Tìm kiếm lân cận

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) nhận một hoặc nhiều loại địa điểm và trả về danh sách các địa điểm trùng khớp.

Tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) trả về thông tin về một nhóm địa điểm dựa trên loại địa điểm mà bạn chỉ định, ví dụ: restaurant hoặc book_store hoặc bowling_alley. Dịch vụ này sẽ phản hồi bằng một danh sách các địa điểm khớp với các loại địa điểm đã chỉ định trong bán kính của locationRestriction được chỉ định.

Để sử dụng tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới), bạn phải bật "API Địa điểm (Mới)" trong dự án Google Cloud của mình. Hãy xem phần Bắt đầu để biết thông tin chi tiết.

Tìm địa điểm lân cận

Gọi searchNearby để trả về danh sách các địa điểm dựa trên loại địa điểm, vị trí và bán kính được chỉ định. Chỉ định thông số tìm kiếm bằng cách sử dụng một yêu cầu, rồi gọi searchNearby. Kết quả được trả về dưới dạng danh sách đối tượng Place mà từ đó bạn có thể nhận được thông tin chi tiết về địa điểm. Đoạn mã sau đây cho thấy ví dụ về một yêu cầu và lệnh gọi đến searchNearby:

TypeScript

// Restrict within the map viewport.
let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);

const request = {
  // required parameters
  fields: ['displayName', 'location', 'businessStatus'],
  locationRestriction: {
    center: center,
    radius: 500, 
  },
  // optional parameters
  includedPrimaryTypes: ['restaurant'],
  maxResultCount: 5,
  rankPreference: SearchNearbyRankPreference.POPULARITY,
  language: 'en-US',
  region: 'us',
};

//@ts-ignore
const { places } = await Place.searchNearby(request);

JavaScript

// Restrict within the map viewport.
let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);
const request = {
 // required parameters
 fields: ["displayName", "location", "businessStatus"],
 locationRestriction: {
  center: center,
  radius: 500,
 },
 // optional parameters
 includedPrimaryTypes: ["restaurant"],
 maxResultCount: 5,
 rankPreference: SearchNearbyRankPreference.POPULARITY,
 language: "en-US",
 region: "us",
};
//@ts-ignore
const { places } = await Place.searchNearby(request);
 • Sử dụng tham số fields (bắt buộc) để chỉ định danh sách một hoặc nhiều trường dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy.
 • Sử dụng tham số locationRestriction (bắt buộc) để chỉ định bán kính lên tới 50.000 mét.
 • Dùng tham số includedPrimaryTypes để chỉ định một hoặc nhiều loại địa điểm cần tìm kiếm.
 • Sử dụng tham số rankPreference để chỉ định SearchNearbyRankPreferencePOPULARITY hoặc DISTANCE.
 • Xem danh sách đầy đủ các tham số.

Ví dụ:

Ví dụ sau đây sử dụng searchNearby để truy vấn các nhà hàng trong bán kính 500 mét tính từ trung tâm, sau đó điền sẵn điểm đánh dấu vào bản đồ để hiển thị kết quả.

TypeScript

let map;

async function initMap() {
  const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary('maps') as google.maps.MapsLibrary;

  let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);

  map = new Map(document.getElementById('map') as HTMLElement, {
    center: center,
    zoom: 11,
    mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  });
  nearbySearch();
}

async function nearbySearch() {
  //@ts-ignore
  const { Place, SearchNearbyRankPreference } = await google.maps.importLibrary('places') as google.maps.PlacesLibrary;
  const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

  // Restrict within the map viewport.
  let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);

  const request = {
    // required parameters
    fields: ['displayName', 'location', 'businessStatus'],
    locationRestriction: {
      center: center,
      radius: 500, 
    },
    // optional parameters
    includedPrimaryTypes: ['restaurant'],
    maxResultCount: 5,
    rankPreference: SearchNearbyRankPreference.POPULARITY,
    language: 'en-US',
    region: 'us',
  };

  //@ts-ignore
  const { places } = await Place.searchNearby(request);

  if (places.length) {
    console.log(places);

    const { LatLngBounds } = await google.maps.importLibrary("core") as google.maps.CoreLibrary;
    const bounds = new LatLngBounds();

    // Loop through and get all the results.
    places.forEach((place) => {
      const markerView = new AdvancedMarkerElement({
        map,
        position: place.location,
        title: place.displayName,
      });

      bounds.extend(place.location as google.maps.LatLng);
      console.log(place);
    });

    map.fitBounds(bounds);

  } else {
    console.log("No results");
  }
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map, InfoWindow } = await google.maps.importLibrary("maps");
 let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: center,
  zoom: 11,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });
 nearbySearch();
}

async function nearbySearch() {
 //@ts-ignore
 const { Place, SearchNearbyRankPreference } = await google.maps.importLibrary(
  "places",
 );
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");
 // Restrict within the map viewport.
 let center = new google.maps.LatLng(52.369358, 4.889258);
 const request = {
  // required parameters
  fields: ["displayName", "location", "businessStatus"],
  locationRestriction: {
   center: center,
   radius: 500,
  },
  // optional parameters
  includedPrimaryTypes: ["restaurant"],
  maxResultCount: 5,
  rankPreference: SearchNearbyRankPreference.POPULARITY,
  language: "en-US",
  region: "us",
 };
 //@ts-ignore
 const { places } = await Place.searchNearby(request);

 if (places.length) {
  console.log(places);

  const { LatLngBounds } = await google.maps.importLibrary("core");
  const bounds = new LatLngBounds();

  // Loop through and get all the results.
  places.forEach((place) => {
   const markerView = new AdvancedMarkerElement({
    map,
    position: place.location,
    title: place.displayName,
   });

   bounds.extend(place.location);
   console.log(place);
  });
  map.fitBounds(bounds);
 } else {
  console.log("No results");
 }
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Nearby Search</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "beta"});</script>
 </body>
</html>

Thử dùng mẫu