Truy xuất thông tin về Nội dung phản hồi quảng cáo

Để gỡ lỗi và ghi nhật ký, quảng cáo đã tải thành công sẽ cung cấp đối tượng GADResponseInfo. Đối tượng này chứa thông tin về quảng cáo đã tải. Mỗi lớp định dạng quảng cáo có một thuộc tính để nhận thông tin phản hồi. Ví dụ: trên quảng cáo xen kẽ, hãy sử dụng thuộc tính responseInfo.

Thuộc tính thông tin phản hồi

Các thuộc tính của đối tượng GADResponseInfo bao gồm:

responseIdentifier
Giá trị nhận dạng duy nhất của nội dung phản hồi quảng cáo. Hệ thống có thể sử dụng giá trị nhận dạng này để xác định và chặn quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo (ARC).
adNetworkClassName
Tên lớp của mạng quảng cáo đã tìm nạp quảng cáo hiện tại. Thuộc tính này có thể trả về các giá trị sau:

Nguồn quảng cáo Tên nhóm
Google Ads Giá trị của GADGoogleAdNetworkClassName
Sự kiện tùy chỉnh có tặng thưởng Tên lớp của sự kiện tùy chỉnh
Tất cả các sự kiện tùy chỉnh khác Giá trị của GADCustomEventAdNetworkClassName
Dàn xếp Tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp

Mã mẫu

Dưới đây là đoạn mã mẫu từ một lần triển khai lệnh gọi lại GADBannerViewDelegate:

Swift

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
  print("adViewDidReceiveAd from network: \(bannerView.responseInfo?.adNetworkClassName)")
}

Objective-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)adView {
  NSLog(@"adViewDidReceiveAd from network: %@", adView.responseInfo.adNetworkClassName);
}