Ghi chú phát hành

Ngày 25 tháng 5 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

Ngày 9 tháng 5 năm 2023

 • Hiện đã có bản phát hành beta công khai của Dịch vụ tăng tốc TensorFlow Lite cho Android.

  Khi sử dụng thư viện Dịch vụ tăng tốc (play-services-tflite-acceleration), bạn có thể chạy các điểm chuẩn hiệu suất máy học trên thiết bị và tự động xác định cách tốt nhất để tăng tốc khối lượng công việc ML. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Acceleration Service.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play bao gồm tất cả những thay đổi có trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.12.0.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

Ngày 2 tháng 5 năm 2023

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

Ngày 1 tháng 5 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-oss-licenses bao gồm bản sửa lỗi để xoá các thông tin giấy phép không liên quan khỏi chính thư viện.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới để tạo và tuỳ chỉnh nút thanh toán trên Google Pay. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem ghi chú phát hành của Google Pay for Payments.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest để cho phép nhà phát triển sử dụng thư viện Jetpack để lấy mã xác thực có yêu cầu JSON.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

Ngày 29 tháng 3 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

 • Thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play (play-services-code-scanner) hiện đã được cung cấp rộng rãi. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện Hiệu suất thiết bị (play-services-deviceperformance).

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement cải thiện hiệu suất kết nối với các dịch vụ của Google Play.

 • Bản cập nhật mới nhất cho SDK UWB lân cận bao gồm những thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề dịch vụ Lân cận sử dụng lại UWBClient để hỗ trợ nhiều phiên.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ trò chơi của Play (v2) bao gồm các thay đổi sau đối với thư viện GNI (play-services-gni-native-c). Thư viện này là một thư viện hỗ trợ cho công cụ trình bao bọc thư viện.

  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các lệnh gọi lại gốc
  • Đã thêm macro trợ giúp

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

Ngày 2 tháng 3 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

Ngày 28 tháng 2 năm 2023

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện luồng của Dịch vụ Google Play sẽ nâng cấp các API từ trạng thái thử nghiệm lên nói chung.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

Ngày 15 tháng 2 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base bao gồm thay đổi sau:

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

Ngày 09 tháng 2 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

Ngày 24 tháng 1 năm 2023

 • Chúng tôi hiện đã ngừng sử dụng SDK bảo vệ sự kiện trực tiếp và sẽ ngừng hoạt động vào năm 2023.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services dành cho Android (v4.3.15). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm thay đổi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm API mới getPendingIntentForWalletOnWear cho phép các đối tác Wear khởi động giao diện người dùng Wallet Wear trên điện thoại thông qua PendingIntent được trả về.

  • Thêm một API mới getProductName trả về tên sản phẩm trong thị trường này.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Maven của Dịch vụ Google Play sẽ nâng cấp các API từ trạng thái beta lên giai đoạn phát hành rộng rãi.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

Ngày 06 tháng 12 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest để cho phép nhà phát triển dùng thư viện JetPack để sử dụng mã xác thực.
  • Thêm một API mới trong CredentialSavingClient để cho phép nhà phát triển truy xuất đối tượng trạng thái từ ý định của kết quả hoạt động.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm các thay đổi sau:

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Ra mắt lại một số hằng số không có trong bản phát hành 23.0.0.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Dịch vụ trò chơi của Play (v2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu này.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện dịch vụ TensorFlow Lite bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải thiện độ ổn định khi tải các mô-đun không bắt buộc xuống.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-threadnetwork bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm tính năng hỗ trợ trên Android 8.0 (API cấp 26).

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.
 • Cập nhật thư viện play-services-castplay-services-cast-framework. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Ghi chú phát hành SDK người gửi Android trên Cast.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tflite-gpu bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm TfLiteGpu.getClient(context) để tương thích với API ModuleInstallClient.
  • Cải thiện độ ổn định của TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Tính năng quay video đã ngừng hoạt động.
  • Tắt tính năng quay video qua các dịch vụ Play Games cho SDK Android phiên bản 33 trở lên.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có những thay đổi sau:

  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có dịch vụ của Google Play.
  • Thêm tính năng hỗ trợ ứng dụng nhắm đến Android 13.
  • Thay thế @RecentlyNonNull@RecentlyNullable bằng các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable). Với thay đổi này, những gì đã từng gây ra cảnh báo độ rỗng hiện sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null của Java.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học của Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành Bộ công cụ học máy.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

 • Bản phát hành thử nghiệm ban đầu của Thư viện Maven của Dịch vụ Google Play.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất của thư viện TensorFlow Lite (v16.0.0) trong Dịch vụ Google Play. Với bản phát hành này, thư viện hiện đã được cung cấp rộng rãi. Bạn có thể sử dụng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

Ngày 1 tháng 9 năm 2022

 • Thay đổi mới nhất đối với thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Thêm các API mới trong BeginSignInRequestGetSignInIntentRequest mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu số điện thoại đã xác minh từ Tài khoản Google của người dùng khi sử dụng tính năng đăng nhập bằng Google.
 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8.
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học của Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành Bộ công cụ học máy.
 • Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu của thư viện play-services-dtdi (v16.0.0-beta01). Đây là bản phát hành công khai đầu tiên của API thiết bị đến thiết bị.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-label:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

Ngày 2 tháng 8 năm 2022

 • SDK G+ của Dịch vụ Google Play (com.google.android.gms.plus) đã ngừng hoạt động từ năm 2018 và ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022. Do đó, tất cả tài liệu tham khảo có liên quan hiện đã bị xoá.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

 • Hiện đã có bản cập nhật mới nhất của thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play (v16.0.0-beta03). Bạn có thể sử dụng thư viện này thay thế cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

Ngày 25 tháng 7 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

Ngày 18 tháng 7 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Hỗ trợ mô-đun động của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

Ngày 6 tháng 7 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services dành cho Android (v4.3.13). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin về nội dung cập nhật, hãy tham khảo ghi chú phát hành Bộ công cụ học máy.

 • Các nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm giao diện OptionalModuleApi mới cho biết liệu API có yêu cầu thành phần Dịch vụ Google Play bổ sung hay không (tức là một mô-đun không bắt buộc).
  • Thêm lớp ModuleInstallClient mới, cho phép bạn gửi yêu cầu rõ ràng để tải các mô-đun không bắt buộc xuống, để phát hành các mô-đun không bắt buộc và để kiểm tra tính khả dụng của API yêu cầu mô-đun không bắt buộc.
 • Hiện đã có bản phát hành ban đầu của thư viện play-services-base-testing. Dịch vụ này cung cấp kiểm thử giả mạo đối với ModuleInstallClient.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

Ngày 7 tháng 6 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

 • Thư viện play-services-appindex hiện đã được cung cấp rộng rãi. Thư viện này là giải pháp thay thế cho thư viện firebase-appindexing và hỗ trợ các trường hợp sử dụng để chia sẻ tài liệu có cấu trúc dưới dạng IndexablesUserActions với Trợ lý Google.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chia sẻ tài liệu với Trợ lý Google, hãy xem phần Đẩy lối tắt động tới Trợ lý.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play bao gồm tất cả những thay đổi có trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.9.

 • Cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fitness, ngừng sử dụng các API hỗ trợ việc đọc và ghi dữ liệu thể dục trước đây và thay bằng Health Connect.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-service-nearby (v18.2.0) bao gồm bản phát hành công khai đầu tiên của API UWB lân cận.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 5 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

Ngày 3 tháng 5 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement cải thiện độ bảo mật cho việc xác minh chữ ký và giải quyết lỗ hổng PendingIntent có thể thay đổi.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

 • Thay đổi mới nhất đối với thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API trong CredentialClient và các lớp yêu cầu/phản hồi có liên quan.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Crashlytics.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-nearby (v18.1.0) bao gồm các thay đổi sau:

  • Giờ đây, bạn cần có quyền BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECTBLUETOOTH_SCAN cho tính năng Kết nối lân cận từ Android S.

  • Thêm Payload#setFileName()Payload#setParentFolder() để lưu tệp nhận được bằng tên tệp và đường dẫn tương đối.

  • Thêm VariantOfConcern để cho phép Cơ quan y tế cộng đồng (PHA) đính kèm một biến thể liên quan đến PHA do PHA xác định vào thông báo tiếp xúc. Ví dụ: PHA có thể chỉ định các định nghĩa sau:

  • VariantOfConcernType.type1 là "Vaccine có hiệu quả"

  • VariantOfConcernType.type2 là “Truyền đạt cao”

  • VariantOfConcernType.type3 là “Mức độ nghiêm trọng cao”

  • VariantOfConcernType.type4 là “Đột phá vắc-xin”

  • Ngừng sử dụng tính năng siêu âm của ứng dụng Tin nhắn lân cận.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement xử lý các lỗi vi phạm nghiêm trọng đối với Android 12.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

Ngày 8 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới cho thẻ tín dụng OCR. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn cho nhà phát triển.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ máy học của Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành Bộ công cụ học máy.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành beta công khai của thư viện TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play. Bạn có thể sử dụng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm một API mới hỗ trợ các gợi ý đăng nhập để xác thực qua số điện thoại. Tính năng này cho phép người dùng chọn một số điện thoại trên thẻ SIM và chia sẻ số điện thoại đó với ứng dụng gọi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về API.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-label:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho SDK Block Store bao gồm các thay đổi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện (xem phần "Cấu phần phần mềm đã phát hành" bên dưới) bao gồm việc sử dụng phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 09 tháng 12 năm 2021.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-phức tạp:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:1.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-baseplay-services-tasks sẽ giải quyết vấn đề có thể dẫn đến NPE trong thời gian chạy (NullPointerException) khi xử lý Task<Void> dẫn đến mã Kotlin. Nếu đang sử dụng bất kỳ phiên bản thư viện nào có trong bản phát hành ngày 09 tháng 12 năm 2021, bạn có thể tránh các NPE thời gian chạy bằng cách rõ ràng tuỳ thuộc vào phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks. Thêm nội dung sau vào phần dependencies trong build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi dự định phát hành phiên bản mới của các cấu phần mềm khác được phát hành vào ngày 9 tháng 12 với các phần phụ thuộc POM mới trên phiên bản play-services-baseplay-services-tasks 18.0.1.

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Bản phát hành Firebase này chọn phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 09 tháng 12 năm 2021.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-label:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

Ngày 09 tháng 12 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện bao gồm thay đổi sau:

  • Các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable) đang được sử dụng khi @RecentlyNonNull@RecentlyNullable được sử dụng trước đó. Với thay đổi này, những gì từng gây ra cảnh báo về giá trị rỗng hiện sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null của Java. Những thay đổi về chú thích tương tự sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành tương lai của các cấu phần mềm com.google.android.gms khác.

  Hãy xem phần "Cấu phần phần mềm được phát hành" để biết danh sách đầy đủ các thư viện bị ảnh hưởng.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm những thay đổi nghiêm ngặt về chú thích thuộc tính rỗng được mô tả ở trên, cũng như những thay đổi bổ sung sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-phức tạp:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:1.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

 • Các cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Cải tiến hàng đợi:
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue. Lệnh gọi lại này được gọi khi hàng đợi được sắp xếp lại.
  • Hỗ trợ thêm tính năng chuyển đổi tuần tự các lệnh trong hàng đợi.
  • Tạo tham số customData trong `RemoteMediaClient#QueueSet RepeatMode có thể nhận giá trị rỗng.
  • Ngừng sử dụng tính năng Hiển thị từ xa.
  • Thay đổi minSdkVersion từ 14 thành 16.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android trên Cast.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện ứng dụng play-services-maps hiện đã được phát hành rộng rãi, được hỗ trợ trên API Android cấp 19 (Android 4.4, KitKat) trở lên.

  Bản phát hành này bao gồm một trình kết xuất bản đồ mới có sẵn để chọn sử dụng, giúp cải thiện hiệu suất và độ ổn định, cũng như hỗ trợ định kiểu bản đồ trên đám mây. Để biết thêm thông tin về nội dung này và các nội dung cập nhật khác, vui lòng xem ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện play-services-appset hiện đã được cung cấp rộng rãi. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn gian lận theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng, là một mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định, cho phép bạn liên kết việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng của tổ chức bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

  Bản phát hành GA này bao gồm các nội dung cập nhật sau đối với phiên bản xem trước dành cho nhà phát triển:

  • Đã đổi tên nhiều giao diện khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu tham khảo về API play-services-appset.
  • Giúp thư viện play-services-appset tương thích với mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển sắp tới. Dịch vụ Google Play dự kiến sẽ sớm hỗ trợ mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển. Tính năng này sẽ được phát hành trong Dịch vụ Google Play và được đẩy đến thiết bị của người dùng mà không cần nâng cấp phiên bản thư viện play-services-appset.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

Ngày 4 tháng 10 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện ads-identifier bao gồm nội dung khai báo quyền Dịch vụ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Nếu sử dụng ads-identifier phiên bản 17.1.0 trở lên, bạn không cần khai báo lại quyền trong tệp kê khai ứng dụng để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn không nên truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo, bạn phải xoá quyền này bằng cách sử dụng <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo getId().

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay đã khắc phục các vấn đề về quyền khiến tất cả API của thư viện bị chặn.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Quảng cáo gốc AFS bao gồm thay đổi sau:

  • Khắc phục lỗi onAdLeftApplication không ghi lại các lượt nhấp vào quảng cáo.
  • Đã khắc phục lỗi trong đó ứng dụng gặp sự cố khi cố gắng tải quảng cáo mà không có kết nối.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

Ngày 19/08/2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện Analytics bao gồm thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề không thể tạo thư viện bằng Android 12 làm mục tiêu.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TagManager bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải tiến cơ sở hạ tầng nội bộ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản phát hành xem trước dành cho nhà phát triển của thư viện play-services-appset. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc ngăn chặn gian lận mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng, là một mã nhận dạng duy nhất trên một thiết bị nhất định, cho phép bạn liên kết việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng của tổ chức bạn. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

 • Tài liệu tham khảo API ads-identifier đã được cập nhật với thông tin về thay đổi sắp tới đối với mã nhận dạng cho quảng cáo khi người dùng bật tính năng giới hạn việc theo dõi quảng cáo cũng như yêu cầu về quyền mới của Dịch vụ Google Play.

  Hãy xem getId() để biết thông tin chi tiết. Bản thân thư viện ads-identifier không có gì thay đổi.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-pay. Thư viện này thay thế chức năng WalletObjects của thư viện play-services-wallet. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Native AFS bao gồm các thay đổi sau:

  • Cập nhật hiển thị quảng cáo trên điện thoại di động để khớp hiển thị quảng cáo trên web và xem trước. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK gốc AFS dành cho Android.

  • Loại bỏ khả năng yêu cầu quảng cáo SPA.

 • Giờ đây, bạn có thể sử dụng SDK Stream Protect (SDK bảo vệ luồng) với các ứng dụng Android TV truyền xuống theo độ trễ. SDK này yêu cầu hỗ trợ chương trình cơ sở thiết bị và hiện chỉ chạy trên Chromecast có Google TV. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu tham khảo về SDK Protect Protect.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:1.0.0

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm các chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ dẫn đến cảnh báo về các lỗi vi phạm sự an toàn rỗng.

  Thay đổi này mang lại khả năng tương tác tốt hơn trong Kotlin cũng như kiểm tra tính chất rỗng tốt hơn cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Các phần bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm các chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ dẫn đến cảnh báo về các lỗi vi phạm sự an toàn rỗng.

  Thay đổi này mang lại khả năng tương tác Kotlin tốt hơn, cũng như kiểm tra giá trị rỗng tĩnh tốt hơn cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Các phần bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-phức tạp:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

Ngày 14 tháng 5 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu cho các phiên bản sau đây:

  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Hỗ trợ mô-đun tính năng động của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có phiên bản cập nhật của trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.6). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-maps bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm chú thích tính chất rỗng "non-semver-break" vào giao diện API.
  • Thêm phần khai báo sau vào AndroidManifest.xml để hỗ trợ Lọc chế độ hiển thị gói trên Android 11 (API cấp 30) trở lên. Sau khi cập nhật lên com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, bạn có thể xoá dòng sau khỏi AndroidManifest.xml:

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có những thay đổi sau:

  • Sửa lỗi
  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có dịch vụ của Google Play.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • ID bản sao Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

  • Theo mặc định, Trình cung cấp vị trí kết hợp (FLP) hiện chặn các vị trí không chính xác ban đầu. Hành vi này cho phép cải thiện độ chính xác của vị trí và giảm thiểu độ trễ. Các nhà phát triển muốn có kết quả nhanh hơn thay vì kết quả chính xác hơn có thể gọi phương thức LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() mới.

  • Thêm phương thức ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() để cho phép các ứng dụng đăng ký API Sleep.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

Ngày 2 tháng 2 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Chức năng dành cho Firebase (máy khách)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Cài đặt Firebase
  • ID bản sao Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-chú thích:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện tầm nhìn của Dịch vụ Google Play chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

 • Thêm thư viện play-services-password-complexity.

  Thư viện này hỗ trợ tính năng kiểm tra chất lượng khoá màn hình (được giới thiệu trong Android 10) cho các thiết bị chạy Android 4.4 trở lên.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-phức tạp:17.0.0

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Cài đặt Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm ứng dụng khách API mới, CredentialSavingClient, để giúp bạn lưu thông tin xác thực mật khẩu của người dùng mà sau này bạn có thể dùng để đăng nhập.

  • Thêm API mới, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), để bắt đầu quy trình Đăng nhập bằng Google khi người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập bằng Google".

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Xoá API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu này.

  • Thay đổi các ứng dụng sau thành giao diện: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClientVideosClient.

  • Xoá các phương thức GoogleApiClient không dùng nữa: getAppId, getSdkVariantgetSettingsIntent.

  • Bản cập nhật nội bộ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • ID bản sao Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

 • Các thay đổi mới nhất với thư viện play-services-baseplay-services-basement bao gồm những thay đổi sau:

  • Ngăn chặn sự cố do NoSuchElementException thỉnh thoảng được đưa vào khi một dịch vụ không được liên kết.

  • Gửi GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException hoặc GooglePlayServicesMissingManifestValueException thay vì IllegalStateException khi AndroidManifest.xml thiếu thẻ siêu dữ liệu thích hợp để sử dụng Dịch vụ Google Play. Điều này có thể cho thấy có vấn đề với cách xây dựng ứng dụng.

 • Bản cập nhật mới nhất của Dịch vụ thể dục của Google Play có các thay đổi sau:

  • Quyền truy cập ghi hiện chỉ cho phép ứng dụng đọc dữ liệu mà ứng dụng đã ghi. Để tiếp tục đọc dữ liệu do các ứng dụng khác ghi trên nền tảng Google Fit, hãy cập nhật mã của bạn để yêu cầu phạm vi quyền truy cập đọc cho các loại dữ liệu liên quan.

  • Dữ liệu nhịp tim có phạm vi riêng.

  • Dữ liệu giấc ngủ có các phạm vi riêng và loại dữ liệu mới. Xem TYPE_SLEEP_SEGMENTSleepStages.

  • Ngừng sử dụng FitnessActivities#SLEEP và các loại chế độ ngủ khác. Thay vào đó, hãy sử dụng SleepStages mới.

  • Giờ đây, khi làm việc với SessionsClient, bạn cần chỉ định loại phiên mà ứng dụng cần truy cập bằng các phương thức thích hợp trong FitnessOptions.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Google Fit.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

Ngày 7 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth-api-phone sẽ bổ sung một API trình duyệt mã SMS mới.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

Ngày 6 tháng 10 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • SDK liên kết động của Cloud Firestore và Firebase
  • Trình bổ trợ Theo dõi hiệu suất Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17,6,0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

 • Các cập nhật đối với thư viện thị giác của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Khắc phục SecurityException từ các thư viện tầm nhìn khi bạn không cài đặt Dịch vụ Google Play.
  • Bản cập nhật nội bộ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2020

 • Các bản cập nhật cho thư viện play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho LeaderboardsClient.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, CloudFunction cho Firebase (ứng dụng khách), Cloud Storage cho Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

 • Chúng tôi đã thực hiện một số nội dung cập nhật nhỏ về tính năng nội bộ đối với Thư viện nhận biết của Dịch vụ Google Play.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm các chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable trong đó SDK basebasement trước đây chưa xác định rõ tính chất rỗng. Điều này cung cấp khả năng tương tác Kotlin tốt hơn, cũng như kiểm tra null tĩnh tốt hơn cho bất kỳ ai sử dụng khung kiểm tra null của Java. Các bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành của cấu phần mềm com.google.android.gms.

  • Khi lệnh gọi API không thành công do sự cố kết nối giữa ứng dụng và Dịch vụ Google Play, bạn hiện có thể truy cập vào ConnectionResult không thành công từ Status của ApiException.

  • Trong một số trường hợp, khi thiết bị không có Dịch vụ Google Play hợp lệ, các lệnh gọi API sẽ không thành công nhanh hơn thay vì chờ xác nhận của người dùng.

  • Thêm các phương thức nạp chồng GoogleApiAvailability#getErrorDialog mới chấp nhận Fragment.

  • Ngừng sử dụng các phương thức Tasks#call và thay vào đó là TaskCompletionSource.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các API Dịch vụ Google Play khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Firebase Crashlytics và Firebase ML SDK
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

 • Bản phát hành mới nhất của Dịch vụ thể dục của Google Play có các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các DataType sau:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Xoá các DataType không dùng nữa sau đây:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Xoá các phương thức không dùng nữa DataSource#getDataQualityStandards (và các hằng số được liên kết), DataSource#getNameDataSource.Builder#setName.
  • Thêm các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataSource)DataReadRequest#aggregate(DataType) để tổng hợp dữ liệu dễ dàng hơn.
  • Ngừng sử dụng các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType)DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) hiện có.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

 • Thêm SDK Bộ thu truyền mới cho các ứng dụng Android TV. SDK cho phép các ứng dụng Android TV tuân thủ giao thức Truyền để hoạt động như ứng dụng Bộ thu. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK người gửi Android trên Cast.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm API mới trong BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). Đối với những người dùng chọn sử dụng tính năng này, thông tin xác thực sẽ được chọn tự động trong quá trình Đăng nhập bằng một lần chạm mà không cần chờ thao tác của người dùng (chẳng hạn như nhấn vào nút "tiếp tục").

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

Ngày 8 tháng 7 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK bản sao Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, Mã phiên bản Firebase, SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

Ngày 4 tháng 6 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK và SDK cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Sửa lỗi để cập nhật chính xác các chuỗi thông báo lỗi về tính khả dụng của Dịch vụ Google Play khi người dùng thay đổi ngôn ngữ.
  • Sửa lỗi cho các điều kiện thực hiện khi khởi tạo ứng dụng dựa trên GoogleApi ngoài luồng chính bằng Activity.
  • Thông báo lỗi chi tiết hơn cho các lần hoàn thành Task trùng lặp.
  • Bản cập nhật nội bộ cho các API Dịch vụ Google Play khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Nhắn tin qua đám mây Firebase, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, lượt cài đặt Firebase và SDK bản sao Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17,4,2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Nhắn tin qua đám mây Firebase, lượt cài đặt Firebase và SDK phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-recaptcha. API này hỗ trợ 2 tính năng sau cho cả điện thoại Android và TV nhắm đến API cấp 16 trở lên.

  • reCAPTCHA Enterprise, cung cấp cho ứng dụng điểm số, cho biết khả năng người dùng là người thật chứ không phải là một phần của cuộc tấn công tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

  • reCAPTCHA 2FA API cho phép khách hàng xác minh danh tính của họ bằng email. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, cài đặt Firebase, Mã phiên bản Firebase, Bộ công cụ Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Bộ công cụ máy học cho Firebase và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase Crashlytics Gradle và trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Nhắn tin qua đám mây Firebase, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, SignInClient, để giúp bạn xác thực người dùng cho ứng dụng, bao gồm cả việc đăng nhập vào người dùng hiện có hoặc đăng ký người dùng mới. Hiện có hai loại thông tin đăng nhập được hỗ trợ: Mã thông báo ID và tên người dùng/mật khẩu.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, lượt cài đặt Firebase và Mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • play-services-basement tham chiếu đến một phương thức trong androidx-core:core:1.2.0, do đó, bản vá này sẽ cập nhật các phần phụ thuộc tương ứng.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

Ngày 19 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  Ví dụ: GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable hiện trả về một @NonNull Task để trình biên dịch Kotlin xử lý giá trị này là giá trị rỗng thay vì loại nền tảng. Tuy nhiên, tham số Activity được truyền vào tham số này không được đánh dấu là @NonNull (mặc dù đây là tham số thực tế không rỗng) để thay đổi này không làm hỏng mã Kotlin được truyền vào Activity?.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các thư viện Dịch vụ khác của Play.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo trên Firebase. Tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Firebase Crashlytics, Nhắn tin qua đám mây Firebase, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Cài đặt Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm những thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API U2F. Người dùng API U2F nên chuyển sang API FIDO2. API U2F sẽ được hỗ trợ đến năm 2020 và sẽ bị xoá vào năm 2021.
  • Cấp các phương thức mới trong Fido2ApiClient để đăng ký và ký. Các phương pháp này phù hợp hơn với tiêu chuẩn
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho Phần mở rộng UserVerificationMethod chỉ trong các yêu cầu ký. Tiện ích không được hỗ trợ cho yêu cầu đăng ký.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho phương thức IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Hiển thị PublicKeyCredential dưới dạng phản hồi cấp cao nhất, phù hợp với thông số WebAuthn.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm:

  • Thư viện tiện ích Kotlin cho nhiều SDK Android của Firebase hiện đã qua giai đoạn thử nghiệm! Các thư viện ktx này cho phép bạn truy cập vào các API Android của Firebase bằng cú pháp Kotlin phù hợp. Tìm hiểu thêm về các thư viện ktx này trong Tài liệu tham khảo về Android – Kotlin.
 • Bản cập nhật mới nhất cho trình bổ trợ giấy phép OSS cho Gradle bao gồm các bản sửa lỗi cho những vấn đề sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

Ngày 3 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK bản sao Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • SMS Verification APIs của Dịch vụ Google Play đã thêm một quyền mới để bảo vệ người nhận. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về SmsRetriever.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

Ngày 2 tháng 3 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance ID và SDK Remote Config SDK
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm bản phát hành ban đầu cho SDK cài đặt Firebase.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17,2,3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK liên kết động Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Cloud Firestore, Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng khách), Cloud Storage cho Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành v18.0.0 của thư viện Nhận biết dịch vụ của Google Play có các thay đổi có thể gây lỗi sau:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản phát hành beta ban đầu cho Firebase Crashlytics:

  • Firebase Crashlytics SDK và Firebase Crashlytics SDK cho báo cáo sự cố NDK
  • Trình bổ trợ Firebase cho Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17,2,2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • SDK theo dõi hiệu suất và cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Instance ID, Theo dõi hiệu suất Firebase và SDK cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

 • Các cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm setMediaSessionEnabled để bật và tắt phiên phát nội dung đa phương tiện do SDK truyền tạo.
  • Đã thay đổi cách hiển thị thông báo trên phương tiện truyền thông trong phiên Truyền. Nếu bạn bật thông báo nội dung nghe nhìn, thì thông báo sẽ luôn hiển thị trong phiên Truyền. Trước đây, quảng cáo này chỉ hiển thị khi ứng dụng đang chạy trong nền.
  • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho thư viện com.google.android.gms:play-services-games bao gồm ngừng hoạt động các API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu này.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

Ngày 5 tháng 11 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Cloud Firestore, Bộ công cụ máy học cho Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

 • Cập nhật thư viện play-services-auth-api-phone để thêm API Tự động điền mã SMS mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về SmsCodeRetriever.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Bộ công cụ máy học Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Phân phối ứng dụng Firebase cho Gradle
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

 • Sửa lỗi về khả năng sử dụng tính năng API cho thư viện play-services-basement.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore (v21.1.1)
  • Bảng kê khai thành phần Firebase (BoM) (v22.2.1)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Vấn đề – Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng việc phát hành phiên bản 21.1.0 của SDK Android Firebase cho Cloud Firestore có thể kích hoạt một ngoại lệ chưa được giải quyết. Do đó, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến bản phát hành Bom Firebase phiên bản 22.2.0. Hãy nhớ cập nhật lên phiên bản tiếp theo của SDK Cloud Firestore hoặc Firebase BoM để khắc phục.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Các cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm trường MediaError vào RemoteMediaClient.MediaChannelResult, trường này có thể dùng để truy cập vào mã lỗi chi tiết đối với các lệnh đa phương tiện không thành công.
  • Ngừng sử dụng MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARDMediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD. Thay vào đó, ứng dụng nên sử dụng MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXTMediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Thêm phần phụ thuộc mới vào com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android trên Cast.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase, Bộ công cụ máy học Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

Ngày 6 tháng 9 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

Ngày 29 tháng 8 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Chức năng đám mây dành cho Firebase (máy khách) và SDK Bộ công cụ máy học Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho SDK dịch vụ của Google Play bao gồm:

  • Xoá các API Android Pay và biểu tượng liên kết đã ngừng hoạt động:

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Trường com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Trường com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Giao diện com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Gói com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Ngừng sử dụng các phương thức không phải JSON trong đối tượng API Google Pay cũng như các trình tạo không phải JSON. Thay vì sử dụng các ký hiệu không dùng nữa, hãy sử dụng API dựa trên JSON được mô tả trong tài liệu về API Google Pay.

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 • Hiện đã có trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.1). Bản phát hành này sẽ xoá các lệnh gọi đến một API không dùng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành phiên bản 18.0.0 của Dịch vụ Google Play Fitness có các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API dựa trên GoogleApiClient sau đây:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Xoá các DataTypes không dùng nữa sau đây:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Xoá phương thức không dùng nữa fromLocationRequest khỏi SensorRequest.
  • Thêm trình tạo cho DataPointDataSet.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Firebase cho SDK Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging và Firebase ML Kit
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho thư viện com.google.android.gms:play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho vấn đề do IllegalArgumentException gây ra trong onSnapshotOpened.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

Ngày 1 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Gradle của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

Ngày 24 tháng 7 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Chức năng đám mây dành cho Firebase (ứng dụng khách), Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, SDK Cloud Storage cho Firebase, Cloud Firestore và SDK Bộ công cụ máy học Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Analytics, Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, SDK trong ứng dụng của Firebase và SDK ML (Bộ công cụ máy học)
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Giám sát hiệu suất Gradle của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

 • Dịch vụ Google Play auth.api.phone đã thêm một API đồng ý người dùng qua SMS mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về startSmsUserConsent.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Vấn đề đã biết với com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitor và SDK mã bản sao Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK nhắn tin trong ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ Google Play và Firebase có các thay đổi sau:

  • Di chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ khi bạn thực hiện các thay đổi sau đây trong ứng dụng của mình:

   • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
   • Nâng cấp compileSdkVersion lên phiên bản 28 trở lên.
   • Cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng Jetpack (AndroidX); hãy làm theo hướng dẫn trong phần Di chuyển sang AndroidX.
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clear:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, tính năng gửi thông báo trong ứng dụng, bộ công cụ máy học và SDK theo dõi hiệu suất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Google Analytics cho Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Xác thực Firebase, Lưu trữ đám mây, Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng khách), Nhắn tin qua đám mây Firebase, Lưu trữ đám mây cho Firebase, Liên kết động Firebase, Lời mời Firebase, Bộ công cụ Firebase, Bộ công cụ Firebase theo dõi hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Thử nghiệm A/B trong Firebase và SDK bản sao Firebase

  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

Ngày 29 tháng 4 năm 2019

 • Phiên bản Dịch vụ Google Play của SDK Địa điểm dành cho Android không còn được dùng nữa. Tham khảo hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết về cách chuyển sang SDK địa điểm tĩnh mới dành cho Android.

Cập nhật: Kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019, cấu phần phần mềm com.google.android.gms:play-services-places đã ngừng hoạt động. Để tiếp tục sử dụng SDK địa điểm dành cho Android, hãy cập nhật phiên bản SDK địa điểm được hỗ trợ dành cho Android. Các phiên bản được hỗ trợ được liệt kê trong ghi chú phát hành.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

Ngày 9 tháng 4 năm 2019

 • Cập nhật SDK InstantApps để bao gồm phương thức mới nhằm kiểm tra xem InstantApps có thể chạy cho một thiết bị nhất định hay không. areInstantAppsEnabledForDevice()

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Mã phiên bản, Xác thực Firebase, Nhắn tin qua đám mây Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành beta của một thư viện Android Cloud Firestore với các tiện ích Kotlin. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android Firebase mới nhất.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Mã bản sao Firebase, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 • API Drive không còn được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 12 năm 2019. Hãy xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

Ngày 18 tháng 3 năm 2019

 • Thư viện ứng dụng Cronet của Dịch vụ Google Play hiện đã có sẵn. Cronet là một thư viện nối mạng hiệu suất cao. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Thực hiện thao tác mạng bằng Cronet. Thư viện ứng dụng Cronet của Dịch vụ Google Play cho Cronet cho phép các ứng dụng sử dụng bản sao cập nhật của Cronet được tải từ Dịch vụ Google Play.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK cốt lõi, Google Analytics cho Firebase, Lời mời Firebase, Liên kết động Firebase và Chức năng đám mây dành cho SDK ứng dụng Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bảng kê khai thành phần Firebase (BoM) hiện được cung cấp dưới dạng tính năng thử nghiệm. Khi sử dụng tính năng Gradle (Bill of Materials) (BoM) trong Firebase, bạn có thể đặt toàn bộ phiên bản của nền tảng Firebase. Để thêm SDK vào ứng dụng bằng cách sử dụng BoM Firebase, hãy truy cập phần Thêm Firebase vào Dự án Android.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

Ngày 12 tháng 3 năm 2019

 • Đã ngừng sử dụng Games.GamesOptionsGames.Builder.
 • Thêm phương thức SnapshotMetadata.getSnaphotId.
 • Đã xoá API yêu cầu/quà tặng và nhiệm vụ. Xem thông báo trước đó.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Xác thực Firebase, Theo dõi hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với mã phiên bản, Cloud Firestore, SDK nhắn tin trong ứng dụng Firebase và SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục vấn đề trong Google Cloud Messaging làm một số ứng dụng gặp sự cố với lỗi Android Not Response (ANR) khi ứng dụng nhận được tin nhắn.
 • Khắc phục vấn đề trong mã phiên bản, trong đó phản hồi cho các yêu cầu mã thông báo bị chậm hoặc trong một số trường hợp, khiến các yêu cầu hết thời gian chờ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

Ngày 6 tháng 2 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Bộ công cụ máy học cho Firebase, Firebase Core, Google Analytics cho Firebase và SDK quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore và SDK nhắn tin trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

Ngày 10 tháng 1 năm 2019

Giấy phép OSS

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện giấy phép OSS cho phép cập nhật dữ liệu giấy phép OSS thông qua các bản cập nhật Dịch vụ Google Play.

Thư viện cốt lõi của Dịch vụ Google Play

 • play-services-base và play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ thay đổi trong các thư viện khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK Cloud Firestore và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

 • Khắc phục lỗi trong đó SDK truyền có thể tìm cách tiếp tục phiên nếu một phiên khác bị người gửi dừng.
 • Khắc phục lỗi thông báo xảy ra trên các thiết bị chạy Android O trở lên khi ứng dụng Truyền ở chế độ nền.
 • Khắc phục lỗi khi thông báo nội dung nghe nhìn Truyền có thể không phản hồi sau khi ứng dụng Truyền bị tắt.
 • Đã di chuyển một nhóm cấu phần phần mềm sang maven.google.com do vấn đề về kho lưu trữ.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Tệp phần mềm đã được chuyển sang maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Liên kết động Firebase, Lời mời Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Google Analytics cho Firebase và Google Ads cho Firebase SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Thư mời ứng dụng Firebase, Bộ công cụ Firebase Ml và SDK theo dõi hiệu suất của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Vấn đề đã biết với bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018

Một số thư viện trong bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018 chứa một vấn đề trong các phần phụ thuộc POM. Vấn đề này có nhiều khả năng xuất hiện dưới dạng các vấn đề hợp nhất dex khi cập nhật một số phiên bản phần phụ thuộc (ngay cả khi sử dụng strict-version-matcher-plugin). Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật lên Recommended Minimum Version như sau:

Thư viện Phiên bản bị ảnh hưởng Phiên bản tối thiểu được đề xuất
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid. 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quảng cáo

 • Khắc phục lỗi một số tổ hợp play-services-adsfirebase-analytics (ví dụ: ads:17.1.0analytics:16.0.5) đã gây ra lỗi trình biên dịch duplicate entry. Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.1 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

Ngày 9 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản cập nhật cho Cloud Firestore, Cloud Function cho Firebase, Nhắn tin trong ứng dụng Firebase, Cơ sở dữ liệu Firebase và SDK bộ nhớ Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản sửa lỗi và giảm độ trễ tối ưu hóa cho Google Analytics cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android cho Firebase.

Quảng cáo

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

Ngày 25 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, SDK theo dõi trong ứng dụng và SDK theo dõi hiệu suất, cũng như Plugin Gradle của Dịch vụ Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung thay đổi đối với Nhắn tin Firebase, IID Firebase, Firebase ML, Firebase Vision, Cấu hình Firebase và SDK xác thực Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thư viện cốt lõi của Dịch vụ Google Play

 • play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ thay đổi trong các thư viện khác.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Tái cấu trúc bản phân tích phần phụ thuộc plugin-version-matcher-plugin nghiêm ngặt để hiển thị thông báo lỗi tốt hơn khi xác định được các phiên bản cấu phần phần mềm xung đột. Các thông báo lỗi hiện bao gồm tên dự án và tên phần phụ thuộc trong dự án, để giúp bạn xác định những phần phụ thuộc đã khai báo đang gây ra lỗi.
 • Sửa các lỗi trong trình bổ trợ liên quan đến các bản dựng nhiều mô-đun và song song.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Quảng cáo

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Các bản cập nhật tính năng nhỏ của thư viện cốt lõi.

 • Chúng tôi đã cập nhật một số tính năng nội bộ nhỏ cho một số thư viện cốt lõi (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, Play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) mà các thư viện Dịch vụ Google Play khác sử dụng.
 • Các phần phụ thuộc nghiêm ngặt giữa các thư viện cốt lõi được nới lỏng để các phiên bản nhỏ và bản vá có thể được sử dụng riêng lẻ. Trước đây, các tệp POM dành cho các thư viện này đã chỉ định các phần phụ thuộc ở phiên bản chính xác, làm phức tạp hoá độ phân giải của các phần phụ thuộc.
 • Các thay đổi đối với phần phụ thuộc thư viện cốt lõi yêu cầu phát hành tập hợp đầy đủ các thư viện cập nhật phiên bản trong phần phụ thuộc POM. Thư viện không phải cốt lõi không có bất kỳ thay đổi bên ngoài nào ngoại trừ việc cập nhật các phần phụ thuộc bắc cầu của chúng.
 • Sửa lỗi và cải tiến nội bộ cho firebase-database và firebase-firestore.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • Các thư viện sau đây có thay đổi mã:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • Các thư viện sau không có thay đổi về mã mà chỉ có các bản cập nhật phần phụ thuộc POM. Các bản phát hành mới được tăng thêm một phiên bản vá lỗi, ngoại trừ khi thư viện thấp hơn phiên bản 16.0.0. Các thư viện dưới 16.0.0 được tăng lên 16.0.0 theo ghi chú ngày 23 tháng 5:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

Ngày 26 tháng 9 năm 2018

Bản phát hành v16.0.0 của Dịch vụ Google Play Fitness cung cấp quyền truy cập vào 2 loại dữ liệu mới và dữ liệu tổng hợp tương ứng:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2018

Thiết bị đeo được

 • Khắc phục lỗi và cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Common, Cơ sở dữ liệu Firebase, Mã phiên bản Firebase, Firebase Messaging và Firebase Storage SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Truyền

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Báo cáo sự cố Firebase, Liên kết động Firebase và SDK lời mời Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành mới của Dịch vụ Google Play Wallet 16.0.0 bao gồm:

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, cập nhật

 • Khắc phục vấn đề với các phương thức trong bản phát hành Cloud Firestore v17.0.5.
 • Xoá phương thức API hiển thị không chính xác và không thể sử dụng Credential#getGeneratedPassword trong play-services-auth.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API để Giám sát hiệu suất của Firebase, Bộ công cụ máy học Firebase, Cloud Firestore, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục vấn đề trong API Đăng nhập về việc trả về mã trạng thái không chính xác khi người dùng huỷ quá trình đăng nhập.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Truyền

 • Khắc phục lỗi IllegalStateException xảy ra khi yêu cầu tìm kiếm hết thời gian trong RemoteMediaPlayerRemoteMediaClient. Đây là một hồi quy được giới thiệu trong 15.0.0. Để khắc phục, khách hàng nên cập nhật lên phiên bản 16.0.1 trở lên.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Phiên bản mới nhất của trình bổ trợ Gradle cho giấy phép OSS đã được đóng gói lại thành mã nhóm com.google.android.gms và đổi tên thành oss-licenses-plugin. Nhóm sẽ tiếp tục được xuất bản theo ID nhóm mới này và tên trở về sau. Nó cũng đã được tạo nguồn mở trên GitHub.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Thêm phương thức InstantApps.showInstallPrompt(), hiển thị hộp thoại cho phép người dùng cài đặt ứng dụng tức thì hiện tại.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Cloud Firestore

Truyền

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Chức năng đám mây dành cho Firebase và Cloud Firestore. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2018

Sửa lỗi Thư viện Giấy phép OSS

 • Khắc phục lỗi ngăn các giao diện ứng dụng hỗ trợ không có thanh thao tác.
 • Theo SemVer, bản phát hành này được coi là bản phát hành sửa lỗi nhưng được tăng lên một phiên bản lớn theo ghi chú ngày 23 tháng 5 năm 2018 bên dưới.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

Ngày 28 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Mã phiên bản Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Plugin trình so khớp phiên bản nghiêm ngặt đã tạo nguồn mở

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

Firebase

Tệp phần mềm được phát hành trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

Ngày 14 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Xác thực Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase và Firebase Core. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Đã xóa phạm vi phiên bản

Kể từ bản phát hành 15.0.0 của Dịch vụ Google Play và Firebase, các phần phụ thuộc giữa thư viện đã được xác định bằng cách sử dụng phạm vi phiên bản trong POM. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tái tạo bản dựng của các dự án sử dụng các thư viện này. Ví dụ: độ phân giải phụ thuộc của Gradle sẽ cố gắng sử dụng phiên bản cụ thể có sẵn cao nhất trong một kho lưu trữ, từ đó tạo ra một phiên bản thành phần phụ thuộc mà không làm thay đổi bản thân dự án.

Việc sử dụng phạm vi phiên bản là do nhầm lẫn và đã được khắc phục. Dịch vụ Google Play và phần phụ thuộc Firebase sẽ không còn sử dụng phạm vi phiên bản nữa. Tuy nhiên, các tệp POM của thư viện đã phát hành hiện có đã chứa dải ô. Do đó, tất cả bản cập nhật thư viện trong tương lai sẽ cần bắt đầu nằm ngoài phạm vi phần phụ thuộc của các thư viện đã phát hành trước đó.

Ví dụ:

 • Nếu play-services-bar có phần phụ thuộc vào play-services-foo có phạm vi [15.0.0, 16.0.0), thì bản phát hành mới của play-services-foo phải bắt đầu bằng 16.0.0 để nằm ngoài phạm vi này.
 • Mọi bản phát hành trong tương lai của play-services-bar sẽ khai báo yêu cầu"mềm" trên một phiên bản play-services-foo.
 • Mọi bản phát hành sau này của play-services-foo đều sẽ đi theo SemVer.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Cloud Firestore, Cloud Storage, Xác thực Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và Công nghệ máy học. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Firebase hiện yêu cầu tệp gradle ứng dụng liệt kê rõ ràng com.google.firebase:firebase-core là phần phụ thuộc để các dịch vụ Firebase hoạt động như mong đợi.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho công cụ Giám sát hiệu suất Firebase và bản phát hành Bộ công cụ máy học cho Firebase bản beta. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho Firebase Analytics, Xác thực Firebase, Nhắn tin qua đám mây Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Báo cáo sự cố Firebase và Giám sát hiệu suất Firebase cùng với số phiên bản độc lập. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thông tin cập nhật về Dịch vụ Google Play

 • Các thư viện Dịch vụ Google Play sau phiên bản 15.0.0 hiện có các số phiên bản độc lập sau SemVer. Thay đổi này sẽ cho phép các thành phần riêng lẻ cập nhật linh hoạt hơn, thường xuyên hơn.
 • Trình bổ trợ Dịch vụ Gradle của Google đã được cập nhật lên phiên bản 3.3.0 để hỗ trợ thay đổi này trong việc tạo phiên bản. Nếu bạn không sử dụng trình bổ trợ này, một trình bổ trợ độc lập, com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin sẽ được phát hành với chức năng hỗ trợ phiên bản tương tự. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn về phiên bản.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 - Phiên bản 15.0.0

Các vấn đề đã biết với phiên bản 15.0.0

 • Nếu đang sử dụng Trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 2.2.0 trở xuống, bạn có thể gặp phải lỗi sau:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật lên phiên bản plugin mới hơn.

Điểm nổi bật từ bản phát hành v 15.0.0:

Thông tin cập nhật về Dịch vụ Google Play

 • Hiện đã có phiên bản mới của trình bổ trợ com.google.gms.oss.licenses.plugin cho Gradle. Vui lòng cập nhật vì chỉ phiên bản mới nhất này hoạt động với Dịch vụ Google Play 15.0.0 trở lên. Đây là phiên bản cuối cùng của trình bổ trợ này để hỗ trợ Android Studio 2.x. Kể từ phiên bản tiếp theo, trình bổ trợ sẽ chỉ hỗ trợ Android Studio 3.x.

 • Tất cả tham chiếu đến các lớp com.google.android.gms.R đã được thay thế bằng các tham chiếu cụ thể cho thành phần; ví dụ: com.google.android.gms.ads.R. Nếu trực tiếp sử dụng các lớp này trong mã, bạn có thể cần cập nhật mã của mình để tương thích.

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, Javadoc không kết nối mạng sẽ không còn cập nhật (cấu phần phần mềm các dịch vụ của Google Play trong Trình quản lý SDK của Android Studio).

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, sẽ không còn mục tiêu bí danh play-services để lấy tất cả thành phần của Dịch vụ Google Play nữa. Chúng tôi đã đề xuất điều này trong một khoảng thời gian.

Quảng cáo

Ủy quyền

Truyền

 • Ngừng sử dụng lớp AppVisibilityListener.
 • Đã ngừng sử dụng lớp RemoteMediaClient.Listener. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp RemoteMediaClient.Callback mới.
 • Khắc phục sự cố trong TracksChooserDialogFragment và thực hiện một số thay đổi đối với hàm khởi tạo và trình tạo.
 • Giới thiệu API MediaQueue để thay thế cho cơ chế danh sách chờ nội dung nghe nhìn hiện có. Sử dụng các lớp MediaQueueRecyclerViewAdapterMediaQueueArrayAdapter mới để truy cập vào MediaQueue trong thành phần hiển thị tái chế và thành phần hiển thị danh sách tương ứng.
 • Giờ đây, việc nhấn vào thông báo điều khiển từ xa tính năng Truyền sẽ đưa người dùng đến ứng dụng Google Home hoặc ứng dụng Truyền tương ứng, tùy thuộc vào việc ứng dụng Truyền có hỗ trợ tính năng tự động tham gia phiên hay không.
 • Thông tin cập nhật về việc hỗ trợ quảng cáo:
  • API Cast sender hiện hỗ trợ tải quảng cáo VAST.
  • Đã thêm nút "Bỏ qua quảng cáo" và các thành phần trên giao diện người dùng đếm ngược cho văn bản.
 • Thêm phiên bản CastContext.getSharedInstance() không yêu cầu Context làm tham số.
 • Khắc phục sự cố IllegalStateException trong CAF.
 • Đã thêm DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED vào CastStatusCodes cho PendingResult.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Google Cast release notes.

Firebase

Thể dục

Nhắn tin qua đám mây của Google

Trò chơi

Ứng dụng tức thì

Gần chỗ tôi

 • Ngừng sử dụng các trạng thái nội bộ liên quan đến NearbyConnections.

Wallet

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 - Phiên bản 12.0.1

Các sự cố đã được khắc phục trong 12.0.1:

 • Khắc phục các vấn đề giả mạo tìm lỗi mã nguồn Android cho biết GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ.
 • Thêm minSdkVersion bị thiếu trong cấu phần phần mềm -license để ngăn tự động bao gồm quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE.
 • Khôi phục tên gói duy nhất cho cấu phần phần mềm giấy phép được liên kết thời gian chạy đã ảnh hưởng đến các vấn đề về khả năng tương thích của một số hệ thống xây dựng (ví dụ: Ionic Pro).
 • Khôi phục một số tên trường đã bị làm rối trong 12.0.1, cụ thể là phương thức value() của các chú thích @PropertyName trong firebase-firestore và firebase-database.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 - Phiên bản 12.0.0

Các vấn đề đã biết với phiên bản 12.0.0

 • -Các phần phụ thuộc POM của giấy phép chưa được đặt minSdkVersion / targetSdkVersion, có nghĩa là targetSdkVersion được ngụ ý là 1. Thao tác này sẽ thêm quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE cho các ứng dụng dùng phiên bản 12.0.0.
 • -các phần phụ thuộc POM gây ra vấn đề "nhiều thư viện với tên gói 'com.google.android.gms.license'" trong Ionic Pro.
 • Các chú thích @PropertyName cho cơ sở dữ liệu firebase và firebase-firestore đã bị làm rối phương thức value(). Điều này có nghĩa là ứng dụng sẽ không được tạo nếu bạn sử dụng @PropertyName.
 • Một chú giải gây ra lỗi liên quan đến lỗi mã nguồn giả định rằng GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ. Bạn có thể bỏ qua những nội dung này một cách an toàn.

Chúng tôi sẽ sớm cung cấp bản phát hành 12.0.1 để giải quyết các vấn đề này.

Điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play 12.0.0:

 • Quảng cáo

 • Xác thực

 • Truyền

  • Cải thiện khả năng hỗ trợ quảng cáo:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API truyền giọng nói mới:
  • Đã khắc phục lỗi khi gọi CastContext.getSharedInstance() trên các thiết bị có phiên bản lỗi thời của Dịch vụ Google Play gây ra sự cố. Các phiên bản Dịch vụ Google Play lỗi thời vẫn khiến phương thức này không hoạt động, vì vậy, khách hàng nên kiểm tra để tìm một phiên bản phù hợp.
 • Fido

  • API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) hiện có sẵn cho các đối tác truy cập sớm. Vì API này vẫn đang truy cập sớm, nên bạn có thể thực hiện các thay đổi có thể gây lỗi mà không cần cảnh báo. Để đảm bảo độ ổn định của ứng dụng, đừng dựa vào API này cho đến khi API này được phát hành rộng rãi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bổ sung cho Xác thực Firebase, Nhắn tin qua đám mây Firebase, Firestore và Chức năng Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm API Launcher mới để kiểm tra URL đã cung cấp và chạy ứng dụng tức thì nếu tìm thấy URL đó.
 • Vị trí

  • Thêm lớp ActivityTransition để giúp ứng dụng phân biệt các hoạt động thể chất mà người dùng thực hiện, chẳng hạn như đi bộ, chạy hoặc lái xe.
  • Thêm giao diện BoundsMode để cho phép phương thức getAutocompletePredictions() bật các tìm kiếm có giới hạn về giới hạn.
 • Bản đồ

 • Chia sẻ lân cận

Ngày 18 tháng 12 năm 2017 - Phiên bản 11.8.0

Điểm nổi bật từ bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.8.0:

Để biết thêm thông tin về bản phát hành mới nhất cho API Wearable, hãy xem trang Ghi chú phát hành Android Wear.

Vấn đề đã được giải quyết trong phiên bản 11.8.0

Giờ đây, các phiên bản GoogleApi được tạo bằng Context trong ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play, qua đó giải quyết vấn đề đã biết từ phiên bản 11.6.0.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 - Phiên bản 11.6.2

Điểm nổi bật từ bản phát hành 11.6.2 trên Dịch vụ Google Play:

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho Cloud Firestore và Cloud Storage cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 6 tháng 11 năm 2017 - phiên bản 11.6.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.6:

Các vấn đề đã biết với phiên bản 11.6.0

Các thực thể GoogleApi được tạo bằng Context trong các ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ không tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play. Hãy cân nhắc sử dụng GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() trong các điều kiện này.

Ngày 3 tháng 10 năm 2017 - phiên bản 11.4.2

Điểm nổi bật từ bản phát hành 11.4.2 của Dịch vụ Google Play:

 • Cloud Firestore
  • Hiện đã có bản phát hành beta công khai của Cloud Firestore. Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển trên thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud Platform. Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, cơ sở dữ liệu này giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng khách thông qua trình nghe theo thời gian thực và hỗ trợ ngoại tuyến để bạn có thể xây dựng các ứng dụng thích ứng hoạt động bất kể độ trễ mạng hay khả năng kết nối Internet. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp và khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Firebase và Google Cloud Platform, bao gồm cả Chức năng đám mây. Để biết thêm thông tin về Cloud Firestore, hãy xem blog Firebase. Để bắt đầu sử dụng Cloud Firestore ngay lập tức, hãy truy cập vào phần bắt đầu nhanh.

Tháng 9 năm 2017 - phiên bản 11.4.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.4.

Tháng 8 năm 2017 - phiên bản 11.2.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.2.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 11.2.2 Trong bản phát hành này:

 • Hiện đã có phần phụ thuộc dịch vụ Google Play thông qua maven.google.com

  Các phần phụ thuộc hiện có sẵn trực tiếp từ maven.google.com. Bạn có thể cập nhật tập lệnh bản dựng Gradle của ứng dụng để sử dụng kho lưu trữ này bằng cách định cấu hình bản dựng như sau:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem bài đăng trên blog kèm theo. Để biết thêm thông tin chi tiết về kho lưu trữ Google Maven, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc của bản dựng trong tài liệu Android.

 • Hỗ trợ phiên bản SDK trong 11.2

  Khi bạn nâng cấp các phần phụ thuộc Dịch vụ Play của ứng dụng lên 11.2.0 trở lên, build.gradle của ứng dụng cũng phải được cập nhật để chỉ định compileSdkVersion tối thiểu là 26 (Android O). Điều này không thay đổi cách ứng dụng chạy. Bạn sẽ không cần cập nhật targetSdkVersion. Nếu cập nhật compileSdkVersion lên 26, bạn có thể gặp lỗi trong bản dựng với thông báo sau tham chiếu đến thư viện hỗ trợ Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách nâng cấp các phần phụ thuộc của thư viện hỗ trợ lên ít nhất là phiên bản 26.0.0.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm phương thức loadAds() vào lớp AdLoader, cho phép các ứng dụng tải nhiều quảng cáo riêng biệt trong một yêu cầu duy nhất.
 • Xác thực

  • Thêm lớp WorkAccountClient. Lớp này cung cấp các phương thức để quản lý vòng đời của tài khoản Android for Work.
  • Thêm gói accounttransfer. Gói này chứa các API được trình xác thực sử dụng cho các tài khoản khởi động.
  • API Fast Identity Online Universal 2or Factor (FIDO U2F) hiện đã có sẵn. Tính năng này cung cấp hỗ trợ khoá bảo mật vật lý U2F cho các ứng dụng và trang web, phù hợp với các tiêu chuẩn do Liên minh FIDO xác định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng FIDO U2Fcom.google.android.gms.fido.
 • Truyền

  • Thêm một lớp NotificationActionsProvider mới để hỗ trợ các thao tác tuỳ chỉnh cho thông báo về nội dung nghe nhìn.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các nội dung bổ sung cho Lập chỉ mục ứng dụng, Cơ sở dữ liệu, Liên kết động và Bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm InstantAppsClient làm điểm truy cập chính mới.
  • Thêm các API cookie PackageManagerCompat để duy trì lượng dữ liệu ứng dụng tức thì nhỏ giữa các phiên.
 • Địa điểm

  • Thêm lớp GeoDataClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Google về thông tin doanh nghiệp và địa điểm tại địa phương.
  • Thêm lớp PlaceDetectionClient. Lớp này cho phép truy cập nhanh vào vị trí hiện tại của thiết bị và cho phép báo cáo vị trí của thiết bị tại một vị trí cụ thể (chẳng hạn như đăng ký).
  • Thêm các phương thức getGeoDataClient()getPlaceDetectionClient() vào lớp Places.
  • Một số phương thức và lớp không dùng nữa đã bị xoá.

Tháng 6 năm 2017 - phiên bản 11.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.0.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 11.0.4 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong tính năng Gửi thông báo qua đám mây của Firebase và Theo dõi hiệu suất của Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Android cho Firebase.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 11.0.2 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong Báo cáo sự cố Firebase và Theo dõi hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành của Android cho Firebase.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 11.0.1 Bản phát hành này khắc phục một vấn đề ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng rxjava.

 • Quảng cáo

  • Thêm các phương thức OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay()OnVideoStart() vào lớp VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • Thêm chức năng bật chế độ chìm trên quảng cáo toàn màn hình bằng cách thêm phương thức setImmersiveMode() vào các lớp PublisherInterstitialAdRewardedVideoAd.
  • Đã thêm giao diện OnPublisherAdViewLoadedListener cùng các lớp PublisherAdViewOptionsPublisherAdViewOptions.Builder để sử dụng với AdLoader cho các yêu cầu gốc kèm biểu ngữ.
  • Thêm giao diện OnImmersiveModeUpdatedListener không bắt buộc mà các bộ chuyển đổi dàn xếp có thể triển khai để nhận thông tin cập nhật về chế độ chìm.
  • Thêm phương thức getMediationAdapterClassName() vào lớp RewardedVideoAd.
 • Lời mời tham gia ứng dụng

  • Lớp AppInvite hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng FirebaseDynamicLinks#getInstance() làm điểm truy cập chính để truy cập vào dữ liệu Đường liên kết động và FirebaseAppInvite#getInvitation() để nhận dữ liệu Thư mời ứng dụng.
 • Mức độ nhận biết

  • Thêm hằng số vào lớp TimeFence để cung cấp các loại ngữ cảnh mới cho API Ảnh chụp nhanh và API Hàng rào.
  • Thêm chức năng tạo hàng rào thời gian phản hồi các thay đổi trong múi giờ cục bộ của thiết bị.
  • Thêm chức năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với các thay đổi về vị trí của thiết bị, bao gồm cả các hàng rào thời gian được chỉ định dựa trên giờ mặt trời mọc hoặc giờ mặt trời lặn ở địa phương.
 • Danh tính

  • Thêm API SmsRetriever giúp bạn truy xuất tin nhắn SMS được chuyển đến ứng dụng của bạn mà không cần yêu cầu người dùng cấp quyền đọc tất cả tin nhắn SMS đã gửi đến thiết bị của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem SMS Retriever API.
 • Truyền

  • Ngừng sử dụng giao diện Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener. Lớp RemoteMediaPlayer cũng không còn được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem nội dung Di chuyển ứng dụng người gửi Android từ Cast SDK phiên bản 2 sang SDK phiên bản 3.
  • Phương thức bindTextViewToSmartSubtitle() hiện có trong lớp UIMediaController.
 • API chung

  • Phương thức getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() trong lớp GoogleApiAvailability hiện không được dùng nữa.
  • Thêm các lớp ApiExceptionResolvableApiException. Các lớp này cung cấp ngoại lệ cho các đối tượng Tác vụ khi không thực hiện được lệnh gọi đến Dịch vụ Google Play.
  • Thêm lớp GoogleApi. Các ứng dụng API dựa trên lớp này quản lý việc kết nối giữa ứng dụng của bạn và Dịch vụ Google Play.
  • Thêm lớp Response. Lớp này cung cấp kết quả gọi một phương thức API trong Dịch vụ Google Play bằng một lớp con của GoogleApi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm việc bổ sung tính năng Xác thực qua điện thoại và một số cải tiến đối với tính năng Lập chỉ mục ứng dụng và Liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Trò chơi

  • Phương thức getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers()loadMoreInvitablePlayers() trong lớp Players hiện không được dùng nữa.
  • Phương thức loadInvitations() trong lớp Invitations hiện không dùng nữa.
  • Phương thức getSelectOpponentsIntent() trong các lớp RealTimeMultiplayerTurnBasedMultiplayer hiện không được dùng nữa.
  • Ngừng sử dụng giao diện GameRequest, OnRequestReceivedListenerRequests. Ngoài ra, các lớp GameRequestBufferGameRequestEntity hiện không còn được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng của bạn, hãy xem phần Xác thực Play Trò chơi sử dụng API Đăng nhập bằng Google.
 • Ứng dụng tức thì

 • Vị trí

  • Thêm lớp FusedLocationProviderClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với trình cung cấp vị trí kết hợp. Trình này sử dụng nhiều nguồn dữ liệu ngoài GPS để xác định vị trí của thiết bị một cách chính xác và nhanh nhất có thể.
  • Thêm lớp GeofencingClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API khoanh vùng địa lý.
  • Thêm các phương thức getFusedLocationProvider()getGeofencingClient() vào lớp LocationServices.
  • Thêm lớp LocationSettingsResponse. Lớp này được trả về dưới dạng phản hồi khi kiểm tra thành công các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí bằng phương thức checkLocationSettings().
  • Thêm lớp SettingsClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API cài đặt vị trí giúp kiểm tra và định cấu hình các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí của thiết bị.
 • Chia sẻ lân cận

  • API Nearby Connections hiện cung cấp các chức năng sau:
   • Giao tiếp ngang hàng trực tuyến hoàn toàn bằng cách sử dụng điểm phát sóng Bluetooth, BLE và Wifi
   • Quảng cáo và khám phá đồng thời
   • Mã hóa (với xác thực tùy chọn)
   • Hỗ trợ tải dữ liệu byte lên đến 32kb
   • Hỗ trợ tải dữ liệu tệp (giới hạn trong không gian có sẵn trên thiết bị) và truyền tải dữ liệu không giới hạn kích thước tải trọng.
  • Thêm lớp AdvertistingOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn cho lệnh gọi đến phương thức startAdvertising().
  • Thêm lớp ConnectionInfo. Lớp này cung cấp thông tin về một kết nối đang được bắt đầu.
  • Thêm lớp ConnectionLifecycleCallback. Lớp này là trình nghe cho các sự kiện trong vòng đời liên kết với một điểm cuối từ xa.
  • Thêm lớp ConnectionResolution. Lớp này là kết quả nhận được từ việc gọi phương thức onConnectionInitiated().
  • Thêm lớp DiscoveredEndpoints. Lớp này cung cấp thông tin về một điểm cuối khi phát hiện điểm cuối.
  • Thêm lớp DiscoveryOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn cho lệnh gọi đến phương thức startDiscovery().
  • Thêm lớp EndpointDiscoveryCallback. Lớp này là một trình nghe được gọi trong quá trình khám phá điểm cuối.
  • Thêm các lớp Payload, PayloadCallback, Payload.FilePayload.Stream. Các lớp này đại diện cho dữ liệu, trình nghe tải trọng dữ liệu, dữ liệu trong tệp ở bộ nhớ cục bộ trên thiết bị và luồng dữ liệu. Đồng thời thêm giao diện PayloadTransferUpdate.Status liên quan.
  • Thêm lớp Strategy. Lớp này xác định các yêu cầu về khả năng kết nối đối với thiết bị và các hạn chế đối với topo của kết nối.
  • Ngừng sử dụng các lớp Connections.ConnectionRequestListenerConnections.ConnectionResponseCallback. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp ConnectionLifecycleCallback.
  • Lớp Connections.EndpointDiscoveryListener hiện không được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp EndpointDiscoveryCallback.
  • Ngừng sử dụng giao diện Connections.MessageListener. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp PayloadCallback.
  • Lớp ConnectionsStatusCodes hiện bao gồm một số mã trạng thái mới liên quan đến quyền.
 • Tính bảo mật

  • Thêm lớp SafetyNetClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính cho SafetyNet. Điểm truy cập này cung cấp các khả năng sau:
   • Cung cấp tính năng kiểm tra tình trạng thiết bị
   • Xác minh người dùng bằng cách sử dụng API reCAPTCHA
   • Giúp người dùng tránh các ứng dụng có khả năng gây hại
   • Mang đến trải nghiệm duyệt web an toàn trong ứng dụng
   • Kiểm tra các mối đe dọa đã biết có liên quan đến URI cụ thể
  • Thêm lớp HarmfulAppsData và lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse có liên quan. Các lớp này đại diện cho thông tin liên quan đến các ứng dụng có khả năng gây hại. Ngừng sử dụng lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResult liên quan và thay bằng các phương thức này.
  • Thêm các phương thức getClient(Context)getClient(Activity) vào lớp SafetyNet. Các phương thức này trả về một SafetyNetClient dùng để truy cập vào tất cả các API SafetyNet. Các phương thức này thay thế cho các trường APISafetyNetAPI của lớp SafetyNet (hiện không được dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.AttestationResponse. Lớp này cung cấp kết quả kiểm thử trong Bộ kiểm thử tính tương thích của Android. Lớp này thay thế cho các lớp SafetyNetApi.AttestationResultSafetyNet.SafeBrowsingResult, hiện không được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Lớp này chứa mã thông báo phản hồi của người dùng reCAPTCHA. Lớp này thay thế cho lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult (hiện không được dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Lớp này cung cấp Response được cung cấp khi ứng dụng gọi phương thức lookupUri(). Lớp này thay thế cho lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResult hiện không được dùng nữa.
  • Thêm lớp SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse và thêm hằng số mới vào lớp VerifyAppsConstants. Các lớp này hỗ trợ API Xác minh ứng dụng.
  • Thêm lớp InstrumentInfo.CardClass. Lớp này cho biết thẻ là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước.

Tháng 5 năm 2017 - verson 10.2.6

 • Lập chỉ mục ứng dụng

  Kể từ bản phát hành SDK dịch vụ Google Play 10.0, API lập chỉ mục ứng dụng đã chuyển sang API lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. API lập chỉ mục ứng dụng ban đầu hiện đã lỗi thời và không còn dùng được trong các ứng dụng được xây dựng bằng SDK 10.2.6.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm bản phát hành beta của tính năng Giám sát hiệu suất và một số điểm cải tiến trên nhiều tính năng, bao gồm cả Cloud Messaging và Test Lab. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 4 năm 2017 - phiên bản 10.2.4

Tháng 3 năm 2017 - phiên bản 10.2.1

 • Bản xem trước 1 dành cho nhà phát triển Android O

  Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật để tương thích với Android O Developer Preview 1. Điểm cập nhật quan trọng nhất là các thay đổi nội bộ đối với thư viện Google Cloud Messaging (GCM) và Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) và sự thay đổi về vòng đời được đảm bảo của các lệnh gọi lại GCM và FCM là 10 giây, sau đó Android O coi các lệnh gọi lại đó đủ điều kiện kết thúc. Để biết thêm thông tin về cách xử lý tin nhắn GCM và FCM trên Android O, hãy xem Blog Firebase.

Tháng 2 năm 2017 - phiên bản 10.2

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.2.

 • Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread) không dùng nữa

  Dịch vụ Google Play 10.2.x là bản phát hành đầu tiên không còn hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng bản phát hành SDK 10.2.x trở lên yêu cầu cấp API Android tối thiểu là 14 và không thể cài đặt trên các thiết bị chạy API dưới cấp 14. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog nhà phát triển Android.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho nội dung video vào Quảng cáo nội dung gốc nâng cao và Quảng cáo gốc được hiển thị tùy chỉnh Doubleclick for Publishers (DFP).
  • Thêm phương thức destroy() vào giao diện NativeCustomTemplateAd.
  • Thêm các phương thức getVideoController(), setVideoOptionsgetVideoOptions() vào lớp PublisherAdView.
  • Thêm lớp AdChoicesView.
  • Thêm các phương thức getAdChoicesContent()setAdChoicesContent() vào lớp NativeAdMapper.
  • Đã thêm giao diện InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter cho bộ điều hợp video có tặng thưởng có khả năng khởi chạy nhiều đơn vị quảng cáo cùng một lúc.
 • Smart Lock cho Mật khẩu

  Cải thiện hành vi của mã thông báo nhận dạng bằng Smart Lock. Các ứng dụng hiện phải yêu cầu mã thông báo một cách rõ ràng bằng cách gọi setIdTokenRequested(true). Ngoài ra, các ứng dụng có thể chỉ định giá trị audiencenonce cho một mã thông báo bằng phương thức setServerClientId()setIdTokenNonce(). Để tìm hiểu thêm, hãy xem nội dung cập nhật sau đây về tài liệu tham khảo API:

  • Thêm các phương thức getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp CredentialRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp CredentialRequest.Builder.
  • Thêm các phương thức getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp HintRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp HintRequest.Builder.
 • Mức độ nhận biết

 • Đăng nhập bằng Google

  Thêm tính năng cho phép nhà phát triển trò chơi sử dụng API Đăng nhập bằng Google để đơn giản hoá quá trình xác thực phía máy chủ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giao diện GoogleSignInOptionsExtension, lớp GoogleSignInOptions và phương thức GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Để tìm hiểu thêm về cách tích hợp tính năng xác thực phía máy chủ trong trò chơi, hãy xem nội dung Bật quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Google Play.

 • Google Fit

  Thêm các loại dữ liệu sức khoẻ mới cho phép bạn ghi nhiều dữ liệu sức khoẻ hơn vào nền tảng Google Fit, bao gồm huyết áp, đường huyết, độ bão hoà oxy, vị trí cơ thể, nhiệt độ cơ thể và dữ liệu sức khoẻ sinh sản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các lớp HealthDataTypesHealthDataFields.

 • Bản đồ

  Bản phát hành này giới thiệu kiểu tùy chỉnh cho nhiều đường và cho phác thảo đa giác và vòng tròn.

  • Giờ đây, bạn có thể lưu trữ các đối tượng dữ liệu tuỳ ý bằng các đối tượng hình học của mình. Ví dụ: gọi setTag() để thêm đối tượng dữ liệu vào nhiều đường.
  • Để xem danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và các ghi chú khác, hãy xem ghi chú phát hành của API Maps dành cho Android.
 • Chia sẻ lân cận

  Thêm lớp AudioBytes vào API messages.audio lân cận để cho phép các thiết bị gửi hoặc nhận dữ liệu qua âm thanh gần như siêu âm.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến trên nhiều tính năng, bao gồm Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Bộ nhớ, Phòng thử nghiệm dành cho Android, Báo cáo sự cố và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 11 năm 2016 - phiên bản 10.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.0.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 10.0.1

  Bản phát hành này khắc phục một giá trị minSdkVersion bị thiếu trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE không hợp lệ được hợp nhất vào các tệp kê khai ứng dụng.

 • Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread) không dùng nữa

  Dịch vụ Google Play 10.0.x là bản phát hành chính thức có hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng bản phát hành SDK trong tương lai sau 10.0.x sẽ không thể kết nối với Dịch vụ Google Play trên các thiết bị Android Gingerbread. Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Truyền

  Bản phát hành API Cast tháng 11 cung cấp chức năng cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Phương thức mới getVideoInfo() trong lớp MediaStatus sẽ nhận được bản sao hiện tại của VideoInfo, giúp xác định độ phân giải màn hình 4K.
  • Phương thức mới CastContext.getCastState() hiển thị CastState chứa trạng thái phiên hiện tại, chẳng hạn như liệu thiết bị có sẵn hay không và một phiên đã được thiết lập.
  • Các thuộc tính nút mới @drawable cho phép tuỳ chỉnh kiểu nút trong bộ điều khiển minibộ điều khiển mở rộng.
  • ImagePicker hiện có một trình xử lý onPickImage nhận một lớp ImageHints có tỷ lệ khung hình mong muốn.
  • Phương thức mới CastContext.getMergedSelector() hiển thị MediaRouteSelector.
  • Thêm hai lớp điểm chèn quảng cáo mới: AdBreakClipInfo chứa thông tin tĩnh về một đoạn điểm chèn quảng cáo và AdBreakStatus chứa thông tin trạng thái.
  • Khi người dùng đang truyền, các thiết bị khác trên cùng một mạng sẽ nhận được thông báo điều khiển từ xa cố định để điều khiển quá trình phát.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này và xem các ghi chú khác, hãy xem bài viết Phát hành SDK tháng 11.
 • Vị trí

  • Cải tiến tính năng quét tìm Bluetooth năng lượng thấp (BLE).
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng, bao gồm cả việc có API lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 10 năm 2016 - phiên bản 9.8

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.8.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm bộ sưu tập dữ liệu đo lường lưu lượng truy cập của Chế độ xem đang kích hoạt cho nhà quảng cáo Trình quản lý chiến dịch DoubleClick có quảng cáo hiển thị trong các ứng dụng sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.3 cung cấp chức năng cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong những lĩnh vực sau:

  • Khi phát quảng cáo, giao diện của thanh tìm kiếm đã được cải thiện và hình ảnh áp phích nền sẽ được làm mờ.
  • Thêm chức năng tuỳ chỉnh kiểu bộ điều khiển mini.
  • Thêm lớp ImageHints, cung cấp gợi ý cho đối tượng ImagePicker về loại và kích thước hình ảnh cần chọn để hiển thị trong giao diện người dùng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem nội dung SDK Cast phiên bản 3.3.
 • Vừa

  • Fit hiện có API Mục tiêu cho phép ứng dụng của bạn đọc các mục tiêu thể dục do người dùng ứng dụng Google Fit Android tạo ra.
 • Đăng nhập bằng Google

  • Thêm chức năng giúp người dùng điền số điện thoại được liên kết với tài khoản chỉ bằng một lần nhấn trong các ứng dụng sử dụng API thông tin xác thực.
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

Tháng 9 năm 2016 - phiên bản 9.6

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.6.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 9.6.1 Bản phát hành này sửa một giá trị minSdkVersion bị thiếu trong play-services-location.aar, khiến cho các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE không mong muốn được hợp nhất vào các tệp kê khai ứng dụng.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm phương thức API chẩn đoán nhà xuất bản, openDebugMenu, vào lớp MobileAds để cung cấp cho nhà xuất bản quảng cáo trên ứng dụng dành cho thiết bị di động và web dành cho thiết bị di động cùng chức năng khắc phục sự cố và xem trước dành cho quảng cáo trên máy tính.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.2 cung cấp chức năng cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong những lĩnh vực sau:

  • Chế độ quảng cáo: Đặt bộ điều khiển và tùy chọn kiểm soát thông báo vào chế độ trong đó các tùy chọn điều khiển bị tắt trong khi quảng cáo được phân phát.
  • Chế độ trực tiếp: Giờ đây, tính năng phát trực tiếp video và âm thanh trực tiếp có nút phát/dừng thay cho nút phát/tạm dừng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem nội dung SDK Cast phiên bản 3.2.
 • Bản đồ

  • Giới thiệu cách tạo bản đồ tùy chỉnh: Giờ đây, bạn có thể tạo kiểu cho bản đồ của mình để thay đổi giao diện của (hoặc thậm chí ẩn) các đối tượng địa lý như đường, công viên, doanh nghiệp, v.v.
  • Theo mặc định, giờ đây, các địa điểm ưa thích kinh doanh (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ. POI doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn. Bạn có thể ẩn chúng bằng cách sử dụng kiểu bản đồ tùy chỉnh.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem ghi chú phát hành của API Android cho Maps.
 • Địa điểm

  • Thêm phương thức setCountry để giới hạn phạm vi của một yêu cầu tự động hoàn thành địa điểm đối với một quốc gia.
 • Firebase

Tháng 8 năm 2016 - phiên bản 9.4

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.4.

 • Đăng nhập bằng Google

  • GoogleSignInAccount hiện bao gồm các phương thức getFamilyName()getGivenName() để cho phép truy cập vào họ và tên của những người dùng đã đăng nhập.
 • Google+

  Ngừng sử dụng Plus.API (bao gồm cả Plus.PeopleApiPlus.AccountApi). Tất cả tiện ích giao diện người dùng Google+ như nút chia sẻ và nút "+1" tiếp tục được hỗ trợ.

  • Nếu bạn muốn tích hợp với tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy chuyển sang GoogleSignInApi.
  • Nếu ứng dụng của bạn cần thông tin xã hội và dữ liệu hồ sơ mở rộng, hãy xem Nhà cung cấp danh bạ trên Android hoặc API People đa nền tảng. Để tăng cường phân phối ứng dụng thông qua biểu đồ xã hội của cơ sở người dùng của ứng dụng, hãy sử dụng Lời mời Firebase.

  Xem ghi chú về việc ngừng cung cấp API Plus để biết thông tin chi tiết.

 • Truyền

  Cast API phiên bản 3 hiện bao gồm chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Giao diện ControlButtonsContainer xác định vùng chứa cho các nút điều khiển.
  • Lớp ExpandedControllerActivity cung cấp hầu hết phương thức triển khai cho bộ điều khiển mở rộng, điều khiển từ xa toàn màn hình.
 • Địa điểm

 • Bản đồ

  • Thêm một nhóm các trình nghe thay đổi máy ảnh mới cho các sự kiện chuyển động, bắt đầu và kết thúc chuyển động của máy ảnh.
  • Thêm chức năng lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu tuỳ ý liên kết với điểm đánh dấu.
  • Đã thêm khả năng đặt mức thu phóng tối thiểu và tối đa ưu tiên.
  • Thêm tính năng ràng buộc giới hạn mà người dùng có thể cuộn và kéo.
  • Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành về API Android của Google Maps mới nhất.
 • Tính bảo mật

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.

Tháng 6 năm 2016 - phiên bản 9.2

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.2.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 9.2.1 Bản phát hành này khắc phục vấn đề với tệp proguard.txt đi kèm với bản phát hành 9.2.0 gây ra các lỗi sau:

  • Trong các dự án Android sử dụng trình rút gọn tài nguyên Gradle, sẽ xảy ra lỗi sau:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • Trong các dự án Android sử dụng chuỗi công cụ Jack, sẽ xảy ra các lỗi tương tự như sau:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức setAdChoicesPlacement vào lớp NativeAdOptions.Builder. Nhà xuất bản ứng dụng có thể sử dụng phương thức này để chỉ định vị trí biểu tượng Lựa chọn quảng cáo của họ trong quảng cáo gốc.
  • Phát lại quảng cáo video được cải thiện với một số bản sửa lỗi.
 • Mức độ nhận biết

  API nhận thức hợp nhất 7 tín hiệu vị trí và ngữ cảnh trong một API duy nhất, cho phép bạn tạo các ứng dụng có các tính năng dựa trên ngữ cảnh mạnh mẽ và ít tác động đến tài nguyên hệ thống. Nó bao gồm hai bộ API:

  • Snapshot API cho phép các ứng dụng nhận được giá trị hiện tại của 7 tín hiệu bất kỳ.
  • API Fence cho phép ứng dụng phản ứng với các thay đổi trong ngữ cảnh của người dùng.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3 cung cấp chức năng cải tiến cho các nhà phát triển ứng dụng trong những lĩnh vực sau:

  • Quản lý trạng thái phiên
  • Kết nối, ngắt kết nối và kết nối lại logic
  • Triển khai trải nghiệm người dùng và giao diện người dùng
  • Hỗ trợ nhiều loại thiết bị hơn
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem SDK Google Cast v3.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase có một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.
 • Google Fit

  • Cải tiến đối với số bước trong Android Wear để làm cho số đo bước đi nhất quán trên cả mặt đồng hồ và ứng dụng, đồng thời bền vững với HistoryApi#readDailyTotal
  • Theo dõi các bản cập nhật dữ liệu bằng HistoryApi#registerDataUpdateListener() để cho phép ứng dụng cập nhật bộ nhớ đệm dữ liệu nội bộ khi ứng dụng khác cập nhật dữ liệu đã lưu trữ.
  • Thêm một loại dữ liệu hydrat hóa mới dùng để đo mức tiêu thụ nước.
 • Vị trí

  • Sửa một số lỗi và cải tiến một số khía cạnh, bao gồm cả quản lý pin và nhận dạng hoạt động.
 • Bản đồ

  • Phương thức MarkerOptions.zIndex() mới sẽ đặt thứ tự ngăn xếp của một điểm đánh dấu so với các điểm đánh dấu khác trên bản đồ.
  • Bạn có thể đặt hệ số trong suốt trên lớp phủ để người dùng có thể thấy bản đồ cơ sở bên dưới các ô xếp chồng.
  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng làm cho các vòng kết nối có thể nhấp vào được hơn, sau đó sử dụng OnCircleClickListener để theo dõi các sự kiện nhấp chuột.
  • Để biết thông tin chi tiết và các ghi chú quan trọng, hãy xem ghi chú phát hành của API Android cho Maps.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Giải quyết các vấn đề xảy ra với một dịch vụ được yêu cầu bằng tính năng phát hiện mã vạch qua Mobile Vision và phát hiện khuôn mặt. Tất cả người dùng một lần nữa có thể sử dụng chức năng phát hiện khuôn mặt và mã vạch. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Mobile Vision.
  • Thêm API văn bản: nhận dạng ký tự quang học cho văn bản ký tự Latinh (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.) trong ảnh. API văn bản trả về cấu trúc tổ chức của văn bản (đoạn, dòng, từ) cũng như chính văn bản đó.
 • Chia sẻ lân cận

  • Thêm thông báo Lân cận để cho người dùng biết về các ứng dụng và trang web liên kết với các beacon và thiết bị thông minh ở gần.
  • nearby.Message có thể quét các báo hiệu Eddystone và iBeacons trong nền, đánh thức các ứng dụng khách khi tìm thấy các beacon khớp với bộ lọc của chúng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Lân cận.Tin nhắn.
  • Bản phát hành này xóa yêu cầu mà ứng dụng khách sử dụng API Báo hiệu khoảng gần để quản lý beacon của họ. Giờ đây, tính năng Lân cận sẽ trực tiếp trả về quảng cáo BLE được phân tích cú pháp, cho phép khách hàng sử dụng giải pháp của riêng họ để diễn giải các quảng cáo đó.
  • Giờ đây, dữ liệu ước tính khoảng cách và thông tin RSSI sẽ được trả về ứng dụng khách báo hiệu trên nền trước.

Tháng 5 năm 2016 - phiên bản 9.0

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0

 • Dịch vụ của Google Play cập nhật lên 9.0.2 Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.2. Bản phát hành này khắc phục một vấn đề đã biết với phương thức Xác thực Firebase, trong đó FirebaseAuthApi không có sẵn trên một số thiết bị. Lỗi FirebaseApiNotAvailableException xảy ra khi các thiết bị đó cố gắng sử dụng API Xác thực.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên 9.0.1

  Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Bản phát hành này khắc phục các vấn đề sau với bản phát hành phiên bản 9.0.0:

  • Khắc phục lỗi biên dịch thay đổi lớp với ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Khắc phục vấn đề đã biết khi phân phát quảng cáo AdMob trên các thiết bị không có APK các dịch vụ của Google Play khi ứng dụng của bạn sử dụng chức năng xử lý hậu kỳ ProGuard.
 • Firebase

  Firebase cung cấp cho các nhà phát triển thiết bị di động những công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để họ phát triển ứng dụng, phát triển cơ sở người dùng và tạo ra doanh thu từ quảng cáo trong ứng dụng. Trong bản phát hành này, các API Firebase hiện đã có trong Dịch vụ Google Play và bao gồm các sản phẩm mới: Firebase Analytics, Firebase Storage, Firebase Cấu hình từ xa, Báo cáo sự cố Firebase, Liên kết động Firebase và Thông báo Firebase.

  Để biết danh sách các thư viện có sẵn cho các tính năng Firebase, hãy xem thư viện Firebase. Các tính năng sau đây hiện đã có trong Firebase trong SDK Dịch vụ của Google Play 9.0:

  • Thư mời ứng dụng (hiện là Lời mời Firebase) vẫn có sẵn tại com.google.android.gms.appinvite, nhưng về sau, bạn nên sử dụng com.google.firebase:firebase-invites.

  • Firebase Cloud Messaging xây dựng dựa trên và cải thiện API nhắn tin qua đám mây của Google. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Google Cloud Messaging bằng com.google.android.gms.gcm, nhưng bạn nên nâng cấp lên com.google.firebase:firebase-messaging.

  Để tìm hiểu thêm về Firebase, hãy truy cập vào https://firebase.google.com/.

 • Quảng cáo

  • API nhà xuất bản video có tặng thưởng hiện hỗ trợ các sự kiện tuỳ chỉnh.
  • Video gốc express hiện bao gồm các API cung cấp quyền kiểm soát cách hiển thị video, bao gồm cả việc chỉ định trạng thái tắt tiếng ban đầu và lệnh gọi lại khi video hoàn tất.
  • Cập nhật Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh cho ứng dụng dành cho thiết bị di động, cho phép nhà phát triển ứng dụng kiếm tiền từ các sự kiện tìm kiếm trong ứng dụng với quảng cáo có mức độ liên quan cao dựa trên cụm từ tìm kiếm của người dùng. Với bản cập nhật này, giải pháp kiếm tiền trong ứng dụng sẽ tương đương với giải pháp hiện có trên máy tính để bàn hoặc web dành cho thiết bị di động. Các nhà phát triển ứng dụng hiện có quyền truy cập vào tập hợp đầy đủ các tiện ích, bố cục, tùy chọn phân bổ, lệnh gọi lại và biểu tượng quảng cáo tùy chỉnh.
  • API MobileAds hiện hỗ trợ việc đặt âm lượng của quảng cáo dạng video bằng cách sử dụng setAppVolume(), đồng thời tắt tiếng quảng cáo dạng video bằng setAppMuted().
  • Phương thức initialize(android.content.Context, java.lang.String) trên MobileAds không còn được dùng nữa. Thay vào đó, phương thức initialize(android.content.Context) hiện không còn được dùng nữa.
  • Giao diện MediationNativeListener hiện bao gồm một phương thức onAdImpression(). Mạng quảng cáo trên thiết bị di động có thể gọi phương thức này khi ghi lại một lượt hiển thị.
 • Chia sẻ lân cận

  • Đơn giản hoá giao diện người dùng và mô hình quản lý sự đồng ý ở gần.
   • Bất kỳ ứng dụng nào có quyền truy cập thông tin vị trí chi tiết đều có thể quét tìm Báo hiệu BLE mà không cần thêm quyền.
   • Hộp thoại chọn tham gia sẽ hiển thị với người dùng khi ứng dụng gọi phương thức GoogleAPIClient connect().
 • Trò chơi

  • SDK ứng dụng khách sẽ cập nhật để cải thiện API thống kê người chơi với 2 gợi ý mới: dự đoán mức chi tiêu của người chơi trong 28 ngày tới và dự đoán xác suất người chơi chi tiêu cho phân vị thứ 95.
  • Cập nhật SDK ứng dụng để cung cấp API quay video rộng rãi.
 • Nhắn tin qua đám mây của Google

  • Google Cloud Messaging (GCM) được tích hợp với Firebase. Người dùng hiện tại của GCM có thể tiếp tục sử dụng GCM mà không bị gián đoạn, mặc dù bạn nên nâng cấp lên các API Nhắn tin qua đám mây Firebase (FCM) mới và đơn giản hoá để người dùng có thể hưởng lợi từ các bản phát hành tính năng và tính năng nâng cao trong tương lai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Di chuyển ứng dụng khách GCM cho Android sang Firebase Cloud Messaging.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Dịch vụ do Mobile Vision yêu cầu hiện đã bị tắt do có vấn đề với dịch vụ đó. Điều này sẽ ngăn người dùng chưa sử dụng tính năng phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch sử dụng các tính năng đó. Bạn không nên thêm các tính năng mới có Mobile Vision cho ứng dụng của mình cho đến khi vấn đề này được khắc phục.
  • Đối với các ứng dụng đã sử dụng các tính năng Mobile Vision, hãy kiểm tra FaceDetector.isOperational() hoặc BarcodeDetector.isOperational() để xác nhận trạng thái sẵn sàng của trình phát hiện trước khi sử dụng trình nhận diện khuôn mặt hoặc mã vạch.
 • Xác thực

  GoogleAuthUtil đã chuyển sang phần tách -auth API trong SDK dịch vụ của Google Play. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng GoogleAuthUtil.getToken(), bạn có thể thấy lỗi tương tự như sau:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Nếu bạn cần truy cập API REST trên Android, hãy đưa phần phân tách -auth vào tệp build.gradle của bạn:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Nếu không, bạn nên di chuyển ứng dụng sang API Đăng nhập bằng Google để tích hợp các điểm cải tiến mới nhất về bảo mật và trải nghiệm người dùng vào ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn về các phương pháp hay nhất dành cho tính năng Đăng nhập bằng Google.

Các vấn đề đã biết với phiên bản 9.0.0

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng AdMob và cũng sử dụng tính năng xử lý hậu kỳ ProGuard, ứng dụng đó sẽ không thể phân phát quảng cáo cho các thiết bị không có tệp APK Dịch vụ Google Play trừ khi bạn điều chỉnh cấu hình ProGuard hoặc cập nhật ứng dụng để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Để đảm bảo rằng quảng cáo được phân phát cho các thiết bị này sau khi ứng dụng được cập nhật để sử dụng SDK Dịch vụ của Google Play phiên bản 9.0.0, hãy thêm tùy chọn giữ lại sau vào tệp cấu hình ProGuard:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Tháng 12 năm 2015 - phiên bản 8.4

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.4.

 • Google Maps

  • Bản phát hành này giới thiệu một số trình nghe sự kiện mới:
  • Bạn có thể bật hoặc tắt khả năng nhấp của nhiều đường, đa giác và lớp phủ mặt đất bằng cách gọi setClickable(boolean) trên đối tượng liên quan.
  • Một số bản sửa lỗi. Thông tin chi tiết có trong ghi chú phát hành của Google Maps.
 • Google Địa điểm

 • Đăng nhập bằng Google

  • Khi người dùng thu hồi quyền truy cập của ứng dụng bằng Cài đặt Google > Ứng dụng được kết nối, Dịch vụ Google Play sẽ bắt đầu Dịch vụ thu hồi để xoá trạng thái đăng nhập được lưu vào bộ nhớ đệm.
  • Bạn có thể định cấu hình đối tượng GoogleSignInOptions để nhắc người dùng chỉ đăng nhập bằng các tài khoản trong miền Google Apps của bạn bằng cách sử dụng phương thức trình tạo setHostedDomain.
  • Xoá lệnh gọi lại onUploadServerAuthCode và các hàm liên quan. Để lấy mã truy cập cho phần phụ trợ, hãy sử dụng phương thức requestServerAuthCodegetServerAuthCode. Hãy xem phần Bật quyền truy cập phía máy chủ để biết thông tin chi tiết.
 • Lịch sử trên Google Fit

  • API lịch sử Google Fit hiện có một phương thức mới, updateData, giúp bạn cập nhật dữ liệu được lưu trữ trong Google Fit dễ dàng hơn. Với updateData, bạn không cần xoá các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với điểm dữ liệu mới mà bạn muốn thêm vào Google Fit. Xung đột tự động được giải quyết bằng cách xóa các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với điểm dữ liệu mới.
 • Nhắn tin ở gần

 • Lời mời tham gia ứng dụng

  • Giờ đây, bạn có thể đưa dữ liệu bổ sung vào ứng dụng khi gửi lời mời qua email, bao gồm: hình ảnh tuỳ chỉnh, văn bản lời kêu gọi hành động tuỳ chỉnh cho nút cài đặt của lời mời và HTML tuỳ chỉnh cho email mời.
 • API Tầm nhìn

 • Dịch vụ vị trí

  • Cải thiện độ chính xác khi sử dụng WiFi hoặc tháp phát sóng di động để xác định vị trí.

Lỗi đã biết

 • Hiện chưa có trình mô phỏng cho phiên bản Android Wear mới nhất.

Tháng 11 năm 2015 - phiên bản 8.3

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.3.

 • Đăng nhập bằng Google – API GoogleSignIn mới giúp bạn tích hợp chức năng cơ bản của Tài khoản Google vào ứng dụng dễ dàng hơn đáng kể. Một số thay đổi bao gồm:
  • Giờ đây, bạn có thể thay đổi trạng thái đăng nhập của GoogleApiClient mà không cần thiết lập lại kết nối. Hãy xem SIGN_IN_MODE_OPTIONALSIGN_IN_MODE_REQUIRED để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Đơn giản hoá quá trình tích hợp khi xác thực với máy chủ.
  • Không còn yêu cầu quyền hệ thống để có được tài khoản đã đăng nhập.
  • Nút Đăng nhập mới được thiết kế lại.
 • Dịch vụ vị trí
  • Cải tiến pin cho Trình cung cấp vị trí kết hợp.
  • Phương thức flushLocations() mới cho phép bạn trả về mọi vị trí theo lô ngay lập tức, thay vì đợi việc tạo lô.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này bổ sung một tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
  • Lời mời ứng dụng – Phương thức AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() mới sẽ thiết lập một ResultCallback mà bạn có thể sử dụng để chạy hoạt động liên kết sâu.
 • Các điểm cải tiến khác – Nhiều điểm cải tiến và thay đổi đã được áp dụng cho Dịch vụ Google Play, bao gồm:
  • Phương thức AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies mới cho phép các ứng dụng chọn tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình chỉ định xem có nên yêu cầu quảng cáo trả về Thiết kế cho Gia đình hay không.
  • Bạn có thể sử dụng ResolvingResultCallbacks để tự động bắt đầu độ phân giải do các lệnh gọi API trả về khi cần có sự tương tác của người dùng
  • CastRemoteDisplayLocalService cho thấy một lệnh gọi lại mới, onServiceCreated được gọi khi dịch vụ cục bộ được tạo.
  • Bạn có thể sử dụng phương thức GoogleApiClient.dumpAll() để giúp gỡ lỗi các vấn đề trong vòng đời.
  • Giờ đây, bạn có thể lập trình setAutoFocusEnabled() trên CameraSource.
  • Giờ đây, DataApi cho phép bạn chỉ định mức độ khẩn cấp của các mục cần đồng bộ hoá với thiết bị đeo bằng phương thức PutDataRequest.isUrgent().
  • API thông tin xác thực đã chuyển sang thư viện -auth từ -base. Bạn có thể cần thêm compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' để tránh lỗi biên dịch.

Lỗi đã biết

 • Nếu bạn gặp lỗi 'Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, nhưng phiên bản 8.1.0 là cần thiết' khi sử dụng trình bổ trợ google-services, vui lòng nâng cấp trình bổ trợ google-services lên 1.5.0-beta2 trở lên.

Tháng 9 năm 2015 - phiên bản 8.1

Điểm nổi bật của bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.1.

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho mô hình Quyền Marshmallow.
 • API thống kê người chơi trong Play GamesAPI mới cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm của người chơi cho từng phân đoạn người chơi cụ thể trên toàn vòng đời của trò chơi. Phân khúc người chơi dựa trên tiến trình của người chơi, mức chi tiêu và hoạt động tương tác.
 • API của Google Maps dành cho Android – Hỗ trợ mới cho chế độ môi trường xung quanh cho ứng dụng cho thiết bị đeo. Chế độ môi trường xung quanh dành cho các ứng dụng luôn bật và được kích hoạt khi người dùng không còn sử dụng ứng dụng nữa.
 • Lời mời ứng dụng – Giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh lời mời qua email gửi từ ứng dụng của mình.
 • API Tin nhắn lân cận – Ứng dụng của bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại khi tính năng Xuất bản hoặc đăng ký Lân cận đang hoạt động hết hạn.
 • API Google Địa điểm – Ba phương thức mới đã được thêm vào AutocompletePrediction, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các phần chính và phụ của nội dung mô tả địa điểm cũng như nội dung đầy đủ của nội dung mô tả. Các phương thức này thay thế cho getDescription()getMatchedSubstrings(), hiện không được dùng nữa. Tham khảo ghi chú phát hành API Google Địa điểm dành cho Android để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này thêm gói đo lường, chứa các tính năng thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện của ứng dụng, chẳng hạn như khi người dùng mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên. Mặc dù dữ liệu này không được thu thập trừ khi được định cấu hình chính xác, bạn có thể chọn không tham gia báo cáo các số liệu thống kê này vĩnh viễn bằng cách thêm tài nguyên sau vào ứng dụng của bạn:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResultOptionalPendingResult hiện là các lớp trừu tượng thay vì giao diện. Chữ ký của PendingResult.setResultCallback đã thay đổi từ setResultCallback(ResultCallback<R> callback) thành setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). setResultCallback đã thực hiện một thay đổi tương đương chấp nhận thông số thời gian chờ. Nếu đã trực tiếp triển khai các giao diện này trước đó, bạn cần mở rộng các lớp trừu tượng thay thế. Nếu sử dụng các lớp này cho mục đích thử nghiệm, bạn nên sử dụng lớp tiện ích PendingResults được cung cấp. Lớp này có thể cung cấp Result bị huỷ hoặc có sẵn ngay lập tức.

Tháng 8 năm 2015 - phiên bản 7.8

Để xem nội dung tóm tắt về các điểm nổi bật của tính năng trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.8, hãy xem bài đăng trên blog về thông báo.

 • Mobile Vision API – Bản phát hành này giới thiệu một API mới, theo thời gian thực trên thiết bị để hiểu các đối tượng trong ảnh và video. Khung Tầm nhìn trên thiết bị di động bao gồm trình phát hiện khuôn mặt, trình quét mã vạch và các chức năng để theo dõi vị trí của các đối tượng này trong video.
 • API Tin nhắn lân cận – API Tin nhắn lân cận mới cung cấp API đa nền tảng cho các thiết bị và beacon lân cận để khám phá lẫn nhau và giao tiếp mà không cần phải sử dụng cùng một mạng Wi-Fi.
 • Smart Lock cho Android Bản phát hành này cải thiện Smart Lock cho Android với khả năng phát hiện dáng đi độc đáo của hoạt động đi bộ của bạn. Nếu một chiếc túi móc đi gần với điện thoại của bạn, thiết bị sẽ khóa trong hầu hết các trường hợp. Bật tính năng phát hiện trên cơ thể để dùng thử.
 • Place Photos Thêm tính năng hỗ trợ truy xuất và hiển thị ảnh trên Địa điểm bằng API Địa điểm.

Tháng 5 năm 2015 - phiên bản 7.5

Để xem nội dung tóm tắt về các điểm nổi bật của tính năng trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.5, hãy xem bài đăng trên blog về thông báo.

 • Smart Lock cho mật khẩu – Bản phát hành này giới thiệu API gms.auth.api.credentials để lưu và truy xuất thông tin xác thực, đồng thời tự động đăng nhập người dùng trên các thiết bị (và trang web trong Chrome). Để lưu thông tin đăng nhập, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.save(). Ngược lại, để truy xuất thông tin đăng nhập đã lưu trên thiết bị Android và Chrome, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.request().

 • Google Cloud Messaging - Bản phát hành này cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn và thông báo cho người dùng cuối một cách hiệu quả hơn, tối ưu hóa lập lịch tác vụ để tiết kiệm mức sử dụng pin và đơn giản hóa cách ứng dụng của bạn nhận tin nhắn. Tính năng nhắn tin theo chủ đề cho phép bạn tạo thông báo được cá nhân hoá để tiếp cận đối tượng mục tiêu. Sử dụng GcmListenerService mới để triển khai cách chuẩn hóa để nhận tin nhắn GCM và hiển thị thông báo theo yêu cầu của máy chủ GCM. Lớp GcmNetworkManager mới cho phép bạn lên lịch các tác vụ một lần và định kỳ một cách tiết kiệm pin, đồng thời chỉ định các hạn chế khi sạc mạng và thiết bị để tối ưu hoá mức sử dụng pin hơn nữa.

 • Quảng cáo - Bản phát hành này thêm quảng cáo gốc do nhà xuất bản hiển thị vào AdMob, DFPAdX. Với quảng cáo gốc, nhà xuất bản có quyền truy cập vào từng tài sản của quảng cáo và có quyền quyết định cách hiển thị quảng cáo theo cách phù hợp nhất với nội dung ứng dụng. AdMob, DFP và AdX đều hỗ trợ hai định dạng do hệ thống xác định, cài đặt ứng dụng và quảng cáo nội dung. Nhà xuất bản DFP cũng có quyền truy cập vào các định dạng quảng cáo gốc tùy chỉnh để xây dựng một giải pháp gốc tùy chỉnh bằng cách sử dụng khoảng không quảng cáo đặt trước của riêng họ.

 • TruyềnAPI Trình quản lý trò chơi dành cho Google Cast mới hỗ trợ tính năng trò chơi với một mô hình giao tiếp hợp lý, nhiều người chơi trên mỗi thiết bị gửi và thông báo tuỳ chỉnh giữa người gửi và người nhận để bạn có thể cải thiện trò chơi bất kỳ bằng trải nghiệm Truyền. Mô hình kết nối Màn hình từ xa mới cho phép các ứng dụng gốc, đặc biệt là trò chơi, truyền màn hình thứ hai trực tiếp lên TV; giờ đây, mọi trò chơi đều có thể lớn hơn với tính năng Truyền. API Tự động phát và hàng đợi mới cung cấp cho tất cả ứng dụng đã kết nối một hàng đợi phương tiện có thể chỉnh sửa và đồng bộ hoá, đồng thời hỗ trợ cho các luồng thích ứng tải trước.

 • Mã bản sao – Mã bản sao là giá trị nhận dạng duy nhất cho mỗi bản sao của một ứng dụng, cho phép ứng dụng tạo mã thông báo bảo mật bằng dịch vụ đám mây của mã bản sao.

 • Maps - Bản phát hành này cung cấp API Android của Google Maps trên Android Wear, vì vậy, giờ đây bạn có thể tạo các ứng dụng dựa trên bản đồ chạy trực tiếp trên các thiết bị có thể đeo.

 • Phù hợp – API Fit hiện cung cấp quãng đường đã đi và lượng calo tiêu hao mà bạn có thể đăng ký. Bản phát hành này cũng giới thiệu một loại dữ liệu mới cho các hoạt động tập thể dục (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – Bản phát hành này cho phép bạn xoá vĩnh viễn các tệp và thư mục ngay cả khi ứng dụng không có kết nối mạng, bằng cách gọi phương thức delete().

 • Lời mời cài đặt ứng dụng – Sử dụng API appinvite mới để phát triển ứng dụng của bạn thông qua truyền miệng. Cho phép người dùng chia sẻ ứng dụng của bạn với danh bạ và bạn bè của họ. Hãy để Google hỗ trợ luồng giới thiệu và giới thiệu của bạn, để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng tuyệt vời.