Tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng web của bạn

Tính năng Đăng nhập bằng Google quản lý vòng đời của mã thông báo và luồng OAuth 2.0, giúp đơn giản hoá quá trình tích hợp với các API của Google. Người dùng luôn có tuỳ chọn thu hồi quyền truy cập vào ứng dụng bất cứ lúc nào.

Tài liệu này mô tả cách hoàn tất quy trình tích hợp Đăng nhập bằng Google cơ bản.

Tạo thông tin xác thực uỷ quyền

Mọi ứng dụng dùng OAuth 2.0 để truy cập API Google đều phải có thông tin xác thực uỷ quyền giúp xác định ứng dụng đó với máy chủ OAuth 2.0 của Google. Các bước sau giải thích cách tạo thông tin xác thực cho dự án. Sau đó, ứng dụng của bạn có thể sử dụng thông tin xác thực để truy cập vào các API mà bạn đã bật cho dự án đó.

 1. Go to the Credentials page.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 3. Chọn loại ứng dụng Ứng dụng web.
 4. Đặt tên cho ứng dụng khách OAuth 2.0 rồi nhấp vào Create (Tạo)

Sau khi định cấu hình xong, hãy ghi lại mã ứng dụng khách đã tạo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng khách để hoàn tất các bước tiếp theo. (Một mật khẩu ứng dụng khách cũng được tạo, nhưng bạn chỉ cần mật khẩu này cho các hoạt động phía máy chủ.)

Tải Thư viện Google Platform

Bạn phải đưa Thư viện nền tảng của Google vào các trang web tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>

Chỉ định mã ứng dụng khách của ứng dụng

Chỉ định mã ứng dụng khách mà bạn đã tạo cho ứng dụng của mình trong Google Developers Console bằng phần tử meta google-signin-client_id.

<meta name="google-signin-client_id" content="YOUR_CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com">

Thêm nút Đăng nhập bằng Google

Cách dễ nhất để thêm nút Đăng nhập bằng Google vào trang web là sử dụng nút đăng nhập được hiển thị tự động. Chỉ với vài dòng mã, bạn có thể thêm một nút tự động định cấu hình để có văn bản, biểu trưng và màu sắc phù hợp cho trạng thái đăng nhập của người dùng và phạm vi mà bạn yêu cầu.

Để tạo nút Đăng nhập bằng Google sử dụng chế độ cài đặt mặc định, hãy thêm phần tử div có lớp g-signin2 vào trang đăng nhập của bạn:

<div class="g-signin2" data-onsuccess="onSignIn"></div>

Lấy thông tin hồ sơ

Sau khi đã đăng nhập vào một người dùng bằng Google bằng phạm vi mặc định, bạn có thể truy cập vào mã Google, tên, URL hồ sơ và địa chỉ email của người dùng đó.

Để truy xuất thông tin hồ sơ của người dùng, hãy dùng phương thức getBasicProfile().

function onSignIn(googleUser) {
 var profile = googleUser.getBasicProfile();
 console.log('ID: ' + profile.getId()); // Do not send to your backend! Use an ID token instead.
 console.log('Name: ' + profile.getName());
 console.log('Image URL: ' + profile.getImageUrl());
 console.log('Email: ' + profile.getEmail()); // This is null if the 'email' scope is not present.
}

Đăng xuất người dùng

Bạn có thể cho phép người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng mà không cần đăng xuất khỏi Google bằng cách thêm nút đăng xuất hoặc đường liên kết đến trang web của bạn. Để tạo đường liên kết đăng xuất, hãy đính kèm hàm gọi phương thức GoogleAuth.signOut() vào sự kiện onclick của đường liên kết đó.

<a href="#" onclick="signOut();">Sign out</a>
<script>
 function signOut() {
  var auth2 = gapi.auth2.getAuthInstance();
  auth2.signOut().then(function () {
   console.log('User signed out.');
  });
 }
</script>