Câu hỏi thường gặp về lỗi vi phạm liên quan đến tài khoản thanh toán

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tại sao tôi nhận được thông báo vi phạm khi triển khai Google Maps?

Bạn nhận được thông báo này vì Google đã xác định rằng tài khoản của bạn đã sử dụng nhiều tài khoản thanh toán. Đây là hành vi vi phạm các điều khoản của Google, như được định nghĩa trong mục 3.2.3 của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Theo những điều khoản này, bạn không được tạo nhiều tài khoản thanh toán. Đây là phần trích dẫn1 của mục 3.2.3(f):

(f) Không tính phí lách. Khách hàng sẽ không phải trả phí hiện hành. Ví dụ: Khách hàng sẽ không tạo nhiều tài khoản thanh toán hoặc Dự án để tránh phát sinh phí, ngăn Google tính toán chính xác các cấp sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, lạm dụng bất kỳ hạn mức Dịch vụ $0 nào hoặc cung cấp quyền truy cập vào Dịch vụ theo mô hình "chia sẻ thời gian" hoặc "phòng ban dịch vụ".

Nhà phát triển Google Maps nhận được tín dụng hàng tháng cho việc sử dụng của họ. Các khoản tín dụng này được áp dụng cho từng tài khoản thanh toán. Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán sẽ dẫn đến việc cấp tín dụng hằng tháng cho tất cả các tài khoản thanh toán, dẫn đến việc lách các khoản phí.

Nếu bạn nhận được thông báo về lỗi vi phạm, thì tức là Google đã xác định rằng tài khoản của bạn đã được thiết lập bằng nhiều tài khoản thanh toán. Dưới đây là một ví dụ về cách thiết lập để kích hoạt lỗi vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Trong sơ đồ sau, các Dự án 2, 34 đều sử dụng API Nền tảng Google Maps và được liên kết với hai Tài khoản thanh toán riêng biệt: Tài khoản thanh toán 2Tài khoản thanh toán 3. Chế độ thiết lập này vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Sơ đồ thể hiện cách thiết lập vi phạm.

Tôi có thể xem tài khoản thanh toán của mình ở đâu?

Để xem các tài khoản thanh toán của bạn, hãy đăng nhập vào trang Quản lý tài khoản thanh toán trong Google Cloud Console.

Bạn nên liệt kê tất cả các tài khoản thanh toán của mình, cùng với số dự án liên kết với từng tài khoản thanh toán. Nếu đã thiết lập nhiều tổ chức, bạn có thể cần chọn một tổ chức cụ thể trong trình đơn thả xuống Chọn một tổ chức để xem các tài khoản thanh toán cho tổ chức đó.

Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản thanh toán do có vấn đề về quyền, vui lòng liên hệ với người trong công ty có quyền thích hợp. Đây có thể là người ban đầu thiết lập tài khoản Maps của bạn hoặc là người chịu trách nhiệm thanh toán hoá đơn.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn này để biết thêm thông tin về tài khoản thanh toán.

Tôi cần làm gì để sửa lỗi thiết lập?

Bạn nên hợp nhất tất cả các dự án sử dụng API Maps trong một tài khoản thanh toán duy nhất. Nếu tài khoản thanh toán đã có nhiều dự án, bạn có thể cần yêu cầu tăng hạn mức dự án (Câu hỏi thường gặp). Dưới đây là ví dụ về cách thiết lập ví dụ được tham chiếu ở trên, sau khi được điều chỉnh để tuân thủ: Sơ đồ thể hiện thông tin thanh toán tuân thủ.

Các dự án 2, 34 – sử dụng API Nền tảng Google Maps – đều được tổng hợp trong Tài khoản thanh toán 2. Tài khoản thanh toán 3 không còn liên kết với những dự án sử dụng API Nền tảng Google Maps. Xin lưu ý rằng Tài khoản thanh toán 1 có thể tiếp tục được sử dụng vì Dự án 1 chưa bật API Nền tảng Google Maps nào.

Sử dụng dự án thay vì tài khoản thanh toán

Bạn có thể đã thiết lập tài khoản thanh toán để đại diện cho các đối tượng mà bạn kiểm soát hoặc kinh doanh. Ví dụ về những thực thể như vậy bao gồm:

  • Các đơn vị hoặc bộ phận kinh doanh trong công ty của bạn.
  • Các công ty độc lập là các pháp nhân riêng nhưng thuộc công ty lớn hơn của bạn.
  • Công ty khách hàng mà bạn cung cấp dịch vụ và có thể đã ký hợp đồng.
  • Trang web mà bạn quản lý, cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn.
  • Tách các miền con trong trang web lớn hơn.

Bạn có thể trình bày tất cả những thực thể này bằng dự án. Nếu bạn có một quy trình thiết lập phức tạp hoặc cần linh hoạt hơn, hãy cân nhắc sử dụng tài nguyên tổ chức và thư mục để tổ chức hoạt động thanh toán của bạn. Hãy tham khảo Hướng dẫn quản lý quyền truy cập và tổ chức tài nguyên thanh toán trên đám mây để biết thông tin chi tiết.

Xin lưu ý rằng Google cung cấp hoá đơn và bảng sao kê cho mỗi tài khoản thanh toán, chứ không phải cho mỗi dự án. Báo cáo thanh toán và báo cáo xu hướng chi phí hiện có sẵn trong Google Cloud Console để giúp bạn phân bổ chi phí cho các thực thể của mình. Vui lòng tham khảo Xem báo cáo thanh toán và xu hướng chi phí của bạn để biết thêm tài liệu và bản ghi video.

Chiết khấu theo số lượng

API Google Maps Platform tuân theo mô hình đặt giá theo cấp, dựa trên mức sử dụng. Với mô hình này, bạn sẽ trả ít hơn cho mức sử dụng khi mức sử dụng tăng lên. Điều này có thể làm giảm hoá đơn của bạn. Việc hợp nhất mức chi tiêu trong một tài khoản thanh toán giúp bạn tận dụng mức giá theo bậc.

Rất tiếc, việc thiết lập nhiều tài khoản thanh toán là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Hiện chưa có phương án thay thế nào được hỗ trợ. Nếu bạn cho rằng mình có lý do hợp lệ để duy trì nhiều Tài khoản thanh toán (ví dụ: tuân thủ pháp luật), vui lòng gửi đơn khiếu nại bằng cách trả lời email thông báo vi phạm mà bạn đã nhận được hoặc qua Google Cloud Console.


  1. Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra trực tiếp các điều khoản này cho văn bản và vị trí được cập nhật.