Ghi chú phát hành SDK của Google Cast

Đối với mỗi phiên bản Google Cast mới được phát hành, các thay đổi được mô tả bên dưới và tài liệu tham khảo API sẽ được cập nhật. Để biết những thay đổi đối với Danh sách kiểm tra thiết kế, hãy xem nhật ký thay đổi của danh sách này.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023

Người gửi iOS 4.8.0

 • Phiên bản tối thiểu mà SDK iOS hỗ trợ hiện là iOS 13.
 • Bản phát hành XCFramework ổn định đầu tiên.
 • XCFrameworks hiện có thông qua Cocoapods.
 • Khôi phục chức năng điều khiển âm lượng bằng các nút âm lượng thực trong quá trình phát nội dung nghe nhìn.
 • Nút Truyền hiện tuân thủ màu phủ màu khi dùng trong thanh điều hướng.
 • Giờ đây, bạn có thể tuỳ chỉnh màu tiêu đề điều hướng bằng API GCKUIStyle.
 • Khắc phục vấn đề về thanh điều hướng trong suốt ở Chế độ xem danh sách phụ đề truyền thông.
 • Khắc phục sự cố trong XCFramework beta.
 • Thêm một API để liên kết một UIControl với các thao tác tiến hoặc tua lại.
 • Thêm tính năng hỗ trợ truyền vào máy tính bảng Pixel.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023

Web Receiver 3.0.0111

 • Hỗ trợ chèn quảng cáo động bằng cách sử dụng BreakManager addBreak(breakData, breakClips, broadCastMediaStatus) removeBreakById(breakId) .
 • Thêm phân tích cú pháp chuỗi Subtype vào tệp kê khai Mượt.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các yêu cầu không đồng bộ trong manifestRequestHandler , segmentRequestHandler , và licenseRequestHandler dành cho Shaka Player.
 • Hỗ trợ thêm phụ đề bắt buộc.
 • Chuyển phiên bản Shaka mặc định cho CAF thành v4.3.4.
 • Làm rõ nội dung mô tả thông số setActiveByIds.
 • Sửa cách CAF chọn các bản âm thanh riêng biệt.
 • Đã chuyển đổi loại chuyển đổi nội dung yêu cầu cho bộ lọc yêu cầu Shaka.
 • Thêm chức năng truy vấn CreativeInformation liên quan đến BreakClip trong BreakManager getCreativeInfoByClipId(breakClipId) .
 • Sửa siêu dữ liệu đa phương tiện trong khi tải phần tử phương tiện trên thiết bị do DPad kiểm soát.
 • Thêm các thuộc tính hlsSegmentFormathlsVideoSegmentFormat vào BreakClip .
 • Khắc phục sự cố so sánh loại MIME phân biệt chữ hoa chữ thường bằng MPL.
 • Khắc phục tình trạng tải vô hạn trực tiếp HLS (dựa trên TS) khi tải Shaka Player.
 • Khắc phục hành vi PlayerDataBinder cho sự kiện IS_AT_LIVE_EDGE_CHANGED.
 • Khắc phục vòng lặp vô hạn đối với việc không đủ dữ liệu được cung cấp trong phân đoạn TS bằng MPL.
 • Thêm error.stack cho các lỗi về Trình phát Shaka.
 • Thay đổi để sử dụng trường audioMimeType thay vì audioCodec từ đối tượng phụ đề của Shaka Player để điền trường cast.framework.messages.Track.trackContentType cho các biến thể.
 • Thêm shaka.extern.track.label vào cast.framework.messages.Track.name cho các bản nhạc của Shaka Player.
 • Mở rộng đối tượng cast.framework.stats.Stats để tính đến các trường hiện có trong shaka.extern.Stats.
 • Khắc phục tính toán thời gian nghe nhìn cho nội dung có các điểm ngắt được mở rộng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Người gửi Android 21.3.0 và Bộ thu Android TV 21.0.0

 • Đã phát hành play-services-cast:21.3.0 và play-services-cast-framework:21.3.0
 • Phát hành play-services-cast-tv:21.0.0
  • Khắc phục chú giải tính chất rỗng cho MediaManager.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022

Web Receiver 3.0.0105

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Android sender 21.2.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Android sender 21.1.0 và Android TV Receiver 20.0.0

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Web Receiver 3.0.0103, MPL Player 1.0.0.113

 • Đã nâng cấp phiên bản trình phát Shaka mặc định lên 3.2.2.
 • Thêm một API mới là cast.framework.PlaybackConfig#shakaConfig để cho phép ghi đè phiên bản trình phát Shaka và các tuỳ chọn Shaka khác.
 • Thêm một API mới, cast.framework.ui.Controls#hasMediaControlsOverlay(), để truy vấn xem lớp phủ điều khiển nội dung nghe nhìn có hiển thị trên ứng dụng hay không.
 • Thêm một kiểu mới là cast.framework.ui.ControlsButton.LIKE_HEART cho thao tác Thích của người dùng.
 • Giá trị currentMediaTime của dữ liệu sự kiện cast.framework.events.EventType.BREAK_CLIP_ENDED hiện biểu thị thời gian hiện tại của đoạn ngắt gần đây nhất tại thời điểm xảy ra sự kiện.
 • Thêm phương thức cast.framework.PlayerManager#getRawCurrentTimeSec trả về thời gian của nội dung đa phương tiện của thành phần đa phương tiện.
 • Thêm cast.framework.NetworkRequestInfo#timeoutInterval để chỉ định thời gian chờ yêu cầu HTTP cho các yêu cầu của người chơi.
 • Sửa lỗi MPL trong việc giải mã phụ đề CEA 608/708 cho các luồng A/V đã bị ngắt kết nối.
 • Sửa logic phân tích cú pháp dấu thời gian MPL WebVTT để chấp nhận nhiều hơn 2 chữ số cho giá trị giờ.

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

Android sender 21.0.0

 • Bổ sung tính năng hỗ trợ tính chất rỗng cho Kotlin, qua đó tạo ra lỗi để đảm bảo tính chất rỗng an toàn. Các nhà phát triển Java sẽ không thấy tác động nào. Các nhà phát triển Kotlin có thể thấy các bản dựng mới sẽ gặp lỗi nếu họ hiện có mã không an toàn.

Ngày 19 tháng 11 năm 2021

Người gửi iOS 4.7.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Android sender 20.1.0

 • Lưu ý: Các ứng dụng nhắm đến Android 12 phải cập nhật lên Android sender 20.1.0 để ngăn sự cố trong thời gian chạy.
 • Cải tiến hàng đợi
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue để được gọi khi hàng đợi đã được sắp xếp lại.
  • Hỗ trợ thêm tính năng chuyển đổi tuần tự các lệnh trong hàng đợi.
 • Đặt tham số customData trong RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode có thể nhận giá trị rỗng.
 • Tính năng Hiển thị từ xa không còn được dùng nữa.
 • minSdkVersion đã tăng từ 14 lên 16.

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Web Receiver 3.0.0102

 • Nâng cấp lên trình phát Shaka v3.0.13 (để khắc phục một số vấn đề được báo cáo trước đó).
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho hình ảnh phụ trên màn hình thông minh và Chromecast.
 • Khắc phục vấn đề phụ đề không hiển thị cho các bộ đệm do lỗi logic dùng để phát hiện bản phụ đề.
 • Khắc phục lỗi lệnh gọi lại lỗi của trình nhận không được kích hoạt khi LOAD_BY_ENTITY trả về lỗi.
 • Hỗ trợ thêm các bộ mã hoá và giải mã âm thanh AAC (HE-AAC) hiệu quả cho các luồng truyền phát.
 • Khắc phục lỗi PlayerManager.getStats() không trả về các giá trị chính xác cho chiều cao và chiều rộng.
 • Xoá thông tin VAST và VMAP khỏi MediaStatus thông báo để tránh tình trạng tràn dữ liệu, có thể khiến người gửi bị ngắt kết nối khỏi bộ thu.
 • Khắc phục vấn đề không cung cấp endedReason cho người gửi khi quảng cáo bị bỏ qua.
 • Khắc phục vấn đề ngắt quảng cáo bị xoá khỏi hàng đợi tải trước khi phát.
 • Thêm trường cast.framework.message.QueueChange#reorderItemIds mới chứa danh sách các mục trong hàng đợi chịu ảnh hưởng của thao tác QUEUE_CHANGE.
 • Giảm hiện tượng giật trong các sự kiện trực tiếp HLS (Phát trực tuyến dựa trên HTTP) ở định dạng MPL khi chuyển đổi giữa các bản âm thanh. Nhờ đó, âm thanh và video giờ đây sẽ được đồng bộ hoá.
 • Khắc phục vấn đề phân tích cú pháp các luồng HLS bằng MPL với phụ đề CEA608/CEA708 được nhúng.
 • Các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn cho Chromecast có Google TV sẽ bị ẩn khi bạn tạm dừng nội dung nghe nhìn trong hơn 5 giây.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

Người gửi iOS 4.6.1

 • Khắc phục sự cố các phiên Truyền trong nền bị tạm ngưng đối với các ứng dụng cho phép thực thi trong nền.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

Người gửi iOS 4.6.0

 • Thay đổi hành vi mặc định của nút Truyền để luôn hiển thị khi kết nối với Wi-Fi.
 • Thêm hộp thoại trợ giúp mới hiển thị khi người dùng nhấn vào nút Truyền và không tìm thấy thiết bị nào.
 • Ngừng sử dụng API GCKUICastButton::triggersDefaultCastDialog.
 • Bổ sung tính năng hỗ trợ thống nhất cho tính năng tuỳ chỉnh hộp thoại đối với những ứng dụng triển khai giao diện người dùng tuỳ chỉnh thông qua API mới GCKUICastButtonDelegate.
 • Thêm tính năng hỗ trợ chế độ tối cho iOS 13 trở lên.
 • Đã thêm tùy chỉnh điểm đánh dấu quảng cáo vào GCKUIStyleAttributes.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho hlsSegmentFormathlsVideoSegmentFormat vào nội dung nghe nhìn.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Web Receiver 3.0.0096

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Người gửi Android 20.0.0 và Bộ thu Android TV 18.0.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Web Receiver 3.0.0095

 • Đã nâng cấp Shaka Player lên 3.0.10.
 • Theo mặc định, nút Truyền hiện hiển thị khi lệnh phương tiện STREAM_TRANSFER được hỗ trợ.
 • Đã thêm Thanh đề xuất vào cuối giao diện người dùng Duyệt qua nội dung nghe nhìn. Thanh Đề xuất chứa các khối tương tác mà khi được chọn có thể phát một mục nội dung đa phương tiện hoặc cuộn qua các mục nội dung đa phương tiện có sẵn. Mỗi khối cũng liên kết với một lệnh có sẵn của Trợ lý Google. Khối đề xuất hiện chỉ được hỗ trợ khi bạn đặt ngôn ngữ hệ thống thành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
 • Khắc phục lỗi trong Chromecast có Google TV, trong đó lớp phủ điều khiển nội dung nghe nhìn hiển thị khi truyền nội dung ảnh tới bộ thu mặc định.
 • Hỗ trợ thêm sự kiện TRACKS_CHANGED.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Web Receiver 3.0.0085

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Người gửi iOS 4.5.3

 • Khắc phục lỗi thời gian tải "Biểu tượng không xác định cho kiến trúc arm64" cho GCKCredentialsData.
 • Sửa lỗi trình biên dịch gây ra tình trạng xung đột rỗng trên GCKCredentialsData.
 • Giờ đây, các thông báo cảnh báo sẽ được ghi lại nếu Info.plist không có các mục dịch vụ Bonjour bắt buộc.

Ngày 4 tháng 11 năm 2020

Người gửi iOS 4.5.2

 • Cập nhật phiên bản tối thiểu của thư viện Protobuf lên 3.13 trong CocoaPods. Việc sử dụng các phiên bản Protobuf trước đó sẽ khiến SDK gặp sự cố.
 • Bản phát hành này dành riêng cho CocoaPods và sử dụng cùng một tệp nhị phân với phiên bản 4.5.1.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020

Người gửi iOS 4.5.1

 • Khắc phục vấn đề GCKUICastButton với một bộ chọn thiết bị tuỳ chỉnh không cập nhật để phản ánh đúng trạng thái Truyền.
 • Khắc phục cảnh báo "Xung đột thông số xác định tính chất rỗng trên các loại dữ liệu trả về".

Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Đã nâng cấp Shaka Player lên 2.5.16.

Người gửi iOS 4.5.0

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các thay đổi đối với tính năng khám phá thiết bị Truyền trong iOS 14. Đây là những yêu cầu cần có sự cho phép rõ ràng của người dùng khi truyền lần đầu. Hãy xem bài viết Truyền lần đầu trong iOS 14 để biết thêm thông tin.
 • Cập nhật khả năng hỗ trợ SDK tối thiểu cho iOS 10.

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Người gửi trên web

 • Giới thiệu Cast Connect, cho phép các ứng dụng Chrome truyền tới ứng dụng Android TV. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về Bộ thu Android TV.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho #EXT-X-DATERANGE trong HLS / EventStream trong DASH.

Ngày 3 tháng 8 năm 2020

Người gửi iOS 4.4.8

 • Giới thiệu Cast Connect, cho phép các ứng dụng iOS truyền tới ứng dụng Android TV. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu về Bộ thu Android TV.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Người gửi Android 19.0.0 và Bộ thu Android TV 17.0.0

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Cải thiện khả năng phát hiện danh mục nội dung nghe nhìn cho giao diện người dùng mặc định (video và âm thanh).
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho thời gian tuyệt đối trực tiếp từ Shaka Player.
 • Khắc phục lỗi trục trặc âm thanh trên thiết bị Nest Hub Max.
 • Đã nâng cấp Shaka Player lên 2.5.12.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Giờ đây, bạn có thể định cấu hình các giá trị thời gian chờ cho lệnh của Trợ lý Google.
 • Mã lỗi MPL chi tiết hiện đã hiển thị trong các sự kiện lỗi.
 • Bạn hiện có thể thực thi các lệnh đa phương tiện được hỗ trợ bằng cách sử dụng cờ enforceSupportedCommands.
 • Khắc phục các lệnh được hỗ trợ được báo cáo trong thời gian tạm dừng phát lại.
 • Khắc phục vấn đề với tính năng phát ngẫu nhiên các yêu cầu của Trợ lý.
 • Sửa lỗi trong các giá trị getStats.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Thêm chức năng mới của thiết bị IS_CBCS_SUPPORTED vào deviceCapabilities.
 • Đã nâng cấp Shaka Player lên 2.5.8.

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

iOS Sender v4.4.7

 • Khắc phục các nút âm lượng thực dành cho các ứng dụng không sử dụng thành phần trên giao diện người dùng từ SDK.
 • Khắc phục vấn đề với nhãn currentTime trong trình điều khiển mở rộng khi nhấn liên tục các nút tiến hoặc lùi.
 • Các mục nội dung nghe nhìn trong GCKMediaQueue sẽ được duy trì sau khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.
 • Bản cập nhật tuỳ chỉnh giao diện người dùng:
  • Thanh tiến trình của bộ điều khiển mini giờ đây có thể tuỳ chỉnh được.
  • Màu nền của thanh điều hướng và thanh công cụ của hộp thoại Truyền hiện có thể tuỳ chỉnh được.
  • Khắc phục các vấn đề về giao diện người dùng dành riêng cho iPhone X.
 • Khắc phục một số sự cố gây ra hiện tượng treo và sự cố.

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Android sender 18.1.0

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Khắc phục vấn đề phát nhiều trạng thái nội dung nghe nhìn khi thay đổi các lệnh được hỗ trợ.

Trình nhận phiên bản 2

 • Cải thiện lựa chọn tốc độ bit cho Quảng cáo VAST.

MPL

Ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho siêu dữ liệu có định thời gian ID3 trong cast.framework.events.EmsgEvent. Ngoài ra, EmsgEvent sẽ được gửi cho nội dung HLS/CMAF.
 • Khắc phục vấn đề thiếu dữ liệu người chơi trong PLAYER_LOAD_COMPLETE khi chuyển sang một phiên nội dung nghe nhìn mới.
 • Khắc phục sự cố khiến biểu tượng nội dung nghe nhìn chồng chéo số đoạn ngắt và đếm ngược.
 • Khắc phục vấn đề đồng hồ đếm ngược của đoạn ngắt đầu tiên sẽ luôn hiển thị là 0:00.
 • Đã nâng cấp Shaka Player lên 2.5.6.

Web Receiver phiên bản 2

 • Thêm chức năng mới của thiết bị IS_DEVICE_REGISTERED vào deviceCapabilities. Nếu được đặt, thiết bị Truyền sẽ được đăng ký trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển tính năng Truyền để gỡ lỗi.
 • Khắc phục sự cố tải bị treo.
 • Giờ đây, từng thông báo lỗi nội dung đa phương tiện sẽ được gửi cho mọi mục bị lỗi trong hàng đợi.

MPL

 • Khắc phục vấn đề với sự kiện trực tiếp, trong đó âm thanh sẽ tiếp tục phát trong một khoảng thời gian sau khi nhận được thông báo dừng.
 • Khắc phục vấn đề khi các thành phần nén video sẽ xuất hiện trong quá trình thay đổi mức chất lượng.
 • Khắc phục vấn đề trong đó các luồng HLS sử dụng phân đoạn *.m4s không thành công.

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

Android sender 18.0.0

 • Thêm setMediaSessionEnabled để nhà phát triển bật và tắt phiên phát nội dung đa phương tiện do SDK truyền tạo.
 • Đã thay đổi cách hiển thị thông báo trên phương tiện truyền thông trong phiên Truyền. Nếu được bật, thông báo về nội dung nghe nhìn sẽ luôn hiển thị trong phiên truyền. Trước đây, quảng cáo này chỉ hiển thị khi ứng dụng đang chạy trong nền.
 • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

iOS Sender v4.4.6

 • Đã khắc phục sự cố liên quan đến phiên bản tối thiểu được hỗ trợ của iOS 9.

Ngày 7 tháng 10 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Các vai trò của bản nhạc được hiển thị trong siêu dữ liệu của bản nhạc.
 • Đã nâng cấp phiên bản Shaka Player lên 2.5.5.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019

iOS Sender v4.4.5

 • Cải thiện tính năng hỗ trợ cho việc quản lý phiên và khám phá thiết bị Truyền.
 • Thêm các lệnh đa phương tiện mới vào GCKMediaStatus.
 • Thêm thuộc tính whenSkippable vào GCKAdBreakStatus.
 • Sửa lỗi giao diện người dùng cho Quảng cáo và iOS 13.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Android sender 17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Loại siêu dữ liệu TV_SHOW hiện có bản xem trước "Playing Next" (Phát nội dung tiếp theo) trong trình phát mặc định nếu mục tiếp theo được tải trước.
 • Thêm lớp ContentRating vào không gian tên cast.framework.messages.
 • Cập nhật tiêu đề âm thanh trên giao diện người dùng mặc định để ưu tiên metadata.artist so với metadata.albumArtist.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các giá trị startTime âm để cho biết thời gian bắt đầu so với thời điểm kết thúc nội dung hoặc cạnh trực tiếp.
 • Duyệt qua Phương tiện:
  • Giờ đây, ngăn Duyệt qua nội dung nghe nhìn sẽ tự động bị ẩn sau 30 giây người dùng không hoạt động.
  • Thêm nút Phát/Tạm dừng và hình thu nhỏ mục nội dung đa phương tiện vào góc trên cùng bên phải của lớp phủ Duyệt nội dung nghe nhìn.
  • Cập nhật hoạt động của danh sách Duyệt qua nội dung nghe nhìn. Giờ đây, thao tác cuộn theo đường ngang sẽ được đặt lại về vị trí ban đầu ở ngoài cùng bên trái mỗi khi bạn đặt nội dung Duyệt xem nội dung nghe nhìn.
 • Sửa lỗi:
  • Trì hoãn giải quyết BasePlayer lời hứa kết thúc để cho phép kích hoạt sự kiện phần tử phương tiện.
  • Đã xử lý lỗi tải để Tải trước quảng cáo.
  • Hình mờ hiện được hiển thị với phần còn lại của siêu dữ liệu.
  • Giao diện người dùng âm thanh mặc định trên Chromecast tuân theo các kiểu .progressBar.
  • Loại bỏ màn hình giật gân trước khi TẢI và giữa các mục nội dung nghe nhìn tiếp theo.
  • Khắc phục lỗi tìm kiếm cho nội dung Dash.

Web Receiver phiên bản 2

 • Thêm lớp ContentRating vào không gian tên cast.receiver.media.
 • Khắc phục lỗi trong đó dữ liệu lỗi được truyền không chính xác khi có nhiều mục trong hàng đợi.

Thư viện trình phát nội dung nghe nhìn

 • Thêm các thuộc tính HMS #EXT-X-MEDIA vào API.
 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục vấn đề không thực hiện được các thao tác SourceBuffer remove() khiến cho bản âm thanh chuyển sang chế độ phát sự cố.
  • Khắc phục vấn đề phân tích cú pháp khi bạn chỉ định loại định dạng âm thanh đóng gói (ví dụ: *.ec3) nhưng sử dụng các phân đoạn dựa trên MPEG-4 (ví dụ: *.mp4, *.mp4a, v.v.).
  • Khắc phục vấn đề về việc HLS hiển thị phụ đề CEA608 với độ trễ đáng kể.
  • Khắc phục nội dung HLS và Smooth không tải âm thanh được.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

Người gửi trên web

 • Người gửi web hiện sử dụng cú pháp v1 của Phần tử tùy chỉnh mới. Phiên bản này sẽ thay thế cho v0 không còn được dùng nữa.
 • Khắc phục các sự kiện đã thay đổi của breakTime, breakClipTimeliveSeekableRange bằng cách sử dụng các hàm getEstimatedBreakTime, getEstimatedBreakClipTimegetLiveSeekableRange mới được thêm vào Chrome M77.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

iOS Sender v4.4.4

 • Cải thiện trải nghiệm trên iOS 13.
 • Cải thiện tính năng hỗ trợ khám phá thiết bị Truyền.

Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Đã nâng cấp phiên bản Shaka Player lên 2.5.1.
 • Khắc phục vấn đề lớp phủ siêu dữ liệu biến mất quá nhanh trong quá trình tải nội dung.
 • Khắc phục việc xử lý việc từ chối trong trình chặn tải để xóa trạng thái tải.
 • Cập nhật setBrowseContent để có thể nhận giá trị rỗng.
 • Khắc phục vấn đề về thời gian hiện tại được báo cáo không chính xác khi tìm kiếm điểm chèn quảng cáo.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho ignoreTtmlPositionInfo để bỏ qua việc định vị phụ đề TTML.
 • Cải thiện hỗ trợ xử lý lỗi tải:
  • Tránh kích hoạt nhiều MediaFinishedEvent.
  • Đã kích hoạt lệnh gọi lại lỗi trình quản lý nội dung nghe nhìn để xóa trình phát khi gặp lỗi khi tải.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019

iOS Sender v4.4.3

 • Cải thiện tính năng hỗ trợ xử lý lỗi tải bằng cách cung cấp error_reason.
 • Phát hành một phiên bản SDK không có Chế độ khách.

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

Android sender 17.0.0

 • SDK mới nhất sẽ chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ khi bạn thực hiện các thay đổi sau đây trong ứng dụng của mình:
  • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
  • Nâng cấp compileSdkVersion lên phiên bản 28 trở lên.
  • Cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng Jetpack (AndroidX). Làm theo hướng dẫn trong bài viết Di chuyển sang AndroidX.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của API Google cho Android.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Giới thiệu tính năng hỗ trợ Duyệt xem nội dung nghe nhìn, một tính năng mới để khám phá nội dung trên màn hình thông minh.
 • Thêm bản địa hoá trong giao diện người dùng mặc định cho 9 ngôn ngữ mới:
  • Tiếng Đan Mạch
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Ấn Độ)
  • Tiếng Anh (Singapore)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Na Uy
  • Tiếng Hà Lan
  • Tiếng Thuỵ Điển
 • Đã xóa các góc tròn khỏi ảnh bìa album cho giao diện người dùng từ xa.
 • Bản sửa lỗi cho Sự kiện trực tiếp và các khu vực khác.

iOS Sender v4.4.2

 • Chế độ khách
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho tuỳ chọn "Bật chế độ khách" trong Cast Developer Console.
  • Khắc phục vấn đề về quản lý phiên Chế độ khách.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục vấn đề bản địa hóa trong phiên bản 4.4.1.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

iOS Sender v4.4.1

 • Đã giới thiệu hỗ trợ alpha cho luồng trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Thêm các cấu trúc dữ liệu và thuộc tính mới cho trạng thái phát trực tiếp.
  • Thêm khoá GCKMediaMetadata mới.
  • Thêm lệnh phát nội dung đa phương tiện trong sự kiện trực tiếp:
   • [GCKRemoteMediaClient loadMediaWithLoadRequestData:]
   • [GCKRemoteMediaClient findWithOptions:]
  • Cải thiện giao diện người dùng điều khiển mở rộng để hỗ trợ phát trực tiếp:
   • Thay đổi bố cục và giao diện của tay điều khiển mở rộng.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục phần dưới cùng của GCKUICastContainerViewController trên iPhone X.
  • Khắc phục vấn đề kết nối lại khi hệ điều hành thực hiện các hoạt động mở rộng trên mạng.
  • Khắc phục sự cố khởi chạy nhãn hỗ trợ tiếp cận bằng GCKUICastButton.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Đã giới thiệu hỗ trợ alpha cho luồng trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Đã cập nhật giao diện người dùng để hỗ trợ các sự kiện trực tiếp, bao gồm cả chỉ báo trực tiếp.
 • Thêm trường mediaCategory vào trạng thái nội dung nghe nhìn để cho biết nội dung đa phương tiện là video, âm thanh hoặc ảnh.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục việc sử dụng giá trị trả về playbackConfig.segmentHandler.

Thư viện trình phát nội dung nghe nhìn

 • Thêm tính năng hỗ trợ codec HEVC vào HLS bằng MPL.

Người gửi trên web

Android sender 16.2.0

 • Đã giới thiệu hỗ trợ alpha cho luồng trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Thêm các cấu trúc dữ liệu và thuộc tính mới cho trạng thái phát trực tiếp.
  • Thêm khoá MediaMetadata mới.
  • Thêm lệnh phát nội dung đa phương tiện trong sự kiện trực tiếp:
   • RemoteMediaClient#load(MediaLoadRequestData)
   • RemoteMediaClient#seek(MediaSeekOptions)
  • Cải thiện giao diện người dùng điều khiển mở rộng để hỗ trợ phát trực tiếp:
   • Thêm tính năng hỗ trợ phát trực tiếp vào các tiện ích trên giao diện người dùng của trình điều khiển mở rộng.
   • Thay đổi bố cục và giao diện của tay điều khiển mở rộng.
   • Giới thiệu tiện ích CastSeekBar tương thích với sự kiện phát trực tiếp để thay thế cho FinderBar gốc.
   • Sửa đổi ExpandControllerActivity để sử dụng CastSeekBar thay vì SeekBar nhằm tương thích với luồng trực tiếp. ExtendedControllerActivity#getSeekBar() hiện không được dùng nữa và sẽ trả về một phiên bản giả.
 • Đã thêm trạng thái MediaStatus#PLAYER_STATE_LOADING trình phát mới:
  • Khi Web Receiver bắt đầu tải nội dung nghe nhìn, thuộc tính playerState trong MediaStatus sẽ được đặt thành MediaStatus#PLAYER_STATE_LOADING cho đến khi bộ đệm bắt đầu tải hoặc phát nội dung.
  • Trong hầu hết trường hợp, ứng dụng xử lý trạng thái này giống như cách xử lý MediaStatus#PLAYER_STATE_BUFFERING.
  • Trạng thái lưu vào bộ đệm và tải không phải lúc nào cũng hoán đổi cho nhau.
  • Trong khi tải, Web Receiver chưa giải quyết tất cả thông tin về nội dung nghe nhìn. Vì vậy, thông tin duy nhất có sẵn là nội dung đã có trong yêu cầu tải nội dung nghe nhìn của người gửi.
  • Trong khi lưu vào bộ đệm, thông tin nội dung nghe nhìn có thể chứa thông tin bổ sung do bộ thu phân giải.
 • Sửa đổi MediaMetadata để hỗ trợ sách nói:
  • Thêm khoá MediaMetadata mới.
  • Đã thêm loại siêu dữ liệu mới cho sách nói.

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Thay thế việc sử dụng document.registerElement() bằng customElements.define() để giúp SDK bộ thu web tương thích với các phiên bản mới hơn của nền tảng Truyền.
 • MediaStatus.breakStatus hiện trả về một đối tượng trống khi có điểm chèn quảng cáo cho nội dung nhưng điểm chèn quảng cáo hiện không phát.
 • Khắc phục vấn đề phân tích cú pháp thẻ VAST nội tuyến.

Thư viện trình phát nội dung nghe nhìn

 • Khắc phục vấn đề độ trễ ~20 giây khi chuyển đổi bản âm thanh.

Ngày 13 tháng 2 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Khắc phục tình trạng nút đột ngột xuất hiện của nút Bỏ qua quảng cáo trong giao diện người dùng cảm ứng.
 • Sửa lỗi hiển thị thông tin ngắt trên điều khiển từ xa.

Thư viện trình phát nội dung nghe nhìn

 • Khắc phục vấn đề khi xử lý LicenseUrl cho nội dung nghe nhìn đã tải sẵn.

Ngày 5 tháng 2 năm 2019

iOS Sender v4.3.5

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho siêu dữ liệu của Sách nói, hãy xem GCKMediaMetadata.h để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Đặt giá trị chính xác cho static_framework trên podspec.
 • Phân tách styleAttributes cho thanh điều hướng và thanh công cụ trong trình điều khiển kết nối.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục sự cố trong một số lần khởi chạy cơ sở dữ liệu không thành công.
  • Khắc phục vấn đề với thanh âm lượng của Web Receiver trong cuộc gọi đến hoặc chuông báo.
  • Khắc phục việc gọi thừa của một số phương thức đại biểu trong quá trình khám phá.
  • Khắc phục vấn đề danh sách hàng đợi nội dung nghe nhìn không xóa sau khi mục cuối cùng trong hàng đợi phát xong.
  • Không cho phép hiển thị các thiết bị lân cận không thể truy cập khi không có mạng.
  • Tắt thanh trượt âm lượng trên trình điều khiển chế độ xem thiết bị đối với các thiết bị không thể điều khiển âm lượng.