Method: properties.customMetrics.archive

Lưu trữ CustomMetric trên một thuộc tính.

Yêu cầu HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customMetrics/*}:archive

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của Chỉ số tuỳ chỉnh cần lưu trữ. Định dạng mẫu: thuộc tính/1234/customMetrics/5678

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit