Ghi chú phát hành

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.4.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

Ngày 24 tháng 1 năm 2023

 • SDK bảo vệ luồng hiện không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào năm 2023.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.15). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functionskkx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

Ngày 18 tháng Một, 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm API mới getPendingIntentForWalletOnWear cho phép các đối tác Wear khởi động giao diện người dùng Ví Wear trên điện thoại thông qua PendingIntent được trả về.

  • Đã thêm một API mới getProductName để trả về tên sản phẩm trong thị trường này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện Maven của Dịch vụ Google Play sẽ nâng cấp các API từ trạng thái thử nghiệm lên cấp thông thường.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.1.1

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ OSS cho Gradle bao gồm các bản sửa lỗi cho các vấn đề sau:

  • Đặt notCompatibleWithConfigurationCache để tránh lỗi khi xảy ra tính năng bộ nhớ đệm cấu hình Gradle. (Vấn đề #GitHub 206)

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.6

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm API mới trong BeginSignInRequest cho phép nhà phát triển sử dụng thư viện JetPack để sử dụng mã xác thực.
  • Đã thêm một API mới trong CredentialSavingClient để cho phép nhà phát triển truy xuất đối tượng trạng thái từ ý định của kết quả hoạt động.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm những thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functionskkx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm những thay đổi sau:

  • Giới thiệu lại một số hằng số không có trong bản phát hành 23.0.0.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Dịch vụ trò chơi của Play (v2) Gốc. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite cho Dịch vụ Google Play bao gồm những thay đổi sau:

  • Cải thiện độ ổn định khi tải các mô-đun không bắt buộc xuống.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-threadnetwork bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm tính năng hỗ trợ Android 8.0 (API cấp 26).

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functionskkx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installs:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installs-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.
 • Cập nhật thư viện play-services-castplay-services-cast-framework. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Ghi chú phát hành SDK của Android Sender.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tflite-gpu bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một TfLiteGpu.getClient(context) để tương thích với API ModuleInstallClient.
  • Cải thiện độ ổn định của TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm những thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng tính năng quay video.
  • Đã tắt tính năng quay video qua dịch vụ Play Games cho SDK Android phiên bản 33 trở lên.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo bao gồm những thay đổi sau:

  • Cải thiện phạm vi cung cấp SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị sử dụng dịch vụ Google Play.
  • Thêm tính năng hỗ trợ các ứng dụng nhắm đến Android 13.
  • Thay thế @RecentlyNonNull@RecentlyNullable bằng các chú thích tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable). Với thay đổi này, điều đã từng gây ra cảnh báo rỗng trên giờ đây sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra Java null.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học cho Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ máy học.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installs:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:17.0.3

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

 • Phiên bản thử nghiệm ban đầu của Thư viện Maven của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất của thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play ( phiên bản 16.0.0). Với bản phát hành này, thư viện hiện đã được cung cấp rộng rãi. Bạn có thể sử dụng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Tenor.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

Ngày 1 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Thêm các API mới trong BeginSignInRequestGetSignInIntentRequest mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu xác minh số điện thoại từ Tài khoản Google của người dùng khi sử dụng tính năng đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installs:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installs-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học cho Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ máy học.
 • Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu của thư viện play-services-dtdi (v16.0.0-beta01). Đây là bản phát hành công khai đầu tiên của API giữa các thiết bị.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.7

Ngày 2 tháng 8 năm 2022

 • SDK G+ dịch vụ Google Play (com.google.android.gms.plus) đã ngừng hoạt động từ năm 2018 và ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022. Do đó, tất cả tài liệu tham chiếu liên quan giờ đây đã bị xoá.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất của thư viện Dịch vụ Google Play TensorFlow Lite (v16.0.0-beta03). Bạn có thể sử dụng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite để giảm kích thước ứng dụng và nhận bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Tenor.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

Ngày 25 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

Ngày 18 tháng 7 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.3.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Hỗ trợ mô-đun động của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

Ngày 6 tháng 7 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.13). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành mới nhất của thư viện Trình quét mã dịch vụ của Google Play hiện đã có sẵn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật, hãy tham khảo Ghi chú phát hành của Bộ công cụ máy học.

 • Các thay đổi mới nhất đối với thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm giao diện OptionalModuleApi mới cho biết API có yêu cầu thành phần Dịch vụ Google Play bổ sung hay không (nghĩa là mô-đun không bắt buộc).
  • Thêm lớp ModuleInstallClient mới cho phép bạn gửi yêu cầu rõ ràng để tải các mô-đun không bắt buộc xuống, để phát hành các mô-đun tuỳ chọn và kiểm tra tình trạng có sẵn của API yêu cầu mô-đun không bắt buộc.
 • Hiện đã có bản phát hành ban đầu của thư viện play-services-base-testing. Trang này cung cấp tính năng kiểm thử giả mạo cho ModuleInstallClient.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

Ngày 7 tháng 6 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

 • Thư viện play-services-appindex hiện đã được cung cấp rộng rãi. Thư viện này là hàm thay thế cho thư viện firebase-appindexing và hỗ trợ các trường hợp sử dụng để chia sẻ tài liệu có cấu trúc dưới dạng IndexablesUserActions với Trợ lý Google.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chia sẻ tài liệu với Trợ lý Google, vui lòng xem phần Đẩy lối tắt động tới Trợ lý.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play bao gồm tất cả thay đổi có trong bản phát hành v2.9 của TensorFlow.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fitness sẽ ngừng sử dụng các API hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu thể dục trước đây, thay vào đó là Health Connect.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-service-nearby (v18.2.0) bao gồm bản phát hành công khai đầu tiên của API UWB lân cận.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.2.0

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.5

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functionskkx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

Ngày 3 tháng 5 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement giúp cải thiện khả năng bảo mật khi xác minh chữ ký và giải quyết lỗ hổng PendingIntent có thể thay đổi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có nội dung thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API trong CredentialClient và các lớp yêu cầu/phản hồi có liên quan.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Crashlytics.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.3

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-nearby (v18.1.0) bao gồm các thay đổi sau:

  • Hiện tại, bạn cần có quyền BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECTBLUETOOTH_SCAN đối với tính năng Kết nối lân cận trên Android S.

  • Đã thêm Payload#setFileName()Payload#setParentFolder() để lưu tệp đã nhận bằng tên tệp và đường dẫn tương đối đã chỉ định.

  • Đã thêm VariantOfConcern để cho phép Cơ quan y tế cộng đồng (PHA) đính kèm biến thể liên quan đến PHA do người dùng xác định vào các thông báo tiếp xúc. Ví dụ: PHA có thể chỉ định những định nghĩa sau:

  • VariantOfConcernType.type1 là “Vaccine có hiệu quả”

  • VariantOfConcernType.type2 là "có tính truyền tải cao"

  • VariantOfConcernType.type3 là "Mức độ nghiêm trọng cao"

  • VariantOfConcernType.type4 là "đột phá vắc-xin"

  • Đã ngừng sử dụng tính năng Siêu âm thông báo lân cận.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.1.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement giải quyết các lỗi vi phạm Android 12 StrictMode.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installs:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installs-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

Ngày 8 tháng 3 năm 2022

 • Cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới cho OCR của thẻ tín dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn cho nhà phát triển.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.5

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học cho Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ máy học.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Bản phát hành công khai của thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play đã ra mắt. Bạn có thể sử dụng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite để giảm kích thước ứng dụng và nhận bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Tenor.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có một API mới hỗ trợ gợi ý đăng nhập để xác thực qua số điện thoại. Tính năng này cho phép người dùng chọn số điện thoại trên thẻ SIM và chia sẻ số đó với ứng dụng gọi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tài liệu về API.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện (xem phần "Cấu phần phần mềm đã phát hành" bên dưới) bao gồm việc sử dụng các phiên bản play-services-baseplay-services-tasks mới nhất (v18.0.1) để khắc phục vấn đề nêu trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-Messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-baseplay-services-tasks giải quyết vấn đề có thể dẫn đến NPE thời gian chạy (NullPointerException) khi xử lý Task<Void> kết quả trong mã Kotlin. Nếu đang sử dụng bất kỳ phiên bản thư viện nào được liệt kê trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021, bạn có thể tránh các NPE thời gian chạy bằng cách phụ thuộc rõ ràng vào phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks. Hãy thêm nội dung sau đây vào phần dependencies của build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi dự định phát hành các phiên bản mới của các cấu phần phần mềm khác được phát hành vào ngày 9 tháng 12 với các phần phụ thuộc POM mới trên các phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Bản phát hành Firebase này chọn các phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (v18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho một số thư viện bao gồm thay đổi sau:

  • Các chú thích thuộc tính rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable) đang được sử dụng trước đây sử dụng @RecentlyNonNull@RecentlyNullable. Với thay đổi này, những gì đã từng gây ra cảnh báo rỗng trên giờ đây sẽ gây ra lỗi khi xây dựng mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null của Java. Những thay đổi về chú thích tương tự sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành trong tương lai của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

  Hãy xem mục "Cấu phần phần mềm đã phát hành" để biết danh sách đầy đủ các thư viện bị ảnh hưởng.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm những thay đổi nghiêm ngặt về chú thích thuộc tính rỗng được mô tả ở trên, cũng như những thay đổi bổ sung này:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-Messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Cải thiện hàng đợi:
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue được gọi khi hàng đợi được sắp xếp lại.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi tuần tự các lệnh trong hàng đợi.
  • Đặt thông số customData trong `RemoteMediaClient#QueueSetRepeatMode có thể rỗng.
  • Ngừng sử dụng tính năng Hiển thị từ xa.
  • Thay đổi minSdkVersion từ 14 thành 16.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Ghi chú phát hành SDK của Android Sender.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện ứng dụng play-services-maps hiện đã được cung cấp rộng rãi, hỗ trợ trên Android API cấp 19 (Android 4.4, KitKat) trở lên.

  Bản phát hành này sử dụng một trình kết xuất bản đồ mới có sẵn để chọn sử dụng, giúp cải thiện hiệu suất và độ ổn định, cũng như hỗ trợ tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây. Để biết thêm thông tin về nội dung này và các nội dung cập nhật khác, vui lòng xem ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện play-services-appset hiện đã được cung cấp rộng rãi. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn gian lận theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định cho phép bạn tương quan giữa mức sử dụng và hành động trên một nhóm ứng dụng của tổ chức bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

  Bản phát hành GA này bao gồm các nội dung cập nhật sau cho phiên bản dùng thử cho nhà phát triển:

  • Đã đổi tên nhiều giao diện khách. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu tham khảo về API play-services-appset.
  • Làm cho thư viện play-services-appset tương thích với mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển sắp tới. Dự kiến, Dịch vụ Google Play sẽ sớm hỗ trợ mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển. Tính năng này sẽ được phát hành trong các dịch vụ của Google Play và đẩy đến thiết bị của người dùng mà không cần nâng cấp phiên bản thư viện play-services-appset.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

Ngày 4 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện ads-identifier bao gồm bản khai báo quyền của Dịch vụ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Nếu sử dụng ads-identifier phiên bản 17.1.0 trở lên, bạn không cần khai báo lại quyền trong tệp kê khai ứng dụng để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn không nên truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo, thì bạn phải xoá quyền này bằng cách sử dụng <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo getId().

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay đã khắc phục các vấn đề về quyền khiến tất cả các API của ứng dụng này bị chặn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-vicoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functionskkx:20.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với thư viện AFS gốc bao gồm thay đổi sau:

  • Đã khắc phục lỗi onAdLeftApplication không ghi lại các lượt nhấp vào quảng cáo.
  • Đã khắc phục lỗi ứng dụng gặp sự cố khi cố gắng tải quảng cáo mà không có kết nối.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

Ngày 19/08/2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với thư viện Analytics bao gồm nội dung thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề không thể tạo thư viện với Android 12 làm mục tiêu.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TagManager bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải tiến cơ sở hạ tầng nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

 • Bản phát hành xem trước dành cho nhà phát triển của thư viện play-services-appset hiện đã có sẵn. Thư viện này được thiết kế nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn gian lận theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định cho phép bạn tương quan giữa mức sử dụng và hành động trên một nhóm ứng dụng của tổ chức bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

 • Tài liệu tham khảo API ads-identifier đã được cập nhật với thông tin về thay đổi sắp tới đối với mã nhận dạng cho quảng cáo khi người dùng bật giới hạn theo dõi quảng cáo cũng như yêu cầu về một quyền mới đối với Dịch vụ Google Play.

  Vui lòng xem getId() để biết thông tin chi tiết. Không có thay đổi nào đối với chính thư viện ads-identifier.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản phát hành ban đầu của thư viện play-services-pay. Thư viện này thay thế chức năng WalletObjects của thư viện play-services-wallet. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện AFS gốc bao gồm các thay đổi sau:

  • Cập nhật tính năng hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động để khớp với quy trình hiển thị quảng cáo trên web và xem trước. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK gốc dành cho Android.

  • Xoá khả năng yêu cầu quảng cáo SPA.

 • SDK bảo vệ luồng hiện đã có sẵn để sử dụng với các ứng dụng Android TV xuôi dòng có độ trễ. SDK này yêu cầu hỗ trợ chương trình cơ sở của thiết bị và hiện chỉ chạy trên Chromecast có Google TV. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu tham khảo về SDK bảo vệ luồng.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây không xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ gây ra cảnh báo đối với những lỗi vi phạm về giá trị rỗng an toàn.

  Thay đổi này cung cấp khả năng tương tác tốt hơn của Kotlin và tốt hơn khi kiểm tra tính chất rỗng cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra tính chất rỗng của Java.

  Những phần bổ sung tương tự cho @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được phát hành dần dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Liên kết động của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây không xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ gây ra cảnh báo đối với những lỗi vi phạm về giá trị rỗng an toàn.

  Thay đổi này cung cấp khả năng tương tác tốt hơn trong Kotlin, cũng như kiểm tra tính chất tĩnh tốt hơn cho những ứng dụng sử dụng khung kiểm tra tính chất rỗng của Java.

  Những phần bổ sung tương tự cho @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được phát hành dần dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

Ngày 14 tháng 5 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Hiện đã có các bản phát hành beta đầu tiên của các tính năng sau:

  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Hỗ trợ mô-đun tính năng động của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có phiên bản cập nhật của trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.6). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-vicoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-vicoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installs:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installs-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với play-services-maps bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm chú thích về tính chất rỗng "không phải ngữ cảnh" vào nền tảng API.
  • Thêm nội dung khai báo sau vào AndroidManifest.xml để hỗ trợ Lọc chế độ hiển thị gói trên Android 11 (API cấp 30) trở lên. Sau khi cập nhật lên com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, bạn có thể xoá dòng sau đây khỏi AndroidManifest.xml của riêng mình:

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo bao gồm những thay đổi sau:

  • Khắc phục lỗi
  • Cải thiện phạm vi cung cấp SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị sử dụng dịch vụ Google Play.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.4

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Mã bản sao Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Firebase Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

  • Trình cung cấp vị trí kết hợp (FLP) giờ đây chặn các vị trí không chính xác ban đầu theo mặc định. Hành vi này cho phép cải thiện độ chính xác về vị trí trong khi vẫn tăng độ trễ tối thiểu. Các nhà phát triển muốn có kết quả nhanh hơn thay vì kết quả chính xác hơn có thể gọi phương thức LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() mới.

  • Thêm phương thức ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() để cho phép các ứng dụng đăng ký Sleep API.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

Ngày 2 tháng 2 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho các thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

Ngày 25 tháng Một, 2021

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Xác thực Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Mã bản sao Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-vicoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-vicoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installs-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho các thư viện thị giác của Dịch vụ Google Play chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 • Thêm thư viện play-services-password-complexity.

  Thư viện này hỗ trợ tính năng kiểm tra chất lượng khoá màn hình (có trong Android 10) dành cho các thiết bị chạy Android 4.4 trở lên.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Cài đặt Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

  • Đã thêm ứng dụng API mới, CredentialSavingClient, để giúp bạn lưu thông tin xác thực mật khẩu của người dùng. Sau này, bạn có thể dùng thông tin này để đăng nhập.

  • Thêm API mới, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), để bắt đầu quy trình Đăng nhập bằng Google khi người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập bằng Google".

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm những thay đổi sau:

  • Xoá các API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu này.

  • Thay đổi các ứng dụng sau thành giao diện: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClientVideosClient.

  • Xoá các phương thức GoogleApiClient không còn được dùng nữa: getAppId, getSdkVariantgetSettingsIntent.

  • Bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Mã bản sao Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

 • Những điểm cập nhật mới nhất đối với thư viện play-services-baseplay-services-basement bao gồm những thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất của Dịch vụ Google Play về thể dục có những thay đổi sau:

  • Quyền ghi hiện chỉ cho phép ứng dụng đọc dữ liệu mà ứng dụng đã ghi. Để tiếp tục đọc dữ liệu do các ứng dụng khác viết trên nền tảng Google Fit, hãy cập nhật mã của bạn để yêu cầu phạm vi truy cập đọc cho các loại dữ liệu liên quan.

  • Dữ liệu nhịp tim có phạm vi riêng.

  • Dữ liệu giấc ngủ có phạm vi riêng và một loại dữ liệu mới. Vui lòng xem TYPE_SLEEP_SEGMENTSleepStages.

  • Không dùng FitnessActivities#SLEEP nữa và các loại chế độ ngủ khác. Thay vào đó, hãy sử dụng SleepStages mới.

  • Giờ đây, khi làm việc với SessionsClient, bạn cần chỉ định loại phiên mà ứng dụng của bạn cần truy cập, bằng các phương thức thích hợp trong FitnessOptions.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Google Fit.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

Ngày 7 tháng 10 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

Ngày 6 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Hoá đơn tài liệu)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • SDK Cloud Firestore và SDK liên kết động của Firebase
  • Trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-vicoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-vicoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installs-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện thị giác của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Khắc phục SecurityException từ các thư viện thị giác khi Dịch vụ Google Play không được cài đặt.
  • Bản cập nhật nội bộ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2020

 • Các bản cập nhật cho thư viện play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho LeaderboardsClient.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, CloudFunction cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng Firebase và SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

 • Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi nhỏ về tính năng nội bộ cho Thư viện nâng cao mức độ nhận biết của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2020

 • Các thay đổi mới nhất đối với play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable, trong đó các SDK basebasement trước đây không xác định rõ ràng tính chất rỗng. Cung cấp khả năng tương tác tốt hơn trong Kotlin, cũng như cải thiện hoạt động kiểm tra null tĩnh cho bất kỳ ai sử dụng khung kiểm tra Java null. Các bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được triển khai dần dần trong các bản phát hành của cấu phần phần mềm com.google.android.gms.

  • Khi lệnh gọi API không thành công do vấn đề kết nối giữa ứng dụng và Dịch vụ Google Play, lỗi ConnectionResult hiện có thể truy cập được từ Status của ApiException.

  • Trong một số trường hợp nhất định khi thiết bị không có dịch vụ Google Play hợp lệ, các lệnh gọi API sẽ không thành công nhanh hơn thay vì chờ người dùng xác nhận.

  • Đã thêm phương thức nạp chồng GoogleApiAvailability#getErrorDialog mới chấp nhận Fragment.

  • Ngừng sử dụng các phương thức Tasks#call và thay bằng TaskCompletionSource.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • SDK Firebase Crashlytics và Firebase ML
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

 • Bản phát hành mới nhất của Dịch vụ Google Play về thể dục có những thay đổi sau:

  • Đã ngừng sử dụng các DataType sau:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Xoá các DataType không dùng nữa sau đây:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Xoá các phương thức không dùng nữa DataSource#getDataQualityStandards (và các hằng số liên kết), DataSource#getNameDataSource.Builder#setName.
  • Thêm các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataSource)DataReadRequest#aggregate(DataType) để tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn.
  • Ngừng sử dụng các phương thức hiện có DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType)DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType).

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, SDK bản sao Firebase và SDK cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:20.2.4

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

 • Thêm SDK Bộ thu truyền mới cho ứng dụng Android TV. SDK cho phép các ứng dụng Android TV tuân thủ giao thức Truyền để hoạt động như ứng dụng Bộ thu. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK của Android Sender.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). Đối với những người dùng chọn sử dụng, tính năng này cho phép hệ thống tự động chọn thông tin xác thực trong quá trình Đăng nhập một lần mà không cần chờ hành động của người dùng (chẳng hạn như nhấn vào nút "tiếp tục").

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

Ngày 8 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK bản sao Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:20.2.3

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, Thông báo trong ứng dụng Firebase, Mã nhận dạng thực thể Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, mã phiên bản Firebase, SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

Ngày 4 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase, Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK và SDK cài đặt Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Các thay đổi mới nhất đối với play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Bản sửa lỗi để cập nhật chính xác các chuỗi thông báo lỗi về khả năng sử dụng Dịch vụ Google Play khi người dùng thay đổi ngôn ngữ.
  • Sửa lỗi cho các tình huống tương tranh khi tạo bản sao ứng dụng dựa trên GoogleApi khỏi luồng chính bằng Activity.
  • Thông báo lỗi chi tiết hơn cho các lần hoàn tất Task trùng lặp.
  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, SDK Firebase và SDK bản sao Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, SDK Firebase và mã bản sao Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 • Hiện đã có bản phát hành ban đầu của thư viện play-services-recaptcha. API này hỗ trợ hai tính năng sau cho cả điện thoại Android và TV nhắm đến API cấp 16 trở lên.

  • API reCAPTCHA Enterprise, cung cấp cho ứng dụng điểm số, cho biết khả năng người dùng là người thật và không thuộc một cuộc tấn công tự động nào. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

  • Các API reCAPTCHA 2FA cung cấp cho khách hàng khả năng thử thách người dùng qua email để xác nhận danh tính của họ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Messaging trong ứng dụng, cài đặt Firebase, Firebase Instance ID, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database và Firebase Remote Config SDK
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, thông báo trong ứng dụng Firebase, bộ công cụ máy học cho Firebase và SDK giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle và trình bổ trợ Firebase App Distribution
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, thông tin cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installs:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

  • Đã thêm ứng dụng API mới, SignInClient, để giúp bạn xác thực người dùng cho ứng dụng, bao gồm cả việc đăng nhập người dùng hiện có hoặc đăng ký người dùng mới. Hai loại thông tin đăng nhập hiện được hỗ trợ: Mã thông báo mã nhận dạng và tên người dùng/mật khẩu.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

 • Các thay đổi mới nhất đối với play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • play-services-basement tham chiếu một phương thức trong androidx-core:core:1.2.0, vì vậy, bản vá này sẽ cập nhật các phần phụ thuộc tương ứng.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

Ngày 19 tháng 3 năm 2020

 • Các thay đổi mới nhất đối với play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  Ví dụ: GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable hiện trả về một @NonNull Task để trình biên dịch Kotlin coi giá trị đó là rỗng (null) thay vì loại nền tảng. Tuy nhiên, tham số Activity được truyền đến không được đánh dấu là @NonNull (mặc dù tham số này không phải là giá trị rỗng) để thay đổi này không làm hỏng mã Kotlin truyền trong Activity?.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các thư viện khác trong Dịch vụ Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo Firebase. Tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Firebase Crashlytics, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Thông báo trong ứng dụng Firebase, Cài đặt Firebase, Mã bản sao Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm những thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng API U2F. Người dùng API U2F nên chuyển sang các API FIDO2. API U2F sẽ được hỗ trợ đến hết năm 2020 và sẽ bị xoá vào năm 2021.
  • Cấp quyền truy cập vào các phương thức mới trong Fido2ApiClient để đăng ký và ký. Các phương thức này phù hợp hơn với chuẩn
  • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho Phần mở rộng UserVerificationMethod trong các yêu cầu ký. Tiện ích này không được hỗ trợ cho các yêu cầu đăng ký.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho phương thức IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Hiển thị PublicKeyCredential dưới dạng phản hồi cấp cao nhất, phù hợp với thông số kỹ thuật của WebAuthn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm:

  • Thư viện tiện ích Kotlin cho nhiều SDK Firebase của Android hiện đã kết thúc phiên bản thử nghiệm! Các thư viện ktx này cho phép bạn truy cập các API Firebase của Android bằng cú pháp tương thích với Kotlin. Tìm hiểu thêm về các thư viện ktx này trong Tài liệu tham khảo về Android – Kotlin.
 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ OSS cho Gradle bao gồm các bản sửa lỗi cho các vấn đề sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.2

Ngày 3 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK bản sao Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • SMS Verification APIs của Dịch vụ Google Play đã thêm một quyền mới để bảo vệ người nhận. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về SmsRetriever.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

Ngày 2 tháng 3 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance ID và SDK Remote Config SDK
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm bản phát hành ban đầu cho SDK cài đặt Firebase.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installs:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

 • Cập nhật các thư viện play-services-castplay-services-cast-framework để thêm hằng số được xác định trước cho MediaError mã lỗi chi tiết và lý do lỗi.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK của Android Sender.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK liên kết động của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Cloud Firestore, Hàm Cloud cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành Thư viện nhận biết dịch vụ Google Play phiên bản 18.0.0 có những thay đổi có thể gây lỗi sau:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK giám sát hiệu suất của Firebase
  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản phát hành beta đầu tiên của Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK và Firebase Crashlytics SDK báo cáo sự cố NDK
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlyticsle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.1

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase và SDK cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance ID, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm setMediaSessionEnabled để bật và tắt phiên phát nội dung đa phương tiện do SDK truyền tạo.
  • Thay đổi cách thông báo nội dung nghe nhìn hiển thị trong phiên Truyền. Nếu bạn bật thông báo nội dung nghe nhìn, thì thông báo này sẽ luôn xuất hiện trong phiên Truyền. Trước đây, tuỳ chọn này chỉ hiển thị khi ứng dụng chạy ở chế độ nền.
  • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho thư viện com.google.android.gms:play-services-games bao gồm ngừng sử dụng các API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu này.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

Ngày 5 tháng 11 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Bộ công cụ máy học cho Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

 • Cập nhật thư viện play-services-auth-api-phone để thêm API Tự động điền mã SMS mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về SmsCodeRetriever.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.10.0

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Firebase In-App Messaging, Firebase ML Kit và Firebase Remote Config SDK
  • Trình bổ trợ phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

 • Sửa lỗi về khả năng sử dụng tính năng API của thư viện play-services-basement.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore (v21.1.1)
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM) (v22.2.1)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Vấn đề – Chúng tôi đã nhận được các báo cáo rằng việc phát hành phiên bản 21.1.0 của SDK Android Firebase cho Cloud Firestore có thể kích hoạt một trường hợp ngoại lệ chưa phát hiện được. Do đó, sự cố này cũng ảnh hưởng đến bản phát hành Firebase BoM v22.2.0. Hãy nhớ cập nhật lên phiên bản tiếp theo của SDK Cloud Firestore hoặc Firebase BoM để khắc phục.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm trường MediaError vào RemoteMediaClient.MediaChannelResult có thể dùng để truy cập vào mã lỗi chi tiết cho các lệnh nội dung nghe nhìn không thành công.
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARDMediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD đã ngừng hoạt động. Các ứng dụng nên sử dụng MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXTMediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Thêm phần phụ thuộc mới trên com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Ghi chú phát hành SDK của Android Sender.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase, Bộ công cụ máy học Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

Ngày 6 tháng 9 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

Ngày 29 tháng 8 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Firebase cho Google Analytics
  • Cloud Functions cho Firebase (máy khách) và SDK bộ công cụ máy học Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật cho SDK dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Xoá các API Android Pay không dùng nữa và các biểu tượng liên quan:

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Trường com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Trường com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Giao diện com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Gói com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Ngừng sử dụng các phương thức không phải JSON trong các đối tượng API Google Pay cũng như các trình tạo không phải JSON. Thay vì các ký hiệu không dùng nữa, hãy sử dụng API dựa trên JSON được mô tả trong tài liệu về API Google Pay.

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 • Hiện đã có trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.1). Bản phát hành này sẽ xoá các lệnh gọi đến một API đã ngừng hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành phiên bản 18.0.0 của Dịch vụ Google Play thể dục có những thay đổi có thể gây lỗi sau:

  • Ngừng sử dụng các API dựa trên GoogleApiClient sau đây:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Xoá các DataTypes không còn được dùng sau:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Đã xoá phương thức không dùng nữa fromLocationRequest khỏi SensorRequest.
  • Thêm trình tạo cho DataPointDataSet.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Firebase cho SDK Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging và Firebase ML Kit
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho thư viện com.google.android.gms:play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho một vấn đề do IllegalArgumentException gây ra trong onSnapshotOpened.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

Ngày 1 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

Ngày 24 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Functions cho Firebase (máy khách), Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, Bộ nhớ trên đám mây cho Firebase, Cloud Firestore và SDK bộ công cụ máy học của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Analytics, Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, SDK nhắn tin trong ứng dụng Firebase và Bộ công cụ máy học
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Firebase cho Gradle. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

 • Dịch vụ Google Play auth.api.phone đã thêm một API Đồng ý người dùng qua SMS mới. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về startSmsUserConsent.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Vấn đề đã biết với com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitoring, và SDK Instance ID của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK nhắn tin trong ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ Google Play và Firebase bao gồm những thay đổi sau:

  • Di chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ khi bạn thực hiện các thay đổi sau trong ứng dụng:

   • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
   • Nâng cấp compileSdkVersion lên 28 trở lên.
   • Cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng Jetpack (AndroidX); làm theo hướng dẫn trong phần Di chuyển sang AndroidX.
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-license:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, Thông báo trong ứng dụng, Bộ công cụ máy học và SDK giám sát hiệu suất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

 • Trình bổ trợ OSS cho Gradle giấy phép đã được cập nhật. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo https://github.com/google/play-services-Plugins/releases/tag/oss-license-plugin-v0.9.5.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.9.5

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • {0/}

  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-Invitations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugin:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:17.0.0

Ngày 29 tháng 4 năm 2019

 • Phiên bản Dịch vụ Google Play của SDK địa điểm dành cho Android không còn được dùng nữa. Tham khảo hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết về cách chuyển sang SDK Địa điểm tĩnh mới cho Android.

Thông tin cập nhật: Kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019, cấu phần phần mềm com.google.android.gms:play-services-places đã ngừng hoạt động. Để tiếp tục sử dụng SDK địa điểm dành cho Android, hãy cập nhật lên phiên bản SDK địa điểm được hỗ trợ cho Android. Các phiên bản được hỗ trợ có trong ghi chú phát hành.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

 • Đã thêm các API vào SDK truyền để hỗ trợ việc phát trực tiếp. Giao diện người dùng của tay điều khiển mở rộng cũng hỗ trợ luồng trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK truyền Android cho người gửi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

Ngày 9 tháng 4 năm 2019

 • Cập nhật SDK Ứng dụng tức thì để thêm phương thức mới nhằm kiểm tra xem bạn đã có thể chạy Ứng dụng tức thì cho một thiết bị nhất định hay không. areInstantAppsEnabledForDevice()

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Mã bản sao, Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành beta của thư viện Android Cloud Firestore với các tiện ích Kotlin. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android cho Firebase mới nhất.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Mã bản sao Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Cloud Firestore, Dịch vụ nhắn tin qua đám mây của Firebase, Firebase ML Kit và Firebase Remote Config SDK
  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugin:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 • API Drive không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 12 năm 2019. Xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

Ngày 18 tháng 3 năm 2019

 • Hiện đã có Thư viện ứng dụng Dịch vụ Google Play cho Cronet. Cronet là một thư viện nối mạng hiệu suất cao; để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Thực hiện các thao tác mạng bằng Cronet. Thư viện ứng dụng Dịch vụ Google Play dành cho Cronet cho phép các ứng dụng dùng bản sao cập nhật của Cronet được tải từ Dịch vụ Google Play.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Lời mời Firebase, Liên kết động Firebase và Chức năng đám mây cho Firebase Client SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM) dưới dạng một tính năng thử nghiệm. Bằng cách sử dụng tính năng Bill of Materials (BoM) Gradle với Firebase, bạn có thể thiết lập toàn bộ phiên bản của nền tảng Firebase. Để thêm SDK vào ứng dụng bằng cách sử dụng BoM Firebase, hãy truy cập vào bài viết Thêm Firebase vào dự án Android của bạn.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

Ngày 12 tháng 3 năm 2019

 • Đã ngừng sử dụng Games.GamesOptionsGames.Builder.
 • Thêm phương thức SnapshotMetadata.getSnaphotId.
 • Đã xoá API yêu cầu/Quà tặng và Nhiệm vụ. Vui lòng xem thông báo trước đó.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Xác thực Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Mã phiên bản, Cloud Firestore, Firebase In-App Messaging và Firebase Cloud Messaging SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Đã khắc phục sự cố trong ứng dụng Nhắn tin qua đám mây của Google đôi khi khiến ứng dụng gặp sự cố với lỗi Android không phản hồi (ANR) khi ứng dụng nhận được thông báo.
 • Khắc phục vấn đề trong Mã thực thể, trong đó phản hồi yêu cầu mã thông báo bị chậm hoặc trong một số trường hợp, khiến yêu cầu hết thời gian chờ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

Ngày 6 tháng 2 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Bộ công cụ máy học cho Firebase, Firebase Core, Google Analytics cho Firebase và SDK quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, SDK Cloud Firestore và SDK Gửi thông báo trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.0.5

Ngày 10 tháng 1 năm 2019

Giấy phép OSS

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện giấy phép OSS cho phép cập nhật dữ liệu giấy phép OSS thông qua các bản cập nhật dịch vụ Google Play.

Thư viện Core Dịch vụ Google Play

 • play-services-base và play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ các thay đổi trong các thư viện khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-license:16.0.2

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK Cloud Firestore và SDK giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

 • Đã khắc phục lỗi SDK truyền có thể cố gắng tiếp tục phiên nếu phiên đó bị dừng bởi một người gửi khác.
 • Khắc phục lỗi thông báo xảy ra trên các thiết bị chạy Android O trở lên khi ứng dụng Truyền ở chế độ nền.
 • Khắc phục lỗi trong đó thông báo nội dung nghe nhìn được truyền có thể không phản hồi sau khi ứng dụng Truyền bị tắt.
 • Di chuyển một bộ cấu phần phần mềm sang maven.google.com do các vấn đề về kho lưu trữ.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Đã di chuyển các cấu phần phần mềm sang maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Đường liên kết động của Firebase, Lời mời Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Google Analytics cho Firebase và SDK Google Ads cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Lời mời sử dụng Firebase, Firebase Ml Kit và SDK giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Vấn đề đã biết với bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018

Một số thư viện trong bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018 có vấn đề trong các phần phụ thuộc POM. Điều này rất có thể sẽ xảy ra dưới dạng sự cố hợp nhất dex khi cập nhật một số phiên bản phần phụ thuộc (ngay cả khi sử dụng strict-version-matcher-plugin). Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật lên Recommended Minimum Version như sau:

Thư viện Phiên bản bị ảnh hưởng Phiên bản tối thiểu được đề xuất
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appInvitation 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-Messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quảng cáo

 • Khắc phục lỗi một số tổ hợp play-services-adsfirebase-analytics (ví dụ: ads:17.1.0analytics:16.0.5) đã gây ra lỗi trình biên dịch duplicate entry. Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.1 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

Ngày 9 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản cập nhật cho Cloud Firestore, Cloud Function, Firebase, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Cơ sở dữ liệu Firebase và SDK bộ nhớ Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android cho Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ Gradle giấy phép OSS mã hoá văn bản giấy phép bằng UTF-8 để giải quyết lỗi mà một số nhà phát triển đang gặp phải.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.9.4

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản sửa lỗi và giảm tối ưu hoá độ trễ khởi động cho Google Analytics cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android cho Firebase.

Quảng cáo

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

Ngày 25 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK Cloud Firestore, SDK nhắn tin trong ứng dụng và tính năng Giám sát hiệu suất, cũng như Trình bổ trợ Google cho Gradle. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với tính năng Nhắn tin trên Firebase, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Cấu hình Firebase và SDK Xác thực Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thư viện Core Dịch vụ Google Play

 • play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ các thay đổi trong các thư viện khác.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Tái cấu trúc bản phân tích phần phụ thuộc zip-version-matcher-plugin để hiển thị thông báo lỗi hiệu quả hơn khi xác định được các phiên bản cấu phần phần mềm xung đột. Các thông báo lỗi giờ đây sẽ bao gồm tên dự án và tên phần phụ thuộc trong dự án, để giúp bạn xác định những phần phụ thuộc đã khai báo đang gây ra lỗi.
 • Khắc phục các lỗi trong trình bổ trợ liên quan đến bản dựng đa mô-đun và song song.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Quảng cáo

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Các bản cập nhật tính năng nhỏ trong thư viện chính.

 • Một số thư viện nhỏ cập nhật tính năng nội bộ đã được thực hiện trong một số thư viện cốt lõi (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) mà các thư viện dịch vụ Google Play khác sử dụng.
 • Các phần phụ thuộc nghiêm ngặt giữa các thư viện cốt lõi đã được nới lỏng để bạn có thể sử dụng riêng từng phiên bản nhỏ và bản vá. Trước đây, tệp POM cho các thư viện này đã chỉ định các phần phụ thuộc ở các phiên bản chính xác, điều này khiến quá trình giải quyết các phần phụ thuộc trở nên phức tạp.
 • Các thay đổi đối với phần phụ thuộc thư viện cốt lõi cần có bản phát hành đầy đủ các thư viện đã cập nhật phiên bản trong các phần phụ thuộc POM. Thư viện không phải lõi không có thay đổi nào bên ngoài, ngoại trừ việc cập nhật các phần phụ thuộc bắc cầu.
 • Các bản sửa lỗi và cải tiến nội bộ cho firebase-database và firebase-firestore.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • Các thư viện sau có thay đổi về mã:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • Các thư viện sau không có thay đổi về mã, chỉ có thông tin cập nhật về phần phụ thuộc POM. Các bản phát hành mới tăng dần theo phiên bản bản vá, ngoại trừ khi thư viện dưới phiên bản 16.0.0. Các thư viện dưới 16.0.0 được tăng lên 16.0.0 theo ghi chú ngày 23 tháng 5:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appInvitation:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-Nearby by:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-license:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappMessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

Ngày 26 tháng 9 năm 2018

Bản phát hành v16.0.0 của Dịch vụ Google Play Fitness cung cấp quyền truy cập vào hai loại dữ liệu mới và dữ liệu tổng hợp tương ứng của các loại đó:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2018

Thiết bị đeo được

 • Khắc phục lỗi và cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị sử dụng dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.3.2

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Common, Cơ sở dữ liệu Firebase, Mã bản sao Firebase, Giải pháp gửi thông báo Firebase và SDK Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Truyền

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Báo cáo lỗi Firebase, Liên kết động Firebase và SDK mời Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappMessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappMessaging-display:17.0.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappMessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappMessaging-display:17.0.0

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành mới của Google Play Services Wallet 16.0.0 bao gồm:

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, cập nhật

 • Khắc phục vấn đề với các phương thức trong bản phát hành Cloud Firestore v17.0.5.
 • Xoá phương thức API bị lộ sai và không sử dụng được Credential#getGeneratedPassword trong play-services-auth.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho tính năng Giám sát hiệu suất của Firebase, Firebase ML Kit, Cloud Firestore, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục vấn đề trong API Đăng nhập rằng mã trạng thái không chính xác được trả về khi người dùng huỷ quá trình đăng nhập.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Truyền

 • Khắc phục một IllegalStateException xảy ra khi một yêu cầu tìm kiếm hết thời gian chờ trong RemoteMediaPlayerRemoteMediaClient. Đây là một hồi quy được giới thiệu trong 15.0.0. Ứng dụng khách nên cập nhật lên phiên bản 16.0.1 hoặc mới hơn để nhận bản sửa lỗi.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Phiên bản mới nhất của trình bổ trợ Gradle cấp giấy phép OSS đã được đóng gói lại thành mã nhóm com.google.android.gms và đổi tên thành oss-licenses-plugin. Tài liệu này sẽ tiếp tục được xuất bản theo tên nhóm và tên mới này về sau. Chúng tôi cũng đã tạo nguồn mở trên GitHub.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-license-plugin:0.9.3

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Thêm phương thức InstantApps.showInstallPrompt(). Phương thức này cho thấy hộp thoại cho phép người dùng cài đặt ứng dụng tức thì hiện tại.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Cloud Firestore

Truyền

 • Bản cập nhật mới nhất cho Cast bao gồm các thay đổi về API đối với CastDevice, và các điểm cải tiến đối với Thông báo nội dung nghe nhìn CAF. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Ghi chú phát hành SDK Android.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2018

Bản sửa lỗi Thư viện giấy phép OSS

 • Khắc phục lỗi ngăn các chủ đề ứng dụng không có thanh hành động.
 • Bản phát hành sửa lỗi này được coi là một bản phát hành sửa lỗi, theo SemVer, nhưng đã được tăng lên một phiên bản chính cho ghi chú bên dưới vào ngày 23 tháng 5 năm 2018.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-license:16.0.0

Ngày 28 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API đối với Firebase Cloud Messaging và Mã bản sao Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-Messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Trình bổ trợ Trình so khớp phiên bản nghiêm ngặt đã tạo nguồn mở

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

Firebase

Cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-Invitations:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

Ngày 14 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho tính năng Xác thực Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase và Firebase Core. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Đã xoá phạm vi phiên bản

Kể từ bản phát hành 15.0.0 của Dịch vụ Google Play và Firebase, các phần phụ thuộc trong thư viện đã được xác định bằng phạm vi phiên bản trong POM. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng tái tạo bản dựng của các dự án sử dụng các thư viện này. Ví dụ: độ phân giải phần phụ thuộc của Gradle sẽ cố gắng sử dụng phiên bản cụ thể cao nhất hiện có trong kho lưu trữ, gây ra mức tăng của phiên bản phần phụ thuộc mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với chính dự án.

Việc sử dụng phạm vi phiên bản là do nhầm lẫn và đã được khắc phục; Dịch vụ Google Play và các phần phụ thuộc của Firebase sẽ không sử dụng phạm vi phiên bản nữa. Tuy nhiên, các tệp POM thư viện đã xuất bản và hiện có đã chứa dải ô. Do đó, tất cả các bản cập nhật thư viện trong tương lai sẽ cần bắt đầu bên ngoài phạm vi phần phụ thuộc của các thư viện đã phát hành trước đó.

Ví dụ:

 • Nếu play-services-bar có phần phụ thuộc vào play-services-foo có phạm vi [15.0.0, 16.0.0), bản phát hành mới của play-services-foo phải bắt đầu bằng 16.0.0 nằm ngoài phạm vi này.
 • Mọi bản phát hành play-services-bar trong tương lai sẽ khai báo yêu cầu" linh hoạt trên một phiên bản duy nhất của play-services-foo.
 • Mọi bản phát hành play-services-foo trong tương lai sẽ tuân theo SemVer.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Cloud Firestore, Cloud Storage, Xác thực Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và Máy học. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android Firebase.
 • Firebase hiện yêu cầu tệp gradle của ứng dụng liệt kê rõ ràng com.google.firebase:firebase-core là phần phụ thuộc để các dịch vụ Firebase hoạt động như dự kiến.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Giám sát hiệu suất Firebase và bản phát hành Bộ công cụ máy học cho Firebase phiên bản thử nghiệm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho Firebase Analytics, Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Báo cáo lỗi Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase cùng với số phiên bản độc lập. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thông tin cập nhật về Dịch vụ Play

 • Các thư viện Dịch vụ Google Play sau phiên bản 15.0.0 hiện có số phiên bản độc lập theo sau SemVer. Thay đổi này sẽ cho phép các bản cập nhật linh hoạt và thường xuyên hơn theo từng thành phần.
 • Trình bổ trợ Gradle của các dịch vụ của Google đã được cập nhật lên phiên bản 3.3.0 để hỗ trợ thay đổi này trong phiên bản. Nếu bạn không sử dụng trình bổ trợ này, một trình bổ trợ độc lập thì com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin đã được phát hành với cùng chức năng hỗ trợ phiên bản. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn tạo phiên bản.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 – Phiên bản 15.0.0

Vấn đề đã biết với phiên bản 15.0.0

 • Nếu đang sử dụng Trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 2.2.0 trở xuống, bạn có thể gặp lỗi sau:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật lên phiên bản mới hơn của trình bổ trợ.

Điểm nổi bật từ bản phát hành phiên bản 15.0.0:

Thông tin cập nhật về Dịch vụ Play

 • Hiện đã có phiên bản mới của trình bổ trợ com.google.gms.oss.licenses.plugin cho Gradle. Vui lòng cập nhật vì chỉ phiên bản mới nhất này hoạt động với Dịch vụ Google Play 15.0.0 trở lên. Đây là phiên bản cuối cùng của trình bổ trợ hỗ trợ Android Studio 2.x. Kể từ phiên bản tiếp theo, trình bổ trợ sẽ chỉ hỗ trợ Android Studio 3.x.

 • Tất cả tệp đối chiếu đến các lớp com.google.android.gms.R đã được thay thế bằng các tệp đối chiếu cụ thể theo thành phần; ví dụ: com.google.android.gms.ads.R. Nếu sử dụng các lớp này trực tiếp trong mã, bạn có thể cần phải cập nhật mã để tương thích.

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, Javadoc sẽ không còn được cập nhật (cấu phần phần mềm Dịch vụ Google Play trong Trình quản lý SDK của Android Studio nữa).

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, sẽ không còn mục tiêu đại diện play-services để lấy tất cả thành phần Dịch vụ Google Play nữa. Tính năng này đã được đề xuất một thời gian.

Quảng cáo

Ủy quyền

Truyền

 • Ngưng dùng lớp AppVisibilityListener.
 • Đã ngừng sử dụng lớp RemoteMediaClient.Listener. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp RemoteMediaClient.Callback mới.
 • Khắc phục sự cố trong TracksChooserDialogFragment và thực hiện một số thay đổi đối với hàm khởi tạo và trình tạo.
 • Đã giới thiệu API MediaQueue để thay thế cho cơ chế hàng đợi phương tiện hiện có. Hãy sử dụng các lớp MediaQueueRecyclerViewAdapterMediaQueueArrayAdapter mới để truy cập vào MediaQueue trong thành phần hiển thị tái sinh và thành phần hiển thị danh sách tương ứng.
 • Thao tác nhấn vào thông báo chứa nút điều khiển từ xa sẽ truyền người dùng đến ứng dụng Google Home hoặc ứng dụng Truyền tương ứng, tuỳ thuộc vào việc ứng dụng Truyền đó có tự động hỗ trợ việc tham gia phiên họp hay không.
 • Thông tin cập nhật về tính năng hỗ trợ Google Ads:
  • API Cast Sender hiện hỗ trợ tải quảng cáo VAST.
  • Thêm nút "Bỏ qua quảng cáo" và các thành phần văn bản giao diện người dùng đếm ngược.
 • Thêm phiên bản CastContext.getSharedInstance() không yêu cầu tham số Context.
 • Khắc phục sự cố IllegalStateException trong CAF.
 • Đã thêm DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED vào CastStatusCodes cho PendingResult.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Google Cast release notes.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho tính năng Xác thực Firebase và Firebase Cloud Storage. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thể dục

Nhắn tin qua đám mây của Google

Trò chơi

Ứng dụng tức thì

Gần đây

 • Ngừng sử dụng các trạng thái nội bộ liên quan đến NearbyConnections.

Wallet

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 – Phiên bản 12.0.1

Các sự cố đã được khắc phục trong phiên bản 12.0.1:

 • Khắc phục các vấn đề gây ra lỗi mã nguồn giả mạo cho Android, tuyên bố rằng GoogleSignInCredentialsClient chỉ ở trong nội bộ.
 • Thêm minSdkVersion bị thiếu trong các cấu phần phần mềm cấp phép để ngăn việc tự động đưa các quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE vào.
 • Khôi phục tên gói duy nhất cho các cấu phần phần mềm giấy phép được liên kết trong thời gian chạy đã ảnh hưởng đến các vấn đề về khả năng tương thích của một số hệ thống xây dựng (ví dụ: Ionic Pro).
 • Khôi phục một số tên trường đã bị làm rối mã nguồn trong 12.0.1, cụ thể là phương thức value() của chú thích @PropertyName trong firebase-firestore và firebase-database.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 – Phiên bản 12.0.0

Vấn đề đã biết với phiên bản 12.0.0

 • -Các phần phụ thuộc POM giấy phép không được đặt minSdkVersion / targetSdkVersion, có nghĩa là targetSdkVersion ngụ ý là 1. Thao tác này sẽ thêm quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE cho các ứng dụng dùng phiên bản 12.0.0.
 • -các phần phụ thuộc POM POM gây ra vấn đề "nhiều thư viện có tên gói là 'com.google.android.gms.license'" trong Ionic Pro.
 • Các chú thích @PropertyName cho cơ sở dữ liệu firebase và cửa hàng firebase-firestore đã bị làm rối phương thức value(). Điều này có nghĩa là ứng dụng của bạn sẽ không được tạo nếu bạn sử dụng @PropertyName.
 • Một chú thích gây ra lỗi mã nguồn giả mạo cho rằng GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ. Bạn có thể bỏ qua những thông tin này một cách an toàn.

Chúng tôi sẽ sớm cung cấp bản phát hành 12.0.1 để giải quyết những vấn đề này.

Những điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 12.0.0:

 • Quảng cáo

 • Xác thực

 • Truyền

  • Cải thiện dịch vụ hỗ trợ của Google Ads:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API truyền giọng nói mới:
  • Khắc phục lỗi trong đó việc gọi CastContext.getSharedInstance() trên những thiết bị có phiên bản lỗi thời của Dịch vụ Google Play đã gây ra sự cố. Các phiên bản Dịch vụ Google Play lỗi thời vẫn khiến phương thức này không hoạt động, vì vậy, khách hàng nên kiểm tra phiên bản thích hợp.
 • Fido

  • API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) hiện được cung cấp cho các đối tác truy cập sớm. Vì API này vẫn là quyền truy cập sớm, nên bạn có thể thực hiện các thay đổi có thể gây lỗi mà không cần cảnh báo. Để ổn định ứng dụng của mình, đừng dựa vào API này cho đến khi API này được cung cấp rộng rãi hơn.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firestore và Hàm Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm API Launcher mới để kiểm tra URL đã cung cấp và chạy ứng dụng tức thì nếu tìm thấy URL đó.
 • Vị trí

  • Thêm lớp ActivityTransition để giúp ứng dụng phân biệt các hoạt động thể chất mà người dùng thực hiện, chẳng hạn như đi bộ, chạy bộ hoặc lái xe.
  • Thêm giao diện BoundsMode để cho phép phương thức getAutocompletePredictions() bật tính năng tìm kiếm có các quy định hạn chế về giới hạn.
 • Maps

  • Thêm lớp StreetViewSource, cho phép bạn giới hạn kết quả tìm kiếm trong Chế độ xem phố chỉ ở các kết quả ngoài trời.
  • Để biết danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và các ghi chú khác, hãy xem Ghi chú phát hành API Android cho Maps.
 • Chia sẻ lân cận

Ngày 18 tháng 12 năm 2017 – Phiên bản 11.8.0

Những điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.8.0:

Để biết thêm thông tin về bản phát hành API mới nhất cho thiết bị đeo, hãy xem trang Ghi chú phát hành của Android Wear.

Vấn đề đã được giải quyết trong phiên bản 11.8.0

Giờ đây, bản sao GoogleApi được tạo bằng Context trong các ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play để giải quyết vấn đề đã biết từ phiên bản 11.6.0.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 – Phiên bản 11.6.2

Những điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.6.2:

Ngày 6 tháng 11 năm 2017 – phiên bản 11.6.0

Những điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.6:

Vấn đề đã biết với phiên bản 11.6.0

Các thực thể GoogleApi được tạo bằng Context trong các ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ không tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play. Thay vào đó, hãy cân nhắc việc sử dụng GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() trong các điều kiện này.

Ngày 3 tháng 10 năm 2017 – phiên bản 11.4.2

Những điểm nổi bật từ Dịch vụ Google Play phiên bản 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • Hiện đã có bản phát hành beta công khai đầu tiên của Cloud Firestore. Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển trên thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud Platform. Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, tính năng này giúp dữ liệu của bạn được đồng bộ hoá giữa các ứng dụng khách thông qua trình nghe thời gian thực và hỗ trợ ngoại tuyến để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động bất kể độ trễ mạng hoặc kết nối Internet. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng mở rộng quy mô doanh nghiệp và khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Firebase và Google Cloud Platform, bao gồm cả các hàm Cloud. Để biết thêm thông tin về Cloud Firestore, hãy xem blog của Firebase. Để bắt đầu sử dụng Cloud Firestore ngay lập tức, hãy truy cập vào phần bắt đầu nhanh.

Tháng 9 năm 2017 – phiên bản 11.4.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.4.

Tháng 8 năm 2017 – phiên bản 11.2.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.2.

 • Bản cập nhật Dịch vụ Google Play lên phiên bản 11.2.2 Trong bản phát hành này:

 • Các phần phụ thuộc dịch vụ Google Play hiện được cung cấp qua maven.google.com

  Các phần phụ thuộc hiện có sẵn trực tiếp từ maven.google.com. Bạn có thể cập nhật tập lệnh bản dựng Gradle của ứng dụng để sử dụng kho lưu trữ này bằng cách định cấu hình bản dựng như sau:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem bài đăng trên blog đi kèm. Để biết thêm thông tin chi tiết về kho lưu trữ maven của Google, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc cho bản dựng trong tài liệu của Android.

 • Hỗ trợ phiên bản SDK trong 11.2

  Khi bạn nâng cấp các phần phụ thuộc Dịch vụ Play của ứng dụng lên 11.2.0 trở lên, build.gradle của ứng dụng cũng phải được cập nhật để chỉ định compileSdkVersion ít nhất là 26 (Android O). Điều này không thay đổi cách ứng dụng của bạn chạy. Bạn sẽ không cần phải cập nhật targetSdkVersion. Nếu cập nhật compileSdkVersion lên 26, bạn có thể gặp lỗi trong bản dựng với thông báo sau đây tham chiếu đến thư viện hỗ trợ Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách nâng cấp các phần phụ thuộc của thư viện hỗ trợ lên phiên bản tối thiểu 26.0.0.

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức loadAds() vào lớp AdLoader, cho phép ứng dụng tải nhiều quảng cáo riêng biệt trong một yêu cầu.
 • Xác thực

  • Thêm lớp WorkAccountClient. Lớp này cung cấp các phương thức để quản lý vòng đời của Android cho các tài khoản Work.
  • Thêm gói accounttransfer. Gói này chứa các API được trình xác thực sử dụng cho việc khởi động tài khoản.
  • API Fast Identity Online 2nd Factor (FIDO U2F) hiện đã có sẵn. Thư viện này cung cấp dịch vụ hỗ trợ khoá bảo mật vật lý U2F cho các ứng dụng và trang web, phù hợp với các tiêu chuẩn do Liên minh FIDO xác định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Bắt đầu với FIDO U2Fcom.google.android.gms.fido.
 • Truyền

  • Thêm một lớp NotificationActionsProvider mới để hỗ trợ các thao tác tuỳ chỉnh về thông báo nội dung nghe nhìn.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho tính năng Lập chỉ mục ứng dụng, Cơ sở dữ liệu, Đường liên kết động và Bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Đã thêm InstantAppsClient làm điểm truy cập chính mới.
  • Đã thêm các API cookie PackageManagerCompat để duy trì một lượng nhỏ dữ liệu ứng dụng tức thì giữa các phiên.
 • Địa điểm

  • Thêm lớp GeoDataClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Google về địa điểm và thông tin doanh nghiệp địa phương.
  • Thêm lớp PlaceDetectionClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập nhanh vào vị trí hiện tại của thiết bị và cho phép bạn báo cáo vị trí của thiết bị tại một vị trí cụ thể (chẳng hạn như đăng ký).
  • Thêm các phương thức getGeoDataClient()getPlaceDetectionClient() vào lớp Places.
  • Một số phương thức và lớp không dùng nữa đã bị xoá.

Tháng 6 năm 2017 – phiên bản 11.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.0.

 • Bản cập nhật Dịch vụ Google Play lên phiên bản 11.0.4 Bản phát hành này khắc phục một số vấn đề nhỏ trong tính năng Nhắn tin qua đám mây của Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Android cho Firebase.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.2 Bản phát hành này khắc phục một số vấn đề nhỏ trong Báo cáo sự cố của Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Android cho Firebase.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.1 Bản phát hành này khắc phục một vấn đề ảnh hưởng đến những ứng dụng sử dụng rxjava.

 • Quảng cáo

  • Thêm các phương thức OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay()OnVideoStart() vào lớp VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • Thêm khả năng bật chế độ chìm trên quảng cáo toàn màn hình bằng cách thêm phương thức setImmersiveMode() vào các lớp PublisherInterstitialAdRewardedVideoAd.
  • Thêm giao diện OnPublisherAdViewLoadedListener cũng như các lớp PublisherAdViewOptionsPublisherAdViewOptions.Builder để sử dụng với AdLoader cho yêu cầu quảng cáo biểu ngữ cộng thêm.
  • Thêm giao diện OnImmersiveModeUpdatedListener không bắt buộc mà các bộ chuyển đổi dàn xếp có thể triển khai để nhận thông báo về các bản cập nhật chế độ chìm.
  • Thêm phương thức getMediationAdapterClassName() vào lớp RewardedVideoAd.
 • Lời mời sử dụng ứng dụng

  • Lớp AppInvite hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng FirebaseDynamicLinks#getInstance() làm điểm truy cập chính để truy cập vào dữ liệu Liên kết động và FirebaseAppInvite#getInvitation() để nhận dữ liệu Lời mời ứng dụng.
 • Mức độ nhận biết

  • Thêm hằng số vào lớp TimeFence để cung cấp các loại ngữ cảnh mới cho API Tổng quan và API Hàng rào.
  • Thêm chức năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với thay đổi theo múi giờ địa phương trên thiết bị.
  • Thêm chức năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với thay đổi về vị trí của thiết bị, bao gồm cả hàng rào thời gian được chỉ định dựa trên thời gian mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn.
 • Danh tính

  • Thêm API SmsRetriever để giúp bạn truy xuất tin nhắn SMS gửi đến ứng dụng của bạn mà không cần yêu cầu người dùng cấp quyền đọc tất cả tin nhắn SMS gửi đến thiết bị của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem SMS Retriever API.
 • Truyền

  • Các giao diện Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener hiện không được dùng nữa. Lớp RemoteMediaPlayer cũng không được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem phần Di chuyển ứng dụng Android Sender từ Cast SDK v2 sang Cast SDK phiên bản 3.
  • Phương thức bindTextViewToSmartSubtitle() nay có trong lớp UIMediaController.
 • API phổ biến

  • Phương thức getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() trong lớp GoogleApiAvailability hiện không còn được dùng nữa.
  • Thêm các lớp ApiExceptionResolvableApiException. Các lớp này cung cấp ngoại lệ cho các đối tượng Tác vụ khi lệnh gọi đến dịch vụ Google Play không thành công.
  • Thêm lớp GoogleApi. Các ứng dụng API dựa trên lớp này quản lý việc kết nối giữa ứng dụng của bạn và Dịch vụ Google Play.
  • Thêm lớp Response. Lớp này cung cấp kết quả gọi phương thức API trong Dịch vụ Google Play bằng cách sử dụng lớp con của GoogleApi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm tính năng Xác thực điện thoại, và một số điểm cải tiến về Lập chỉ mục ứng dụng và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Trò chơi

  • Phương thức getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers()loadMoreInvitablePlayers() trong lớp Players hiện không được dùng nữa.
  • Phương thức loadInvitations() trong lớp Invitations hiện không còn được dùng nữa.
  • Phương thức getSelectOpponentsIntent() trong các lớp RealTimeMultiplayerTurnBasedMultiplayer hiện không được dùng nữa.
  • Các giao diện GameRequest , OnRequestReceivedListenerRequests hiện không được dùng nữa. Ngoài ra, các lớp GameRequestBufferGameRequestEntity hiện không còn được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem phần Xác thực Play Games bằng cách sử dụng API Đăng nhập bằng Google.
 • Ứng dụng tức thì

 • Vị trí

  • Thêm lớp FusedLocationProviderClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với trình cung cấp vị trí kết hợp. Trình này sử dụng nhiều nguồn dữ liệu cùng với GPS để xác định vị trí của thiết bị một cách chính xác và nhanh nhất có thể.
  • Thêm lớp GeofencingClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API khoanh vùng địa lý.
  • Thêm các phương thức getFusedLocationProvider()getGeofencingClient() vào lớp LocationServices.
  • Thêm lớp LocationSettingsResponse. Lớp này sẽ được trả về dưới dạng phản hồi khi kiểm tra thành công các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí bằng phương thức checkLocationSettings().
  • Thêm lớp SettingsClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API cài đặt vị trí giúp kiểm tra và định cấu hình các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí của thiết bị.
 • Chia sẻ lân cận

  • Nearby Connections API hiện cung cấp các tính năng sau:
   • Giao tiếp ngang hàng ngoại tuyến hoàn toàn bằng cách sử dụng điểm phát sóng Bluetooth, BLE và Wifi
   • Quảng cáo và khám phá đồng thời
   • Mã hoá (với xác thực tuỳ chọn)
   • Hỗ trợ tải trọng dữ liệu byte lên đến 32kb
   • Hỗ trợ trọng tải dữ liệu tệp (giới hạn ở dung lượng có sẵn trên thiết bị) và truyền tải trọng tải dữ liệu mà không bị giới hạn về kích thước tải trọng.
  • Thêm lớp AdvertistingOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startAdvertising().
  • Thêm lớp ConnectionInfo. Lớp này cung cấp thông tin về một kết nối đang được bắt đầu.
  • Thêm lớp ConnectionLifecycleCallback. Lớp này là trình nghe cho các sự kiện trong vòng đời liên kết với kết nối với một điểm cuối từ xa.
  • Thêm lớp ConnectionResolution. Lớp này là kết quả nhận được từ việc gọi phương thức onConnectionInitiated().
  • Thêm lớp DiscoveredEndpoints. Lớp này cung cấp thông tin về một điểm cuối khi được phát hiện.
  • Thêm lớp DiscoveryOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startDiscovery().
  • Thêm lớp EndpointDiscoveryCallback. Lớp này là một trình nghe được gọi trong quá trình khám phá điểm cuối.
  • Thêm các lớp Payload, PayloadCallback, Payload.FilePayload.Stream. Các lớp này đại diện cho dữ liệu, trình nghe trọng tải dữ liệu, dữ liệu trong một tệp trong bộ nhớ cục bộ trên thiết bị và luồng dữ liệu. Đồng thời đã thêm giao diện PayloadTransferUpdate.Status có liên quan.
  • Thêm lớp Strategy. Lớp này xác định các yêu cầu về khả năng kết nối đối với thiết bị và các hạn chế về cấu trúc liên kết của kết nối.
  • Các lớp Connections.ConnectionRequestListenerConnections.ConnectionResponseCallback hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp ConnectionLifecycleCallback.
  • Lớp Connections.EndpointDiscoveryListener hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp EndpointDiscoveryCallback.
  • Giao diện Connections.MessageListener hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp PayloadCallback.
  • Lớp ConnectionsStatusCodes hiện bao gồm một số mã trạng thái mới liên quan đến quyền.
 • Tính bảo mật

  • Thêm lớp SafetyNetClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính cho SafetyNet. Điểm này cung cấp các tính năng sau:
   • Kiểm tra tình trạng thiết bị
   • Xác minh người dùng bằng API reCAPTCHA
   • Giúp người dùng tránh các ứng dụng có khả năng gây hại
   • Cung cấp tính năng duyệt web an toàn trong ứng dụng
   • Kiểm tra các mối đe doạ đã biết liên quan đến URI cụ thể
  • Thêm lớp HarmfulAppsData và lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse liên quan. Các lớp này đại diện cho thông tin liên quan đến các ứng dụng có khả năng gây hại. Lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResult liên quan hiện không được dùng nữa và thay vào đó là các phương thức này.
  • Thêm các phương thức getClient(Context)getClient(Activity) vào lớp SafetyNet. Các phương thức này trả về một SafetyNetClient dùng để truy cập vào tất cả các API SafetyNet. Các phương thức này thay thế các trường APISafetyNetAPI của lớp SafetyNet, hiện không được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.AttestationResponse. Lớp này cung cấp kết quả kiểm thử trong Bộ kiểm thử tính tương thích của Android. Lớp này thay thế các lớp SafetyNetApi.AttestationResultSafetyNet.SafeBrowsingResult hiện không được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Lớp này chứa một mã thông báo phản hồi cho người dùng reCAPTCHA. Lớp này thay thế cho lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult hiện không còn được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Lớp này cung cấp Response được cung cấp khi một ứng dụng gọi phương thức lookupUri(). Lớp này thay thế cho lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResult hiện không còn được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse và thêm hằng số mới vào lớp VerifyAppsConstants. Các lớp này hỗ trợ API xác minh ứng dụng.
  • Thêm lớp InstrumentInfo.CardClass. Lớp này cho biết thẻ là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước.

Tháng 5 năm 2017 – phiên bản 10.2.6

 • Lập chỉ mục ứng dụng

  Kể từ bản phát hành SDK Dịch vụ Google Play 10.0, API Lập chỉ mục ứng dụng đã chuyển sang API Lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. API lập chỉ mục ứng dụng ban đầu hiện không còn được sử dụng nữa và không còn dùng được trong các ứng dụng được tạo bằng SDK 10.2.6.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm bản phát hành beta (theo dõi hiệu suất) và một số điểm cải tiến về nhiều tính năng, bao gồm cả Cloud Messaging và Test Lab. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 4 năm 2017 – phiên bản 10.2.4

Tháng 3 năm 2017 – phiên bản 10.2.1

 • Bản xem trước 1 dành cho nhà phát triển Android O

  Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật để tương thích với Android O Preview Preview 1. Các bản cập nhật quan trọng nhất là các thay đổi nội bộ đối với thư viện Google Cloud Messaging (GCM) và Nhắn tin qua đám mây của Firebase (FCM) cũng như thay đổi trong vòng đời được đảm bảo của các lệnh gọi lại GCM và FCM lên 10 giây, sau đó Android O coi các lệnh gọi lại đó đủ điều kiện để chấm dứt. Để biết thêm thông tin về cách xử lý tin nhắn GCM và FCM trên Android O, hãy xem Blog Firebase.

Tháng 2 năm 2017 – phiên bản 10.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.2.

 • Ngừng sử dụng phiên bản Android 2.3.x (Gingerbread)

  Dịch vụ Google Play 10.2.x là bản phát hành đầu tiên không còn hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng bản phát hành SDK 10.2.x trở lên yêu cầu cấp API Android tối thiểu là 14 và không thể cài đặt trên các thiết bị chạy cấp API dưới 14. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Quảng cáo

  • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho nội dung video vào quảng cáo nội dung Quảng cáo gốc nâng cao và quảng cáo gốc được hiển thị tuỳ chỉnh Doubleclick cho nhà xuất bản (DFP).
  • Thêm phương thức destroy() vào giao diện NativeCustomTemplateAd.
  • Thêm các phương thức getVideoController(), setVideoOptionsgetVideoOptions() vào lớp PublisherAdView.
  • Thêm lớp AdChoicesView.
  • Thêm các phương thức getAdChoicesContent()setAdChoicesContent() vào lớp NativeAdMapper.
  • Đã thêm giao diện InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter cho các bộ chuyển đổi video có tặng thưởng có khả năng khởi chạy nhiều đơn vị quảng cáo cùng một lúc.
 • Smart Lock cho Mật khẩu

  Cải thiện hành vi của mã thông báo mã nhận dạng bằng Smart Lock. Các ứng dụng hiện phải yêu cầu mã thông báo rõ ràng bằng cách gọi setIdTokenRequested(true). Ngoài ra, ứng dụng có thể chỉ định các giá trị audiencenonce cho một mã thông báo bằng phương thức setServerClientId()setIdTokenNonce(). Để tìm hiểu thêm, hãy xem nội dung cập nhật tham khảo API sau đây:

  • Thêm các phương thức getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp CredentialRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp CredentialRequest.Builder.
  • Thêm các phương thức getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp HintRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp HintRequest.Builder.
 • Mức độ nhận biết

 • Đăng nhập bằng Google

  Thêm khả năng cho phép nhà phát triển trò chơi sử dụng API Đăng nhập bằng Google để đơn giản hoá quá trình xác thực phía máy chủ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giao diện GoogleSignInOptionsExtension, lớp GoogleSignInOptions và phương thức GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Để tìm hiểu thêm về cách tích hợp tính năng xác thực phía máy chủ trong trò chơi, vui lòng xem phần Bật Quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Google Play.

 • Google Fit

  Thêm các loại dữ liệu sức khoẻ mới cho phép bạn ghi nhiều dữ liệu sức khoẻ vào nền tảng Google Fit, bao gồm huyết áp, đường huyết, độ bão hoà oxy, vị trí cơ thể, nhiệt độ cơ thể và dữ liệu sức khoẻ sinh sản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các lớp HealthDataTypesHealthDataFields.

 • Maps

  Bản phát hành này giới thiệu kiểu tuỳ chỉnh cho đa giác và cho đường viền của đa giác và vòng tròn.

  • Giờ đây, bạn có thể lưu trữ đối tượng dữ liệu tuỳ ý bằng các đối tượng hình học của mình. Ví dụ: hãy gọi setTag() để thêm đối tượng dữ liệu vào một hình nhiều đường.
  • Để xem danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và các ghi chú khác, hãy xem ghi chú phát hành của API Maps dành cho Android.
 • Chia sẻ lân cận

  Thêm lớp AudioBytes vào API lân cận messages.audio để cho phép các thiết bị gửi hoặc nhận dữ liệu bằng âm thanh gần như siêu âm.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến trên nhiều tính năng, bao gồm Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Bộ nhớ, Phòng thử nghiệm dành cho Android, Báo cáo sự cố và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 11 năm 2016 – phiên bản 10.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.0.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 10.0.1

  Bản phát hành này khắc phục việc thiếu giá trị minSdkVersion trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE ngoài ý muốn được hợp nhất vào các tệp kê khai ứng dụng.

 • Ngừng sử dụng phiên bản Android 2.3.x (Gingerbread)

  Dịch vụ Google Play 10.0.x là bản phát hành cuối cùng có hỗ trợ đầy đủ cho phiên bản Android 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng bản phát hành SDK trong tương lai sau 10.0.x sẽ không thể kết nối với các dịch vụ của Google Play trên các thiết bị Android Gingerbread. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Truyền

  Bản phát hành API Cast tháng 11 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

 • Vị trí

  • Cải tiến quét tìm năng lượng Bluetooth thấp (BLE).
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và sửa lỗi cho nhiều tính năng, bao gồm cả khả năng sử dụng API Lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 10 năm 2016 – phiên bản 9.8

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.8.

 • Quảng cáo

  • Thêm bộ sưu tập dữ liệu đo lường lưu lượng Chế độ xem đang kích hoạt cho các nhà quảng cáo Trình quản lý chiến dịch DoubleClick có quảng cáo hiển thị trong các ứng dụng sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.3 cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Khi phát quảng cáo, giao diện của thanh tìm kiếm đã được cải thiện và hình ảnh áp phích nền bị mờ.
  • Bổ sung khả năng tuỳ chỉnh kiểu của tay điều khiển nhỏ.
  • Thêm lớp ImageHints. Lớp này cung cấp gợi ý cho đối tượng ImagePicker về loại và kích thước của hình ảnh cần chọn để hiển thị trong giao diện người dùng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem nội dung Truyền SDK phiên bản 3.3.
 • Vừa

  • Fit hiện bao gồm một API Mục tiêu cho phép ứng dụng của bạn đọc các mục tiêu thể dục do người dùng ứng dụng Google Fit Android tạo ra.
 • Đăng nhập bằng Google

  • Người dùng có thể điền số điện thoại được liên kết với tài khoản của mình chỉ bằng một lần nhấn trong các ứng dụng sử dụng API thông tin xác thực.
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

Tháng 9 năm 2016 – phiên bản 9.6

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.6.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên phiên bản 9.6.1 Bản phát hành này khắc phục việc thiếu giá trị minSdkVersion trong play-services-location.aar, khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE không mong muốn được hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm phương thức API chẩn đoán của nhà xuất bản, openDebugMenu, vào lớp MobileAds để cung cấp cho nhà xuất bản web và ứng dụng dành cho thiết bị di động chức năng xem trước và khắc phục sự cố có sẵn cho quảng cáo trên máy tính.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.2 cung cấp chức năng được cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Chế độ quảng cáo: Đặt bộ điều khiển và tùy chọn kiểm soát thông báo vào chế độ tắt các nút điều khiển trong khi phân phát quảng cáo.
  • Chế độ trực tiếp: Luồng video và âm thanh trực tiếp hiện có nút phát/dừng thay cho nút phát/tạm dừng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem nội dung Truyền SDK phiên bản 3.2.
 • Maps

  • Ra mắt kiểu bản đồ tuỳ chỉnh: Giờ đây, bạn có thể tạo kiểu cho bản đồ để thay đổi giao diện của (hoặc thậm chí là ẩn) các đối tượng địa lý như đường, công viên, doanh nghiệp và các đối tượng khác.
  • Các địa điểm yêu thích (POI) hiện đã xuất hiện theo mặc định trên bản đồ. Địa điểm yêu thích của doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn. Bạn có thể ẩn các địa điểm này bằng cách sử dụng kiểu bản đồ tùy chỉnh.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành API Android cho Maps.
 • Địa điểm

  • Thêm phương thức setCountry để hạn chế phạm vi của yêu cầu tự động hoàn thành Địa điểm đối với một quốc gia.
 • Firebase

Tháng 8 năm 2016 – phiên bản 9.4

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.4.

 • Đăng nhập bằng Google

  • GoogleSignInAccount hiện bao gồm các phương thức getFamilyName()getGivenName() để cho phép truy cập vào họ và tên của những người dùng đã đăng nhập.
 • Google+

  Plus.API (bao gồm cả Plus.PeopleApiPlus.AccountApi) đã ngừng hoạt động. Tất cả tiện ích giao diện người dùng trên Google+ như chia sẻ và nút "+1" tiếp tục được hỗ trợ.

  • Nếu bạn muốn tích hợp với tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy chuyển sang GoogleSignInApi.
  • Nếu ứng dụng của bạn cần thông tin xã hội và dữ liệu hồ sơ mở rộng hơn, hãy xem Trình cung cấp danh bạ Android hoặc API People trên nhiều nền tảng. Để nâng cao khả năng phân phối ứng dụng của bạn thông qua biểu đồ xã hội của cơ sở người dùng, hãy sử dụng Lời mời Firebase.

  Hãy xem ghi chú về việc ngừng sử dụng Plus.API để biết thông tin chi tiết.

 • Truyền

  Cast Cast phiên bản 3 hiện bao gồm chức năng được cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Giao diện ControlButtonsContainer xác định một vùng chứa cho các nút điều khiển.
  • Lớp ExpandedControllerActivity cung cấp hầu hết phương thức triển khai cho tay điều khiển mở rộng, điều khiển từ xa toàn màn hình.
 • Địa điểm

 • Maps

  • Thêm một nhóm các trình nghe sự kiện thay đổi máy ảnh mới cho các sự kiện bắt đầu chuyển động, đang diễn ra và kết thúc.
  • Đã thêm khả năng lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu tùy ý được liên kết với các điểm đánh dấu.
  • Đã thêm khả năng đặt mức thu phóng tối thiểu và tối đa ưa thích.
  • Thêm khả năng ràng buộc các giới hạn mà người dùng có thể cuộn và kéo trong đó.
  • Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành API Android của Google Maps mới nhất.
 • Tính bảo mật

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.

Tháng 6 năm 2016 – phiên bản 9.2

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.2.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên phiên bản 9.2.1 Bản phát hành này khắc phục vấn đề với tệp proguard.txt đi kèm bản phát hành 9.2.0 gây ra các lỗi sau:

  • Trong các dự án Android sử dụng trình rút gọn tài nguyên Gradle, lỗi sau đây sẽ xảy ra:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • Trong các dự án Android sử dụng chuỗi công cụ Jack, các lỗi tương tự như sau sẽ xảy ra:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức setAdChoicesPlacement vào lớp NativeAdOptions.Builder. Nhà xuất bản ứng dụng có thể sử dụng phương thức này để chỉ định vị trí của biểu tượng Lựa chọn quảng cáo trong quảng cáo gốc.
  • Cải thiện tính năng phát quảng cáo dạng video với một số bản sửa lỗi.
 • Mức độ nhận biết

  API Nhận biết hợp nhất bảy tín hiệu vị trí và ngữ cảnh trong một API duy nhất, cho phép bạn tạo các ứng dụng có các tính năng dựa trên ngữ cảnh mạnh mẽ và có tác động tối thiểu đến tài nguyên hệ thống. Gói này bao gồm hai bộ API:

  • Snapshot API cho phép các ứng dụng nhận giá trị hiện tại của bất kỳ tín hiệu nào trong số 7 tín hiệu sau đây.
  • API Hàng rào cho phép ứng dụng phản ứng với các thay đổi trong bối cảnh của người dùng.
 • Truyền

  Cast API v3 cung cấp chức năng được cải thiện cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Quản lý trạng thái phiên
  • Kết nối, ngắt kết nối và kết nối lại logic
  • Triển khai trải nghiệm người dùng và giao diện người dùng
  • Hỗ trợ cho nhiều loại thiết bị hơn
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem nội dung SDK Google Cast phiên bản 3.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.
 • Google Fit

  • Những cải tiến đối với số bước trên Android Wear giúp cho việc đo lường số bước đều nhất quán trên mặt đồng hồ và ứng dụng, và duy trì với HistoryApi#readDayTotal
  • Theo dõi các bản cập nhật dữ liệu bằng HistoryApi#registerDataUpdateListener() để cho phép ứng dụng cập nhật bộ nhớ đệm dữ liệu nội bộ khi ứng dụng khác cập nhật dữ liệu lưu trữ.
  • Thêm loại dữ liệu nước mới để đo mức tiêu thụ nước.
 • Vị trí

  • Sửa lỗi và cải tiến ở một số khía cạnh, bao gồm cả quản lý pin và nhận dạng hoạt động.
 • Maps

  • Phương thức MarkerOptions.zIndex() mới sẽ đặt thứ tự ngăn xếp của một điểm đánh dấu so với các điểm đánh dấu khác trên bản đồ.
  • Bạn có thể đặt hệ số trong suốt trên các lớp phủ xếp kề để người dùng có thể xem bản đồ cơ sở bên dưới các lớp phủ.
  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nhấp vào các vòng tròn, sau đó sử dụng OnSquareClickListener để theo dõi các sự kiện nhấp chuột.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành API Android cho Maps.
 • Tầm nhìn di động

  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ do tính năng phát hiện mã vạch Mobile Vision và phát hiện khuôn mặt yêu cầu. Tất cả người dùng một lần nữa có thể sử dụng chức năng phát hiện khuôn mặt và mã vạch. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành cho thị giác di động.
  • Thêm API văn bản: nhận dạng ký tự quang học cho văn bản ký tự Latinh (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.) trong ảnh. API văn bản trả về cấu trúc tổ chức của văn bản (đoạn, dòng, từ) cũng như chính văn bản đó.
 • Chia sẻ lân cận

  • Thêm thông báo lân cận, để cho người dùng biết về các ứng dụng và trang web liên kết với các đèn hiệu và thiết bị thông minh ở gần.
  • Nearby.Messages có thể quét tìm các báo hiệu Eddystone và iBeacons trong nền, giúp đánh thức các ứng dụng khách khi báo hiệu phù hợp với bộ lọc của chúng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Nearby.Messages.
  • Bản phát hành này loại bỏ yêu cầu về việc ứng dụng khách sử dụng API Báo hiệu vùng lân cận để quản lý báo hiệu của họ. Giờ đây, tính năng Lân cận sẽ trực tiếp trả về quảng cáo BLE được phân tích cú pháp, cho phép khách hàng sử dụng giải pháp của riêng họ để diễn giải các quảng cáo đó.
  • Số liệu ước tính về khoảng cách và thông tin RSSI hiện được trả về ứng dụng khách đèn nền trước.

Tháng 5 năm 2016 – phiên bản 9.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên phiên bản 9.0.2 Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.2. Bản phát hành này khắc phục một vấn đề đã biết với tính năng Xác thực Firebase, trong đó FirebaseAuthApi không có sẵn trên một số thiết bị. Lỗi FirebaseApiNotAvailableException xảy ra khi các thiết bị đó cố gắng sử dụng API Xác thực.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên phiên bản 9.0.1

  Bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1 hiện đã có. Bản phát hành này khắc phục các vấn đề sau với bản phát hành phiên bản 9.0.0:

  • Sửa lỗi biên dịch thay đổi lớp bằng ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Khắc phục vấn đề đã biết khi phân phát quảng cáo AdMob trên các thiết bị không có APK các dịch vụ của Google Play khi ứng dụng của bạn sử dụng tính năng xử lý hậu kỳ ProGuard.
 • Firebase

  Firebase cung cấp cho nhà phát triển thiết bị di động các công cụ và cơ sở hạ tầng mà họ cần để phát triển ứng dụng, phát triển cơ sở người dùng và kiếm tiền từ quảng cáo trong ứng dụng. Trong bản phát hành này, các API Firebase hiện đã có trong Dịch vụ Google Play và bao gồm các sản phẩm mới: Firebase Analytics, Firebase Storage, Firebase Cấu hình từ xa, Báo cáo sự cố của Firebase, Liên kết động của Firebase và Thông báo Firebase.

  Để biết danh sách các thư viện có sẵn cho các tính năng Firebase, hãy xem thư viện Firebase. Các tính năng sau đây hiện thuộc Firebase trong SDK Dịch vụ Google Play 9.0:

  • Lời mời ứng dụng (nay là Lời mời Firebase) vẫn có sẵn tại com.google.android.gms.appinvite, nhưng về sau, bạn nên sử dụng com.google.firebase:firebase-invites.

  • Firebase Cloud Messaging xây dựng dựa trên và cải thiện API Google Cloud Messaging. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Google Cloud Messaging bằng com.google.android.gms.gcm, nhưng bạn nên nâng cấp lên com.google.firebase:firebase-messaging.

  Để tìm hiểu thêm về Firebase, vui lòng xem tại https://firebase.google.com/.

 • Quảng cáo

  • API Nhà xuất bản video có tặng thưởng hiện đã hỗ trợ các sự kiện tuỳ chỉnh.
  • Video gốc Express hiện bao gồm các API cung cấp quyền kiểm soát cách hiển thị video, bao gồm cả việc chỉ định trạng thái tắt tiếng ban đầu và lệnh gọi lại khi video hoàn tất.
  • Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh cập nhật cho các ứng dụng di động giúp nhà phát triển ứng dụng kiếm tiền từ các sự kiện tìm kiếm trong ứng dụng bằng quảng cáo phù hợp cao dựa trên cụm từ tìm kiếm của người dùng. Với bản cập nhật này, giải pháp kiếm tiền trong ứng dụng tương đương với giải pháp có sẵn trên máy tính hoặc web dành cho thiết bị di động. Nhà phát triển ứng dụng hiện có quyền truy cập vào tập hợp đầy đủ các tiện ích, bố cục, tuỳ chọn phân bổ, lệnh gọi lại và biểu tượng quảng cáo tuỳ chỉnh.
  • API MobileAds hiện hỗ trợ việc đặt số lượng quảng cáo dạng video ưu tiên bằng cách sử dụng setAppVolume(), đồng thời tắt tiếng quảng cáo dạng video bằng setAppMuted().
  • Phương thức initialize(android.content.Context, java.lang.String) của MobileAds không còn được dùng nữa. Thay vào đó, phương thức initialize(android.content.Context) hiện không được dùng nữa.
  • Giao diện MediationNativeListener bây giờ bao gồm một phương thức, onAdImpression(), mà mạng quảng cáo trên thiết bị di động có thể gọi khi họ ghi lại một lượt hiển thị.
 • Chia sẻ lân cận

  • Đơn giản hoá giao diện người dùng đồng ý ở gần và mô hình cấp quyền.
   • Mọi ứng dụng có quyền truy cập thông tin vị trí chi tiết đều có thể quét tìm Báo hiệu BLE mà không cần thêm quyền.
   • Hộp thoại chọn tham gia sẽ hiển thị với người dùng khi ứng dụng gọi phương thức GoogleAPIClient connect().
 • Trò chơi

  • SDK ứng dụng khách cập nhật để cải thiện API Thống kê người chơi với hai dự đoán mới: dự đoán mức chi tiêu của người chơi trong 28 ngày tới và dự đoán xác suất người chơi chi tiêu theo phân vị thứ 95.
  • Cập nhật SDK ứng dụng để cung cấp rộng rãi API Bản ghi video.
 • Gửi thông báo qua đám mây của Google

  • Google Cloud Messaging (GCM) được tích hợp với Firebase. Người dùng hiện tại của GCM có thể tiếp tục sử dụng GCM mà không bị gián đoạn, mặc dù bạn nên nâng cấp lên các API nhắn tin qua đám mây của Firebase (FCM) mới và đơn giản hơn để người dùng có thể hưởng lợi từ các bản phát hành tính năng và tính năng nâng cao mới trong tương lai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Di chuyển ứng dụng khách GCM cho Android sang Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.
 • Tầm nhìn di động

  • Một dịch vụ do Mobile Vision yêu cầu hiện đã bị tắt do dịch vụ đó gặp sự cố. Điều này sẽ ngăn người dùng chưa sử dụng tính năng phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch sử dụng các tính năng đó. Bạn không nên thêm các tính năng mới về Tầm nhìn dành cho thiết bị di động vào ứng dụng của mình cho đến khi vấn đề này được khắc phục.
  • Đối với các ứng dụng đã sử dụng tính năng Tầm nhìn di động, hãy kiểm tra FaceDetector.isOperational() hoặc BarcodeDetector.isOperational() để xác nhận mức độ sẵn sàng của trình phát hiện trước khi sử dụng trình phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch.
 • Xác thực

  GoogleAuthUtil đã chuyển sang phần -auth API trong SDK dịch vụ của Google Play. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng GoogleAuthUtil.getToken(), bạn có thể thấy lỗi tương tự như sau:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Nếu bạn cần truy cập API REST trên Android, hãy đưa phần phân tách -auth vào tệp build.gradle của bạn:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Nếu không, bạn nên di chuyển ứng dụng sang API đăng nhập bằng Google để tích hợp các điểm cải tiến mới nhất về tính bảo mật và trải nghiệm người dùng vào ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về các phương pháp hay nhất để đăng nhập vào Google.

Vấn đề đã biết với phiên bản 9.0.0

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng AdMob và cũng sử dụng tính năng hậu xử lý ProGuard, thì ứng dụng đó sẽ không thể phân phát quảng cáo cho các thiết bị không có tệp APK Dịch vụ Google Play, trừ khi bạn điều chỉnh cấu hình ProGuard hoặc cập nhật ứng dụng để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Để đảm bảo quảng cáo được phân phát đến các thiết bị này sau khi ứng dụng của bạn được cập nhật để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play 9.0.0, hãy thêm tuỳ chọn giữ lại sau đây vào tệp cấu hình ProGuard:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Tháng 12 năm 2015 – phiên bản 8.4

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.4.

 • Google Maps

  • Bản phát hành này giới thiệu một số trình nghe sự kiện mới:
  • Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng nhấp vào của các đường đa giác, đa giác và lớp phủ bằng cách gọi setClickable(boolean) trên đối tượng có liên quan.
  • Sửa một số lỗi. Thông tin chi tiết có trong ghi chú phát hành của Google Maps.
 • Google Địa điểm

 • Đăng nhập bằng Google

  • Khi người dùng thu hồi quyền truy cập của một ứng dụng bằng Cài đặt Google > Ứng dụng được kết nối, các dịch vụ của Google Play sẽ bắt đầu Dịch vụ thu hồi để dọn dẹp trạng thái đăng nhập đã lưu vào bộ nhớ đệm.
  • Bạn có thể định cấu hình đối tượng GoogleSignInOptions để nhắc người dùng chỉ đăng nhập bằng các tài khoản trong miền Google Apps của bạn bằng cách sử dụng phương thức tạo setHostedDomain.
  • Lệnh gọi lại onUploadServerAuthCode và các hàm liên quan đã bị xoá. Để có được mã truy cập cho phần phụ trợ, hãy sử dụng các phương thức requestServerAuthCodegetServerAuthCode. Hãy xem bài viết Bật Quyền truy cập phía máy chủ để biết thông tin chi tiết.
 • Nhật ký hoạt động trên Google Fit

  • API lịch sử của Google Fit hiện có một phương thức mới là updateData. Phương thức này giúp việc cập nhật dữ liệu được lưu trữ trong Google Fit trở nên dễ dàng hơn. Với updateData, bạn không cần xoá các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với một điểm dữ liệu mới mà bạn muốn thêm vào Google Fit. Xung đột tự động được giải quyết bằng cách xoá các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với điểm dữ liệu mới.
 • Nhắn tin lân cận

 • Lời mời sử dụng ứng dụng

  • Bây giờ, bạn có thể bao gồm dữ liệu bổ sung từ ứng dụng khi gửi lời mời dựa trên email, bao gồm: hình ảnh tùy chỉnh, văn bản gọi hành động tùy chỉnh cho nút cài đặt lời mời và HTML tùy chỉnh cho email mời.
 • API Vision

 • Dịch vụ vị trí

  • Cải thiện độ chính xác khi sử dụng Wi-Fi hoặc trạm phát sóng di động để xác định vị trí.

Lỗi đã biết

 • Hiện không có các trình mô phỏng cho phiên bản Android Wear mới nhất.

Tháng 11 năm 2015 – phiên bản 8.3

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.3.

 • Đăng nhập bằng Google – API GoogleSignIn mới giúp việc tích hợp chức năng của Tài khoản Google cơ bản vào ứng dụng của bạn dễ dàng hơn đáng kể. Một số thay đổi bao gồm:
  • Bây giờ, bạn có thể thay đổi trạng thái đăng nhập GoogleApiClient mà không cần thiết lập lại kết nối. Hãy xem SIGN_IN_MODE_OPTIONALSIGN_IN_MODE_REQUIRED để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Đơn giản hoá quá trình tích hợp khi xác thực với máy chủ.
  • Không cần quyền hệ thống để truy cập vào tài khoản đã đăng nhập nữa.
  • Nút Đăng nhập mới được thiết kế lại.
 • Dịch vụ vị trí
  • Cải thiện pin cho Trình cung cấp vị trí kết hợp.
  • Phương thức flushLocations() mới cho phép bạn trả về mọi vị trí theo lô ngay lập tức, thay vì chờ cho việc tạo lô.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này thêm một tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
  • Lời mời sử dụng ứng dụng – Phương thức AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() mới sẽ thiết lập một ResultCallback mà bạn có thể dùng để chạy hoạt động liên kết sâu.
 • Các điểm cải tiến khác – Chúng tôi đã thực hiện nhiều điểm cải tiến và thay đổi đối với Dịch vụ Google Play, bao gồm:
  • Phương thức AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies mới cho phép các ứng dụng đã chọn tham gia chương trình Thiết kế cho gia đình chỉ định xem yêu cầu quảng cáo nhất định có nên trả về quảng cáo tuân thủ Thiết kế cho gia đình hay không.
  • Bạn có thể sử dụng ResolvingResultCallbacks để tự động bắt đầu độ phân giải do các lệnh gọi API trả về khi cần có sự tương tác của người dùng
  • CastRemoteDisplayLocalService cho thấy một lệnh gọi lại mới (onServiceCreated) được gọi khi dịch vụ cục bộ được tạo.
  • Bạn có thể sử dụng phương thức GoogleApiClient.dumpAll() để giúp gỡ lỗi các sự cố trong vòng đời.
  • Hiện bạn có thể lập trình setAutoFocusEnabled() trên CameraSource.
  • DataApi hiện cho phép bạn chỉ định mức độ khẩn cấp của các mục sẽ được đồng bộ hoá với thiết bị đeo bằng phương thức PutDataRequest.isUrgent().
  • API thông tin xác thực đã chuyển sang thư viện -auth từ -base. Bạn có thể cần thêm compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' để tránh lỗi biên dịch.

Lỗi đã biết

 • Nếu bạn gặp lỗi "Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, nhưng phiên bản 8.1.0 là cần thiết" khi sử dụng trình bổ trợ google-services, vui lòng nâng cấp trình bổ trợ google-services lên 1.5.0-beta2 trở lên.

Tháng 9 năm 2015 – phiên bản 8.1

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.1.

 • Thêm hỗ trợ cho mô hình Quyền Marshmallow.
 • API thống kê người chơi trên Play GamesAPI mới cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm của người chơi theo từng phân khúc người chơi trong suốt vòng đời của trò chơi. Phân khúc người chơi dựa trên tiến trình, mức chi tiêu và mức độ tương tác của người chơi.
 • API Android của Google Maps – Hỗ trợ mới cho chế độ môi trường xung quanh cho các ứng dụng dành cho thiết bị đeo. Chế độ môi trường xung quanh dành cho các ứng dụng luôn bật và được kích hoạt khi người dùng không sử dụng ứng dụng nữa.
 • Lời mời ứng dụng – Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh lời mời qua email gửi từ ứng dụng của mình.
 • API Thông báo lân cận – Ứng dụng của bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại khi tính năng Phát hành lân cận hoặc gói thuê bao đang hoạt động hết hạn.
 • API Google Địa điểm – Ba phương thức mới đã được thêm vào AutocompletePrediction, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các phần chính và phụ của nội dung mô tả địa điểm cũng như toàn bộ nội dung mô tả. Các phương thức này thay thế cho getDescription()getMatchedSubstrings(), hiện không được dùng nữa. Tham khảo Ghi chú phát hành về Google Địa điểm dành cho Android để biết thêm chi tiết.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này thêm gói đo lường, có chứa các tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh trên các sự kiện của ứng dụng, chẳng hạn như khi người dùng mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên. Mặc dù dữ liệu này không được thu thập trừ khi được định cấu hình chính xác, bạn có thể chọn không báo cáo các số liệu thống kê này vĩnh viễn bằng cách thêm tài nguyên sau vào ứng dụng của mình:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResultOptionalPendingResult hiện là các lớp trừu tượng thay vì giao diện. Chữ ký của PendingResult.setResultCallback đã thay đổi từ setResultCallback(ResultCallback<R> callback) thành setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). Đã có một thay đổi tương đương với setResultCallback chấp nhận thông số thời gian chờ. Nếu đã triển khai trực tiếp các giao diện này từ trước, bạn cần mở rộng các lớp trừu tượng. Nếu sử dụng các lớp này cho mục đích kiểm thử, bạn nên sử dụng lớp tiện ích PendingResults được cung cấp. Lớp này có thể cung cấp Result bị huỷ hoặc có sẵn ngay lập tức.

Tháng 8 năm 2015 – phiên bản 7.8

Để biết thông tin tóm tắt về các tính năng nổi bật của Dịch vụ Google Play phiên bản 7.8, hãy xem bài đăng trên blog về thông báo.

 • Mobile Vision API – Bản phát hành này giới thiệu một API mới, theo thời gian thực trên thiết bị để giúp bạn hiểu rõ các đối tượng trong ảnh và video. Khung Tầm nhìn di động bao gồm một trình phát hiện khuôn mặt, trình quét mã vạch và các hàm để theo dõi vị trí của các đối tượng này trong video.
 • API Tin nhắn lân cận – API Tin nhắn lân cận mới cung cấp API nhiều nền tảng cho các thiết bị và báo hiệu lân cận để khám phá lẫn nhau và giao tiếp mà không cần kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi.
 • Smart Lock cho Android Bản phát hành này cải thiện Smart Lock cho Android với khả năng phát hiện dáng đi độc đáo của chuyến đi bộ. Nếu một túi xách bỏ đi cùng với điện thoại, thiết bị sẽ khóa trong hầu hết các trường hợp. Bật tính năng phát hiện trên cơ thể để thử.
 • Place Photos Hỗ trợ thêm tính năng truy xuất và hiển thị ảnh về Địa điểm bằng API Địa điểm.

Tháng 5 năm 2015 – phiên bản 7.5

Để biết thông tin tóm tắt về các điểm nổi bật của tính năng trong Dịch vụ Google Play 7.5, hãy xem bài đăng trên blog về thông báo.

 • Smart Lock cho Mật khẩu – Bản phát hành này giới thiệu API gms.auth.api.credentials để lưu và truy xuất thông tin xác thực, đồng thời tự động đăng nhập người dùng trên các thiết bị (và trang web trong Chrome). Để lưu thông tin xác thực, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.save(). Ngược lại, để truy xuất thông tin xác thực lưu trên thiết bị Android và Chrome, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.request().

 • Gửi thông báo qua đám mây của Google – Bản phát hành này cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn và thông báo cho người dùng cuối một cách hiệu quả hơn, tối ưu hoá lịch trình tác vụ để tiết kiệm mức sử dụng pin và đơn giản hoá cách ứng dụng nhận tin nhắn. Tính năng nhắn tin theo chủ đề cho phép bạn tạo các thông báo dành riêng cho bạn để tiếp cận đối tượng mục tiêu. Sử dụng GcmListenerService mới để triển khai phương thức chuẩn hoá để nhận thông báo GCM và hiển thị thông báo theo yêu cầu của máy chủ GCM. Lớp GcmNetworkManager mới cho phép bạn lên lịch các tác vụ một lần và định kỳ theo cách tiết kiệm pin, đồng thời chỉ định các hạn chế về sạc mạng và thiết bị để tối ưu hóa hơn nữa việc sử dụng pin.

 • Quảng cáo – Bản phát hành này thêm quảng cáo gốc do nhà xuất bản hiển thị vào AdMob, DFP, và AdX. Với quảng cáo gốc, nhà xuất bản có quyền truy cập vào từng thành phần của quảng cáo và có quyền quyết định cách hiển thị quảng cáo theo cách phù hợp nhất với nội dung ứng dụng của họ. AdMob, DFP và AdX đều hỗ trợ hai định dạng do hệ thống xác định, quảng cáo cài đặt ứng dụng và quảng cáo nội dung. Nhà xuất bản DFP cũng có quyền truy cập vào các định dạng quảng cáo gốc tùy chỉnh để xây dựng một giải pháp gốc tùy chỉnh bằng cách sử dụng khoảng không quảng cáo đặt trước của riêng họ.

 • TruyềnAPI Trình quản lý trò chơi mới của Google Cast hỗ trợ trò chơi có mô hình giao tiếp tinh giản, nhiều người chơi trên mỗi thiết bị gửi và tính năng nhắn tin tuỳ chỉnh giữa người gửi và người nhận cho phép bạn cải thiện bất kỳ trò chơi nào bằng trải nghiệm Truyền. Mô hình kết nối Hiển thị từ xa mới cho phép các ứng dụng gốc, đặc biệt là trò chơi, Truyền màn hình thứ hai trực tiếp lên TV; giờ đây, mọi trò chơi đều có thể lớn hơn bằng tính năng Truyền. API Tự động phát và xếp hàng đợi mới cung cấp cho tất cả ứng dụng đã kết nối một hàng đợi phương tiện được đồng bộ hoá và có thể chỉnh sửa, đồng thời hỗ trợ các luồng thích ứng đang tải trước.

 • Mã nhận dạng thực thể – Mã nhận dạng thực thể là giá trị nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên bản của một ứng dụng, cho phép ứng dụng tạo mã bảo mật bằng dịch vụ đám mây mã nhận dạng.

 • Maps – Bản phát hành này giúp API Google Maps của Android có trên Android Wear. Giờ đây, bạn có thể tạo các ứng dụng dựa trên bản đồ chạy trực tiếp trên các thiết bị đeo.

 • Fit – Fit Fit API hiện cung cấp quãng đường đã đi và lượng calo tiêu hao mà bạn có thể đăng ký. Bản phát hành này cũng giới thiệu một loại dữ liệu mới cho các hoạt động tập thể dục (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – Bản phát hành này cho phép bạn xoá vĩnh viễn các tệp và thư mục ngay cả khi ứng dụng không kết nối mạng, bằng cách gọi phương thức delete().

 • Lời mời ứng dụng – Sử dụng API appinvite mới để phát triển ứng dụng của bạn thông qua truyền miệng. Cho phép người dùng chia sẻ ứng dụng của bạn với bạn bè và bạn bè của họ. Hãy để Google hỗ trợ các luồng giới thiệu và giới thiệu của bạn, để bạn có thể tập trung vào việc tạo ra một ứng dụng tuyệt vời.