Mẫu đăng nhập

Mẫu Đăng nhập hiển thị các lựa chọn đăng nhập vào ứng dụng khi bạn đỗ xe.

Bạn có thể chọn trong số 4 phương thức đăng nhập có thể sử dụng.

Bao gồm:

  • Tiêu đề với chuỗi hành động không bắt buộc
  • Tối đa 2 dòng văn bản chính (không bắt buộc)
  • Phương thức đăng nhập chính
  • Văn bản bổ sung, chẳng hạn như tuyên bố từ chối trách nhiệm và đường liên kết đến điều khoản dịch vụ (không bắt buộc)
  • Tối đa 2 nút (không bắt buộc)
Khung dạng đường viền của mẫu Đăng nhập

Phương thức đăng nhập

Mẫu đăng nhập hỗ trợ 4 phương thức đăng nhập: Đăng nhập qua nhà cung cấp, Tên người dùng/mật khẩu, mã PIN và mã QR.

Ví dụ về quy trình đăng nhập của nhà cung cấp
Phương thức đăng nhập của nhà cung cấp: Phương thức này cho phép người dùng dễ dàng đăng nhập thông qua một nhà cung cấp mà không cần phải nhập thông tin. Trong ví dụ này (dành cho Android Auto), Google là nhà cung cấp phương thức đăng nhập chính và lựa chọn phụ là đăng nhập bằng mã PIN.
Ví dụ về tên người dùng và mật khẩu
Phương thức tên người dùng/mật khẩu: Phương pháp này cho phép người dùng nhập thông tin xác thực vào một trường bắt buộc của biểu mẫu. Hiện tại, bạn có thể dùng trường này để nhập tên người dùng hoặc mật khẩu. Trong ví dụ này (dành cho Android Auto), các phương thức khác được cung cấp dưới dạng tuỳ chọn phụ.
Ví dụ về quy trình đăng nhập của nhà cung cấp
Phương thức mã QR: Phương thức này hiển thị mã PIN bắt buộc (tối đa 12 ký tự) do ứng dụng cung cấp kèm theo hướng dẫn về nơi người dùng cần nhập mã. Bạn có thể làm mới mã khi cần nếu hết thời gian chờ. (Ví dụ về Android Auto)
Ví dụ về quy trình đăng nhập của nhà cung cấp
Phương thức đăng nhập của nhà cung cấp: Phương thức này hiển thị một mã QR bắt buộc do ứng dụng cung cấp. Bạn có thể làm mới mã này khi cần thiết nếu hết thời gian chờ. (Ví dụ về Android Auto)

Mẫu mẫu đăng nhập

Ví dụ về chế độ đăng nhập khi đỗ xe
Khi ô tô đỗ, người dùng có thể sử dụng bàn phím để nhập tên người dùng hoặc mật khẩu. (Ví dụ trên Android Auto)
Ví dụ về việc đăng nhập khi lái xe
Khi người dùng đang lái xe, nội dung đăng nhập sẽ không hiển thị để tránh gây phân tâm cho người lái xe. Đối với những trường hợp này, bạn nên cung cấp nút có lựa chọn thay thế, chẳng hạn như bỏ qua bước đăng nhập và sử dụng ứng dụng ở chế độ khách. (Ví dụ về Android Auto)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng của mẫu đăng nhập

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Bao gồm một phương thức đăng nhập khi sử dụng mẫu này.
NÊN Chỉ sử dụng các trường nhập dữ liệu cho hoạt động đăng nhập của người dùng, không thu thập các loại dữ liệu nhập khác của người dùng.
NÊN Ưu tiên quy trình ngắn nhất (sử dụng ít lượt nhấp nhất).
NÊN Ưu tiên phương thức phổ biến nhất.