Współpracuj z innymi deweloperami

Apps Script udostępnia pewne funkcje, które pomagają Tobie i innym programistom wspólnie tworzyć i obsługiwać skrypty, dodatki i aplikacje internetowe.

Podstawowe informacje o współpracy

Aby współpracować nad projektem, Ty i Twoi współpracownicy musicie mieć uprawnienia do edycji do pliku projektu Apps Script (i jego kontenera, jeśli jest to powiązany skrypt). Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mogą zobaczyć kod Apps Script i wprowadzić w nim zmiany. Edytujący mogą też tworzyć nowe wersje kodu, publikować dodatki i wdrażać skrypty jako aplikacje internetowe lub pliki wykonywalne dla interfejsu Apps Script API.

Możesz pomóc swojemu zespołowi, planując z wyprzedzeniem sposób edytowania, sprawdzania, obsługi wersji oraz (w stosownych przypadkach) wdrażania i publikowania projektu, dodatku lub aplikacji internetowej. Samodzielne projekty są zazwyczaj najłatwiejsze do współpracy, ponieważ pojawiają się bezpośrednio na Dysku Google i stanowią zalecany typ projektu do tworzenia dodatków i aplikacji internetowych.

Typowy problem we współpracy występuje, gdy właściciel projektu skryptu opuszcza zespół bez przenoszenia własności projektu na inną osobę. Może to uniemożliwić utrzymanie lub aktualizowanie projektu. Umieszczenie projektu skryptu na dysku współdzielonym zapobiega temu problemowi, ponieważ pliki na dysku współdzielonym nie mają określonych właścicieli.

Współpraca za pomocą narzędzia wiersza poleceń clasp

clasp umożliwia synchronizowanie projektów między script.google.com a lokalnym systemem plików. Pozwala to uprościć i zautomatyzować tworzenie kodu, jeśli Ty i Twoi współpracownicy korzystacie z oprogramowania do zarządzania źródłem, np. git.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po interfejsie wiersza poleceń clasp.

Współpraca na dyskach współdzielonych

Dyski współdzielone (dawniej „Dyski zespołu”) zapewniają miejsce współdzielone na Dysku Google, w którym grupy użytkowników Dysku mogą sprawniej współpracować. Pliki umieszczone na dysku współdzielonym są własnością całej grupy, a nie poszczególnych osób. Oznacza to, że gdy współpracownik opuści grupę, nie przejmuje własności pliku ani kontroli nad nim.

Dyski współdzielone umożliwiają też przenoszenie plików między domenami – dysk współdzielony w jednej domenie może mieć współpracowników z innej domeny, którzy mogą przenosić pliki z tej domeny na ten dysk. Może to być bardzo cenne dla programistów Apps Script, ponieważ dzięki niemu zespół może tworzyć dodatki, aplikacje internetowe lub inny kod dla klientów z różnych domen.

Podczas współpracy nad projektami Apps Script za pomocą dysków współdzielonych pamiętaj o tych kwestiach:

  1. Współpracownicy z uprawnieniami do edycji dysku współdzielonego mogą tworzyć i przenosić na ten dysk nowe pliki. Jako edytujący skrypty mogą wyświetlać i edytować projekty skryptów, uruchamiać kod skryptów, tworzyć nowe wersje skryptów oraz publikować dodatki.
  2. Aby możliwe było wdrażanie skryptów jako aplikacji internetowych lub wykonywalnych w ramach interfejsu Apps Script API, konto tworzące wdrożenie musi należeć do tej samej domeny co dysk współdzielony, na którym znajduje się dany skrypt.
  3. Dyski współdzielone umożliwiają udostępnianie określonych plików z dysku współdzielonego osobom spoza grupy oraz aktualizowanie ich uprawnień do edycji i wyświetlania tych plików tak samo jak w przypadku każdego innego pliku na Dysku. Jeśli jednak użytkownik należy do zespołu, do którego należy dysk współdzielony, nie możesz ograniczyć mu dostępu do poszczególnych plików. Jeśli na przykład użytkownik ma uprawnienia do edycji dysku współdzielonego, nie możesz zmienić tego uprawnienia na dostęp tylko do wyświetlania określonego pliku na tym dysku.
  4. Współpracownicy z pełnym dostępem do dysku współdzielonego mogą też usuwać pliki i projekty Apps Script oraz przenosić pliki z dysku współdzielonego.
  5. Wszystkie skrypty powiązane z kontenerem korzystają z tych samych list dostępu do wyświetlania i edytora, które zostały zdefiniowane dla pliku kontenera. Jeśli na przykład masz uprawnienia do edycji arkusza Google, masz też uprawnienia do edycji wszystkich dołączonych do niego kodu projektu Apps Script. Umieszczenie takiego pliku na dysku współdzielonym zapewnia współpracownikom tego dysku taki sam dostęp do kodu skryptu, jaki mają do samego kontenera.
  6. Jeśli projekt skryptu znajduje się na dysku współdzielonym, dostęp do jego projektu Cloud Platform (GCP) może być ograniczony. Więcej informacji znajdziesz w sekcji przewodnika po projektach GCP i dyskach współdzielonych.
  7. Aplikacje internetowe wdrożone w jednej domenie przestają działać, gdy ich własność zmieni się na dysk współdzielony lub na konto w innej domenie. Można to poprawić, przenosząc skrypt z powrotem do pierwotnej domeny.
  8. Podobnie projekty skryptów wdrożone jako pliki wykonywalne interfejsu Apps Script API przestają działać po wywołaniu przez interfejs API, jeśli są przenoszone z jednej domeny do drugiej za pomocą dysku współdzielonego. Ten problem można rozwiązać, przenosząc skrypt z powrotem do jego pierwotnej domeny.

Współpraca przy użyciu folderu udostępnionego

Jeśli nie możesz współpracować na dysku współdzielonym, możesz zamiast niego korzystać z folderu udostępnionego. Gdy utworzysz lub przeniesiesz projekt Apps Script do folderu Dysku Google, do którego mają dostęp inne osoby, otrzymają one takie same uprawnienia dostępu do projektu Apps Script, jakie mają w danym folderze. Na przykład:

  • Jeśli ktoś ma uprawnienia do edycji folderu, może edytować lub usunąć projekt Apps Script i uruchomić skrypt.
  • Jeśli ktoś ma uprawnienia tylko do wyświetlania folderu, może wyświetlić projekt Apps Script i uruchomić skrypt.

Współpracuj dzięki udostępnianiu projektów

Możesz współpracować nad projektem, udostępniając go bezpośrednio wszystkim współpracownikom. Możesz bezpośrednio udostępniać projekty skryptu, które znajdują się w zwykłych folderach Dysku Google lub na dyskach współdzielonych. Jeśli używasz tej metody, zalecamy staranne zaplanowanie, kto będzie właścicielem skryptu i którym będzie zarządzać nim w miarę upływu czasu.

Samodzielne projekty są wyświetlane na Dysku Google jako pliki i możesz je udostępniać jak każdy inny plik. Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie plików i folderów.

Projekty ograniczone do kontenerów nie są widoczne na Twoim Dysku Google. Aby udostępnić projekt powiązany z kontenerem, udostępnij plik kontenera nadrzędnego. Jeśli na przykład masz skrypt powiązany z arkuszem kalkulacyjnym w Arkuszach Google, możesz nadać komuś uprawnienia do edytowania skryptu, dając mu rolę edytora. Projekty powiązane z kontenerem dziedziczą ustawienia uprawnień do wyświetlania i edytującego pliku kontenera.

Wszystkie skrypty powiązane z kontenerem korzystają z tej samej listy uprawnień właściciela, przeglądającego i edytującego, zdefiniowanej dla pliku kontenera. Właściciel kontenera przejmuje własność nowego projektu skryptu niezależnie od tego, kto go utworzył.

Zasoby do współpracy i projektów

Zasoby to encje powiązane z projektem, które istnieją niezależnie od swojego kodu. W tej sekcji wyjaśniamy, jak współpraca nad projektem wpływa na jego zasoby, a w szczególności na projekt Cloud Platform, aktywatory, biblioteki i właściwości użytkownika.

Współpraca i projekty Google Cloud

Z każdym projektem Apps Script jest powiązany projekt Google Cloud. Projekty Google Cloud mają własny zestaw właścicieli, edytujących i innych ról, którzy mogą różnić się od zbioru użytkowników mających dostęp do projektu skryptu.

Jeśli projekt skryptu ma zostać opublikowany jako dodatek, musisz użyć standardowego projektu Google Cloud. W przypadku współpracy nad aplikacją, która używa standardowego projektu Google Cloud, zalecamy skonfigurowanie właścicieli i ról Google Cloud w taki sposób, aby wszyscy współpracownicy mieli odpowiednie poziomy dostępu. Pomaga to zapobiegać sytuacjom, w których utracisz dostęp do ustawień Cloud projektu, ponieważ jego właściciele nie należą już do Twojej organizacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku dodatków.

Współpraca i aktywatory

Podczas współpracy nad projektem żadne utworzone przez Ciebie aktywatory do zainstalowania nie są udostępniane osobom z dostępem do Twojego projektu. Jeśli potrzebujesz spójnej konfiguracji aktywatorów dla wszystkich współpracowników, możesz użyć usługi skryptów, aby automatycznie tworzyć aktywatory w czasie działania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Automatyczne zarządzanie aktywatorami.

Współpraca i biblioteki

Biblioteki uwzględnione w projekcie są dostępne dla współpracowników projektu. Jeśli jednak nie mają dostępu do uwzględnionej biblioteki na poziomie co najmniej odczytu, nie mogą korzystać z tych bibliotek – w tym przypadku skrypt generuje błąd. Więcej informacji o bibliotekach znajdziesz w artykule o zarządzaniu bibliotekami.

Współpraca i właściwości użytkownika

Właściwości użytkownika są unikalne dla użytkownika, który je utworzył. Oznacza to, że współpracownicy nie widzą Twoich właściwości użytkownika i nie mogą uzyskać do nich dostępu, a Ty nie możesz zobaczyć ani uzyskać dostępu do ich właściwości. Jeśli chcesz udostępnić współpracownikom właściwości konkretnego projektu, użyj właściwości skryptu. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po usługach.