Thử thế hệ tính năng Ma trận khoảng cách tiếp theo bằng API Tuyến đường.

Ghi chú phát hành API ma trận khoảng cách

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Đăng ký theo những ghi chú phát hành này. Đăng ký

Trang này được cập nhật mỗi bản phát hành mới của API Ma trận khoảng cách. Nhật ký thay đổi liệt kê các bản phát hành theo ngày và bao gồm mọi tính năng mới, bản sửa lỗi và một số điểm cải thiện đáng kể về hiệu suất.

Hãy tham khảo hướng dẫn của nhà phát triển để biết thông tin về cách sử dụng API Ma trận khoảng cách.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

Tính năng và điểm cải tiến

  • API hiện trả về thời gian di chuyển dự đoán với lưu lượng truy cập cho các thời điểm trong tương lai, dựa trên giá trị trung bình trước đây. Trước đây, API chỉ trả về thời gian di chuyển lưu lượng truy cập ở các thời điểm rất gần hiện tại. Để nhận thời gian đi lại dự kiến với giao thông, hãy chỉ định thời gian khởi hành là "ngay bây giờ" hoặc một thời điểm trong tương lai, bằng phương tiện đi lại. Bạn cũng có thể chỉ định mô hình lưu lượng truy cập về dự đoán, bi quan hoặc dự đoán chính xác nhất (mặc định) để tác động đến các giả định được sử dụng khi tính toán thời gian di chuyển. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển.
  • Khách hàng sử dụng Gói tiêu chuẩn hiện có quyền truy cập vào các tuyến đường và thời gian di chuyển tối ưu – các tính năng này trước đây chỉ dành cho những khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Google Maps Platform.

Giới thiệu về những ghi chú phát hành này

Tài liệu này mô tả các bản phát hành từ tháng 11 năm 2015 trở đi. API ma trận khoảng cách đã tồn tại trước ngày đó và có một số bản phát hành, nhưng các bản phát hành này không có trong các ghi chú này.