Thêm các tính năng cốt lõi vào bộ thu Android TV

Trang này chứa các đoạn mã và mô tả về các tính năng có sẵn để tuỳ chỉnh ứng dụng Bộ thu Android TV.

Định cấu hình thư viện

Cách cung cấp API Cast Connect cho ứng dụng Android TV:

Android
 1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun ứng dụng của bạn.
 2. Xác minh rằng google() có trong repositories trong danh sách.
   repositories {
    google()
   }
 3. Tuỳ thuộc vào loại thiết bị mục tiêu cho ứng dụng, hãy thêm phiên bản thư viện mới nhất vào các phần phụ thuộc:
  • Đối với ứng dụng Bộ thu trên Android:
    dependencies {
     implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0'
     implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0'
    }
  • Đối với ứng dụng Android Sender:
    dependencies {
     implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0'
     implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0'
    }
  Đừng quên cập nhật số phiên bản này mỗi khi dịch vụ được cập nhật.
 4. Lưu các thay đổi rồi nhấp vào Sync Project with Gradle Files trên thanh công cụ.
iOS
 1. Hãy đảm bảo Podfile của bạn nhắm đến google-cast-sdk 4.8.0 trở lên
 2. Nhắm đến iOS 13 trở lên. Hãy xem Ghi chú phát hành để biết thêm thông tin chi tiết.
   platform: ios, '13'
  
   def target_pods
     pod 'google-cast-sdk', '~>4.8.0'
   end
Web
 1. Yêu cầu trình duyệt Chromium phiên bản M87 trở lên.
 2. Thêm thư viện API Web Sender vào dự án
   <script src="//www.gstatic.com/cv/js/sender/v1/cast_sender.js?loadCastFramework=1"></script>
  của bạn

Yêu cầu về AndroidX

Các phiên bản mới của Dịch vụ Google Play yêu cầu bạn phải cập nhật ứng dụng để sử dụng không gian tên androidx. Làm theo hướng dẫn để di chuyển sang AndroidX.

Ứng dụng trên Android TV — các điều kiện tiên quyết

Để hỗ trợ Cast Connect trong ứng dụng Android TV, bạn phải tạo và hỗ trợ các sự kiện từ một phiên phát nội dung đa phương tiện. Dữ liệu do phiên phát nội dung đa phương tiện cung cấp sẽ cung cấp thông tin cơ bản (ví dụ: vị trí, trạng thái phát, v.v.) cho trạng thái nội dung đa phương tiện của bạn. Thư viện Cast Connect cũng sử dụng phiên phát nội dung đa phương tiện để báo hiệu khi nhận được một số tin nhắn nhất định từ người gửi, chẳng hạn như tạm dừng.

Để biết thêm thông tin về phiên phát nội dung đa phương tiện và cách bắt đầu phiên phát nội dung đa phương tiện, hãy xem bài viết hướng dẫn cách sử dụng phiên phát nội dung đa phương tiện.

Vòng đời phiên phát nội dung đa phương tiện

Ứng dụng của bạn phải tạo một phiên nội dung nghe nhìn khi quá trình phát bắt đầu và phát hành khi không thể kiểm soát thêm nữa. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn là một ứng dụng video, thì bạn nên phát hành phiên khi người dùng thoát khỏi hoạt động phát — bằng cách chọn "quay lại" để duyệt qua nội dung khác hoặc bằng cách chạy ở chế độ nền. Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng âm nhạc, thì bạn nên phát hành khi ứng dụng của bạn không còn phát bất kỳ nội dung nghe nhìn nào nữa.

Đang cập nhật trạng thái phiên

Dữ liệu trong phiên phát nội dung đa phương tiện của bạn phải luôn được cập nhật với trạng thái của trình phát. Ví dụ: khi chế độ phát đang tạm dừng, bạn nên cập nhật trạng thái phát cũng như các hành động được hỗ trợ. Các bảng sau đây liệt kê những trạng thái bạn có trách nhiệm cập nhật.

MediaMetadataCompat

Trường siêu dữ liệu Nội dung mô tả
METADATA_KEY_TITLE (bắt buộc) Tiêu đề nội dung nghe nhìn.
METADATA_KEY_DISPLAY_SUBTITLE Phụ đề.
METADATA_KEY_DISPLAY_ICON_URI URL của biểu tượng.
METADATA_KEY_DURATION (bắt buộc) Thời lượng nội dung nghe nhìn.
METADATA_KEY_MEDIA_URI Mã nhận dạng nội dung.
METADATA_KEY_ARTIST Nghệ sĩ.
METADATA_KEY_ALBUM Đĩa nhạc.

PlaybackStateCompat

Phương thức bắt buộc Nội dung mô tả
setActions() Đặt các lệnh đa phương tiện được hỗ trợ.
setState() Đặt trạng thái phát và vị trí hiện tại.

MediaSessionCompat

Phương thức bắt buộc Nội dung mô tả
setRepeatMode() Đặt chế độ lặp lại.
setShuffleMode() Đặt chế độ trộn bài.
setMetadata() Đặt siêu dữ liệu phương tiện.
setPlaybackState() Đặt trạng thái phát.
Kotlin
private fun updateMediaSession() {
  val metadata = MediaMetadataCompat.Builder()
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_TITLE, "title")
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_DISPLAY_SUBTITLE, "subtitle")
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_DISPLAY_ICON_URI, mMovie.getCardImageUrl())
     .build()

  val playbackState = PlaybackStateCompat.Builder()
     .setState(
       PlaybackStateCompat.STATE_PLAYING,
       player.getPosition(),
       player.getPlaybackSpeed(),
       System.currentTimeMillis()
    )
     .build()

  mediaSession.setMetadata(metadata)
  mediaSession.setPlaybackState(playbackState)
}
Java
private void updateMediaSession() {
 MediaMetadataCompat metadata =
   new MediaMetadataCompat.Builder()
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_TITLE, "title")
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_DISPLAY_SUBTITLE, "subtitle")
     .putString(MediaMetadataCompat.METADATA_KEY_DISPLAY_ICON_URI,mMovie.getCardImageUrl())
     .build();

 PlaybackStateCompat playbackState =
   new PlaybackStateCompat.Builder()
     .setState(
        PlaybackStateCompat.STATE_PLAYING,
        player.getPosition(),
        player.getPlaybackSpeed(),
        System.currentTimeMillis())
     .build();

 mediaSession.setMetadata(metadata);
 mediaSession.setPlaybackState(playbackState);
}

Xử lý quy trình kiểm soát phương tiện giao thông

Ứng dụng của bạn nên triển khai lệnh gọi lại điều khiển truyền tải phiên phát nội dung đa phương tiện. Bảng sau đây cho thấy những thao tác điều khiển phương tiện vận chuyển cần xử lý:

MediaSessionCompat.Callback

Thao tác Nội dung mô tả
onPlay() Kích hoạt lại
onPause() Tạm dừng
onSeekTo() Tua đến một vị trí
onStop() Dừng nội dung nghe nhìn hiện tại
Kotlin
class MyMediaSessionCallback : MediaSessionCompat.Callback() {
 override fun onPause() {
  // Pause the player and update the play state.
  ...
 }

 override fun onPlay() {
  // Resume the player and update the play state.
  ...
 }

 override fun onSeekTo (long pos) {
  // Seek and update the play state.
  ...
 }
 ...
}

mediaSession.setCallback( MyMediaSessionCallback() );
Java
public MyMediaSessionCallback extends MediaSessionCompat.Callback {
 public void onPause() {
  // Pause the player and update the play state.
  ...
 }

 public void onPlay() {
  // Resume the player and update the play state.
  ...
 }

 public void onSeekTo (long pos) {
  // Seek and update the play state.
  ...
 }
 ...
}

mediaSession.setCallback(new MyMediaSessionCallback());

Định cấu hình tính năng hỗ trợ Truyền

Khi một ứng dụng của người gửi gửi một yêu cầu chạy, một ý định sẽ được tạo bằng một không gian tên của ứng dụng. Ứng dụng của bạn chịu trách nhiệm xử lý ứng dụng đó và tạo một bản sao của đối tượng CastReceiverContext khi ứng dụng TV chạy. Bạn cần có đối tượng CastReceiverContext để tương tác với tính năng Truyền trong khi ứng dụng TV đang chạy. Đối tượng này cho phép ứng dụng TV của bạn chấp nhận thông báo nội dung nghe nhìn Truyền đến từ mọi người gửi đã kết nối.

Thiết lập Android TV

Thêm bộ lọc ý định khởi chạy

Thêm bộ lọc ý định mới vào hoạt động mà bạn muốn xử lý ý định khởi chạy từ ứng dụng của người gửi:

<activity android:name="com.example.activity">
 <intent-filter>
   <action android:name="com.google.android.gms.cast.tv.action.LAUNCH" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
 </intent-filter>
</activity>

Chỉ định nhà cung cấp tuỳ chọn người nhận

Bạn cần triển khai một ReceiverOptionsProvider để cung cấp CastReceiverOptions:

Kotlin
class MyReceiverOptionsProvider : ReceiverOptionsProvider {
 override fun getOptions(context: Context?): CastReceiverOptions {
  return CastReceiverOptions.Builder(context)
     .setStatusText("My App")
     .build()
  }
}
Java
public class MyReceiverOptionsProvider implements ReceiverOptionsProvider {
 @Override
 public CastReceiverOptions getOptions(Context context) {
  return new CastReceiverOptions.Builder(context)
    .setStatusText("My App")
    .build();
 }
}

Sau đó, hãy chỉ định nhà cung cấp tuỳ chọn trong AndroidManifest:

 <meta-data
  android:name="com.google.android.gms.cast.tv.RECEIVER_OPTIONS_PROVIDER_CLASS_NAME"
  android:value="com.example.mysimpleatvapplication.MyReceiverOptionsProvider" />

ReceiverOptionsProvider được dùng để cung cấp CastReceiverOptions khi khởi chạy CastReceiverContext.

Ngữ cảnh của thiết bị nhận nội dung truyền

Khởi động CastReceiverContext khi ứng dụng được tạo:

Kotlin
override fun onCreate() {
 CastReceiverContext.initInstance(this)

 ...
}
Java
@Override
public void onCreate() {
 CastReceiverContext.initInstance(this);

 ...
}

Khởi động CastReceiverContext khi ứng dụng của bạn chuyển sang nền trước:

Kotlin
CastReceiverContext.getInstance().start()
Java
CastReceiverContext.getInstance().start();

Gọi stop() trên CastReceiverContext sau khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền đối với các ứng dụng video hoặc ứng dụng không hỗ trợ tính năng phát trong nền:

Kotlin
// Player has stopped.
CastReceiverContext.getInstance().stop()
Java
// Player has stopped.
CastReceiverContext.getInstance().stop();

Ngoài ra, nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ tính năng phát trong nền, hãy gọi stop() trên CastReceiverContext khi ứng dụng ngừng phát ở chế độ nền.

Bạn nên sử dụng LifecycleObserver từ thư viện androidx.lifecycle để quản lý việc gọi CastReceiverContext.start()CastReceiverContext.stop(), đặc biệt nếu ứng dụng gốc có nhiều hoạt động. Điều này giúp tránh các điều kiện tranh đấu khi bạn gọi start()stop() từ các hoạt động khác nhau.

Kotlin
// Create a LifecycleObserver class.
class MyLifecycleObserver : DefaultLifecycleObserver {
 override fun onStart(owner: LifecycleOwner) {
  // App prepares to enter foreground.
  CastReceiverContext.getInstance().start()
 }

 override fun onStop(owner: LifecycleOwner) {
  // App has moved to the background or has terminated.
  CastReceiverContext.getInstance().stop()
 }
}

// Add the observer when your application is being created.
class MyApplication : Application() {
 fun onCreate() {
  super.onCreate()

  // Initialize CastReceiverContext.
  CastReceiverContext.initInstance(this /* android.content.Context */)

  // Register LifecycleObserver
  ProcessLifecycleOwner.get().lifecycle.addObserver(
    MyLifecycleObserver())
 }
}
Java
// Create a LifecycleObserver class.
public class MyLifecycleObserver implements DefaultLifecycleObserver {
 @Override
 public void onStart(LifecycleOwner owner) {
  // App prepares to enter foreground.
  CastReceiverContext.getInstance().start();
 }

 @Override
 public void onStop(LifecycleOwner owner) {
  // App has moved to the background or has terminated.
  CastReceiverContext.getInstance().stop();
 }
}

// Add the observer when your application is being created.
public class MyApplication extends Application {
 @Override
 public void onCreate() {
  super.onCreate();

  // Initialize CastReceiverContext.
  CastReceiverContext.initInstance(this /* android.content.Context */);

  // Register LifecycleObserver
  ProcessLifecycleOwner.get().getLifecycle().addObserver(
    new MyLifecycleObserver());
 }
}
// In AndroidManifest.xml set MyApplication as the application class
<application
  ...
  android:name=".MyApplication">

Kết nối MediaSession với MediaManager

Khi tạo một mã thông báo MediaSession, bạn cũng cần cung cấp mã thông báo MediaSession hiện tại để CastReceiverContext biết nơi gửi lệnh phát nội dung

Kotlin
val mediaManager: MediaManager = receiverContext.getMediaManager()
mediaManager.setSessionCompatToken(currentMediaSession.getSessionToken())
Java
MediaManager mediaManager = receiverContext.getMediaManager();
mediaManager.setSessionCompatToken(currentMediaSession.getSessionToken());

Khi huỷ bỏ MediaSession do tính năng phát không hoạt động, bạn nên đặt mã thông báo rỗng trên MediaManager:

Kotlin
myPlayer.stop()
mediaSession.release()
mediaManager.setSessionCompatToken(null)
Java
myPlayer.stop();
mediaSession.release();
mediaManager.setSessionCompatToken(null);

Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ phát nội dung nghe nhìn khi ứng dụng ở chế độ nền, thì thay vì gọi CastReceiverContext.stop() khi ứng dụng được chuyển sang chế độ nền, bạn chỉ nên gọi lệnh này khi ứng dụng đang chạy trong nền và không còn phát nội dung nghe nhìn nữa. Ví dụ:

Kotlin
class MyLifecycleObserver : DefaultLifecycleObserver {
 ...
 // App has moved to the background.
 override fun onPause(owner: LifecycleOwner) {
  mIsBackground = true
  myStopCastReceiverContextIfNeeded()
 }
}

// Stop playback on the player.
private fun myStopPlayback() {
 myPlayer.stop()

 myStopCastReceiverContextIfNeeded()
}

// Stop the CastReceiverContext when both the player has
// stopped and the app has moved to the background.
private fun myStopCastReceiverContextIfNeeded() {
 if (mIsBackground && myPlayer.isStopped()) {
  CastReceiverContext.getInstance().stop()
 }
}
Java
public class MyLifecycleObserver implements DefaultLifecycleObserver {
 ...
 // App has moved to the background.
 @Override
 public void onPause(LifecycleOwner owner) {
  mIsBackground = true;

  myStopCastReceiverContextIfNeeded();
 }
}

// Stop playback on the player.
private void myStopPlayback() {
 myPlayer.stop();

 myStopCastReceiverContextIfNeeded();
}

// Stop the CastReceiverContext when both the player has
// stopped and the app has moved to the background.
private void myStopCastReceiverContextIfNeeded() {
 if (mIsBackground && myPlayer.isStopped()) {
  CastReceiverContext.getInstance().stop();
 }
}

Sử dụng Exoplayer với Cast Connect

Nếu đang sử dụng Exoplayer, bạn có thể dùng MediaSessionConnector để tự động duy trì phiên và tất cả thông tin liên quan bao gồm cả trạng thái phát thay vì theo dõi các thay đổi theo cách thủ công.

Bạn có thể dùng MediaSessionConnector.MediaButtonEventHandler để xử lý các sự kiện MediaButton bằng cách gọi setMediaButtonEventHandler(MediaButtonEventHandler), vốn được MediaSessionCompat.Callback xử lý theo mặc định.

Để tích hợp MediaSessionConnector vào ứng dụng của bạn, hãy thêm nội dung sau vào lớp hoạt động của trình phát hoặc bất cứ nơi nào bạn quản lý phiên phát nội dung đa phương tiện:

Kotlin
class PlayerActivity : Activity() {
 private var mMediaSession: MediaSessionCompat? = null
 private var mMediaSessionConnector: MediaSessionConnector? = null
 private var mMediaManager: MediaManager? = null

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  ...
  mMediaSession = MediaSessionCompat(this, LOG_TAG)
  mMediaSessionConnector = MediaSessionConnector(mMediaSession!!)
  ...
 }

 override fun onStart() {
  ...
  mMediaManager = receiverContext.getMediaManager()
  mMediaManager!!.setSessionCompatToken(currentMediaSession.getSessionToken())
  mMediaSessionConnector!!.setPlayer(mExoPlayer)
  mMediaSessionConnector!!.setMediaMetadataProvider(mMediaMetadataProvider)
  mMediaSession!!.isActive = true
  ...
 }

 override fun onStop() {
  ...
  mMediaSessionConnector!!.setPlayer(null)
  mMediaSession!!.release()
  mMediaManager!!.setSessionCompatToken(null)
  ...
 }
}
Java
public class PlayerActivity extends Activity {
 private MediaSessionCompat mMediaSession;
 private MediaSessionConnector mMediaSessionConnector;
 private MediaManager mMediaManager;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  ...
  mMediaSession = new MediaSessionCompat(this, LOG_TAG);
  mMediaSessionConnector = new MediaSessionConnector(mMediaSession);
  ...
 }

 @Override
 protected void onStart() {
  ...
  mMediaManager = receiverContext.getMediaManager();
  mMediaManager.setSessionCompatToken(currentMediaSession.getSessionToken());

  mMediaSessionConnector.setPlayer(mExoPlayer);
  mMediaSessionConnector.setMediaMetadataProvider(mMediaMetadataProvider);
  mMediaSession.setActive(true);
  ...
 }

 @Override
 protected void onStop() {
  ...
  mMediaSessionConnector.setPlayer(null);
  mMediaSession.release();
  mMediaManager.setSessionCompatToken(null);
  ...
 }
}

Thiết lập ứng dụng dành cho người gửi

Bật chế độ hỗ trợ Cast Connect

Sau khi cập nhật ứng dụng của người gửi bằng tính năng hỗ trợ Cast Connect, bạn có thể khai báo trạng thái sẵn sàng của ứng dụng bằng cách đặt cờ androidReceiverCompatible trên LaunchOptions thành true (đúng).

Android

Cần có phiên bản play-services-cast-framework 19.0.0 trở lên.

Cờ androidReceiverCompatible được đặt trong LaunchOptions (một phần của CastOptions):

Kotlin
class CastOptionsProvider : OptionsProvider {
 override fun getCastOptions(context: Context?): CastOptions {
  val launchOptions: LaunchOptions = Builder()
     .setAndroidReceiverCompatible(true)
     .build()
  return CastOptions.Builder()
     .setLaunchOptions(launchOptions)
     ...
     .build()
  }
}
Java
public class CastOptionsProvider implements OptionsProvider {
 @Override
 public CastOptions getCastOptions(Context context) {
  LaunchOptions launchOptions = new LaunchOptions.Builder()
       .setAndroidReceiverCompatible(true)
       .build();
  return new CastOptions.Builder()
    .setLaunchOptions(launchOptions)
    ...
    .build();
 }
}
iOS

Yêu cầu google-cast-sdk phiên bản v4.4.8 trở lên.

Cờ androidReceiverCompatible được đặt trong GCKLaunchOptions (một phần của GCKCastOptions):

let options = GCKCastOptions(discoveryCriteria: GCKDiscoveryCriteria(applicationID: kReceiverAppID))
...
let launchOptions = GCKLaunchOptions()
launchOptions.androidReceiverCompatible = true
options.launchOptions = launchOptions
GCKCastContext.setSharedInstanceWith(options)
Web

Cần có phiên bản trình duyệt Chromium M87 trở lên.

const context = cast.framework.CastContext.getInstance();
const castOptions = new cast.framework.CastOptions();
castOptions.receiverApplicationId = kReceiverAppID;
castOptions.androidReceiverCompatible = true;
context.setOptions(castOptions);

Thiết lập Cast Developer Console

Định cấu hình ứng dụng Android TV

Thêm tên gói của ứng dụng Android TV trong Cast Developer Console để liên kết ứng dụng đó với mã nhận dạng ứng dụng Cast của bạn.

Đăng ký thiết bị của nhà phát triển

Đăng ký số sê-ri của thiết bị Android TV mà bạn sẽ dùng để phát triển trong Cast Developer Console.

Nếu không đăng ký, Cast Connect sẽ chỉ hoạt động với các ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Google Play vì lý do bảo mật.

Để biết thêm thông tin về cách đăng ký thiết bị Truyền hoặc Android TV để phát triển tính năng Truyền, hãy xem trang đăng ký.

Đang tải nội dung nghe nhìn

Nếu đã triển khai tính năng hỗ trợ đường liên kết sâu trong ứng dụng Android TV, bạn nên định cấu hình định nghĩa tương tự trong Tệp kê khai Android TV:

<activity android:name="com.example.activity">
 <intent-filter>
   <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
   <data android:scheme="https"/>
   <data android:host="www.example.com"/>
   <data android:pathPattern=".*"/>
 </intent-filter>
</activity>

Tải theo thực thể trên người gửi

Trên trình gửi, bạn có thể chuyển đường liên kết sâu bằng cách đặt entity trong thông tin nội dung đa phương tiện cho yêu cầu tải:

Kotlin
val mediaToLoad = MediaInfo.Builder("some-id")
  .setEntity("https://example.com/watch/some-id")
  ...
  .build()
val loadRequest = MediaLoadRequestData.Builder()
  .setMediaInfo(mediaToLoad)
  .setCredentials("user-credentials")
  ...
  .build()
remoteMediaClient.load(loadRequest)
Android
Java
MediaInfo mediaToLoad =
  new MediaInfo.Builder("some-id")
    .setEntity("https://example.com/watch/some-id")
    ...
    .build();
MediaLoadRequestData loadRequest =
  new MediaLoadRequestData.Builder()
    .setMediaInfo(mediaToLoad)
    .setCredentials("user-credentials")
    ...
    .build();
remoteMediaClient.load(loadRequest);
iOS
let mediaInfoBuilder = GCKMediaInformationBuilder(entity: "https://example.com/watch/some-id")
...
mediaInformation = mediaInfoBuilder.build()

let mediaLoadRequestDataBuilder = GCKMediaLoadRequestDataBuilder()
mediaLoadRequestDataBuilder.mediaInformation = mediaInformation
mediaLoadRequestDataBuilder.credentials = "user-credentials"
...
let mediaLoadRequestData = mediaLoadRequestDataBuilder.build()

remoteMediaClient?.loadMedia(with: mediaLoadRequestData)
Web

Cần có phiên bản trình duyệt Chromium M87 trở lên.

let mediaInfo = new chrome.cast.media.MediaInfo('some-id"', 'video/mp4');
mediaInfo.entity = 'https://example.com/watch/some-id';
...

let request = new chrome.cast.media.LoadRequest(mediaInfo);
request.credentials = 'user-credentials';
...

cast.framework.CastContext.getInstance().getCurrentSession().loadMedia(request);

Lệnh tải được gửi thông qua một ý định bằng đường liên kết sâu và tên gói mà bạn đã xác định trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển.

Đặt thông tin xác thực ATV cho người gửi

Có thể ứng dụng Web receiver và ứng dụng Android TV của bạn hỗ trợ các đường liên kết sâu và credentials riêng biệt (ví dụ: nếu bạn xử lý quy trình xác thực theo cách khác nhau trên 2 nền tảng). Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể cung cấp entitycredentials thay thế cho Android TV:

Android
Kotlin
val mediaToLoad = MediaInfo.Builder("some-id")
    .setEntity("https://example.com/watch/some-id")
    .setAtvEntity("myscheme://example.com/atv/some-id")
    ...
    .build()
val loadRequest = MediaLoadRequestData.Builder()
    .setMediaInfo(mediaToLoad)
    .setCredentials("user-credentials")
    .setAtvCredentials("atv-user-credentials")
    ...
    .build()
remoteMediaClient.load(loadRequest)
Java
MediaInfo mediaToLoad =
  new MediaInfo.Builder("some-id")
    .setEntity("https://example.com/watch/some-id")
    .setAtvEntity("myscheme://example.com/atv/some-id")
    ...
    .build();
MediaLoadRequestData loadRequest =
  new MediaLoadRequestData.Builder()
    .setMediaInfo(mediaToLoad)
    .setCredentials("user-credentials")
    .setAtvCredentials("atv-user-credentials")
    ...
    .build();
remoteMediaClient.load(loadRequest);
iOS
let mediaInfoBuilder = GCKMediaInformationBuilder(entity: "https://example.com/watch/some-id")
mediaInfoBuilder.atvEntity = "myscheme://example.com/atv/some-id"
...
mediaInformation = mediaInfoBuilder.build()

let mediaLoadRequestDataBuilder = GCKMediaLoadRequestDataBuilder()
mediaLoadRequestDataBuilder.mediaInformation = mediaInformation
mediaLoadRequestDataBuilder.credentials = "user-credentials"
mediaLoadRequestDataBuilder.atvCredentials = "atv-user-credentials"
...
let mediaLoadRequestData = mediaLoadRequestDataBuilder.build()

remoteMediaClient?.loadMedia(with: mediaLoadRequestData)
Web

Cần có phiên bản trình duyệt Chromium M87 trở lên.

let mediaInfo = new chrome.cast.media.MediaInfo('some-id"', 'video/mp4');
mediaInfo.entity = 'https://example.com/watch/some-id';
mediaInfo.atvEntity = 'myscheme://example.com/atv/some-id';
...

let request = new chrome.cast.media.LoadRequest(mediaInfo);
request.credentials = 'user-credentials';
request.atvCredentials = 'atv-user-credentials';
...

cast.framework.CastContext.getInstance().getCurrentSession().loadMedia(request);

Nếu khởi chạy ứng dụng Web receiver (Trình thu nhận web), thì ứng dụng này sẽ sử dụng entitycredentials trong yêu cầu tải. Tuy nhiên, nếu ứng dụng Android TV của bạn đã được chạy, thì SDK sẽ ghi đè entitycredentials bằng atvEntityatvCredentials (nếu được chỉ định).

Tải bằng Content ID hoặc MediaQueueData

Nếu không sử dụng entity hoặc atvEntity và đang sử dụng Content ID hay URL nội dung trong Thông tin nội dung đa phương tiện hoặc sử dụng Dữ liệu yêu cầu tải nội dung đa phương tiện chi tiết hơn, bạn cần thêm bộ lọc ý định được xác định trước sau đây trong ứng dụng Android TV:

<activity android:name="com.example.activity">
 <intent-filter>
   <action android:name="com.google.android.gms.cast.tv.action.LOAD"/>
   <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
 </intent-filter>
</activity>

Ở phía người gửi, tương tự như tải theo thực thể, bạn có thể tạo một yêu cầu tải chứa thông tin nội dung của mình và gọi load().

Android
Kotlin
val mediaToLoad = MediaInfo.Builder("some-id").build()
val loadRequest = MediaLoadRequestData.Builder()
  .setMediaInfo(mediaToLoad)
  .setCredentials("user-credentials")
  ...
  .build()
remoteMediaClient.load(loadRequest)
Java
MediaInfo mediaToLoad =
  new MediaInfo.Builder("some-id").build();
MediaLoadRequestData loadRequest =
  new MediaLoadRequestData.Builder()
    .setMediaInfo(mediaToLoad)
    .setCredentials("user-credentials")
    ...
    .build();
remoteMediaClient.load(loadRequest);
iOS
let mediaInfoBuilder = GCKMediaInformationBuilder(contentId: "some-id")
...
mediaInformation = mediaInfoBuilder.build()

let mediaLoadRequestDataBuilder = GCKMediaLoadRequestDataBuilder()
mediaLoadRequestDataBuilder.mediaInformation = mediaInformation
mediaLoadRequestDataBuilder.credentials = "user-credentials"
...
let mediaLoadRequestData = mediaLoadRequestDataBuilder.build()

remoteMediaClient?.loadMedia(with: mediaLoadRequestData)
Web

Cần có phiên bản trình duyệt Chromium M87 trở lên.

let mediaInfo = new chrome.cast.media.MediaInfo('some-id"', 'video/mp4');
...

let request = new chrome.cast.media.LoadRequest(mediaInfo);
...

cast.framework.CastContext.getInstance().getCurrentSession().loadMedia(request);

Xử lý các yêu cầu tải

Trong hoạt động của bạn, để xử lý các yêu cầu tải này, bạn cần xử lý các ý định trong phương thức gọi lại trong vòng đời hoạt động:

Kotlin
class MyActivity : Activity() {
 override fun onStart() {
  super.onStart()
  val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager()
  // Pass the intent to the SDK. You can also do this in onCreate().
  if (mediaManager.onNewIntent(intent)) {
    // If the SDK recognizes the intent, you should early return.
    return
  }
  // If the SDK doesn't recognize the intent, you can handle the intent with
  // your own logic.
  ...
 }

 // For some cases, a new load intent triggers onNewIntent() instead of
 // onStart().
 override fun onNewIntent(intent: Intent) {
  val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager()
  // Pass the intent to the SDK. You can also do this in onCreate().
  if (mediaManager.onNewIntent(intent)) {
    // If the SDK recognizes the intent, you should early return.
    return
  }
  // If the SDK doesn't recognize the intent, you can handle the intent with
  // your own logic.
  ...
 }
}
Java
public class MyActivity extends Activity {
 @Override
 protected void onStart() {
  super.onStart();
  MediaManager mediaManager =
    CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
  // Pass the intent to the SDK. You can also do this in onCreate().
  if (mediaManager.onNewIntent(getIntent())) {
   // If the SDK recognizes the intent, you should early return.
   return;
  }
  // If the SDK doesn't recognize the intent, you can handle the intent with
  // your own logic.
  ...
 }

 // For some cases, a new load intent triggers onNewIntent() instead of
 // onStart().
 @Override
 protected void onNewIntent(Intent intent) {
  MediaManager mediaManager =
    CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
  // Pass the intent to the SDK. You can also do this in onCreate().
  if (mediaManager.onNewIntent(intent)) {
   // If the SDK recognizes the intent, you should early return.
   return;
  }
  // If the SDK doesn't recognize the intent, you can handle the intent with
  // your own logic.
  ...
 }
}

Nếu MediaManager phát hiện ý định là ý định tải, thì ứng dụng sẽ trích xuất đối tượng MediaLoadRequestData từ ý định và gọi MediaLoadCommandCallback.onLoad(). Bạn cần ghi đè phương thức này để xử lý yêu cầu tải. Bạn phải đăng ký lệnh gọi lại trước khi gọi MediaManager.onNewIntent() (bạn nên sử dụng phương thức onCreate() Hoạt động hoặc Ứng dụng).

Kotlin
class MyActivity : Activity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager()
    mediaManager.setMediaLoadCommandCallback(MyMediaLoadCommandCallback())
  }
}

class MyMediaLoadCommandCallback : MediaLoadCommandCallback() {
 override fun onLoad(
    senderId: String?,
    loadRequestData: MediaLoadRequestData
 ): Task {
   return Tasks.call {
    // Resolve the entity into your data structure and load media.
    val mediaInfo = loadRequestData.getMediaInfo()
    if (!checkMediaInfoSupported(mediaInfo)) {
      // Throw MediaException to indicate load failure.
      throw MediaException(
        MediaError.Builder()
          .setDetailedErrorCode(DetailedErrorCode.LOAD_FAILED)
          .setReason(MediaError.ERROR_REASON_INVALID_REQUEST)
          .build()
      )
    }
    myFillMediaInfo(MediaInfoWriter(mediaInfo))
    myPlayerLoad(mediaInfo.getContentUrl())

    // Update media metadata and state (this clears all previous status
    // overrides).
    castReceiverContext.getMediaManager()
      .setDataFromLoad(loadRequestData)
    ...
    castReceiverContext.getMediaManager().broadcastMediaStatus()

    // Return the resolved MediaLoadRequestData to indicate load success.
    return loadRequestData
   }
 }

 private fun myPlayerLoad(contentURL: String) {
  myPlayer.load(contentURL)

  // Update the MediaSession state.
  val playbackState: PlaybackStateCompat = Builder()
    .setState(
      player.getState(), player.getPosition(), System.currentTimeMillis()
    )
    ...
    .build()
  mediaSession.setPlaybackState(playbackState)
 }
Java
public class MyActivity extends Activity {
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);

  MediaManager mediaManager =
    CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
  mediaManager.setMediaLoadCommandCallback(new MyMediaLoadCommandCallback());
 }
}

public class MyMediaLoadCommandCallback extends MediaLoadCommandCallback {
 @Override
 public Task onLoad(String senderId, MediaLoadRequestData loadRequestData) {
  return Tasks.call(() -> {
    // Resolve the entity into your data structure and load media.
    MediaInfo mediaInfo = loadRequestData.getMediaInfo();
    if (!checkMediaInfoSupported(mediaInfo)) {
     // Throw MediaException to indicate load failure.
     throw new MediaException(
       new MediaError.Builder()
         .setDetailedErrorCode(DetailedErrorCode.LOAD_FAILED)
         .setReason(MediaError.ERROR_REASON_INVALID_REQUEST)
         .build());
    }
    myFillMediaInfo(new MediaInfoWriter(mediaInfo));
    myPlayerLoad(mediaInfo.getContentUrl());

    // Update media metadata and state (this clears all previous status
    // overrides).
    castReceiverContext.getMediaManager()
      .setDataFromLoad(loadRequestData);
    ...
    castReceiverContext.getMediaManager().broadcastMediaStatus();

    // Return the resolved MediaLoadRequestData to indicate load success.
    return loadRequestData;
  });
}

private void myPlayerLoad(String contentURL) {
 myPlayer.load(contentURL);

 // Update the MediaSession state.
 PlaybackStateCompat playbackState =
   new PlaybackStateCompat.Builder()
     .setState(
       player.getState(), player.getPosition(), System.currentTimeMillis())
     ...
     .build();
 mediaSession.setPlaybackState(playbackState);
}

Để xử lý ý định tải, bạn có thể phân tích cú pháp ý định đó thành các cấu trúc dữ liệu mà chúng ta đã xác định (MediaLoadRequestData đối với các yêu cầu tải).

Hỗ trợ lệnh đa phương tiện

Hỗ trợ bộ điều khiển chế độ phát cơ bản

Các lệnh tích hợp cơ bản bao gồm các lệnh tương thích với phiên phát nội dung đa phương tiện. Các lệnh này sẽ được thông báo thông qua lệnh gọi lại phiên phát nội dung đa phương tiện. Bạn cần đăng ký một lệnh gọi lại đến phiên phát nội dung đa phương tiện để hỗ trợ việc này (có thể bạn đã thực hiện việc này).

Kotlin
private class MyMediaSessionCallback : MediaSessionCompat.Callback() {
 override fun onPause() {
  // Pause the player and update the play state.
  myPlayer.pause()
 }

 override fun onPlay() {
  // Resume the player and update the play state.
  myPlayer.play()
 }

 override fun onSeekTo(pos: Long) {
  // Seek and update the play state.
  myPlayer.seekTo(pos)
 }
  ...
 }

mediaSession.setCallback(MyMediaSessionCallback())
Java
private class MyMediaSessionCallback extends MediaSessionCompat.Callback {
 @Override
 public void onPause() {
  // Pause the player and update the play state.
  myPlayer.pause();
 }
 @Override
 public void onPlay() {
  // Resume the player and update the play state.
  myPlayer.play();
 }
 @Override
 public void onSeekTo(long pos) {
  // Seek and update the play state.
  myPlayer.seekTo(pos);
 }

 ...
}

mediaSession.setCallback(new MyMediaSessionCallback());

Hỗ trợ lệnh điều khiển Truyền

Có một số lệnh Truyền không có trong MediaSession, chẳng hạn như skipAd() hoặc setActiveMediaTracks(). Ngoài ra, một số lệnh trong hàng đợi cần được triển khai tại đây vì hàng đợi Truyền không tương thích hoàn toàn với hàng đợi MediaSession.

Kotlin
class MyMediaCommandCallback : MediaCommandCallback() {
  override fun onSkipAd(requestData: RequestData?): Task {
    // Skip your ad
    ...
    return Tasks.forResult(null)
  }
}

val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager()
mediaManager.setMediaCommandCallback(MyMediaCommandCallback())
Java
public class MyMediaCommandCallback extends MediaCommandCallback {
 @Override
 public Task onSkipAd(RequestData requestData) {
  // Skip your ad
  ...
  return Tasks.forResult(null);
 }
}

MediaManager mediaManager =
  CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
mediaManager.setMediaCommandCallback(new MyMediaCommandCallback());

Chỉ định các lệnh đa phương tiện được hỗ trợ

Cũng như bộ thu Cast, ứng dụng Android TV của bạn phải chỉ định những lệnh được hỗ trợ để người gửi có thể bật hoặc tắt một số chế độ điều khiển giao diện người dùng. Đối với các lệnh thuộc MediaSession, hãy chỉ định các lệnh đó trong PlaybackStateCompat. Bạn nên chỉ định các lệnh khác trong MediaStatusModifier.

Kotlin
// Set media session supported commands
val playbackState: PlaybackStateCompat = PlaybackStateCompat.Builder()
  .setActions(PlaybackStateCompat.ACTION_PLAY or PlaybackStateCompat.ACTION_PAUSE)
  .setState(PlaybackStateCompat.STATE_PLAYING)
  .build()

mediaSession.setPlaybackState(playbackState)

// Set additional commands in MediaStatusModifier
val mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager()
mediaManager.getMediaStatusModifier()
  .setMediaCommandSupported(MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT)
Java
// Set media session supported commands
PlaybackStateCompat playbackState =
  new PlaybackStateCompat.Builder()
    .setActions(PlaybackStateCompat.ACTION_PLAY | PlaybackStateCompat.ACTION_PAUSE)
    .setState(PlaybackStateCompat.STATE_PLAYING)
    .build();

mediaSession.setPlaybackState(playbackState);

// Set additional commands in MediaStatusModifier
MediaManager mediaManager = CastReceiverContext.getInstance().getMediaManager();
mediaManager.getMediaStatusModifier()
      .setMediaCommandSupported(MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT);

Ẩn các nút không được hỗ trợ

Nếu ứng dụng Android TV của bạn chỉ hỗ trợ chức năng điều khiển nội dung nghe nhìn cơ bản nhưng ứng dụng Web receiver hỗ trợ chế độ kiểm soát nâng cao hơn, bạn nên đảm bảo ứng dụng của người gửi hoạt động chính xác khi truyền đến ứng dụng Android TV. Ví dụ: nếu ứng dụng Android TV không hỗ trợ thay đổi tốc độ phát trong khi ứng dụng Web receiver của bạn thực hiện, bạn nên đặt thao tác được hỗ trợ chính xác trên từng nền tảng và đảm bảo ứng dụng của người gửi kết xuất giao diện người dùng đúng cách.

Sửa đổi MediaStatus

Để hỗ trợ các tính năng nâng cao như theo dõi, quảng cáo, phát trực tiếp và xếp hàng đợi, ứng dụng Android TV cần cung cấp thêm những thông tin không thể xác định được qua MediaSession.

Chúng tôi cung cấp lớp MediaStatusModifier để bạn đạt được điều này. MediaStatusModifier sẽ luôn hoạt động trên MediaSession mà bạn đã đặt trong CastReceiverContext.

Cách tạo và thông báo MediaStatus:

Kotlin
val mediaManager: MediaManager = castReceiverContext.getMediaManager()
val statusModifier: MediaStatusModifier = mediaManager.getMediaStatusModifier()

statusModifier
  .setLiveSeekableRange(seekableRange)
  .setAdBreakStatus(adBreakStatus)
  .setCustomData(customData)

mediaManager.broadcastMediaStatus()
Java
MediaManager mediaManager = castReceiverContext.getMediaManager();
MediaStatusModifier statusModifier = mediaManager.getMediaStatusModifier();

statusModifier
  .setLiveSeekableRange(seekableRange)
  .setAdBreakStatus(adBreakStatus)
  .setCustomData(customData);

mediaManager.broadcastMediaStatus();

Thư viện ứng dụng của chúng ta sẽ nhận được MediaStatus cơ sở từ MediaSession, ứng dụng Android TV của bạn có thể chỉ định trạng thái bổ sung và ghi đè trạng thái thông qua đối tượng sửa đổi MediaStatus.

Một số trạng thái và siêu dữ liệu có thể đặt cả trong MediaSessionMediaStatusModifier. Bạn chỉ nên đặt các giá trị này trong MediaSession. Bạn vẫn có thể sử dụng công cụ sửa đổi để ghi đè các trạng thái trong MediaSession. Bạn không nên làm như vậy vì trạng thái trong công cụ sửa đổi luôn có mức độ ưu tiên cao hơn giá trị do MediaSession cung cấp.

Chặn MediaStatus trước khi gửi đi

Giống như SDK Trình thu nhận web, nếu muốn hoàn tất một số bước trước khi gửi, bạn có thể chỉ định MediaStatusInterceptor để xử lý MediaStatus sẽ được gửi. Chúng ta truyền MediaStatusWriter để thao tác với MediaStatus trước khi gửi đi.

Kotlin
mediaManager.setMediaStatusInterceptor(object : MediaStatusInterceptor {
  override fun intercept(mediaStatusWriter: MediaStatusWriter) {
   // Perform customization.
    mediaStatusWriter.setCustomData(JSONObject("{data: \"my Hello\"}"))
  }
})
Java
mediaManager.setMediaStatusInterceptor(new MediaStatusInterceptor() {
  @Override
  public void intercept(MediaStatusWriter mediaStatusWriter) {
    // Perform customization.
    mediaStatusWriter.setCustomData(new JSONObject("{data: \"my Hello\"}"));
  }
});

Xử lý thông tin xác thực của người dùng

Ứng dụng Android TV của bạn có thể chỉ cho phép một số người dùng nhất định khởi chạy hoặc tham gia phiên hoạt động của ứng dụng. Ví dụ: chỉ cho phép người gửi tạo hoặc tham gia nếu:

 • Ứng dụng của người gửi được đăng nhập vào cùng một tài khoản và hồ sơ với ứng dụng ATV.
 • Ứng dụng của người gửi đăng nhập vào cùng một tài khoản, nhưng có hồ sơ khác với ứng dụng ATV.

Nếu ứng dụng của bạn có thể xử lý nhiều người dùng ẩn danh hoặc nhiều người dùng ẩn danh, thì bạn có thể cho phép thêm bất kỳ người dùng nào tham gia phiên ATV. Nếu người dùng cung cấp thông tin đăng nhập, thì ứng dụng ATV của bạn cần xử lý thông tin xác thực của họ để có thể theo dõi đúng tiến trình và các dữ liệu khác của người dùng.

Khi ứng dụng của người gửi khởi chạy hoặc tham gia ứng dụng trên Android TV, ứng dụng của người gửi phải cung cấp thông tin xác thực đại diện cho những ai sẽ tham gia phiên.

Trước khi người gửi khởi chạy và tham gia ứng dụng Android TV, bạn có thể chỉ định trình kiểm tra khởi chạy để xem thông tin đăng nhập của người gửi có được cho phép hay không. Nếu không, SDK Cast Connect sẽ quay lại khởi chạy Bộ thu web của bạn.

Dữ liệu thông tin xác thực khởi chạy ứng dụng của người gửi

Ở phía người gửi, bạn có thể chỉ định CredentialsData để đại diện cho người đang tham gia phiên.

credentials là một chuỗi có thể do người dùng xác định, miễn là ứng dụng ATV của bạn có thể hiểu được chuỗi đó. credentialsType xác định CredentialsData đến từ nền tảng nào hoặc có thể là một giá trị tuỳ chỉnh. Theo mặc định, đường liên kết này được đặt thành nền tảng gửi thư.

CredentialsData chỉ được truyền đến ứng dụng Android TV trong thời gian khởi chạy hoặc tham gia. Nếu bạn thiết lập lại khi đang kết nối, thông tin đó sẽ không được truyền đến ứng dụng Android TV. Nếu người gửi chuyển đổi hồ sơ trong khi kết nối, bạn có thể tiếp tục phiên hoặc gọi SessionManager.endCurrentCastSession(boolean stopCasting) nếu bạn cho rằng hồ sơ mới không tương thích với phiên.

Bạn có thể truy xuất CredentialsData cho mỗi người gửi bằng cách sử dụng getSenders trên CastReceiverContext để lấy SenderInfo, getCastLaunchRequest() để lấy CastLaunchRequest, sau đó lấy getCredentialsData().

Android

Cần có phiên bản play-services-cast-framework 19.0.0 trở lên.

Kotlin
CastContext.getSharedInstance().setLaunchCredentialsData(
  CredentialsData.Builder()
    .setCredentials("{\"userId\": \"abc\"}")
    .build()
)
Java
CastContext.getSharedInstance().setLaunchCredentialsData(
  new CredentialsData.Builder()
    .setCredentials("{\"userId\": \"abc\"}")
    .build());
iOS

Yêu cầu google-cast-sdk phiên bản v4.8.0 trở lên.

Bạn có thể gọi bất cứ lúc nào sau khi đặt các tuỳ chọn: GCKCastContext.setSharedInstanceWith(options).

GCKCastContext.sharedInstance().setLaunch(
  GCKCredentialsData(credentials: "{\"userId\": \"abc\"}")
Web

Cần có phiên bản trình duyệt Chromium M87 trở lên.

Bạn có thể gọi bất cứ lúc nào sau khi đặt các tuỳ chọn: cast.framework.CastContext.getInstance().setOptions(options);.

let credentialsData =
  new chrome.cast.CredentialsData("{\"userId\": \"abc\"}");
cast.framework.CastContext.getInstance().setLaunchCredentialsData(credentialsData);

Triển khai trình kiểm tra yêu cầu khởi chạy ATV

CredentialsData được truyền đến ứng dụng Android TV khi người gửi cố gắng chạy hoặc tham gia. Bạn có thể triển khai một LaunchRequestChecker. để cho phép hoặc từ chối yêu cầu này.

Nếu yêu cầu bị từ chối, Trình thu nhận web sẽ được tải thay vì khởi chạy sẵn trong ứng dụng ATV. Bạn nên từ chối yêu cầu nếu ATV của bạn không thể xử lý yêu cầu khởi chạy hoặc tham gia của người dùng. Các ví dụ có thể là: người dùng khác đăng nhập vào ứng dụng ATV chứ không phải là người dùng đang yêu cầu và ứng dụng của bạn không thể xử lý thông tin xác thực khi chuyển đổi, hoặc không có người dùng nào hiện đang đăng nhập vào ứng dụng ATV.

Nếu yêu cầu được cho phép, ứng dụng ATV sẽ khởi chạy. Bạn có thể tuỳ chỉnh hành vi này tuỳ thuộc vào việc ứng dụng của bạn có hỗ trợ gửi yêu cầu tải khi người dùng không đăng nhập vào ứng dụng ATV hay khi có người dùng không khớp. Bạn có thể kiểm tra toàn bộ hành vi này trong LaunchRequestChecker.

Tạo một lớp triển khai giao diện CastReceiverOptions.LaunchRequestChecker:

Kotlin
class MyLaunchRequestChecker : LaunchRequestChecker {
 override fun checkLaunchRequestSupported(launchRequest: CastLaunchRequest): Task {
  return Tasks.call {
   myCheckLaunchRequest(
      launchRequest
   )
  }
 }
}

private fun myCheckLaunchRequest(launchRequest: CastLaunchRequest): Boolean {
 val credentialsData = launchRequest.getCredentialsData()
   ?: return false // or true if you allow anonymous users to join.

 // The request comes from a mobile device, e.g. checking user match.
 return if (credentialsData.credentialsType == CredentialsData.CREDENTIALS_TYPE_ANDROID) {
   myCheckMobileCredentialsAllowed(credentialsData.getCredentials())
 } else false // Unrecognized credentials type.
}
Java
public class MyLaunchRequestChecker
  implements CastReceiverOptions.LaunchRequestChecker {
 @Override
 public Task checkLaunchRequestSupported(CastLaunchRequest launchRequest) {
  return Tasks.call(() -> myCheckLaunchRequest(launchRequest));
 }
}

private boolean myCheckLaunchRequest(CastLaunchRequest launchRequest) {
 CredentialsData credentialsData = launchRequest.getCredentialsData();
 if (credentialsData == null) {
  return false; // or true if you allow anonymous users to join.
 }

 // The request comes from a mobile device, e.g. checking user match.
 if (credentialsData.getCredentialsType().equals(CredentialsData.CREDENTIALS_TYPE_ANDROID)) {
  return myCheckMobileCredentialsAllowed(credentialsData.getCredentials());
 }

 // Unrecognized credentials type.
 return false;
}

Sau đó, hãy đặt mã này trong ReceiverOptionsProvider:

Kotlin
class MyReceiverOptionsProvider : ReceiverOptionsProvider {
 override fun getOptions(context: Context?): CastReceiverOptions {
  return CastReceiverOptions.Builder(context)
    ...
    .setLaunchRequestChecker(MyLaunchRequestChecker())
    .build()
 }
}
Java
public class MyReceiverOptionsProvider implements ReceiverOptionsProvider {
 @Override
 public CastReceiverOptions getOptions(Context context) {
  return new CastReceiverOptions.Builder(context)
    ...
    .setLaunchRequestChecker(new MyLaunchRequestChecker())
    .build();
 }
}

Việc giải quyết true trong LaunchRequestChecker sẽ chạy ứng dụng ATV và false chạy ứng dụng Bộ thu trên web của bạn.

Gửi và nhận thông báo tuỳ chỉnh

Giao thức Cast cho phép bạn gửi thông báo dạng chuỗi tuỳ chỉnh giữa người gửi và ứng dụng nhận. Bạn phải đăng ký một không gian tên (kênh) để gửi thông báo trên đó trước khi khởi chạy CastReceiverContext.

Android TV – Chỉ định vùng chứa tên tuỳ chỉnh

Bạn cần chỉ định vùng chứa tên được hỗ trợ trong CastReceiverOptions của mình trong quá trình thiết lập:

Kotlin
class MyReceiverOptionsProvider : ReceiverOptionsProvider {
 override fun getOptions(context: Context?): CastReceiverOptions {
  return CastReceiverOptions.Builder(context)
    .setCustomNamespaces(
      Arrays.asList("urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace")
    )
    .build()
 }
}
Java
public class MyReceiverOptionsProvider implements ReceiverOptionsProvider {
 @Override
 public CastReceiverOptions getOptions(Context context) {
  return new CastReceiverOptions.Builder(context)
    .setCustomNamespaces(
       Arrays.asList("urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace"))
    .build();
 }
}

Android TV – Gửi tin nhắn

Kotlin
// If senderId is null, then the message is broadcasted to all senders.
CastReceiverContext.getInstance().sendMessage(
  "urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace", senderId, customString)
Java
// If senderId is null, then the message is broadcasted to all senders.
CastReceiverContext.getInstance().sendMessage(
  "urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace", senderId, customString);

Android TV – Nhận thông báo vùng chứa tên tuỳ chỉnh

Kotlin
class MyCustomMessageListener : MessageReceivedListener {
  override fun onMessageReceived(
    namespace: String, senderId: String?, message: String ) {
    ...
  }
}

CastReceiverContext.getInstance().setMessageReceivedListener(
  "urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace", new MyCustomMessageListener());
Java
class MyCustomMessageListener implements CastReceiverContext.MessageReceivedListener {
 @Override
 public void onMessageReceived(
   String namespace, String senderId, String message) {
  ...
 }
}

CastReceiverContext.getInstance().setMessageReceivedListener(
  "urn:x-cast:com.example.cast.mynamespace", new MyCustomMessageListener());