Đăng nhập vào ứng dụng khi xe đậu

Sử dụng Mẫu đăng nhập để nhắc người dùng đăng nhập bằng mã PIN (như bên dưới) hoặc một trong 3 phương thức đăng nhập khác.

Thêm mẫu Tin nhắn dài để cung cấp các thông tin chi tiết như nội dung của Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản dịch vụ. Các mẫu này đều là mẫu chỉ dành cho đỗ xe, vì vậy, chúng không làm tăng số bước.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng nhấn vào một nút để đăng nhập vào ứng dụng. Mẫu trang đích (không hiển thị) 1
Người dùng sẽ thấy một mã phải được nhập trên điện thoại hoặc tại một URL được chỉ định. Mẫu đăng nhập (mẫu chỉ dành cho xe đỗ xe)
Đăng nhập bằng mã PIN
1
Người dùng nhập mã. Không có mẫu nào (việc cần làm tiếp tục trên điện thoại)
Màn hình điện thoại có trường để nhập mã PIN
1 (đã tạm dừng việc cần làm)
Người dùng đọc chính sách quyền riêng tư của ứng dụng (nếu cần). Mẫu tin nhắn dài (chỉ dành cho đỗ xe)
Tin nhắn dài có hai nút
1
Ứng dụng trở về mẫu đích. Mẫu đích (trong trường hợp này là mẫu Danh sách địa điểm)
Tin nhắn dài có hai nút
1 (việc cần làm mới)