Mobile Vision đã chuyển sang Bộ công cụ máy học

Vui lòng xem trang web của Bộ công cụ máy học và đọc hướng dẫn di chuyển Tầm nhìn di động. Dưới đây là các đường liên kết đến các API Bộ công cụ máy học tương ứng:

Bạn có thể xem tài liệu gốc về Tầm nhìn trên thiết bị di động tại đây.