Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android

Để tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android, hãy định cấu hình tính năng Đăng nhập bằng Google và thêm một nút vào bố cục của ứng dụng để bắt đầu quy trình đăng nhập.

Trước khi bắt đầu

Định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google và thiết lập dự án Android Studio của bạn.

Định cấu hình cho tính năng Đăng nhập bằng Google và đối tượng GoogleSignInClient

 1. Trong phương thức onCreate của hoạt động đăng nhập, hãy định cấu hình Đăng nhập bằng Google để yêu cầu dữ liệu người dùng mà ứng dụng của bạn yêu cầu. Ví dụ: để định cấu hình Đăng nhập bằng Google nhằm yêu cầu mã nhận dạng của người dùng và thông tin hồ sơ cơ bản, hãy tạo một đối tượng GoogleSignInOptions bằng tham số DEFAULT_SIGN_IN. Để yêu cầu cả địa chỉ email của người dùng, hãy tạo đối tượng GoogleSignInOptions bằng tuỳ chọn requestEmail.

  // Configure sign-in to request the user's ID, email address, and basic
  // profile. ID and basic profile are included in DEFAULT_SIGN_IN.
  GoogleSignInOptions gso = new GoogleSignInOptions.Builder(GoogleSignInOptions.DEFAULT_SIGN_IN)
      .requestEmail()
      .build();

  Nếu bạn cần yêu cầu thêm phạm vi để truy cập vào các API của Google, hãy chỉ định các phạm vi đó bằng requestScopes. Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, khi đăng nhập, bạn chỉ cần yêu cầu phạm vi cần thiết để ứng dụng hoạt động ở mức tối thiểu. Chỉ yêu cầu thêm mọi phạm vi khi bạn cần để người dùng thấy màn hình xin phép trong ngữ cảnh của hành động mà họ đã thực hiện. Xem bài viết Yêu cầu thêm phạm vi.

 2. Sau đó, cũng trong phương thức onCreate của hoạt động đăng nhập, hãy tạo một đối tượng GoogleSignInClient có các tuỳ chọn mà bạn đã chỉ định.

  // Build a GoogleSignInClient with the options specified by gso.
  mGoogleSignInClient = GoogleSignIn.getClient(this, gso);

Kiểm tra người dùng hiện đã đăng nhập

Trong phương thức onStart của hoạt động, hãy kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn qua Google hay chưa.

// Check for existing Google Sign In account, if the user is already signed in
// the GoogleSignInAccount will be non-null.
GoogleSignInAccount account = GoogleSignIn.getLastSignedInAccount(this);
updateUI(account);

Nếu GoogleSignIn.getLastSignedInAccount trả về một đối tượng GoogleSignInAccount (thay vì null), tức là người dùng đã đăng nhập vào ứng dụng của bạn qua Google. Cập nhật giao diện người dùng cho phù hợp – tức là ẩn nút đăng nhập, chạy hoạt động chính hoặc bất cứ hoạt động nào thích hợp cho ứng dụng của bạn.

Nếu GoogleSignIn.getLastSignedInAccount trả về null, thì người dùng chưa đăng nhập vào ứng dụng của bạn qua Google. Cập nhật giao diện người dùng để hiển thị nút Đăng nhập bằng Google.

Thêm nút Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của bạn

 1. Nút đăng nhập chuẩn của Google Thêm SignInButton trong bố cục của ứng dụng:

  <com.google.android.gms.common.SignInButton
   android:id="@+id/sign_in_button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content" />
  
 2. Không bắt buộc: Nếu đang sử dụng ảnh đồ họa về nút đăng nhập mặc định thay vì cung cấp tài sản nút đăng nhập của riêng mình, bạn có thể tùy chỉnh kích thước của nút bằng phương thức setSize.

  // Set the dimensions of the sign-in button.
  SignInButton signInButton = findViewById(R.id.sign_in_button);
  signInButton.setSize(SignInButton.SIZE_STANDARD);
  
 3. Trong hoạt động Android (ví dụ: trong phương thức onCreate), hãy đăng ký OnClickListener của nút để đăng nhập người dùng khi được nhấp:

  findViewById(R.id.sign_in_button).setOnClickListener(this);
  

Bắt đầu quy trình đăng nhập

 1. Hình ảnh của trình chọn tài khoản Đăng nhậpTrong phương thức onClick của hoạt động, xử lý các thao tác nhấn vào nút đăng nhập bằng cách tạo ý định đăng nhập bằng phương thức getSignInIntent và bắt đầu ý định bằng startActivityForResult.

  @Override
  public void onClick(View v) {
    switch (v.getId()) {
      case R.id.sign_in_button:
        signIn();
        break;
      // ...
    }
  }
  
  private void signIn() {
    Intent signInIntent = mGoogleSignInClient.getSignInIntent();
    startActivityForResult(signInIntent, RC_SIGN_IN);
  }

  Việc bắt đầu ý định sẽ nhắc người dùng chọn một Tài khoản Google để đăng nhập. Nếu bạn yêu cầu các phạm vi vượt quá profile, emailopenid, thì người dùng cũng sẽ được nhắc cấp quyền truy cập vào các tài nguyên được yêu cầu.

 2. Sau khi người dùng đăng nhập, bạn có thể lấy đối tượng GoogleSignInAccount cho người dùng trong phương thức onActivityResult của hoạt động.

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
  
    // Result returned from launching the Intent from GoogleSignInClient.getSignInIntent(...);
    if (requestCode == RC_SIGN_IN) {
      // The Task returned from this call is always completed, no need to attach
      // a listener.
      Task<GoogleSignInAccount> task = GoogleSignIn.getSignedInAccountFromIntent(data);
      handleSignInResult(task);
    }
  }

  Đối tượng GoogleSignInAccount chứa thông tin về người dùng đã đăng nhập, chẳng hạn như tên của người dùng đó.

  private void handleSignInResult(Task<GoogleSignInAccount> completedTask) {
    try {
      GoogleSignInAccount account = completedTask.getResult(ApiException.class);
  
      // Signed in successfully, show authenticated UI.
      updateUI(account);
    } catch (ApiException e) {
      // The ApiException status code indicates the detailed failure reason.
      // Please refer to the GoogleSignInStatusCodes class reference for more information.
      Log.w(TAG, "signInResult:failed code=" + e.getStatusCode());
      updateUI(null);
    }
  }

  Bạn cũng có thể lấy địa chỉ email của người dùng bằng getEmail, mã Google của người dùng (để sử dụng phía máy khách) bằng getId, và mã thông báo ID cho người dùng bằng getIdToken. Nếu bạn cần chuyển mã nhận dạng người dùng hiện đang đăng nhập đến một máy chủ phụ trợ, hãy gửi mã thông báo mã nhận dạng đó đến máy chủ phụ trợ của bạn rồi xác thực mã thông báo đó trên máy chủ đó.