Lớp phân đoạn GCKHLS

Tài liệu tham khảo về lớp GCKHLSSegment

Tổng quan

Lớp cung cấp trình trợ giúp để chuyển đổi giữa GCKHLSSegmentFormatNSString.

Kế thừa NSObject.

Tóm tắt phương thức của lớp

(nullable NSString *) + mapHLSSegmentFormatToString:
 Phương thức trợ giúp để chuyển đổi từ GCKHLSSegmentFormat thành NSString. Thêm...
 
(GCKHLSSegmentFormat+ mapHLSSegmentFormatStringToEnum:
 Phương thức trợ giúp để chuyển đổi từ NSString thành GCKHLSSegmentFormat. Thêm...
 

Chi tiết phương thức

+ (nullable NSString *) mapHLSSegmentFormatToString: (GCKHLSSegmentFormat hlsSegmentFormat

Phương thức trợ giúp để chuyển đổi từ GCKHLSSegmentFormat thành NSString.

Trả về
NSString Giá trị chuỗi tương ứng với GCKHLSSegmentFormat. nil cho GCKHLSSegmentFormatUndefined và các giá trị enum không hợp lệ.
Since
4.6.0
+ (GCKHLSSegmentFormat) mapHLSSegmentFormatStringToEnum: (NSString *)  hlsSegmentFormatString

Phương thức trợ giúp để chuyển đổi từ NSString thành GCKHLSSegmentFormat.

Thao tác so sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trả về
GCKHLSSegmentFormat Giá trị enum GCKHLSSegmentFormat tương ứng. GCKHLSSegmentFormatUndefined cho chuỗi không hợp lệ.
Since
4.6.0