Method: resources.buildings.list

Truy xuất danh sách toà nhà cho một tài khoản.

Yêu cầu HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customer}/resources/buildings

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
customer

string

Mã nhận dạng duy nhất cho tài khoản Google Workspace của khách hàng. Là quản trị viên tài khoản, bạn cũng có thể sử dụng email đại diện của my_customer để đại diện cho mã khách hàng của tài khoản.

Tham số truy vấn

Tham số
maxResults

integer

Số kết quả tối đa cần trả về.

pageToken

string

Mã thông báo để chỉ định trang tiếp theo trong danh sách.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

API công khai: Resource.buildings

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "etag": string,
 "buildings": [
  {
   object (Building)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Trường
kind

string

Đây là loại tài nguyên.

etag

string

Thẻ ETag của tài nguyên.

buildings[]

object (Building)

Các toà nhà trong trang kết quả này.

nextPageToken

string

Mã thông báo tiếp tục, được dùng để phân trang thông qua các tập hợp kết quả lớn. Cung cấp giá trị này trong một yêu cầu tiếp theo để trả về trang kết quả tiếp theo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://apps-apis.google.com/a/feeds/calendar/resource/
 • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar
 • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.