Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng là những quảng cáo mà người dùng có thể chọn tương tác để đổi lấy phần thưởng trong ứng dụng. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách tích hợp quảng cáo có tặng thưởng từ AdMob vào ứng dụng iOS. Đọc một số câu chuyện thành công của khách hàng: nghiên cứu điển hình 1, nghiên cứu điển hình 2.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy đảm bảo bạn sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế và quảng cáo thực tế. Nếu bạn không thực hiện việc này, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo có tặng thưởng trên iOS:

ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi viết mã, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Sau đây là các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng:

 • Tải quảng cáo
 • [Tùy chọn] Xác thực lệnh gọi lại SSV
 • Đăng ký các lệnh gọi lại
 • Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng

Tải quảng cáo

Bạn có thể tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức loadWithAdUnitID:request:completionHandler: tĩnh trên lớp GADRewardedAd. Phương thức tải này yêu cầu mã đơn vị quảng cáo của bạn, một đối tượng GADRequest và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng GADRewardedAd đã tải được cung cấp dưới dạng một tham số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải GADRewardedAd trong lớp ViewController của bạn.

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController {

 private var rewardedAd: GADRewardedAd?

 func loadRewardedAd() {
  let request = GADRequest()
  GADRewardedAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313",
            request: request,
            completionHandler: { [self] ad, error in
   if let error = error {
    print("Failed to load rewarded ad with error: \(error.localizedDescription)")
    return
   }
   rewardedAd = ad
   print("Rewarded ad loaded.")
  }
  )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController
- (void)loadRewardedAd {
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd
    loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
        request:request
   completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
    if (error) {
     NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
     return;
    }
    self.rewardedAd = ad;
    NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
   }];
}

[Không bắt buộc] Xác thực lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ (SSV)

Các ứng dụng cần thêm dữ liệu trong lệnh gọi lại của tính năng xác minh phía máy chủ nên sử dụng tính năng dữ liệu tuỳ chỉnh của quảng cáo có tặng thưởng. Bất kỳ giá trị chuỗi nào đặt trên đối tượng quảng cáo có tặng thưởng đều sẽ được truyền đến thông số truy vấn custom_data cho lệnh gọi lại của SSV. Nếu bạn không đặt giá trị dữ liệu tuỳ chỉnh, thì giá trị tham số truy vấn custom_data sẽ không hiển thị trong lệnh gọi lại SSV.

Mã mẫu sau đây minh hoạ cách đặt dữ liệu tuỳ chỉnh cho đối tượng quảng cáo có tặng thưởng trước khi yêu cầu quảng cáo.

Swift

GADRewardedInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313",
            request: request,
            completionHandler: { [self] ad, error in
   if let error != error {
   rewardedInterstitialAd = ad
   let options = GADServerSideVerificationOptions()
   options.customRewardString = "SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING"
   rewardedInterstitialAd.serverSideVerificationOptions = options
  }

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
[GADRewardedInterstitialAd
   loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
       request:request
  completionHandler:^(GADRewardedInterstitialAd *ad, NSError *error) {
   if (error) {
    // Handle Error
    return;
   }
   self.rewardedInterstitialAd = ad;
   GADServerSideVerificationOptions *options =
     [[GADServerSideVerificationOptions alloc] init];
   options.customRewardString = @"SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING";
   ad.serverSideVerificationOptions = options;
  }];

Đăng ký các lệnh gọi lại

Để nhận thông báo cho các sự kiện trình bày, bạn phải triển khai giao thức GADFullScreenContentDelegate và chỉ định giao thức đó cho thuộc tính fullScreenContentDelegate của quảng cáo được trả về. Giao thức GADFullScreenContentDelegate xử lý các lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công và khi quảng cáo bị loại bỏ. Đoạn mã sau đây cho biết cách triển khai giao thức và chỉ định giao thức đó cho quảng cáo:

Swift

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 private var rewardedAd: GADRewardedAd?

 func loadRewardedAd() {
  let request = GADRequest()
  GADRewarded.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313",
           request: request,
           completionHandler: { [self] ad, error in
   if let error = error {
    print("Failed to load rewarded ad with error: \(error.localizedDescription)")
    return
   }
   rewardedAd = ad
   print("Rewarded ad loaded.")
   rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
  }
  )
 }

 /// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
 func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
  print("Ad did fail to present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
 func adWillPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad will present full screen content.")
 }

 /// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
 func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Ad did dismiss full screen content.")
 }
}

Objective-C

@interface ViewController ()<GADFullScreenContentDelegate>

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController
- (void)loadRewardedAd {
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd
    loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4806952744"
        request:request
   completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
    if (error) {
     NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
     return;
    }
    self.rewardedAd = ad;
    NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
    self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
   }];
}

/// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
- (void)ad:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad
  didFailToPresentFullScreenContentWithError:(nonnull NSError *)error {
  NSLog(@"Ad did fail to present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad will present full screen content.
- (void)adWillPresentFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad will present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

GADRewardedAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo có tặng thưởng xuất hiện, quảng cáo đó sẽ không thể hiển thị lại. Cách tốt nhất là tải một quảng cáo có tặng thưởng khác trong phương thức adDidDismissFullScreenContent: trên GADFullScreenContentDelegate để quảng cáo có tặng thưởng tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng.

Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng

Trước khi hiển thị quảng cáo có tặng thưởng cho người dùng, bạn phải cho người dùng thấy lựa chọn rõ ràng về việc xem nội dung quảng cáo có tặng thưởng để đổi lấy phần thưởng. Người dùng phải luôn có thể chọn xem hoặc không xem quảng cáo có tặng thưởng.

Khi hiển thị quảng cáo, bạn phải cung cấp một đối tượng GADUserDidEarnRewardHandler để xử lý phần thưởng cho người dùng.

Bạn nên sử dụng mã sau đây để hiển thị quảng cáo có tặng thưởng.

Swift

func show() {
 if let ad = rewardedAd {
  ad.present(fromRootViewController: self) {
   let reward = ad.adReward
   print("Reward received with currency \(reward.amount), amount \(reward.amount.doubleValue)")
   // TODO: Reward the user.
  }
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)show {
 ...
 if (self.rewardedAd) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self
                 userDidEarnRewardHandler:^{
                 GADAdReward *reward =
                   self.rewardedAd.adReward;
                 // TODO: Reward the user!
                }];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể nhận thông tin chi tiết về phần thưởng cho GADRewardedAd không?
Có, nếu bạn cần biết số tiền thưởng trước khi kích hoạt lệnh gọi lại userDidEarnReward, GADRewardedAd có thuộc tính adReward để bạn có thể kiểm tra nhằm xác minh số tiền thưởng sau khi quảng cáo đã tải.
Lệnh gọi khởi chạy có thời gian chờ không?
Sau 10 giây, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ gọi GADInitializationCompletionHandler đã cung cấp cho phương thức startWithCompletionHandler:, ngay cả khi mạng dàn xếp chưa hoàn thành quy trình khởi chạy.
Điều gì xảy ra nếu một số mạng dàn xếp chưa sẵn sàng khi tôi nhận được lệnh gọi lại khởi chạy?

Bạn nên tải quảng cáo bên trong GADInitializationCompletionHandler. Ngay cả khi mạng dàn xếp chưa sẵn sàng hoạt động, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vẫn yêu cầu mạng đó cung cấp quảng cáo. Vì vậy, nếu quá trình khởi chạy kết thúc sau khi hết thời gian chờ, thì mạng dàn xếp vẫn có thể thực hiện các yêu cầu quảng cáo tiếp theo trong phiên đó.

Bạn có thể tiếp tục thăm dò trạng thái khởi chạy của tất cả các bộ chuyển đổi trong suốt phiên hoạt động ứng dụng của mình bằng cách gọi GADMobileAds.initializationStatus.

Làm cách nào để biết lý do khiến một mạng dàn xếp cụ thể chưa sẵn sàng hoạt động?

Thuộc tính description của đối tượng GADAdapterStatus cho biết lý do khiến một bộ chuyển đổi chưa sẵn sàng thực hiện các yêu cầu quảng cáo.

Trình xử lý hoàn thành userDidEarnRewardHandler có luôn được gọi trước phương thức uỷ quyền adDidDismissFullScreenContent: không?

Đối với quảng cáo của Google, tất cả lệnh gọi userDidEarnRewardHandler đều xảy ra trước adDidDismissFullScreenContent:. Đối với những quảng cáo được phân phát thông qua tính năng dàn xếp, hoạt động triển khai SDK của mạng quảng cáo bên thứ ba sẽ xác định thứ tự lệnh gọi lại. Đối với các SDK của mạng quảng cáo cung cấp một phương thức đại biểu có thông tin về phần thưởng, bộ chuyển đổi dàn xếp sẽ gọi userDidEarnRewardHandler trước adDidDismissFullScreenContent:.

Ví dụ trên GitHub

Các bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của người dùng.