Tổng quan

Nearby Messages API là một API xuất bản – đăng ký cho phép bạn truyền các gói dữ liệu nhị phân nhỏ giữa thiết bị Android và iOS kết nối Internet. Các thiết bị không nhất thiết phải kết nối với cùng một mạng mà phải kết nối với Internet.

Tính năng Chia sẻ lân cận sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp để giao tiếp mã ghép nối duy nhất tại thời điểm giữa các thiết bị. Máy chủ hỗ trợ trao đổi tin nhắn giữa các thiết bị phát hiện cùng một mã ghép nối. Khi phát hiện mã ghép nối từ một thiết bị ở gần, thiết bị sẽ gửi mã ghép nối đến máy chủ Nearby Messages để xác thực, đồng thời kiểm tra xem có thông báo nào cần gửi cho nhóm gói thuê bao hiện tại của ứng dụng hay không.

Ứng dụng Tin nhắn lân cận chưa được xác thực và không yêu cầu Tài khoản Google.

Cơ chế chính xác cho việc trao đổi dữ liệu có thể thay đổi theo từng bản phát hành. Trình tự sau đây cho thấy các sự kiện dẫn đến việc trao đổi tin nhắn:

  1. Một ứng dụng phát hành đưa ra yêu cầu liên kết tải trọng nhị phân (thông báo) với một mã ghép nối tại thời điểm duy nhất (mã thông báo). Máy chủ sẽ tạo mối liên kết tạm thời giữa tải trọng thông báo và mã thông báo.

  2. Thiết bị phát hành sử dụng Bluetooth năng lượng thấp để các thiết bị lân cận có thể phát hiện mã thông báo. Thiết bị phát hành cũng sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy để quét mã thông báo từ các thiết bị khác.

  3. Một ứng dụng đăng ký sẽ liên kết gói thuê bao với một mã thông báo và sử dụng Bluetooth Low Energy để gửi mã thông báo cho nhà xuất bản cũng như để phát hiện mã thông báo của nhà xuất bản.

  4. Khi một trong hai bên phát hiện mã thông báo của bên kia, nó sẽ báo cáo cho máy chủ.

  5. Máy chủ hỗ trợ trao đổi thông báo giữa hai thiết bị khi cả hai thiết bị đều được liên kết với một mã thông báo chung, đồng thời các khoá API mà ứng dụng gọi sử dụng được liên kết với cùng một dự án trong Google Developers Console.

Khi bạn sử dụng Nearby SDK của Dịch vụ Google Play, số liệu phân tích về việc sử dụng sẽ được thu thập để cải thiện trải nghiệm.

  • Chỉ số hiệu suất: Khoảng thời gian xuất bản và đăng ký cũng như số lượng thông báo nhận được được thu thập khi sử dụng SDK lân cận.
  • Thông tin thiết bị: Kiểu thiết bị, quốc gia, phiên bản bản dựng và tên gói ứng dụng được thu thập và liên kết với các chỉ số hiệu suất để xác định các phần theo khu vực và thiết bị cụ thể.
  • Xuất bản Thông báo lân cận: Google sẽ lưu trữ dữ liệu được xuất bản qua Thông báo lân cận cho đến khi thông báo đó không còn được xuất bản nữa. Dữ liệu này được chia sẻ với những người đăng ký ở gần thiết bị.

Người dùng cuối có thể cho phép hoặc từ chối bộ sưu tập này bằng cách chuyển đến phần Cài đặt > Google > Dữ liệu sử dụng và chẩn đoán.