Tích hợp với Google Analytics 4

Khám phá Google Analytics 4 – thế hệ tiếp theo của Analytics – giúp thu thập dữ liệu dựa trên sự kiện từ cả trang web và ứng dụng.
Tìm hiểu về Google Analytics 4 và cách sử dụng Google Analytics 4 để đo lường và báo cáo.
Khám phá cách thiết lập Google Analytics cho trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng cách tạo một tài sản Google Analytics 4, rồi thêm luồng dữ liệu vào mã Google Analytics của bạn.
Xây dựng dựa trên Google Analytics bằng các API đơn giản và mạnh mẽ của chúng tôi.

Tài nguyên khác

Tìm hiểu về Google Analytics 4 và cách sử dụng Google Analytics 4 để đo lường và báo cáo.
Xem những gì có thể thực hiện với Nền tảng Google Analytics.
Tìm hiểu cách chuyển sang các thư viện đo lường mới nhất của Google Analytics.
Các tài nguyên để cập nhật thông tin và tham gia cùng các nhà phát triển khác.
Giải đáp thắc mắc và báo cáo vấn đề.
Tìm hiểu về các kỹ thuật triển khai nâng cao.

Di chuyển từ Universal Analytics

Universal Analytics không được dùng nữa. Dưới đây là một số tài nguyên giúp bạn di chuyển sang Google Analytics 4.