Thông báo lỗi

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này mô tả các thông báo lỗi mà API Nhúng của Maps có thể trả về. Khi xảy ra lỗi, API Nhúng của Maps sẽ hiển thị văn bản thông báo lỗi thay cho bản đồ. Một số tình trạng lỗi cũng có thể xảy ra, dẫn đến việc hiển thị bản đồ có hình mờ tối.

Yêu cầu không hợp lệ

Trong trường hợp có một yêu cầu không hợp lệ, API Nhúng của Maps sẽ trả về mã trạng thái HTTP 4xx và một thông báo mô tả vấn đề đó. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện lỗi đó. Lưu ý: Đây chưa phải là danh sách đầy đủ các lỗi có thể xảy ra. Vui lòng kiểm tra mã lỗi thực tế và thông báo mà API trả về để biết thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể.

Ví dụ về điều kiện lỗi Mã trạng thái
Yêu cầu này bao gồm một tham số không hợp lệ, hoặc thiếu một tham số bắt buộc. Ví dụ: thông số zoom không nằm trong phạm vi giá trị số dự kiến hoặc bị thiếu thông số bắt buộc trong yêu cầu. 400 BAD REQUEST
Khoá API được bao gồm trong yêu cầu không hợp lệ. 403 FORBIDDEN

Khoá API và lỗi QPS

Khoá API và lỗi QPS được coi là yêu cầu không hợp lệ. Có thể có những nguyên nhân sau:

Lỗi giới thiệu khi thanh toán và HTTP

Bản đồ bị tối hoặc " negative" hình ảnh Chế độ xem phố, được làm mờ bằng \("chỉ cho mục đích phát triển" được trả về khi bất kỳ điều nào sau đây là đúng:

Đang kiểm tra lỗi trong trình duyệt

Đối với lỗi tham chiếu thanh toán và lỗi HTTP, API nhúng của Maps ghi thông báo lỗi vào window.console. Đối với các yêu cầu không hợp lệ (bao gồm cả khoá API và lỗi QPS), chỉ có mã trạng thái HTTP 4xx được báo cáo trong bảng điều khiển. Phần này giải thích cách bạn có thể kiểm tra đầu ra của bảng điều khiển trong Google Chrome. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ trình duyệt nào khác, vui lòng xem tài liệu dành cho nhà phát triển cho trình duyệt của bạn. Để bạn tham khảo, đây là danh sách các công cụ để kiểm tra đầu ra của bảng điều khiển trong một số trình duyệt khác.

Trong Chrome, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển JavaScript để kiểm tra kết quả của bảng điều khiển như sau.

  1. Để mở Công cụ dành cho nhà phát triển, hãy chọn biểu tượng trình đơn > Công cụ khác > Công cụ cho nhà phát triển.
  2. Để mở Bảng điều khiển JavaScript, hãy nhấp vào thẻ Bảng điều khiển ở đầu cửa sổ Công cụ dành cho nhà phát triển. Bạn cũng có thể dùng phím ESC để bật/tắt Bảng điều khiển JavaScript.