Bắt đầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dàn xếp AdMob là tính năng cho phép bạn phân phát quảng cáo đến các ứng dụng của mình từ nhiều nguồn, bao gồm Mạng AdMob, mạng quảng cáo bên thứ ba và chiến dịch AdMob. Tính năng Dàn xếp AdMob giúp tăng tối đa tỷ lệ đáp ứng và tăng khả năng kiếm tiền của bạn bằng cách gửi yêu cầu quảng cáo đến nhiều mạng để đảm bảo bạn tìm thấy mạng phù hợp nhất hiện có để phân phát quảng cáo. Nghiên cứu điển hình.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi tích hợp tính năng dàn xếp cho một định dạng quảng cáo, bạn cần tích hợp định dạng quảng cáo đó vào ứng dụng của mình:

Bạn mới sử dụng tính năng dàn xếp? Hãy đọc Tổng quan về tính năng dàn xếp AdMob.

Đối với tính năng đặt giá thầu: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google 7.53.1 trở lên.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho bạn biết cách khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Trong lệnh gọi khởi chạy đó, các bộ chuyển đổi dàn xếp và đặt giá thầu cũng được khởi chạy. Bạn nên đợi quá trình khởi chạy hoàn tất trước khi tải quảng cáo để đảm bảo mọi mạng quảng cáo đều có trong yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Mã mẫu bên dưới cho bạn biết cách kiểm tra trạng thái khởi chạy của từng bộ chuyển đổi trước khi đưa ra yêu cầu quảng cáo.

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  let ads = GADMobileAds.sharedInstance()
  ads.start { status in
   // Optional: Log each adapter's initialization latency.
   let adapterStatuses = status.adapterStatusesByClassName
   for adapter in adapterStatuses {
    let adapterStatus = adapter.value
    NSLog("Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter.key,
    adapterStatus.description, adapterStatus.latency)
   }

   // Start loading ads here...
  }

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 GADMobileAds *ads = [GADMobileAds sharedInstance];
 [ads startWithCompletionHandler:^(GADInitializationStatus *status) {
  // Optional: Log each adapter's initialization latency.
  NSDictionary *adapterStatuses = [status adapterStatusesByClassName];
  for (NSString *adapter in adapterStatuses) {
   GADAdapterStatus *adapterStatus = adapterStatuses[adapter];
   NSLog(@"Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter,
      adapterStatus.description, adapterStatus.latency);
  }

  // Start loading ads here...
 }];
 return YES;
}

@end

Biết mạng quảng cáo nào giành chiến thắng

Mỗi lớp định dạng quảng cáo có một thuộc tính GADResponseInfo chứa adNetworkClassName trả về tên lớp của mạng quảng cáo cho quảng cáo hiện tại. adNetworkClassName chỉ có giá trị sau khi quảng cáo tải thành công. Đoạn mã dưới đây cho bạn biết cách lấy thông tin đó cho quảng cáo biểu ngữ.

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
 print("Banner adapter class name: \(bannerView.responseInfo.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
 NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.responseInfo.adNetworkClassName);
}

Hãy tham khảo bài viết Truy xuất thông tin về Nội dung phản hồi quảng cáo để biết thông tin chi tiết.

Hãy nhớ tắt tính năng làm mới trong tất cả giao diện người dùng của mạng quảng cáo bên thứ ba cho đơn vị quảng cáo biểu ngữ được dùng trong AdMob dàn xếp. Điều này sẽ giúp tránh xảy ra hiện tượng làm mới hai lần do AdMob cũng kích hoạt một lần làm mới dựa trên tốc độ làm mới của đơn vị quảng cáo biểu ngữ.

Dàn xếp quảng cáo có tặng thưởng

Bạn nên ghi đè tất cả các giá trị phần thưởng mặc định bằng cách đặt giá trị phần thưởng trong AdMob giao diện người dùng. Để thực hiện điều này, hãy chọn Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp để phần thưởng nhất quán trên tất cả các mạng. Một số mạng quảng cáo hoàn toàn không cung cấp giá trị hoặc loại phần thưởng. Bằng cách ghi đè giá trị phần thưởng, phần thưởng sẽ nhất quán bất kể mạng quảng cáo nào đã phân phát quảng cáo.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng trong giao diện người dùng AdMob, hãy tham khảo bài viết tạo đơn vị quảng cáo có tặng thưởng.

Dàn xếp quảng cáo gốc

Sau đây là một số phương pháp hay nhất mà bạn nên cân nhắc khi triển khai tính năng dàn xếp gốc.

Chính sách về bản trình bày quảng cáo gốc
Mỗi mạng quảng cáo đều có chính sách riêng. Khi sử dụng tính năng dàn xếp, bạn nên nhớ rằng ứng dụng của bạn vẫn cần tuân thủ các chính sách của mạng đã dàn xếp đã cung cấp quảng cáo.
Tránh sử dụng lớp GADMultipleAdsAdLoaderOptions khi đưa ra yêu cầu
Yêu cầu dành cho nhiều quảng cáo gốc chỉ phân phát quảng cáo của Google. Tính năng nhiều quảng cáo gốc không hỗ trợ tính năng dàn xếp.

CCPA và GDPR

Nếu bạn cần tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) hoặc Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), hãy làm theo các bước trong phần cài đặt CCPA hoặc cài đặt GDPR để thêm các đối tác dàn xếp trong AdMob danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR hoặc quyền riêng tư. Các đối tác sẽ không thể phân phát quảng cáo trên ứng dụng của bạn nếu bạn không làm việc này.

Tìm hiểu thêm về cách bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế theo CCPAyêu cầu sự đồng ý theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) với SDK Nền tảng thông báo cho người dùng của Google (UMP).