SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được cung cấp dưới dạng bản tải xuống cho iOS. Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Trang web Google Developers.

Phiên bản 9,6,0
Gói Tải googlemobileadssdkios.zip xuống
Kích thước 72,7 MB
Giá trị tổng kiểm SHA1 081bed350803d8571e00b0f9b985356d5559eb65
Lưu ý SDK quảng cáo trên thiết bị di động dành cho iOS sử dụng giá trị nhận dạng quảng cáo (IDFA) của Apple. SDK sử dụng IDFA theo các nguyên tắc được nêu trong thỏa thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS. Bạn phải đảm bảo tuân thủ chính sách thỏa thuận cấp phép chương trình dành cho nhà phát triển iOS chi phối việc sử dụng giá trị nhận dạng này.

Ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu cho thấy việc sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng nguồn mở này tại kho lưu trữ GitHub này: