Truy xuất thông tin về Nội dung phản hồi quảng cáo

Để gỡ lỗi và ghi nhật ký, quảng cáo đã tải thành công sẽ cung cấp đối tượng ResponseInfo. Đối tượng này chứa thông tin về quảng cáo đã tải. Mỗi lớp định dạng quảng cáo có một thuộc tính Ad.responseInfo được điền sau khi quảng cáo đó tải.

Các thuộc tính của đối tượng ResponseInfo bao gồm:

mediationAdapterClassName
Tên lớp của mạng quảng cáo đã tìm nạp quảng cáo hiện tại.
responseId
Giá trị nhận dạng của nội dung phản hồi là giá trị nhận dạng duy nhất của nội dung phản hồi quảng cáo. Hệ thống có thể sử dụng giá trị nhận dạng này để xác định và chặn quảng cáo trong Trung tâm xem xét quảng cáo (ARC).
adapterResponses
Danh sách AdapterResponseInfo chứa siêu dữ liệu cho từng bộ chuyển đổi có trong nội dung phản hồi quảng cáo. Bạn có thể dùng danh sách này để gỡ lỗi cách thực thi quy trình dàn xếp dạng thác nước.

Đối với mỗi mạng quảng cáo trong thác nước, AdapterResponseInfo sẽ cung cấp các thuộc tính sau:

Thuộc tính Nội dung mô tả
adapterClassName Một tên lớp xác định mạng quảng cáo.
credentials Nội dung mô tả dạng chuỗi về thông tin đăng nhập của bộ chuyển đổi được chỉ định trong giao diện người dùng AdMob hoặc Ad Manager.
adError Lỗi liên quan đến yêu cầu được gửi tới mạng. Trống nếu mạng đã tải quảng cáo thành công hoặc nếu mạng chưa thử tải quảng cáo.
latencyMillis Lượng thời gian cần để mạng quảng cáo tải quảng cáo. 0 nếu mạng chưa thử tải quảng cáo.
description Một phiên bản chuỗi dành cho nhật ký của AdapterResponseInfo.