Tạo khối

Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô giúp bạn tạo các ứng dụng hoạt động với cả hai hệ thống Android cho Ô tô: Android Auto (chiếu từ điện thoại thành ô tô) và Android Automotive OS (tích hợp cho ô tô).

Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô:

  • Cung cấp các mẫu được tối ưu hoá cho xe mà bạn có thể tập hợp thành các luồng tác vụ để thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng
  • Xử lý các chức năng quan trọng như định cỡ màn hình thích ứng để ứng dụng của bạn có thể hoạt động hiệu quả trên mọi xe tương thích (để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Ai xử lý việc gì)
  • Có sẵn cho các danh mục ứng dụng sau: Chỉ đường, địa điểm yêu thích, Internet của vạn vật (IoT), Prototcol thoại qua Internet (VoIP) và thời tiết

Phần này mô tả các mẫu và thành phần xuất hiện trên đó. Để tìm hiểu cách dùng các mẫu để thiết kế ứng dụng, hãy xem phần Tạo ứng dụng bằng mẫu. Để tìm hiểu những yêu cầu mà các ứng dụng này cần đáp ứng, hãy xem Yêu cầu đối với ứng dụng theo mẫu.

Mẫu

Nội dung mô tả, ví dụ và yêu cầu đối với từng mẫu

Thành phần

Mô tả và các lựa chọn tuỳ chỉnh cho thành phần mẫu