Truy xuất thông tin về Nội dung phản hồi quảng cáo

AdMob /admob/android/

Để gỡ lỗi và ghi nhật ký, quảng cáo đã tải thành công sẽ cung cấp đối tượng ResponseInfo. Đối tượng này chứa thông tin về quảng cáo đã tải. Mỗi lớp định dạng quảng cáo có một phương thức để nhận thông tin phản hồi. Ví dụ: đối với quảng cáo xen kẽ, hãy sử dụng phương thức getResponseInfo().

Các phương thức trên đối tượng ResponseInfo bao gồm:

getResponseId()
Giá trị nhận dạng của nội dung phản hồi là giá trị nhận dạng duy nhất của nội dung phản hồi quảng cáo. Hệ thống có thể sử dụng giá trị nhận dạng này để xác định và chặn quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo (ARC).
getMediationAdapterClassName()
Tên lớp của mạng quảng cáo đã tìm nạp quảng cáo hiện tại. Phương thức này có thể trả về các giá trị sau:

Nguồn quảng cáo Tên nhóm
Google Ads com.google.ads.mediation.admob.AdMobAdapter
Sự kiện tùy chỉnh có tặng thưởng Tên lớp của sự kiện tùy chỉnh
Tất cả các sự kiện tùy chỉnh khác com.google.ads.mediation.customevent.CustomEventAdapter
Dàn xếp Tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp

getAdapterResponses()

Tên lớp này trả về danh sách AdapterResponseInfo chứa siêu dữ liệu cho từng bộ chuyển đổi có trong nội dung phản hồi quảng cáo. Bạn cũng có thể sử dụng tên lớp này để gỡ lỗi cách thực thi hoạt động dàn xếp kiểu thác nước.

Đối với mỗi mạng quảng cáo trong thác nước, AdapterResponseInfo sẽ cung cấp các thuộc tính sau:

Thuộc tính Mô tả
getAdapterClassName Một tên lớp xác định mạng quảng cáo.
getCredentials Cấu hình mạng được đặt trên giao diện người dùng .
getAdError Lỗi liên quan đến yêu cầu tới mạng. Rỗng nếu mạng đã tải quảng cáo thành công hoặc nếu mạng chưa thực hiện.
getLatencyMillis Lượng thời gian mà mạng quảng cáo đã tải quảng cáo. 0 nếu mạng chưa thực hiện.

Việc truy vấn các thuộc tính này cho phép bạn tìm hiểu về kết quả của một hoạt động dàn xếp kiểu thác nước cho mỗi yêu cầu quảng cáo.

Mã mẫu

Dưới đây là đoạn mã mẫu từ một lần triển khai lệnh gọi lại AdListener:

Java

@Override
public void onAdLoaded() {
  ResponseInfo responseInfo = bannerAdView.getResponseInfo();
  Log.d(TAG, responseInfo.toString());
}

@Override
public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
  ResponseInfo responseInfo = loadAdError.getResponseInfo();
  Log.d(TAG, responseInfo.toString());
}

Kotlin

override fun onAdLoaded() {
  val responseInfo = ad_view.responseInfo
  Log.d(TAG, responseInfo.toString())

}

override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
  val responseInfo = adError.responseInfo
  Log.d(TAG, responseInfo.toString())
}

Dưới đây là nội dung xuất mẫu khi sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.4.0 trở lên:

{
 "Response ID": "MwRtX5mnEYqYmLAPwMKFkAk",
 "Mediation Adapter Class Name": "com.google.ads.mediation.admob.AdMobAdapter",
 "Adapter Responses": [{
  "Adapter": "com.google.ads.mediation.admob.AdMobAdapter",
  "Latency": 89,
  "Credentials": {},
  "Ad Error": "null"
  }]
}