Truy xuất thông tin về nội dung phản hồi quảng cáo

Để gỡ lỗi và ghi nhật ký, quảng cáo đã tải thành công sẽ cung cấp đối tượng ResponseInfo. Đối tượng này chứa thông tin về quảng cáo đã tải. Mỗi lớp định dạng quảng cáo có một phương thức để nhận thông tin phản hồi. Trên bất kỳ đối tượng quảng cáo nào, hãy sử dụng phương thức GetResponseInfo().

Các phương thức trên đối tượng ResponseInfo bao gồm:

GetMediationAdapterClassName()
Tên lớp của mạng quảng cáo đã tìm nạp quảng cáo hiện tại.

Android

Nguồn quảng cáo Tên nhóm
Google Ads com.google.ads.mediation.admob.AdMobAdapter
Sự kiện tùy chỉnh có tặng thưởng Tên lớp của sự kiện tùy chỉnh.
Tất cả các sự kiện tùy chỉnh khác com.google.ads.mediation.customevent.CustomEventAdapter
Dàn xếp Tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp.

iOS

Nguồn quảng cáo Tên nhóm
Google Ads Giá trị của GADGoogleAdNetworkClassName.
Sự kiện tùy chỉnh có tặng thưởng Tên lớp của sự kiện tùy chỉnh.
Tất cả các sự kiện tùy chỉnh khác Giá trị của GADCustomEventAdNetworkClassName.
Dàn xếp Tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp.
GetResponseId()
Giá trị nhận dạng của nội dung phản hồi là giá trị nhận dạng duy nhất của nội dung phản hồi quảng cáo. Hệ thống có thể sử dụng giá trị nhận dạng này để xác định và chặn quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo (ARC).
ToString()
Trả về giá trị từ các phương thức iOS description và Android toString() trên đối tượng thông tin phản hồi tương ứng. Phiên bản iOS 7.60.0 trở lên sẽ trả về nội dung mô tả đầy đủ về thác nước dàn xếp.