Di chuyển sang ứng dụng SDK Địa điểm mới

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này giải thích các thay đổi giữa thư viện khả năng tương thích với Địa điểm và phiên bản độc lập mới của SDK địa điểm cho Android. Nếu bạn đã sử dụng thư viện tương thích Địa điểm thay vì di chuyển sang phiên bản độc lập mới của SDK Địa điểm dành cho Android, hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cập nhật các dự án của mình để sử dụng phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android.

Cách duy nhất để truy cập vào các tính năng và bản sửa lỗi trong SDK địa điểm dành cho Android trên phiên bản 2.6.0 sẽ là sử dụng SDK địa điểm dành cho Android. Bạn nên cập nhật SDK từ thư viện tương thích lên SDK Địa điểm mới cho Android càng sớm càng tốt.

Điều gì đã thay đổi?

Các vùng thay đổi chính như sau:

 • Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android được phân phối dưới dạng thư viện ứng dụng tĩnh. Trước tháng 1 năm 2019, SDK Địa điểm dành cho Android được cung cấp thông qua các dịch vụ của Google Play. Kể từ đó, thư viện khả năng tương thích của Địa điểm đã được cung cấp để dễ dàng chuyển đổi sang SDK Địa điểm mới cho Android.
 • các phương thức hoàn toàn mới.
 • Mặt nạ trường hiện được hỗ trợ cho các phương thức trả về thông tin chi tiết về địa điểm. Bạn có thể sử dụng mặt nạ trường để chỉ định loại dữ liệu địa điểm cần trả về.
 • Chúng tôi đã cải thiện các mã trạng thái dùng để báo cáo lỗi.
 • Tính năng tự động hoàn thành hiện hỗ trợ mã thông báo phiên.
 • Bộ chọn địa điểm không còn hoạt động.

Giới thiệu về thư viện khả năng tương thích của Địa điểm

Vào tháng 1 năm 2019, với việc phát hành Phiên bản 1.0 của SDK Địa điểm độc lập cho Android, Google đã cung cấp một thư viện tương thích để giúp di chuyển từ phiên bản Dịch vụ Google Play đã ngừng hoạt động của SDK Địa điểm dành cho Android (com.google.android.gms:play-services-places).

Thư viện khả năng tương thích này tạm thời được cung cấp để chuyển hướng và dịch các lệnh gọi API nhắm đến phiên bản Dịch vụ Google Play sang phiên bản độc lập mới cho đến khi nhà phát triển có thể di chuyển mã để sử dụng tên mới trong SDK độc lập. Đối với mỗi phiên bản SDK địa điểm dành cho Android được phát hành từ phiên bản 1.0 đến phiên bản 2.6.0, phiên bản tương ứng của thư viện khả năng tương thích với Địa điểm đã được phát hành để cung cấp chức năng tương đương.

Đóng băng và không dùng thư viện khả năng tương thích của Địa điểm nữa

Tất cả phiên bản của thư viện tương thích cho SDK Địa điểm dành cho Android đã ngừng hoạt động kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2022. Phiên bản 2.6.0 là phiên bản cuối cùng của thư viện khả năng tương thích với Địa điểm. Cách duy nhất để truy cập vào các tính năng và bản sửa lỗi trong SDK địa điểm dành cho Android phiên bản 2.6.0 trở lên là sử dụng SDK địa điểm dành cho Android.

Bạn nên di chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android để truy cập vào các tính năng mới và bản sửa lỗi quan trọng cho các bản phát hành trên Phiên bản 2.6.0. Nếu bạn hiện đang sử dụng thư viện tương thích, hãy làm theo các bước dưới đây trong phần Cài đặt SDK địa điểm cho Android để di chuyển sang SDK địa điểm cho Android.

Cài đặt thư viện ứng dụng

Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android được phân phối dưới dạng thư viện ứng dụng tĩnh.

Sử dụng Maven để thêm SDK Địa điểm dành cho Android vào dự án Android Studio của bạn:

 1. Nếu bạn hiện đang sử dụng thư viện tương thích với Địa điểm:

  1. Thay thế dòng sau trong phần dependencies:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places-compat:X.Y.Z'

   Với dòng này để chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places:3.0.0'

 2. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Dịch vụ Play của SDK Địa điểm dành cho Android:

  1. Thay thế dòng sau trong phần dependencies:

     implementation 'com.google.android.gms:play-services-places:X.Y.Z'

   Với dòng này để chuyển sang SDK Địa điểm dành cho Android:

     implementation 'com.google.android.libraries.places:places:3.0.0'

 3. Đồng bộ hoá dự án Gradle của bạn.

 4. Đặt minSdkVersion cho dự án ứng dụng của bạn thành 16 trở lên.

 5. Cập nhật các thành phần "Do Google cung cấp":

  @drawable/powered_by_google_light // OLD
  @drawable/places_powered_by_google_light // NEW
  @drawable/powered_by_google_dark // OLD
  @drawable/places_powered_by_google_dark // NEW
  
 6. Tạo ứng dụng. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi bản dựng nào do việc chuyển đổi sang SDK Địa điểm dành cho Android, hãy xem các mục bên dưới để biết thông tin về cách giải quyết các lỗi này.

Khởi chạy ứng dụng SDK Địa điểm mới

Khởi chạy ứng dụng SDK Địa điểm mới như trong ví dụ sau:

// Add an import statement for the client library.
import com.google.android.libraries.places.api.Places;

...

// Initialize Places.
Places.initialize(getApplicationContext(), apiKey);

// Create a new Places client instance.
PlacesClient placesClient = Places.createClient(this);

Mã trạng thái

Mã trạng thái cho các lỗi về giới hạn QPS đã thay đổi. Hiện tại, lỗi giới hạn QPS sẽ được trả về qua PlaceStatusCodes.OVER_QUERY_LIMIT. Không còn giới hạn về QPD nữa.

Các mã trạng thái sau đây đã được thêm vào:

 • REQUEST_DENIED — Yêu cầu đã bị từ chối. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này có thể là:

  • Bạn chưa cung cấp khoá API nào.
  • Bạn đã cung cấp một khóa API không hợp lệ.
  • API Địa điểm chưa được bật trong Bảng điều khiển đám mây.
  • Khoá API được cung cấp kèm theo các quy tắc hạn chế không chính xác.
 • INVALID_REQUEST – Yêu cầu không hợp lệ do thiếu đối số hoặc đối số không hợp lệ.

 • NOT_FOUND — Không tìm thấy kết quả nào cho yêu cầu đã cho.

Phương thức mới

Phiên bản mới của SDK Địa điểm dành cho Android giới thiệu các phương thức hoàn toàn mới, được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán. Tất cả phương thức mới đều tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Điểm cuối không còn sử dụng động từ get nữa.
 • Các đối tượng yêu cầu và phản hồi có cùng tên với phương thức ứng dụng tương ứng.
 • Các đối tượng yêu cầu hiện có trình tạo; các thông số bắt buộc được chuyển dưới dạng thông số trình tạo yêu cầu.
 • Vùng đệm không còn được sử dụng nữa.

Phần này giới thiệu các phương thức mới và cho bạn thấy cách thức hoạt động của các phương thức đó.

Tìm nạp một địa điểm theo mã nhận dạng

Hãy sử dụng fetchPlace() để nhận thông tin chi tiết về một địa điểm cụ thể. Hàm fetchPlace() tương tự như hàm getPlaceById().

Làm theo các bước sau để tìm nạp một địa điểm:

 1. Gọi fetchPlace(), truyền một đối tượng FetchPlaceRequest chỉ định Mã địa điểm và danh sách các trường chỉ định dữ liệu Địa điểm cần trả về.

  // Define a Place ID.
  String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";
  
  // Specify the fields to return.
  List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);
  
  // Construct a request object, passing the place ID and fields array.
  FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.builder(placeId, placeFields)
      .build();
  
  
 2. Gọi addOnSuccessListener() để xử lý FetchPlaceResponse. Hệ thống sẽ trả về một kết quả Place.

  // Add a listener to handle the response.
  placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
   Place place = response.getPlace();
   Log.i(TAG, "Place found: " + place.getName());
  }).addOnFailureListener((exception) -> {
    if (exception instanceof ApiException) {
      ApiException apiException = (ApiException) exception;
      int statusCode = apiException.getStatusCode();
      // Handle error with given status code.
      Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
    }
  });
  

Tìm nạp ảnh địa điểm

Sử dụng fetchPhoto() để nhận ảnh địa điểm. fetchPhoto() trả về ảnh cho một địa điểm. Mẫu yêu cầu ảnh đã được đơn giản hoá. Bây giờ, bạn có thể yêu cầu PhotoMetadata trực tiếp từ đối tượng Place; một yêu cầu riêng không còn cần thiết nữa. Ảnh có thể có chiều rộng hoặc chiều cao tối đa là 1600px. fetchPhoto() hoạt động tương tự như getPhoto().

Hãy thực hiện theo các bước sau để tìm nạp ảnh địa điểm:

 1. Thiết lập cuộc gọi cho fetchPlace(). Hãy nhớ thêm trường PHOTO_METADATAS vào yêu cầu của bạn:

  List<Place.Field> fields = Arrays.asList(Place.Field.PHOTO_METADATAS);
  
 2. Lấy đối tượng Địa điểm (ví dụ này sử dụng fetchPlace(), nhưng bạn cũng có thể sử dụng findCurrentPlace()):

  FetchPlaceRequest placeRequest = FetchPlaceRequest.builder(placeId, fields).build();
  
 3. Thêm OnSuccessListener để lấy siêu dữ liệu ảnh từ kết quả Place trong FetchPlaceResponse, sau đó sử dụng siêu dữ liệu ảnh kết quả để nhận bitmap và văn bản phân bổ:

  placesClient.fetchPlace(placeRequest).addOnSuccessListener((response) -> {
    Place place = response.getPlace();
  
    // Get the photo metadata.
    PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);
  
    // Get the attribution text.
    String attributions = photoMetadata.getAttributions();
  
    // Create a FetchPhotoRequest.
    FetchPhotoRequest photoRequest = FetchPhotoRequest.builder(photoMetadata)
        .setMaxWidth(500) // Optional.
        .setMaxHeight(300) // Optional.
        .build();
    placesClient.fetchPhoto(photoRequest).addOnSuccessListener((fetchPhotoResponse) -> {
      Bitmap bitmap = fetchPhotoResponse.getBitmap();
      imageView.setImageBitmap(bitmap);
    }).addOnFailureListener((exception) -> {
      if (exception instanceof ApiException) {
        ApiException apiException = (ApiException) exception;
        int statusCode = apiException.getStatusCode();
        // Handle error with given status code.
        Log.e(TAG, "Place not found: " + exception.getMessage());
      }
    });
  });
  

Tìm một địa điểm từ vị trí của người dùng

Sử dụng findCurrentPlace() để tìm vị trí hiện tại trên thiết bị của người dùng. findCurrentPlace() trả về danh sách PlaceLikelihood cho biết nơi đặt thiết bị của người dùng có nhiều khả năng nhất. Hàm findCurrentPlace() tương tự như hàm getCurrentPlace().

Hãy làm theo các bước sau để lấy thông tin vị trí hiện tại của thiết bị người dùng:

 1. Đảm bảo ứng dụng của bạn yêu cầu quyền ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_WIFI_STATE. Người dùng phải cấp quyền truy cập vị trí thiết bị hiện tại của họ. Vui lòng xem bài viết Yêu cầu quyền cho ứng dụng để biết thông tin chi tiết.

 2. Tạo FindCurrentPlaceRequest, bao gồm danh sách các loại dữ liệu địa điểm để trả về.

   // Use fields to define the data types to return.
   List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.NAME);
  
   // Use the builder to create a FindCurrentPlaceRequest.
   FindCurrentPlaceRequest request =
       FindCurrentPlaceRequest.builder(placeFields).build();
  
 3. Gọi FindCurrentPlace và xử lý phản hồi, kiểm tra trước để xác minh rằng người dùng đã cấp quyền sử dụng vị trí thiết bị của họ.

   // Call findCurrentPlace and handle the response (first check that the user has granted permission).
   if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, ACCESS_FINE_LOCATION) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
     placesClient.findCurrentPlace(request).addOnSuccessListener(((response) -> {
       for (PlaceLikelihood placeLikelihood : response.getPlaceLikelihoods()) {
         Log.i(TAG, String.format("Place '%s' has likelihood: %f",
             placeLikelihood.getPlace().getName(),
             placeLikelihood.getLikelihood()));
         textView.append(String.format("Place '%s' has likelihood: %f\n",
             placeLikelihood.getPlace().getName(),
             placeLikelihood.getLikelihood()));
       }
     })).addOnFailureListener((exception) -> {
       if (exception instanceof ApiException) {
         ApiException apiException = (ApiException) exception;
         Log.e(TAG, "Place not found: " + apiException.getStatusCode());
       }
     });
   } else {
     // A local method to request required permissions;
     // See https://developer.android.com/training/permissions/requesting
     getLocationPermission();
   }
  

Tìm cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành

Sử dụng findAutocompletePredictions() để trả về thông tin dự đoán về địa điểm để phản hồi các cụm từ tìm kiếm của người dùng. Hàm findAutocompletePredictions() tương tự như hàm getAutocompletePredictions().

Ví dụ sau đây cho thấy việc gọi findAutocompletePredictions():

// Create a new token for the autocomplete session. Pass this to FindAutocompletePredictionsRequest,
// and once again when the user makes a selection (for example when calling fetchPlace()).
AutocompleteSessionToken token = AutocompleteSessionToken.newInstance();
// Create a RectangularBounds object.
RectangularBounds bounds = RectangularBounds.newInstance(
 new LatLng(-33.880490, 151.184363),
 new LatLng(-33.858754, 151.229596));
// Use the builder to create a FindAutocompletePredictionsRequest.
FindAutocompletePredictionsRequest request = FindAutocompletePredictionsRequest.builder()
// Call either setLocationBias() OR setLocationRestriction().
  .setLocationBias(bounds)
  //.setLocationRestriction(bounds)
  .setCountry("au")
  .setTypesFilter(Arrays.asList(PlaceTypes.ADDRESS))
  .setSessionToken(token)
  .setQuery(query)
  .build();

placesClient.findAutocompletePredictions(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  for (AutocompletePrediction prediction : response.getAutocompletePredictions()) {
    Log.i(TAG, prediction.getPlaceId());
    Log.i(TAG, prediction.getPrimaryText(null).toString());
  }
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    ApiException apiException = (ApiException) exception;
    Log.e(TAG, "Place not found: " + apiException.getStatusCode());
  }
});

Mã thông báo phiên

Mã thông báo phiên sẽ nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của một người dùng để tìm kiếm thành một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán. Bạn nên sử dụng mã thông báo phiên cho tất cả các phiên tự động hoàn thành. Phiên hoạt động bắt đầu khi người dùng bắt đầu nhập một truy vấn và kết thúc khi họ chọn một địa điểm. Mỗi phiên có thể có nhiều truy vấn, theo sau là một lựa chọn địa điểm. Sau khi một phiên kết thúc, mã thông báo không còn hợp lệ; ứng dụng của bạn phải tạo một mã thông báo mới cho từng phiên.

Mặt nạ thực địa

Trong các phương thức trả về thông tin chi tiết về địa điểm, bạn phải chỉ định loại dữ liệu địa điểm cần trả về cho mỗi yêu cầu. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn chỉ yêu cầu (và thanh toán) dữ liệu mà bạn sẽ thực sự sử dụng.

Để chỉ định loại dữ liệu cần trả về, hãy truyền một mảng Place.Field trong FetchPlaceRequest, như trong ví dụ sau:

// Include address, ID, and phone number.
List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ADDRESS,
                       Place.Field.ID,
                       Place.Field.PHONE_NUMBER);

Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều trường sau đây:

 • Place.Field.ADDRESS
 • Place.Field.ID
 • Place.Field.LAT_LNG
 • Place.Field.NAME
 • Place.Field.OPENING_HOURS
 • Place.Field.PHONE_NUMBER
 • Place.Field.PHOTO_METADATAS
 • Place.Field.PLUS_CODE
 • Place.Field.PRICE_LEVEL
 • Place.Field.RATING
 • Place.Field.TYPES
 • Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL
 • Place.Field.VIEWPORT
 • Place.Field.WEBSITE_URI

Đọc thêm về SKU Dữ liệu địa điểm.

Thông tin cập nhật về Bộ chọn địa điểm và Tự động hoàn thành

Phần này giải thích các thay đổi đối với tiện ích Địa điểm (Bộ chọn địa điểm và tự động hoàn thành).

Tự động hoàn thành có lập trình

Những thay đổi sau đây đã được thực hiện để tự động hoàn thành:

 • PlaceAutocomplete đổi tên thành Autocomplete.
  • PlaceAutocomplete.getPlace đổi tên thành Autocomplete.getPlaceFromIntent.
  • PlaceAutocomplete.getStatus đổi tên thành Autocomplete.getStatusFromIntent.
 • PlaceAutocomplete.RESULT_ERROR được đổi tên thành AutocompleteActivity.RESULT_ERROR (việc xử lý lỗi đối với mảnh tự động hoàn thành KHÔNG thay đổi).

Bộ chọn địa điểm

Công cụ chọn địa điểm đã ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2019. Tính năng này đã bị tắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 và không còn hoạt động nữa. Việc tiếp tục sử dụng sẽ dẫn đến thông báo lỗi. SDK mới không hỗ trợ Bộ chọn địa điểm.

Tự động hoàn thành tiện ích

Đã cập nhật các tiện ích tự động hoàn thành:

 • Tiền tố Place đã bị xoá khỏi tất cả các lớp.
 • Thêm tính năng hỗ trợ mã thông báo phiên. Tiện ích này tự động quản lý mã thông báo cho bạn ở chế độ nền.
 • Hỗ trợ mặt nạ trường, cho phép bạn chọn loại dữ liệu địa điểm cần trả về sau khi người dùng lựa chọn.

Các phần sau đây cho biết cách thêm tiện ích tự động hoàn thành vào dự án.

Nhúng AutocompleteFragment

Để thêm một mảnh tự động hoàn thành, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm một mảnh vào bố cục XML của hoạt động như trong ví dụ sau.

  <fragment
   android:id="@+id/autocomplete_fragment"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:name=
  "com.google.android.libraries.places.widget.AutocompleteSupportFragment"
   />
  
 2. Để thêm tiện ích tự động hoàn thành vào hoạt động, hãy thực hiện các bước sau:

  • Khởi chạy Places, truyền ngữ cảnh ứng dụng và khoá API.
  • Khởi động AutocompleteSupportFragment.
  • Gọi setPlaceFields() để cho biết loại dữ liệu địa điểm bạn muốn nhận.
  • Thêm PlaceSelectionListener để làm việc gì đó với kết quả này, cũng như xử lý mọi lỗi có thể xảy ra.

  Ví dụ sau đây cho thấy việc thêm một tiện ích tự động hoàn thành vào một hoạt động:

  /**
   * Initialize Places. For simplicity, the API key is hard-coded. In a production
   * environment we recommend using a secure mechanism to manage API keys.
   */
  if (!Places.isInitialized()) {
    Places.initialize(getApplicationContext(), "YOUR_API_KEY");
  }
  
  // Initialize the AutocompleteSupportFragment.
  AutocompleteSupportFragment autocompleteFragment = (AutocompleteSupportFragment)
      getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.autocomplete_fragment);
  
  autocompleteFragment.setPlaceFields(Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME));
  
  autocompleteFragment.setOnPlaceSelectedListener(new PlaceSelectionListener() {
    @Override
    public void onPlaceSelected(Place place) {
      // TODO: Get info about the selected place.
      Log.i(TAG, "Place: " + place.getName() + ", " + place.getId());
    }
  
    @Override
    public void onError(Status status) {
      // TODO: Handle the error.
      Log.i(TAG, "An error occurred: " + status);
    }
  });
  

Sử dụng một ý định để khởi chạy hoạt động tự động hoàn thành

 1. Khởi chạy Places, truyền ngữ cảnh của ứng dụng và khoá API
 2. Sử dụng Autocomplete.IntentBuilder để tạo một ý định, chuyển chế độ PlaceAutocomplete mong muốn (toàn màn hình hoặc lớp phủ). Ý định phải gọi startActivityForResult, truyền vào một mã yêu cầu xác định ý định của bạn.
 3. Ghi đè lệnh gọi lại onActivityResult để nhận địa điểm đã chọn.

Ví dụ sau đây cho bạn biết cách sử dụng ý định để chạy tính năng tự động hoàn thành, sau đó xử lý kết quả:

  /**
   * Initialize Places. For simplicity, the API key is hard-coded. In a production
   * environment we recommend using a secure mechanism to manage API keys.
   */
  if (!Places.isInitialized()) {
    Places.initialize(getApplicationContext(), "YOUR_API_KEY");
  }

  ...

  // Set the fields to specify which types of place data to return.
  List<Place.Field> fields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);

  // Start the autocomplete intent.
  Intent intent = new Autocomplete.IntentBuilder(
      AutocompleteActivityMode.FULLSCREEN, fields)
      .build(this);
  startActivityForResult(intent, AUTOCOMPLETE_REQUEST_CODE);

  ...

  /**
   * Override the activity's onActivityResult(), check the request code, and
   * do something with the returned place data (in this example its place name and place ID).
   */
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == AUTOCOMPLETE_REQUEST_CODE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Place place = Autocomplete.getPlaceFromIntent(data);
        Log.i(TAG, "Place: " + place.getName() + ", " + place.getId());
      } else if (resultCode == AutocompleteActivity.RESULT_ERROR) {
        // TODO: Handle the error.
        Status status = Autocomplete.getStatusFromIntent(data);
        Log.i(TAG, status.getStatusMessage());
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        // The user canceled the operation.
      }
    }
  }

Trình chọn địa điểm không còn khả dụng

Công cụ chọn địa điểm đã ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 2019. Tính năng này đã bị tắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 và không còn hoạt động nữa. Việc tiếp tục sử dụng sẽ dẫn đến thông báo lỗi. SDK mới không hỗ trợ Bộ chọn địa điểm.