Xác thực bằng máy chủ phụ trợ

Nếu sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google thông qua một ứng dụng hoặc trang web giao tiếp với một máy chủ phụ trợ, thì bạn có thể cần xác định người dùng đang đăng nhập trên máy chủ đó. Để thực hiện việc này một cách an toàn, sau khi người dùng đăng nhập thành công, hãy gửi mã thông báo mã nhận dạng của người dùng đó đến máy chủ của bạn bằng HTTPS. Sau đó, trên máy chủ, hãy xác minh tính toàn vẹn của mã thông báo mã nhận dạng và sử dụng thông tin người dùng có trong mã thông báo để thiết lập phiên hoặc tạo tài khoản mới.

Gửi mã thông báo nhận dạng đến máy chủ của bạn

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hãy lấy mã nhận dạng của người dùng đó:

function onSignIn(googleUser) {
 var id_token = googleUser.getAuthResponse().id_token;
 ...
}

Sau đó, gửi mã thông báo ID đến máy chủ của bạn với yêu cầu POST qua HTTPS:

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'https://yourbackend.example.com/tokensignin');
xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.onload = function() {
 console.log('Signed in as: ' + xhr.responseText);
};
xhr.send('idtoken=' + id_token);

Xác minh tính toàn vẹn của mã thông báo giá trị nhận dạng

Sau khi nhận được mã thông báo mã nhận dạng qua HTTPS POST, bạn phải xác minh tính toàn vẹn của mã thông báo.

To verify that the token is valid, ensure that the following criteria are satisfied:

 • The ID token is properly signed by Google. Use Google's public keys (available in JWK or PEM format) to verify the token's signature. These keys are regularly rotated; examine the Cache-Control header in the response to determine when you should retrieve them again.
 • The value of aud in the ID token is equal to one of your app's client IDs. This check is necessary to prevent ID tokens issued to a malicious app being used to access data about the same user on your app's backend server.
 • The value of iss in the ID token is equal to accounts.google.com or https://accounts.google.com.
 • The expiry time (exp) of the ID token has not passed.
 • If you want to restrict access to only members of your G Suite domain, verify that the ID token has an hd claim that matches your G Suite domain name.

Rather than writing your own code to perform these verification steps, we strongly recommend using a Google API client library for your platform, or a general-purpose JWT library. For development and debugging, you can call our tokeninfo validation endpoint.

Sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google

Bạn nên sử dụng một trong các Thư viện ứng dụng API của Google (ví dụ: Java, Node.js, PHP, Python) để xác thực mã thông báo mã nhận dạng của Google trong môi trường phát hành công khai.

Java

Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong Java, hãy sử dụng đối tượng GoogleIdTokenVerifier. Ví dụ:

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdToken.Payload;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleIdTokenVerifier;

...

GoogleIdTokenVerifier verifier = new GoogleIdTokenVerifier.Builder(transport, jsonFactory)
  // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  .setAudience(Collections.singletonList(CLIENT_ID))
  // Or, if multiple clients access the backend:
  //.setAudience(Arrays.asList(CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3))
  .build();

// (Receive idTokenString by HTTPS POST)

GoogleIdToken idToken = verifier.verify(idTokenString);
if (idToken != null) {
 Payload payload = idToken.getPayload();

 // Print user identifier
 String userId = payload.getSubject();
 System.out.println("User ID: " + userId);

 // Get profile information from payload
 String email = payload.getEmail();
 boolean emailVerified = Boolean.valueOf(payload.getEmailVerified());
 String name = (String) payload.get("name");
 String pictureUrl = (String) payload.get("picture");
 String locale = (String) payload.get("locale");
 String familyName = (String) payload.get("family_name");
 String givenName = (String) payload.get("given_name");

 // Use or store profile information
 // ...

} else {
 System.out.println("Invalid ID token.");
}

Phương thức GoogleIdTokenVerifier.verify() xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu iss và thông báo xác nhận quyền sở hữu exp.

Nếu bạn muốn chỉ cho phép thành viên trong miền G Suite của mình truy cập, bạn cũng có thể xác minh thông báo xác nhận quyền sở hữu hd bằng cách kiểm tra tên miền mà phương thức Payload.getHostedDomain() trả về.

Node.js

Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong Node.js, hãy sử dụng Thư viện xác thực của Google cho Node.js. Cài đặt thư viện:

npm install google-auth-library --save
Sau đó, hãy gọi hàm verifyIdToken(). Ví dụ:

const {OAuth2Client} = require('google-auth-library');
const client = new OAuth2Client();
async function verify() {
 const ticket = await client.verifyIdToken({
   idToken: token,
   audience: CLIENT_ID, // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
   // Or, if multiple clients access the backend:
   //[CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]
 });
 const payload = ticket.getPayload();
 const userid = payload['sub'];
 // If request specified a G Suite domain:
 // const domain = payload['hd'];
}
verify().catch(console.error);

Hàm verifyIdToken xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu exp và thông báo xác nhận quyền sở hữu iss.

Nếu bạn muốn chỉ cho phép các thành viên trong miền G Suite truy cập, hãy xác minh rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu hd khớp với tên miền G Suite của bạn.

PHP

Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng trong PHP, hãy dùng Thư viện ứng dụng Google API cho PHP. Cài đặt thư viện (ví dụ: bằng Composer):

composer require google/apiclient
Sau đó, hãy gọi hàm verifyIdToken(). Ví dụ:

require_once 'vendor/autoload.php';

// Get $id_token via HTTPS POST.

$client = new Google_Client(['client_id' => $CLIENT_ID]); // Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend
$payload = $client->verifyIdToken($id_token);
if ($payload) {
 $userid = $payload['sub'];
 // If request specified a G Suite domain:
 //$domain = $payload['hd'];
} else {
 // Invalid ID token
}

Hàm verifyIdToken xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud, thông báo xác nhận quyền sở hữu exp và thông báo xác nhận quyền sở hữu iss.

Nếu bạn muốn chỉ cho phép các thành viên trong miền G Suite truy cập, hãy xác minh rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu hd khớp với tên miền G Suite của bạn.

Python

Để xác thực mã thông báo giá trị nhận dạng trong Python, hãy dùng hàm verify_oauth2_token. Ví dụ:

from google.oauth2 import id_token
from google.auth.transport import requests

# (Receive token by HTTPS POST)
# ...

try:
  # Specify the CLIENT_ID of the app that accesses the backend:
  idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request(), CLIENT_ID)

  # Or, if multiple clients access the backend server:
  # idinfo = id_token.verify_oauth2_token(token, requests.Request())
  # if idinfo['aud'] not in [CLIENT_ID_1, CLIENT_ID_2, CLIENT_ID_3]:
  #   raise ValueError('Could not verify audience.')

  # If auth request is from a G Suite domain:
  # if idinfo['hd'] != GSUITE_DOMAIN_NAME:
  #   raise ValueError('Wrong hosted domain.')

  # ID token is valid. Get the user's Google Account ID from the decoded token.
  userid = idinfo['sub']
except ValueError:
  # Invalid token
  pass

Hàm verify_oauth2_token xác minh chữ ký JWT, thông báo xác nhận quyền sở hữu aud và thông báo xác nhận quyền sở hữu exp. Bạn cũng phải xác minh thông báo xác nhận quyền sở hữu hd (nếu có) bằng cách kiểm tra đối tượng mà verify_oauth2_token trả về. Nếu có nhiều ứng dụng truy cập vào máy chủ phụ trợ, hãy xác minh thông báo xác nhận quyền sở hữu aud theo cách thủ công.

Gọi điểm cuối tokeninfo

Một cách dễ dàng để xác thực chữ ký mã thông báo mã nhận dạng cho việc gỡ lỗi là sử dụng điểm cuối tokeninfo. Việc gọi điểm cuối này sẽ bao gồm một yêu cầu mạng bổ sung giúp thực hiện hầu hết quy trình xác thực cho bạn trong khi bạn kiểm thử việc xác thực và trích xuất tải trọng phù hợp trong mã của riêng bạn. API này không phù hợp để sử dụng trong mã phát hành chính thức vì yêu cầu có thể bị điều tiết hoặc gặp lỗi không liên tục.

Để xác thực mã thông báo mã nhận dạng bằng điểm cuối tokeninfo, hãy gửi yêu cầu POST hoặc GET HTTPS đến điểm cuối rồi chuyển mã thông báo mã nhận dạng của bạn vào tham số id_token. Ví dụ: để xác thực mã thông báo "XYZ123", hãy thực hiện yêu cầu GET sau:

https://oauth2.googleapis.com/tokeninfo?id_token=XYZ123

Nếu mã thông báo được ký đúng cách cũng như các thông báo xác nhận quyền sở hữu issexp có giá trị dự kiến, thì bạn sẽ nhận được phản hồi HTTP 200, trong đó phần nội dung chứa các thông báo xác nhận quyền sở hữu mã thông báo có định dạng JSON. Sau đây là câu trả lời mẫu:

{
 // These six fields are included in all Google ID Tokens.
 "iss": "https://accounts.google.com",
 "sub": "110169484474386276334",
 "azp": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "aud": "1008719970978-hb24n2dstb40o45d4feuo2ukqmcc6381.apps.googleusercontent.com",
 "iat": "1433978353",
 "exp": "1433981953",

 // These seven fields are only included when the user has granted the "profile" and
 // "email" OAuth scopes to the application.
 "email": "testuser@gmail.com",
 "email_verified": "true",
 "name" : "Test User",
 "picture": "https://lh4.googleusercontent.com/-kYgzyAWpZzJ/ABCDEFGHI/AAAJKLMNOP/tIXL9Ir44LE/s99-c/photo.jpg",
 "given_name": "Test",
 "family_name": "User",
 "locale": "en"
}

Nếu là khách hàng G Suite, bạn cũng có thể quan tâm đến việc xác nhận quyền sở hữu hd. Tuyên bố này cho biết miền mà người dùng lưu trữ. Bạn có thể dùng tuỳ chọn này để hạn chế quyền truy cập vào tài nguyên chỉ cho các thành viên của một số miền nhất định. Việc không có tuyên bố này cho thấy người dùng không thuộc miền do G Suite lưu trữ.

Tạo tài khoản hoặc phiên

Sau khi bạn xác minh mã thông báo, hãy kiểm tra xem người dùng đã có trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn hay chưa. Nếu có, hãy thiết lập một phiên được xác thực cho người dùng. Nếu người dùng chưa có trong cơ sở dữ liệu người dùng của bạn, hãy tạo một bản ghi người dùng mới từ thông tin trong tải trọng của mã thông báo mã nhận dạng và thiết lập một phiên cho người dùng đó. Bạn có thể nhắc người dùng về mọi thông tin hồ sơ bổ sung mà bạn yêu cầu khi phát hiện một người dùng mới được tạo trong ứng dụng của mình.

Bảo mật tài khoản của người dùng bằng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản

Khi sử dụng Google để đăng nhập cho người dùng, bạn sẽ tự động được hưởng lợi từ tất cả cơ sở hạ tầng và tính năng bảo mật mà Google xây dựng để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm gặp là Tài khoản Google của người dùng bị xâm phạm hoặc có một số sự kiện bảo mật quan trọng khác, ứng dụng của bạn cũng có thể dễ bị tấn công. Để bảo vệ tài khoản của bạn hiệu quả hơn trước mọi sự kiện bảo mật lớn, hãy sử dụng tính năng Bảo vệ nhiều tài khoản để nhận cảnh báo bảo mật từ Google. Khi nhận được những sự kiện này, bạn nắm được các thay đổi quan trọng đối với tính bảo mật cho Tài khoản Google của người dùng, sau đó, bạn có thể thực hiện hành động đối với dịch vụ để bảo mật tài khoản của mình.