Trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ của Google

Giới thiệu

Để bật các API của Google hoặc dịch vụ Firebase trong ứng dụng Android, bạn có thể phải thêm trình bổ trợ google-services vào tệp build.gradle:

dependencies {
  classpath 'com.google.gms:google-services:4.4.2'
  // ...
}

Trình bổ trợ google-services có hai chức năng chính:

 1. Xử lý tệp google-services.json và tạo tài nguyên Android có thể dùng trong mã của ứng dụng. Hãy xem bài viết Thêm tệp JSON để biết thêm thông tin.
 2. Thêm phần phụ thuộc cho các thư viện cơ bản cần thiết cho những dịch vụ mà bạn đã bật. Bước này yêu cầu bạn phải áp dụng trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ của Google trong tệp app/build.gradle, chẳng hạn như:
  apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

  Bạn có thể xem kết quả của bước này bằng cách chạy ./gradlew :app:dependencies.

Thêm tệp JSON

Tệp google-services.json thường được đặt trong thư mục app/ (ở gốc của mô-đun ứng dụng Android Studio). Kể từ phiên bản 2.2.0, trình bổ trợ này hỗ trợ các tệp JSON dành riêng cho loại bản dựng và phiên bản sản phẩm. Tất cả các cấu trúc thư mục sau đây đều hợp lệ:

// dogfood and release are build types.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/google-services.json
  src/release/google-services.json
  ...

Lưu ý: Việc cung cấp tệp google-services.json trong thư mục phát hành cho phép bạn duy trì một dự án Firebase riêng cho các APK phát hành chính thức.

Khi sử dụng các phiên bản sản phẩm, những cấu trúc thư mục phức tạp hơn này cũng hợp lệ.

// free and paid are product flavors.
app/
  google-services.json
  src/dogfood/paid/google-services.json
  src/release/free/google-services.json
  ...

Đang xử lý tệp JSON

Tệp google-services.json có cấu trúc cơ bản như sau:

{
 "project_info": {...},
 "client": [...],
}

Đối tượng project_info chứa thông tin chung về dự án của bạn, trong khi mỗi thành phần của mảng client chứa thông tin về các ứng dụng khách (ứng dụng Android) mà bạn đã thêm vào dự án.

Khi xử lý tệp JSON cho ứng dụng Android, trình bổ trợ chỉ sử dụng đối tượng client khớp với tên gói (đối với loại bản dựng hiện tại) dựa trên logic sau:

 • Đối với mỗi phần tử của mảng client:
  • Kiểm tra giá trị của client_info/android_client_info/package_name
  • Nếu tên gói khớp với giá trị này, hãy trả về đối tượng thành viên.
 • Nếu không có thành phần nào của client khớp với tên gói, thì hệ thống sẽ gửi một trường hợp ngoại lệ.

Trong phần còn lại của tài liệu này, chúng tôi sẽ sử dụng {YOUR_CLIENT} để tham chiếu đến thành phần của mảng client được xác định theo quy trình trên.

Kết quả chính của quá trình xử lý JSON là tạo ra 2 tệp XML mà bạn có thể tham chiếu dưới dạng tài nguyên Android trong mã Java. Dưới đây là ví dụ về từng tệp:

app/build/generated/res/google-services/{build_type}/values/values.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <! -- Present in all applications -->
  <string name="google_app_id" translatable="false">1:1035469437089:android:73a4fb8297b2cd4f</string>

  <! -- Present in applications with the appropriate services configured -->
  <string name="gcm_defaultSenderId" translatable="false">1035469437089</string>
  <string name="default_web_client_id" translatable="false">337894902146-e4uksm38sne0bqrj6uvkbo4oiu4hvigl.apps.googleusercontent.com</string>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557217-3</string>
  <string name="firebase_database_url" translatable="false">https://example-url.firebaseio.com</string>
  <string name="google_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="google_crash_reporting_api_key" translatable="false">AIzbSyCILMsOuUKwN3qhtxrPq7FFemDJUAXTyZ8</string>
  <string name="project_id" translatable="false">mydemoapp</string>

</resources>

app/build/generated/res/google-services/{flavor}/{build_type}/xml/global_tracker.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="ga_trackingId" translatable="false">UA-65557218-3</string>
</resources>

Mọi giá trị trong các tệp XML đều có trong tệp google-services.json ở những vị trí dưới đây. Nếu dự án Android của bạn có một số cấu hình ngăn bạn sử dụng trình bổ trợ google-services, bạn có thể tạo lại tệp XML theo cách thủ công bằng cách sử dụng các giá trị sau:

google_app_id:

{YOUR_CLIENT}/client_info/mobilesdk_app_id

gcm_defaultSenderId:

project_info/project_number

default_web_client_id:

{YOUR_CLIENT}/oauth_client/client_id (client_type == 3)

ga_trackingId:

{YOUR_CLIENT}/services/analytics-service/analytics_property/tracking_id

firebase_database_url:

project_info/firebase_url

google_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

google_crash_reporting_api_key:

{YOUR_CLIENT}/api_key/current_key

project_id:

project_info/project_id

Khắc phục sự cố

Hỏi: Khi tạo bản dựng, tôi nhận được thông báo lỗi sau: "Tệp google-services.json bị thiếu trong thư mục gốc của mô-đun. Trình bổ trợ Dịch vụ của Google không thể hoạt động nếu không có trình bổ trợ này".

Đáp: Bảng điều khiển của Firebase sẽ giúp bạn tải google-services.json xuống. Ngoài ra, hướng dẫn Bắt đầu nhanh cho hầu hết các API đều có hướng dẫn cách tạo tệp này. Sau khi bạn tải tệp google-services.json xuống, hãy sao chép tệp này vào thư mục app/ của dự án Android Studio hoặc vào thư mục app/src/{build_type} nếu bạn đang sử dụng nhiều loại bản dựng.

Hỏi: Tôi không tìm thấy biểu tượng "R.string.gcm_defaultSenderId", "R.xml.global_tracker", v.v.

Đáp: Hãy đảm bảo tên gói trong tệp build.gradle khớp với tên gói bạn đã nhập khi tạo tệp google-services.json. Nếu bạn không chắc chắn, hãy thực hiện lại quy trình bắt đầu và tải tệp json mới.