Gợi ý số điện thoại

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

API gợi ý số điện thoại, một thư viện sử dụng các dịch vụ của Google Play, cung cấp một cách dễ dàng để hiển thị số điện thoại của người dùng (dựa trên SIM).

Lợi ích của việc sử dụng Gợi ý số điện thoại bao gồm:

 • Bạn không cần yêu cầu cấp quyền bổ sung
 • Người dùng không cần phải nhập số điện thoại theo cách thủ công
 • Không cần có Tài khoản Google
 • Không liên quan trực tiếp đến quy trình đăng nhập/đăng ký
 • Hỗ trợ rộng hơn cho các phiên bản Android so với tính năng Tự động điền

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Định cấu hình ứng dụng

Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy thêm kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai mục buildscriptallprojects:

buildscript {
 repositories {
  google()
  mavenCentral()
 }
}

allprojects {
 repositories {
  google()
  mavenCentral()
 }
}

Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play dành cho API Gợi ý số điện thoại vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0'
 }

Cách hoạt động

API gợi ý số điện thoại sử dụng PendingIntent để bắt đầu quy trình. Sau khi khởi chạy PendingIntent, người dùng sẽ thấy một giao diện người dùng, liệt kê tất cả các số điện thoại (dựa trên SIM). Sau đó, người dùng có thể chọn một số điện thoại mà họ muốn sử dụng hoặc hủy quy trình. Sau đó, nhà phát triển sẽ được cung cấp số điện thoại đã chọn để truy xuất từ Intent.

Chế độ cài đặt và giao diện người dùng gợi ý của số điện thoại.
Hình 1. Giao diện người dùng và cài đặt gợi ý cho số điện thoại

Tạo đối tượng GetPhoneNumbeHintIntentRequest

Bắt đầu bằng cách tạo một đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest bằng cách sử dụng phương thức GetPhoneNumberHintIntentRequest.Builder() được cung cấp. Sau đó, bạn có thể dùng đối tượng yêu cầu này để lấy Intent bắt đầu quy trình Gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val request: GetPhoneNumberHintIntentRequest = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build()

Java

GetPhoneNumberHintIntentRequest request = GetPhoneNumberHintIntentRequest.builder().build();

Gợi ý số điện thoại để gợi ý

Gọi SignInClient.getPhoneNumberHintIntent(), truyền đối tượng GetPhoneNumberHintIntentRequest trước đó, để truy xuất PendingIntent để bắt đầu quy trình Gợi ý số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher: ActivityResultLauncher = ...

Identity.signInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener(
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(request.getIntentSender())
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, “Launching the PendingIntent failed”)
   })
 .addOnFailureListener(
   Log.e(TAG, “Phone Number Hint failed”)
 )

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher = ...

Identity.getSignInClient(activity)
 .getPhoneNumberHintIntent(request)
 .addOnSuccessListener( result -> {
   try {
     phoneNumberHintIntentResultLauncher.launch(result.getIntentSender());
   } catch(Exception e) {
     Log.e(TAG, “Launching the PendingIntent failed”, e);
   }
 })
 .addOnFailureListener(e -> {
   Log.e(TAG, “Phone Number Hint failed”, e);
 });

Đang truy xuất số điện thoại

Truyền Intent vào SignInClient.getPhoneNumberFromIntent để truy xuất số điện thoại.

Kotlin

val phoneNumberHintIntentResultLauncher: ActivityResultLauncher =
 registerForActivityResult(StartActivityForResult()) { result ->
   try {
     val phoneNumber = Identity.signInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.data)
   } catch(e: Exception) {
     Log.e(TAG, "Phone Number Hint failed")
   }
 }

Java

ActivityResultLauncher phoneNumberHintIntentResultLauncher =
 registerForActivityResult(
   new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
   new ActivityResultCallback() {
     @Override
     public void onActivityResult(ActivityResult result) {
       try {
         String phoneNumber = Identity.getSignInClient(activity).getPhoneNumberFromIntent(result.getData());
       } catch {
         Log.e(TAG, “Phone Number Hint failed”, e);
       }
     }
 });