Wykonywanie funkcji przy użyciu interfejsu Apps Script API

Interfejs Google Apps Script API udostępnia metodę scripts.run, która zdalnie wykonuje określoną funkcję Apps Script. Tej metody możesz użyć w aplikacji wywołującej, aby zdalnie uruchomić funkcję w jednym ze swoich projektów skryptu i otrzymać odpowiedź.

Wymagania

Aby aplikacja wywołująca mogła korzystać z metody scripts.run, musisz spełnić te wymagania. Musisz:

 • Wdróż projekt skryptu jako plik wykonywalny interfejsu API. W razie potrzeby możesz wdrażać, wycofywać i ponownie wdrażać projekty.

 • Podaj token OAuth o odpowiednim zakresie na potrzeby wykonania. Token OAuth musi obejmować wszystkie zakresy używane przez skrypt, a nie tylko te używane przez wywoływaną funkcję. Pełną listę zakresów autoryzacji znajdziesz w dokumentacji metody.

 • Upewnij się, że skrypt i klient OAuth2 aplikacji wywołującej ten sam projekt Google Cloud współdzielą ten sam projekt Google Cloud. Projekt Cloud musi być standardowym projektem Cloud. Projekty domyślne utworzone na potrzeby projektów Apps Script są niewystarczające. Możesz użyć istniejącego standardowego projektu Cloud lub istniejącego.

 • Włącz Google Apps Script API w projekcie Cloud.

Metoda scripts.run

Metoda scripts.run wymaga kluczowych informacji identyfikujących do uruchomienia:

Opcjonalnie możesz skonfigurować uruchamianie skryptu w trybie programowania. Ten tryb uruchamia się w ostatnio zapisanej wersji projektu skryptu, a nie z ostatnio wdrożoną. W tym celu ustaw wartość logiczną devMode w treści żądania na true. Tylko właściciel skryptu może go uruchomić w trybie programistycznym.

Obsługa typów danych parametrów

Użycie metody scripts.run interfejsu Apps Script API zwykle wymaga wysyłania danych do Apps Script jako parametrów funkcji i odzyskiwania ich jako wartości zwracanych przez funkcję. Interfejs API może przyjmować i zwracać tylko wartości podstawowe: ciągi, tablice, obiekty, liczby i wartości logiczne. Są one podobne do podstawowych typów w JavaScripcie. Interfejs API nie pozwala na przekazywanie bardziej złożonych obiektów Apps Script, takich jak Document czy Sheet.

Gdy aplikacja wywołująca jest napisana w języku ściśle typowym, np. w języku Java, przekazuje parametry w postaci listy lub tablicy obiektów ogólnych odpowiadających tym podstawowym typom. W wielu przypadkach możesz automatycznie stosować konwersje prostego typu. Na przykład funkcja, która przyjmuje parametr liczbowy, może mieć jako parametr obiekt Double, Integer lub Long w Javie bez dodatkowej obsługi.

Gdy interfejs API zwraca odpowiedź funkcji, często konieczne jest rzutowanie zwróconej wartości na prawidłowy typ, zanim będzie można jej użyć. Oto kilka przykładów opartych na języku Java:

 • Liczby zwracane przez interfejs API do aplikacji w Javie przychodzą jako obiekty java.math.BigDecimal i w razie potrzeby należy je przekonwertować na typ Doubles lub int.
 • Jeśli funkcja Apps Script zwraca tablicę ciągów tekstowych, aplikacja w Javie przesyła odpowiedź do obiektu List<String>:

  List<String> mylist = (List<String>)(op.getResponse().get("result"));
  
 • Jeśli chcesz zwrócić tablicę Bytes, wygodniej będzie zakodować ją jako ciąg base64 w funkcji Apps Script i zwrócić ten ciąg:

  return Utilities.base64Encode(myByteArray); // returns a String.
  

Przykładowy kod poniżej pokazuje sposoby interpretowania odpowiedzi interfejsu API.

Procedura ogólna

Poniżej znajdziesz opis ogólnej procedury uruchamiania funkcji Apps Script za pomocą interfejsu Apps Script API:

Krok 1. Skonfiguruj wspólny projekt Cloud

Skrypt i aplikacja wywołująca muszą mieć ten sam projekt Cloud. Może to być istniejący projekt lub nowy projekt utworzony do tego celu. Gdy masz już projekt Cloud, musisz zmienić go, aby z niego korzystać.

Krok 2. Wdróż skrypt jako plik wykonywalny interfejsu API

 1. Otwórz projekt Apps Script z funkcjami, których chcesz użyć.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wdróż > Nowe wdrożenie.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Włącz typy wdrożeń > Interfejs API wykonywalny.
 4. W menu „Kto ma dostęp” wybierz użytkowników, którzy mogą wywoływać funkcje skryptu za pomocą interfejsu Apps Script API.
 5. Kliknij Wdróż.

Krok 3. Skonfiguruj aplikację do rozmów

Aby można było używać interfejsu Apps Script API, aplikacja wywołująca musi włączyć interfejs Apps Script API oraz ustanowić dane logowania OAuth. Aby to zrobić, musisz mieć dostęp do projektu Cloud.

 1. Skonfiguruj projekt Cloud, którego używa aplikacja wywołująca i skrypt. Aby to zrobić:
  1. Włącz Apps Script API w projekcie Cloud.
  2. Skonfiguruj ekran zgody OAuth.
  3. Utwórz dane logowania OAuth.
 2. Otwórz projekt skryptu i po lewej stronie kliknij Przegląd .
 3. W sekcji Zakresy protokołu OAuth projektu zanotuj wszystkie zakresy wymagane przez skrypt.
 4. W kodzie aplikacji wywołującej wygeneruj skrypt dostępu OAuth dla wywołania interfejsu API. Nie jest to token używany przez sam interfejs API, ale raczej token wymagany podczas wykonywania. Należy go utworzyć z użyciem identyfikatora klienta projektu Cloud i zarejestrowanych zakresów skryptów.

  W tworzeniu tego tokena i obsłudze protokołu OAuth na potrzeby aplikacji bardzo pomocne mogą okazać się biblioteki klienta Google, które zwykle umożliwiają utworzenie obiektu „danych logowania” wyższego poziomu za pomocą zakresów skryptów. Przykłady tworzenia obiektu danych logowania z listy zakresów znajdziesz w krótkich wprowadzeniu do interfejsu Apps Script API.

Krok 4. Wyślij żądanie script.run

Po skonfigurowaniu aplikacji wywołującej możesz wykonywać połączenia scripts.run. Każde wywołanie interfejsu API składa się z tych etapów:

 1. Utwórz żądanie do interfejsu API, korzystając z identyfikatora skryptu, nazwy funkcji i wymaganych parametrów.
 2. Wywołaj scripts.run i dołącz token OAuth wbudowany w nagłówku (jeśli używasz podstawowego żądania POST) lub użyj obiektu danych logowania utworzonego z użyciem zakresów skryptu.
 3. Zezwól na zakończenie wykonywania skryptu. Wykonywanie skryptów może trwać do 6 minut, więc aplikacja powinna na to zezwalać.
 4. Po zakończeniu funkcja skryptu może zwrócić wartość, którą interfejs API przesyła z powrotem do aplikacji, jeśli ten typ jest obsługiwany.

Przykłady wywołań interfejsu API script.run znajdziesz poniżej.

Przykłady żądań do interfejsu API

W przykładach poniżej pokazujemy, jak utworzyć żądanie wykonania interfejsu Apps Script API w różnych językach, wywołując funkcję Apps Script w celu wydrukowania listy folderów w katalogu głównym użytkownika. Identyfikator skryptu w projekcie Apps Script zawierającym wykonaną funkcję musi być określony we wszystkich miejscach, w których występuje znak ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE. W przykładach używane są biblioteki klienta interfejsów API Google w poszczególnych językach.

Skrypt docelowy

Funkcja w tym skrypcie używa interfejsu Drive API.

Musisz włączyć interfejs Drive API w projekcie hostującym skrypt.

Dodatkowo aplikacje wywołujące muszą wysyłać dane logowania OAuth obejmujące ten zakres Dysku:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

Przedstawione tu aplikacje używają bibliotek klienta Google do tworzenia obiektów danych logowania dla protokołu OAuth za pomocą tego zakresu.

/**
 * Return the set of folder names contained in the user's root folder as an
 * object (with folder IDs as keys).
 * @return {Object} A set of folder names keyed by folder ID.
 */
function getFoldersUnderRoot() {
 const root = DriveApp.getRootFolder();
 const folders = root.getFolders();
 const folderSet = {};
 while (folders.hasNext()) {
  const folder = folders.next();
  folderSet[folder.getId()] = folder.getName();
 }
 return folderSet;
}

Java


/**
 * Create a HttpRequestInitializer from the given one, except set
 * the HTTP read timeout to be longer than the default (to allow
 * called scripts time to execute).
 *
 * @param {HttpRequestInitializer} requestInitializer the initializer
 *                 to copy and adjust; typically a Credential object.
 * @return an initializer with an extended read timeout.
 */
private static HttpRequestInitializer setHttpTimeout(
  final HttpRequestInitializer requestInitializer) {
 return new HttpRequestInitializer() {
  @Override
  public void initialize(HttpRequest httpRequest) throws IOException {
   requestInitializer.initialize(httpRequest);
   // This allows the API to call (and avoid timing out on)
   // functions that take up to 6 minutes to complete (the maximum
   // allowed script run time), plus a little overhead.
   httpRequest.setReadTimeout(380000);
  }
 };
}

/**
 * Build and return an authorized Script client service.
 *
 * @param {Credential} credential an authorized Credential object
 * @return an authorized Script client service
 */
public static Script getScriptService() throws IOException {
 Credential credential = authorize();
 return new Script.Builder(
   HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, setHttpTimeout(credential))
   .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
   .build();
}

/**
 * Interpret an error response returned by the API and return a String
 * summary.
 *
 * @param {Operation} op the Operation returning an error response
 * @return summary of error response, or null if Operation returned no
 * error
 */
public static String getScriptError(Operation op) {
 if (op.getError() == null) {
  return null;
 }

 // Extract the first (and only) set of error details and cast as a Map.
 // The values of this map are the script's 'errorMessage' and
 // 'errorType', and an array of stack trace elements (which also need to
 // be cast as Maps).
 Map<String, Object> detail = op.getError().getDetails().get(0);
 List<Map<String, Object>> stacktrace =
   (List<Map<String, Object>>) detail.get("scriptStackTraceElements");

 java.lang.StringBuilder sb =
   new StringBuilder("\nScript error message: ");
 sb.append(detail.get("errorMessage"));
 sb.append("\nScript error type: ");
 sb.append(detail.get("errorType"));

 if (stacktrace != null) {
  // There may not be a stacktrace if the script didn't start
  // executing.
  sb.append("\nScript error stacktrace:");
  for (Map<String, Object> elem : stacktrace) {
   sb.append("\n ");
   sb.append(elem.get("function"));
   sb.append(":");
   sb.append(elem.get("lineNumber"));
  }
 }
 sb.append("\n");
 return sb.toString();
}

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // ID of the script to call. Acquire this from the Apps Script editor,
 // under Publish > Deploy as API executable.
 String scriptId = "ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE";
 Script service = getScriptService();

 // Create an execution request object.
 ExecutionRequest request = new ExecutionRequest()
   .setFunction("getFoldersUnderRoot");

 try {
  // Make the API request.
  Operation op =
    service.scripts().run(scriptId, request).execute();

  // Print results of request.
  if (op.getError() != null) {
   // The API executed, but the script returned an error.
   System.out.println(getScriptError(op));
  } else {
   // The result provided by the API needs to be cast into
   // the correct type, based upon what types the Apps
   // Script function returns. Here, the function returns
   // an Apps Script Object with String keys and values,
   // so must be cast into a Java Map (folderSet).
   Map<String, String> folderSet =
     (Map<String, String>) (op.getResponse().get("result"));
   if (folderSet.size() == 0) {
    System.out.println("No folders returned!");
   } else {
    System.out.println("Folders under your root folder:");
    for (String id : folderSet.keySet()) {
     System.out.printf(
       "\t%s (%s)\n", folderSet.get(id), id);
    }
   }
  }
 } catch (GoogleJsonResponseException e) {
  // The API encountered a problem before the script was called.
  e.printStackTrace(System.out);
 }
}

JavaScript

/**
 * Load the API and make an API call. Display the results on the screen.
 */
function callScriptFunction() {
 const scriptId = '<ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE>';

 // Call the Apps Script API run method
 //  'scriptId' is the URL parameter that states what script to run
 //  'resource' describes the run request body (with the function name
 //       to execute)
 try {
  gapi.client.script.scripts.run({
   'scriptId': scriptId,
   'resource': {
    'function': 'getFoldersUnderRoot',
   },
  }).then(function(resp) {
   const result = resp.result;
   if (result.error && result.error.status) {
    // The API encountered a problem before the script
    // started executing.
    appendPre('Error calling API:');
    appendPre(JSON.stringify(result, null, 2));
   } else if (result.error) {
    // The API executed, but the script returned an error.

    // Extract the first (and only) set of error details.
    // The values of this object are the script's 'errorMessage' and
    // 'errorType', and an array of stack trace elements.
    const error = result.error.details[0];
    appendPre('Script error message: ' + error.errorMessage);

    if (error.scriptStackTraceElements) {
     // There may not be a stacktrace if the script didn't start
     // executing.
     appendPre('Script error stacktrace:');
     for (let i = 0; i < error.scriptStackTraceElements.length; i++) {
      const trace = error.scriptStackTraceElements[i];
      appendPre('\t' + trace.function + ':' + trace.lineNumber);
     }
    }
   } else {
    // The structure of the result will depend upon what the Apps
    // Script function returns. Here, the function returns an Apps
    // Script Object with String keys and values, and so the result
    // is treated as a JavaScript object (folderSet).

    const folderSet = result.response.result;
    if (Object.keys(folderSet).length == 0) {
     appendPre('No folders returned!');
    } else {
     appendPre('Folders under your root folder:');
     Object.keys(folderSet).forEach(function(id) {
      appendPre('\t' + folderSet[id] + ' (' + id + ')');
     });
    }
   }
  });
 } catch (err) {
  document.getElementById('content').innerText = err.message;
  return;
 }
}

Node.js

/**
 * Call an Apps Script function to list the folders in the user's root Drive
 * folder.
 *
 */
async function callAppsScript() {
 const scriptId = '1xGOh6wCm7hlIVSVPKm0y_dL-YqetspS5DEVmMzaxd_6AAvI-_u8DSgBT';

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const script = google.script({version: 'v1', auth});

 try {
  // Make the API request. The request object is included here as 'resource'.
  const resp = await script.scripts.run({
   auth: auth,
   resource: {
    function: 'getFoldersUnderRoot',
   },
   scriptId: scriptId,
  });
  if (resp.error) {
   // The API executed, but the script returned an error.

   // Extract the first (and only) set of error details. The values of this
   // object are the script's 'errorMessage' and 'errorType', and an array
   // of stack trace elements.
   const error = resp.error.details[0];
   console.log('Script error message: ' + error.errorMessage);
   console.log('Script error stacktrace:');

   if (error.scriptStackTraceElements) {
    // There may not be a stacktrace if the script didn't start executing.
    for (let i = 0; i < error.scriptStackTraceElements.length; i++) {
     const trace = error.scriptStackTraceElements[i];
     console.log('\t%s: %s', trace.function, trace.lineNumber);
    }
   }
  } else {
   // The structure of the result will depend upon what the Apps Script
   // function returns. Here, the function returns an Apps Script Object
   // with String keys and values, and so the result is treated as a
   // Node.js object (folderSet).
   const folderSet = resp.response.result;
   if (Object.keys(folderSet).length == 0) {
    console.log('No folders returned!');
   } else {
    console.log('Folders under your root folder:');
    Object.keys(folderSet).forEach(function(id) {
     console.log('\t%s (%s)', folderSet[id], id);
    });
   }
  }
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

Python

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def main():
 """Runs the sample."""
 # pylint: disable=maybe-no-member
 script_id = "1VFBDoJFy6yb9z7-luOwRv3fCmeNOzILPnR4QVmR0bGJ7gQ3QMPpCW-yt"

 creds, _ = google.auth.default()
 service = build("script", "v1", credentials=creds)

 # Create an execution request object.
 request = {"function": "getFoldersUnderRoot"}

 try:
  # Make the API request.
  response = service.scripts().run(scriptId=script_id, body=request).execute()
  if "error" in response:
   # The API executed, but the script returned an error.
   # Extract the first (and only) set of error details. The values of
   # this object are the script's 'errorMessage' and 'errorType', and
   # a list of stack trace elements.
   error = response["error"]["details"][0]
   print(f"Script error message: {0}.{format(error['errorMessage'])}")

   if "scriptStackTraceElements" in error:
    # There may not be a stacktrace if the script didn't start
    # executing.
    print("Script error stacktrace:")
    for trace in error["scriptStackTraceElements"]:
     print(f"\t{0}: {1}.{format(trace['function'], trace['lineNumber'])}")
  else:
   # The structure of the result depends upon what the Apps Script
   # function returns. Here, the function returns an Apps Script
   # Object with String keys and values, and so the result is
   # treated as a Python dictionary (folder_set).
   folder_set = response["response"].get("result", {})
   if not folder_set:
    print("No folders returned!")
   else:
    print("Folders under your root folder:")
    for folder_id, folder in folder_set.items():
     print(f"\t{0} ({1}).{format(folder, folder_id)}")

 except HttpError as error:
  # The API encountered a problem before the script started executing.
  print(f"An error occurred: {error}")
  print(error.content)


if __name__ == "__main__":
 main()

Ograniczenia

Interfejs Apps Script API ma kilka ograniczeń:

 1. Wspólny projekt Cloud. Wywołujący skrypt i aplikacja wywołująca muszą mieć ten sam projekt Cloud. Projekt Cloud musi być standardowym projektem Cloud. Projekty domyślne utworzone na potrzeby projektów Apps Script są niewystarczające. Standardowy projekt Cloud może być nowym lub istniejącym projektem.

 2. Podstawowe parametry i zwracane typy. Interfejs API nie może przekazywać ani zwracać do aplikacji obiektów specyficznych dla Apps Script (takich jak Dokumenty, Blobs, Kalendarze, Pliki na Dysku itp.). Przekazywać i zwracać tylko podstawowe typy, takie jak ciągi znaków, tablice, obiekty, liczby i wartości logiczne.

 3. Zakresy protokołu OAuth. Interfejs API może uruchamiać tylko skrypty z co najmniej 1 wymaganym zakresem. Oznacza to, że nie można używać interfejsu API do wywoływania skryptu, który nie wymaga autoryzacji co najmniej jednej usługi.

 4. Brak aktywatorów.Interfejs API nie może tworzyć reguł Apps Script.