Tải gói Hành động lên (Dialogflow)

Sau khi tạo gói Hành độngtriển khai phương thức thực hiện của gói đó, bạn có thể tải gói Hành động lên bảng điều khiển Actions. Bảng điều khiển Actions sử dụng các dự án Hành động để nhóm Hành động trò chuyện với siêu dữ liệu, chẳng hạn như trạng thái xem xét và tên hiển thị của hành động đó trong thư mục Trợ lý.

Tạo dự án

  1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions.
  2. Nhấp vào New Project (Dự án mới), nhập tên dự án, rồi nhấp vào Create Project (Tạo dự án).
  3. Trong mục More options (Tuỳ chọn khác), hãy nhấp vào Actions SDK.
  4. Trong cửa sổ phương thức xuất hiện, hãy ghi lại hoặc lưu lệnh gactions được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng một lệnh tương tự như lệnh này để tải Gói hành động của mình lên.
  5. Nhấp vào OK để hoàn tất quá trình tạo dự án.

Dự án của bạn hiện đã được tạo, bạn có thể tham chiếu bằng mã dự án.

Tải gói Hành động lên bằng gactions

Lệnh gactions do bảng điều khiển Actions cung cấp chứa các giá trị phần giữ chỗ cho tên gói của gói Hành động và mã dự án của bạn. Để tải gói Hành động lên từ thiết bị đầu cuối, hãy chạy lệnh sau, thay PACKAGE_NAMEPROJECT_ID bằng các giá trị liên quan cho dự án của bạn:

gactions update --action_package PACKAGE_NAME --project PROJECT_ID

Trong lệnh trên, tên gói là tên tệp của tệp .JSON của gói Hành động (bao gồm cả đuôi tệp). Bạn có thể lấy mã dự án trên trang Cài đặt dự án trong bảng điều khiển Actions.

Để biết thông tin tham khảo về gói Hành động, hãy xem Tài liệu tham khảo về gói hành động.