Yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu về thiết kế để cải thiện khả năng hữu dụng trên ô tô.

Phần này liệt kê (hoặc cung cấp đường liên kết đến) các yêu cầu về trải nghiệm người dùng đối với ứng dụng Android cho Ô tô. Hãy ghi nhớ những yêu cầu này khi bạn thiết kế ứng dụng.

Để hiểu 3 yêu cầu cấp và cách chúng được thực thi cho ứng dụng, hãy chắc chắn đọc PHẢI, NÊN, và CÓ THỂ cho ứng dụng.

Yêu cầu về ứng dụng đa phương tiện

PHẢI, VIỆC CẦN LÀM và CÓ THỂ đối với từng khía cạnh của trải nghiệm nội dung đa phương tiện

Yêu cầu đối với ứng dụng theo mẫu

PHẢIs, Hệ thống, và CÓ THỂ thiết lập cho ứng dụng được xây dựng với các mẫu trong Android cho Thư viện Ứng dụng cho Ô tô