Xác minh SMS tự động bằng API Thu thập SMS

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Với API Thu thập SMS, bạn có thể tự động thực hiện quy trình xác minh người dùng dựa trên SMS trong ứng dụng Android của mình mà không cần yêu cầu người dùng nhập mã xác minh theo cách thủ công, cũng như không yêu cầu thêm bất kỳ quyền ứng dụng nào. Khi bạn triển khai tính năng tự động xác minh qua SMS trong ứng dụng của mình, quy trình xác minh sẽ có dạng như sau:

  1. Người dùng bắt đầu quy trình xác minh qua SMS trong ứng dụng của bạn. Ứng dụng của bạn có thể nhắc người dùng cung cấp số điện thoại hoặc sử dụng bộ chọn Gợi ý Smart Lock cho Mật khẩu nếu thông tin đó không cần phải tạo tài khoản cho người dùng.
  2. Ứng dụng sẽ yêu cầu máy chủ của bạn yêu cầu xác minh số điện thoại của người dùng. Tùy thuộc vào thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu người dùng, yêu cầu này có thể bao gồm mã người dùng, số điện thoại của người dùng hoặc cả hai.
  3. Đồng thời, ứng dụng của bạn sẽ gọi API Thu thập SMS để bắt đầu theo dõi phản hồi SMS từ máy chủ của bạn.
  4. Máy chủ của bạn sẽ gửi một tin nhắn SMS đến người dùng, trong đó có mã dùng một lần để gửi lại máy chủ của bạn và một mã băm giúp nhận dạng ứng dụng.
  5. Khi thiết bị của người dùng nhận được tin nhắn SMS, Dịch vụ Google Play sẽ sử dụng hàm băm ứng dụng để xác định rằng tin nhắn này dành cho ứng dụng của bạn và cung cấp văn bản tin nhắn cho ứng dụng của bạn thông qua API Thu thập SMS.
  6. Ứng dụng của bạn phân tích cú pháp mã dùng một lần từ văn bản thông báo và gửi lại mã tới máy chủ của bạn.
  7. Máy chủ của bạn sẽ nhận được mã dùng một lần từ ứng dụng, xác minh mã và ghi lại lần cuối rằng người dùng đã xác minh thành công tài khoản của họ.

Để triển khai tính năng tự động xác minh qua SMS trong ứng dụng, hãy xem hướng dẫn về Android và máy chủ:

Hướng dẫn dành cho Android Hướng dẫn máy chủ