Việc tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ

Để giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà xuất bản sử dụng hai tham số để cho biết liệu Google có nên bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP) hay không. SDK này cung cấp cho nhà xuất bản khả năng đặt RDP ở cấp yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng các tín hiệu sau:

Khi bạn sử dụng một trong hai thông số đó, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho nhà xuất bản. Do đó, Google sẽ chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa. Các thông số này sẽ ghi đè chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP) trong giao diện người dùng.

Nhà xuất bản nên tự quyết định cách quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế có thể hỗ trợ kế hoạch tuân thủ của họ và thời điểm họ nên bật quy trình này. Bạn có thể sử dụng cả hai thông số không bắt buộc cùng một lúc, mặc dù chúng có cùng ảnh hưởng đến hoạt động phân phát quảng cáo của Google.

Hướng dẫn này nhằm giúp các nhà xuất bản tìm hiểu các bước cần thực hiện để bật các lựa chọn này đối với mỗi yêu cầu quảng cáo.

Tín hiệu RDP

Để thông báo cho Google biết phải bật RDP bằng tín hiệu RDP của Google, bạn phải ghi khoá gad_rdp có giá trị true vào UserDefaults.

Swift

UserDefaults.standard.set(true, forKey: "gad_rdp")

Objective-C

[NSUserDefaults.standardUserDefaults setBool:YES forKey:@"gad_rdp"];

Tín hiệu của IAB

Để thông báo cho Google biết phải bật RDP bằng tín hiệu của IAB, hãy sử dụng khoá IABUSPrivacy_String. Hãy đảm bảo rằng giá trị chuỗi mà bạn sử dụng tuân thủ quy cách kỹ thuật của IAB. SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động sẽ đọc khoá IABUSPrivacy_String này trong khi tải quảng cáo.

Swift

UserDefaults.standard.set(IAB_STRING, forKey: "IABUSPrivacy_String")

Objective-C

[NSUserDefaults.standardUserDefaults setObject:IAB_STRING
    forKey:@"IABUSPrivacy_String"];

Dàn xếp

Trường hợp bạn sử dụng tính năng dàn xếp:

  1. Hãy làm theo các bước trong phần Cài đặt CPRA để thêm các đối tác dàn xếp vào danh sách đối tác quảng cáo theo CPRA trong AdMob giao diện người dùng.

  2. Hãy cân nhắc ghi tín hiệu IAB bằng cách dùng UserDefaults để các SDK của đối tác dàn xếp tuân thủ quy cách kỹ thuật của IAB cũng có thể đọc được tín hiệu này.

  3. Hãy tham khảo tài liệu của từng đối tác mạng quảng cáo để xác định những lựa chọn mà họ cung cấp nhằm tuân thủ CPRA.