון של החבילה דרך 'קובץ' > 'חבילות' > 'איפוס מטמון החבילה'.

שימוש ב-CocoaPods

 1. מורידים ומתקינים את Xcode גרסה 15.0 ואילך.
 2. אם עוד לא התקנתם את CocoaPods, מריצים אותו ב-macOS על ידי הרצת הפקודה הבאה מהטרמינל:
  sudo gem install cocoapods
 3. מנווטים לספרייה tutorials/current-place-on-map.
 4. מריצים את הפקודה pod install. הפעולה הזו תתקין את ערכות ה-SDK של מפות ומקומות שצוינו ב-Podfile, יחד עם כל יחסי התלות.
 5. מריצים את pod outdated כדי להשוות בין גרסת ה-pod שמותקנת לבין הגרסה החדשה של העדכונים. אם מזוהה גרסה חדשה, מריצים את pod update כדי לעדכן את Podfile ולהתקין את ה-SDK העדכני ביותר. פרטים נוספים זמינים במדריך של CocoaPods.
 6. פותחים (לוחצים לחיצה כפולה) את הקובץ current-place-on-map.xcworkspace של הפרויקט כדי לפתוח אותו ב-Xcode. כדי לפתוח את הפרויקט, צריך להשתמש בקובץ .xcworkspace.

קבלת מפתח API והפעלת ממשקי ה-API הנחוצים

כדי להשלים את המדריך הזה, אתם צריכים מפתח Google API שמורשה להשתמש ב-Maps SDK עבור iOS וב-Places API.

 1. פועלים לפי ההוראות במאמר תחילת העבודה עם הפלטפורמה של מפות Google כדי להגדיר חשבון לחיוב ופרויקט שמופעלים בשני המוצרים האלה.
 2. פועלים לפי ההוראות בקטע קבלת מפתח API כדי ליצור מפתח API עבור פרויקט הפיתוח שהגדרתם בעבר.

הוספה של מפתח ה-API לאפליקציה

מוסיפים את מפתח ה-API ל-AppDelegate.swift באופן הבא:

 1. שימו לב שהצהרת הייבוא הבאה נוספה לקובץ:
  import GooglePlaces
  import GoogleMaps
 2. עורכים את השורה הבאה בשיטת application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) ומחליפים את YOUR_API_KEY במפתח ה-API:
  GMSPlacesClient.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")
  GMSServices.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")

פיתוח והרצה של האפליקציה

 1. מחברים מכשיר iOS למחשב או בוחרים סימולטור מהתפריט הקופץ של סכימת Xcode.
 2. אם משתמשים במכשיר, חשוב לוודא ששירותי המיקום מופעלים. אם משתמשים בסימולטור, צריך לבחור מיקום מתוך התפריט תכונות.
 3. ב-Xcode, לוחצים על האפשרות מוצר/הפעלה בתפריט (או על הסמל של לחצן ההפעלה).
  • Xcode יוצר את האפליקציה, ולאחר מכן מריץ את האפליקציה במכשיר או בסימולטור.
  • אמורה להופיע מפה עם כמה סמנים שמרוכזים סביב המיקום הנוכחי שלך.

פתרון בעיות:

 • אם המפה לא מוצגת, עליכם לוודא שקיבלתם מפתח API ושהוספתם אותו לאפליקציה, כפי שמתואר למעלה. בודקים במסוף ניפוי הבאגים של Xcode אם יש הודעות שגיאה לגבי מפתח ה-API.
 • אם הגבלת את מפתח ה-API באמצעות מזהה החבילה של iOS, עליך לערוך את המפתח ולהוסיף את מזהה החבילה של האפליקציה: com.google.examples.current-place-on-map.
 • המפה לא תוצג כמו שצריך אם בקשת ההרשאה לשירותי המיקום נדחית.
  • אם משתמשים במכשיר, צריך לעבור אל הגדרות/כללי/פרטיות/שירותי מיקום ולהפעיל מחדש את שירותי המיקום.
  • אם משתמשים בסימולטור, נכנסים לקטע סימולטור/איפוס תוכן והגדרות...
  בפעם הבאה שהאפליקציה תפעל, הקפידו לאשר את ההודעה של שירותי המיקום.
 • מוודאים שיש לכם חיבור טוב ל-Wi-Fi או ל-GPS.
 • אם האפליקציה מופעלת אבל לא מוצגת מפה, יש לוודא שעדכנת את ה-Info.plist של הפרויקט עם הרשאות המיקום המתאימות. למידע נוסף על טיפול בהרשאות, אפשר לעיין במדריך לבקשת הרשאת מיקום באפליקציה שבהמשך.
 • אפשר להשתמש בכלים לניפוי באגים של Xcode כדי לצפות ביומנים ולנפות באגים באפליקציה.

הבנת הקוד

בחלק זה של המדריך נסביר את החלקים המשמעותיים ביותר של האפליקציה current-place-on-map, כדי לעזור לכם להבין איך ליצור אפליקציה דומה.

אפליקציית current-place-on-map כוללת שני בקרי תצוגה: אחד מהם מציג מפה עם המקום שהמשתמש בוחר, והשני מציג למשתמש רשימה של מקומות אפשריים לבחירה. שימו לב שלכל בקר של תצוגה יש אותם משתנים למעקב אחרי רשימת המקומות האפשריים (likelyPlaces) ולציון בחירת המשתמש (selectedPlace). הניווט בין התצוגות מתבצע באמצעות דוחות.

נשלחה בקשה להרשאת מיקום

האפליקציה צריכה לבקש מהמשתמש הסכמה לשימוש בשירותי המיקום. כדי לעשות זאת, צריך לכלול את המפתח NSLocationAlwaysUsageDescription בקובץ Info.plist של האפליקציה, ולהגדיר את הערך של כל מפתח למחרוזת שמתארת את האופן שבו האפליקציה משתמשת בנתוני המיקום.

הגדרת מנהל המיקומים

אפשר להשתמש ב-CLLocationManager כדי לאתר את המיקום הנוכחי של המכשיר ולבקש עדכונים שוטפים כשהמכשיר עובר למיקום חדש. במדריך הזה מתואר הקוד שנדרש כדי לאתר את מיקום המכשיר. לפרטים נוספים, קראו את המדריך לקבלת מיקום המשתמש במסמכי התיעוד למפתחים של Apple.

 1. ברמת הכיתה, צריך להצהיר על מנהל המיקומים, המיקום הנוכחי, תצוגת המפה, לקוח המקומות וברירת המחדל של מרחק התצוגה.
 2. Swift

  var locationManager: CLLocationManager!
  var currentLocation: CLLocation?
  var mapView: GMSMapView!
  var placesClient: GMSPlacesClient!
  var preciseLocationZoomLevel: Float = 15.0
  var approximateLocationZoomLevel: Float = 10.0
     

  Objective-C

  CLLocationManager *locationManager;
  CLLocation * _Nullable currentLocation;
  GMSMapView *mapView;
  GMSPlacesClient *placesClient;
  float preciseLocationZoomLevel;
  float approximateLocationZoomLevel;
     
 3. מפעילים את מנהל המיקומים ואת GMSPlacesClient ב-viewDidLoad().
 4. Swift

  // Initialize the location manager.
  locationManager = CLLocationManager()
  locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest
  locationManager.requestWhenInUseAuthorization()
  locationManager.distanceFilter = 50
  locationManager.startUpdatingLocation()
  locationManager.delegate = self
  
  placesClient = GMSPlacesClient.shared()
     

  Objective-C

  // Initialize the location manager.
  locationManager = [[CLLocationManager alloc] init];
  locationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest;
  [locationManager requestWhenInUseAuthorization];
  locationManager.distanceFilter = 50;
  [locationManager startUpdatingLocation];
  locationManager.delegate = self;
  
  placesClient = [GMSPlacesClient sharedClient];
     
 5. מצהירים על משתנים כדי להכיל את רשימת המקומות האפשריים ואת המקום שנבחר על ידי המשתמש.
 6. Swift

  // An array to hold the list of likely places.
  var likelyPlaces: [GMSPlace] = []
  
  // The currently selected place.
  var selectedPlace: GMSPlace?
     

  Objective-C

  // An array to hold the list of likely places.
  NSMutableArray<GMSPlace *> *likelyPlaces;
  
  // The currently selected place.
  GMSPlace * _Nullable selectedPlace;
     
 7. באמצעות סעיף של תוסף, מוסיפים משתמשים כדי לטפל באירועים של מנהל המיקומים.
 8. Swift

  // Delegates to handle events for the location manager.
  extension MapViewController: CLLocationManagerDelegate {
  
   // Handle incoming location events.
   func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didUpdateLocations locations: [CLLocation]) {
    let location: CLLocation = locations.last!
    print("Location: \(location)")
  
    let zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == .fullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel
    let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: location.coordinate.latitude,
                       longitude: location.coordinate.longitude,
                       zoom: zoomLevel)
  
    if mapView.isHidden {
     mapView.isHidden = false
     mapView.camera = camera
    } else {
     mapView.animate(to: camera)
    }
  
    listLikelyPlaces()
   }
  
   // Handle authorization for the location manager.
   func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didChangeAuthorization status: CLAuthorizationStatus) {
    // Check accuracy authorization
    let accuracy = manager.accuracyAuthorization
    switch accuracy {
    case .fullAccuracy:
      print("Location accuracy is precise.")
    case .reducedAccuracy:
      print("Location accuracy is not precise.")
    @unknown default:
     fatalError()
    }
  
    // Handle authorization status
    switch status {
    case .restricted:
     print("Location access was restricted.")
    case .denied:
     print("User denied access to location.")
     // Display the map using the default location.
     mapView.isHidden = false
    case .notDetermined:
     print("Location status not determined.")
    case .authorizedAlways: fallthrough
    case .authorizedWhenInUse:
     print("Location status is OK.")
    @unknown default:
     fatalError()
    }
   }
  
   // Handle location manager errors.
   func locationManager(_ manager: CLLocationManager, didFailWithError error: Error) {
    locationManager.stopUpdatingLocation()
    print("Error: \(error)")
   }
  }
     

  Objective-C

  // Delegates to handle events for the location manager.
  #pragma mark - CLLocationManagerDelegate
  
  // Handle incoming location events.
  - (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didUpdateLocations:(NSArray<CLLocation *> *)locations
  {
   CLLocation *location = locations.lastObject;
   NSLog(@"Location: %@", location);
  
   float zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel;
   GMSCameraPosition * camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:location.coordinate.latitude
                                longitude:location.coordinate.longitude
                                  zoom:zoomLevel];
  
   if (mapView.isHidden) {
    mapView.hidden = NO;
    mapView.camera = camera;
   } else {
    [mapView animateToCameraPosition:camera];
   }
  
   [self listLikelyPlaces];
  }
  
  // Handle authorization for the location manager.
  - (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didChangeAuthorizationStatus:(CLAuthorizationStatus)status
  {
   // Check accuracy authorization
   CLAccuracyAuthorization accuracy = manager.accuracyAuthorization;
   switch (accuracy) {
    case CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy:
     NSLog(@"Location accuracy is precise.");
     break;
    case CLAccuracyAuthorizationReducedAccuracy:
     NSLog(@"Location accuracy is not precise.");
     break;
   }
  
   // Handle authorization status
   switch (status) {
    case kCLAuthorizationStatusRestricted:
     NSLog(@"Location access was restricted.");
     break;
    case kCLAuthorizationStatusDenied:
     NSLog(@"User denied access to location.");
     // Display the map using the default location.
     mapView.hidden = NO;
    case kCLAuthorizationStatusNotDetermined:
     NSLog(@"Location status not determined.");
    case kCLAuthorizationStatusAuthorizedAlways:
    case kCLAuthorizationStatusAuthorizedWhenInUse:
     NSLog(@"Location status is OK.");
   }
  }
  
  // Handle location manager errors.
  - (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didFailWithError:(NSError *)error
  {
   [manager stopUpdatingLocation];
   NSLog(@"Error: %@", error.localizedDescription);
  }
     

הוספת מפה

יוצרים מפה ומוסיפים אותה לתצוגה ב-viewDidLoad() בבקר התצוגה הראשי. המפה תישאר מוסתרת עד לקבלת עדכון המיקום (עדכוני המיקום מטופלים בתוסף CLLocationManagerDelegate).

Swift

// A default location to use when location permission is not granted.
let defaultLocation = CLLocation(latitude: -33.869405, longitude: 151.199)

// Create a map.
let zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == .fullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel
let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: defaultLocation.coordinate.latitude,
                   longitude: defaultLocation.coordinate.longitude,
                   zoom: zoomLevel)
mapView = GMSMapView.map(withFrame: view.bounds, camera: camera)
mapView.settings.myLocationButton = true
mapView.autoresizingMask = [.flexibleWidth, .flexibleHeight]
mapView.isMyLocationEnabled = true

// Add the map to the view, hide it until we've got a location update.
view.addSubview(mapView)
mapView.isHidden = true
   

Objective-C

// A default location to use when location permission is not granted.
CLLocationCoordinate2D defaultLocation = CLLocationCoordinate2DMake(-33.869405, 151.199);

// Create a map.
float zoomLevel = locationManager.accuracyAuthorization == CLAccuracyAuthorizationFullAccuracy ? preciseLocationZoomLevel : approximateLocationZoomLevel;
GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:defaultLocation.latitude
                            longitude:defaultLocation.longitude
                               zoom:zoomLevel];
mapView = [GMSMapView mapWithFrame:self.view.bounds camera:camera];
mapView.settings.myLocationButton = YES;
mapView.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth | UIViewAutoresizingFlexibleHeight;
mapView.myLocationEnabled = YES;

// Add the map to the view, hide it until we've got a location update.
[self.view addSubview:mapView];
mapView.hidden = YES;
   

הצגת בקשה למשתמש לבחור את המקום הנוכחי שלו

השתמש ב-Place SDK ל-iOS כדי לראות את חמשת המקומות הגבוהים ביותר על סמך המיקום הנוכחי של המשתמש, ולהציג את הרשימה בUITableView. כשהמשתמש בוחר מקום, מוסיפים סמן למפה.

 1. הצגת רשימה של מקומות שסביר להניח שיאכלסו UITableView, שממנה המשתמש יכול לבחור את המקום שבו הוא נמצא כרגע.
 2. Swift

  // Populate the array with the list of likely places.
  func listLikelyPlaces() {
   // Clean up from previous sessions.
   likelyPlaces.removeAll()
  
   let placeFields: GMSPlaceField = [.name, .coordinate]
   placesClient.findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocation(withPlaceFields: placeFields) { (placeLikelihoods, error) in
    guard error == nil else {
     // TODO: Handle the error.
     print("Current Place error: \(error!.localizedDescription)")
     return
    }
  
    guard let placeLikelihoods = placeLikelihoods else {
     print("No places found.")
     return
    }
  
    // Get likely places and add to the list.
    for likelihood in placeLikelihoods {
     let place = likelihood.place
     self.likelyPlaces.append(place)
    }
   }
  }
     

  Objective-C

  // Populate the array with the list of likely places.
  - (void) listLikelyPlaces
  {
   // Clean up from previous sessions.
   likelyPlaces = [NSMutableArray array];
  
   GMSPlaceField placeFields = GMSPlaceFieldName | GMSPlaceFieldCoordinate;
   [placesClient findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields:placeFields callback:^(NSArray<GMSPlaceLikelihood *> * _Nullable likelihoods, NSError * _Nullable error) {
    if (error != nil) {
     // TODO: Handle the error.
     NSLog(@"Current Place error: %@", error.localizedDescription);
     return;
    }
  
    if (likelihoods == nil) {
     NSLog(@"No places found.");
     return;
    }
  
    for (GMSPlaceLikelihood *likelihood in likelihoods) {
     GMSPlace *place = likelihood.place;
     [likelyPlaces addObject:place];
    }
   }];
  }
     
 3. אפשר לפתוח תצוגה מפורטת חדשה כדי להציג למשתמש מקומות סבירים. כשהמשתמש מקיש על 'קבלת מקום', אנחנו חולקים תצוגה חדשה ומציגים לו רשימה של מקומות אפשריים לבחירה. הפונקציה prepare מעדכנת את PlacesViewController ברשימה של המקומות האפשריים העדכניים, ומתבצעת קריאה אוטומטית של חיפושים.
 4. Swift

  // Prepare the segue.
  override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
   if segue.identifier == "segueToSelect" {
    if let nextViewController = segue.destination as? PlacesViewController {
     nextViewController.likelyPlaces = likelyPlaces
    }
   }
  }
     

  Objective-C

  // Prepare the segue.
  - (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
  {
   if ([segue.identifier isEqualToString:@"segueToSelect"]) {
    if ([segue.destinationViewController isKindOfClass:[PlacesViewController class]]) {
     PlacesViewController *placesViewController = (PlacesViewController *)segue.destinationViewController;
     placesViewController.likelyPlaces = likelyPlaces;
    }
   }
  }
     
 5. ב-PlacesViewController, צריך למלא את הטבלה על סמך רשימת המקומות שסביר להניח כי, באמצעות תוסף ההאצלה UITableViewDataSource.
 6. Swift

  // Populate the table with the list of most likely places.
  extension PlacesViewController: UITableViewDataSource {
   func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return likelyPlaces.count
   }
  
   func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: cellReuseIdentifier, for: indexPath)
    let collectionItem = likelyPlaces[indexPath.row]
  
    cell.textLabel?.text = collectionItem.name
  
    return cell
   }
  }
     

  Objective-C

  #pragma mark - UITableViewDataSource
  
  - (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
  {
   return self.likelyPlaces.count;
  }
  
  - (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
  {
   return [tableView dequeueReusableCellWithIdentifier:cellReuseIdentifier forIndexPath:indexPath];
  }
  @end
     
 7. תוכלו לטפל בבחירת המשתמש באמצעות תוסף ההאצלה UITableViewDelegate.
 8. Swift

  class PlacesViewController: UIViewController {
  
   // ...
  
   // Pass the selected place to the new view controller.
   override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
    if segue.identifier == "unwindToMain" {
     if let nextViewController = segue.destination as? MapViewController {
      nextViewController.selectedPlace = selectedPlace
     }
    }
   }
  }
  
  // Respond when a user selects a place.
  extension PlacesViewController: UITableViewDelegate {
   func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    selectedPlace = likelyPlaces[indexPath.row]
    performSegue(withIdentifier: "unwindToMain", sender: self)
   }
  
   // Adjust cell height to only show the first five items in the table
   // (scrolling is disabled in IB).
   func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
    return self.tableView.frame.size.height/5
   }
  
   // Make table rows display at proper height if there are less than 5 items.
   func tableView(_ tableView: UITableView, heightForFooterInSection section: Int) -> CGFloat {
    if (section == tableView.numberOfSections - 1) {
     return 1
    }
    return 0
   }
  }
     

  Objective-C

  @interface PlacesViewController () <UITableViewDataSource, UITableViewDelegate>
  // ...
  
  -(void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender
  {
  
  }
  
  #pragma mark - UITableViewDelegate
  
  // Respond when a user selects a place.
  -(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
  {
   self.selectedPlace = [self.likelyPlaces objectAtIndex:indexPath.row];
   [self performSegueWithIdentifier:@"unwindToMain" sender:self];
  }
  
  // Adjust cell height to only show the first five items in the table
  // (scrolling is disabled in IB).
  -(CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
  {
   return self.tableView.frame.size.height/5;
  }
  
  // Make table rows display at proper height if there are less than 5 items.
  -(CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForFooterInSection:(NSInteger)section
  {
   if (section == tableView.numberOfSections - 1) {
    return 1;
   }
   return 0;
  }
     

הוספת סמן למפה

כשהמשתמש מבצע בחירה, השתמש בפונקציית רגיעה כדי לחזור לתצוגה הקודמת ולהוסיף את הסמן למפה. הפעולה unwindToMain מופעלת באופן אוטומטי כשחוזרים לבקר הראשי של התצוגה.

Swift

// Update the map once the user has made their selection.
@IBAction func unwindToMain(segue: UIStoryboardSegue) {
 // Clear the map.
 mapView.clear()

 // Add a marker to the map.
 if let place = selectedPlace {
  let marker = GMSMarker(position: place.coordinate)
  marker.title = selectedPlace?.name
  marker.snippet = selectedPlace?.formattedAddress
  marker.map = mapView
 }

 listLikelyPlaces()
}
   

Objective-C

// Update the map once the user has made their selection.
- (void) unwindToMain:(UIStoryboardSegue *)segue
{
 // Clear the map.
 [mapView clear];

 // Add a marker to the map.
 if (selectedPlace != nil) {
  GMSMarker *marker = [GMSMarker markerWithPosition:selectedPlace.coordinate];
  marker.title = selectedPlace.name;
  marker.snippet = selectedPlace.formattedAddress;
  marker.map = mapView;
 }

 [self listLikelyPlaces];
}
   

מזל טוב! יצרתם אפליקציה ל-iOS שמאפשרת למשתמש לבחור את המיקום הנוכחי שלו, ומציגה את התוצאה במפת Google. בתהליך הזה למדתם איך להשתמש ב-Places SDK ל-iOS, ב-Maps SDK ל-iOS וב-Apple Core Location framework.