Hỗ trợ nhà phát triển SDK Google Cast

Trợ giúp và cộng đồng

Nếu bạn mới phát triển tính năng Truyền, hãy tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi trong Trung tâm trợ giúp dành cho nhà phát triển tính năng Truyền.

Tin tức và thông báo

Hãy tham gia nhóm Google của chúng tôi để nhận tất cả tin tức và thông báo mới nhất về Cast SDK.

Quyền riêng tư

Kể từ iOS 14, Apple yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng iOS 14 cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư trong ứng dụng đối với ứng dụng của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quyền riêng tư của Cast SDK tại đây.

Báo cáo vấn đề

Sử dụng Công cụ theo dõi lỗi Cast SDK để báo cáo vấn đề về:

  • SDK truyền
  • Lớp học lập trình về truyền nội dung
  • Cast Developer Console
  • Shaka Player vì liên quan đến Bộ nhận CAF
  • Ứng dụng mẫu trên GitHub

Hãy nhớ cung cấp nội dung mô tả chi tiết về vấn đề trong báo cáo, cùng với luồng mẫu, thông báo lỗi và nhật ký hoàn chỉnh.