Quản lý thông tin xác thực

Lưu trữ an toàn và truy xuất thông tin xác thực tên người dùng/mật khẩu.
Blockstore API cho phép các ứng dụng lưu thông tin đăng nhập của người dùng mà không gây ra sự phức tạp hoặc rủi ro về bảo mật liên quan đến việc lưu mật khẩu người dùng.
Lưu và truy xuất thông tin xác thực theo phương thức lập trình, tự động đăng nhập người dùng trên nhiều thiết bị và trang web bằng Smart Lock cho Mật khẩu.
Bật biểu mẫu trên ứng dụng để sử dụng các tiện ích tự động điền của thiết bị.
Bật biểu mẫu trên trang web để sử dụng các tiện ích tự động điền của trình duyệt.