Method: properties.keyEvents.get

Truy xuất một Sự kiện chính.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/keyEvents/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của Sự kiện chính cần truy xuất. Định dạng: thuộc tính/{property}/keyEvents/{keyEvent} Ví dụ: "properties/123/keyEvents/456"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của KeyEvent.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit