Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là một loại định dạng quảng cáo có tặng thưởng cho phép bạn tặng thưởng cho những quảng cáo tự động xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên của ứng dụng. Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem một quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Điều kiện tiên quyết

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.
 • Thực hiện theo hướng dẫn Bắt đầu để nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để có quyền truy cập vào quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Cách thức triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức loadWithAdUnitID:request:completionHandler: tĩnh cho lớp GADRewardedInterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu mã đơn vị quảng cáo của bạn, một đối tượng GADRequest, và một trình xử lý hoàn thành để gọi khi tải quảng cáo thành công hoặc không thành công. Đối tượng GADRewardedInterstitialAd đã tải được cung cấp dưới dạng một thông số trong trình xử lý hoàn thành. Ví dụ bên dưới cho biết cách tải một GADRewardedInterstitialAd trong lớp ViewController của bạn.

#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()
@property(nonatomic, strong) GADRewardedInterstitialAd* rewardedInterstitialAd;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 [GADRewardedInterstitialAd
    loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/6978759866"
        request:[GADRequest request]
   completionHandler:^(
     GADRewardedInterstitialAd* _Nullable rewardedInterstitialAd,
     NSError* _Nullable error) {
    if (!error) {
     self.rewardedInterstitialAd = rewardedInterstitialAd;
    }
   }
 ];
}

Đăng ký các lệnh gọi lại

Để nhận thông báo cho các sự kiện trình bày, bạn phải triển khai giao thức GADFullScreenContentDelegate và chỉ định giao thức đó cho thuộc tính fullScreenContentDelegate của quảng cáo được trả về. Giao thức GADFullScreenContentDelegate xử lý các lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công và khi quảng cáo bị loại bỏ. Đoạn mã sau đây cho biết cách triển khai giao thức và chỉ định giao thức đó cho quảng cáo:

@interface ViewController ()<GADFullScreenContentDelegate>
@property(nonatomic, strong) GADRewardedInterstitialAd *rewardedInterstitialAd;
@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 // Do any additional setup after loading the view.

 [GADRewardedInterstitialAd
    loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/6978759866"
        request:[GADRequest request]
   completionHandler:^(
     GADRewardedInterstitialAd *_Nullable rewardedInterstitialAd,
     NSError *_Nullable error) {
    if (!error) {
     self.rewardedInterstitialAd = rewardedInterstitialAd;
     self.rewardedInterstitialAd.fullScreenContentDelegate = self;
    }
   }];
}

/// Tells the delegate that the ad failed to present full screen content.
- (void)ad:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad
didFailToPresentFullScreenContentWithError:(nonnull NSError *)error {
  NSLog(@"Ad did fail to present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad presented full screen content.
- (void)adDidPresentFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {

  NSLog(@"Ad did present full screen content.");
}

/// Tells the delegate that the ad dismissed full screen content.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(nonnull id<GADFullScreenPresentingAd>)ad {
  NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng

Khi hiển thị quảng cáo, bạn phải cung cấp một đối tượng GADUserDidEarnRewardHandler để xử lý phần thưởng cho người dùng.

Bạn nên sử dụng đoạn mã sau đây để hiển thị một quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

- (void)show {
 [_rewardedInterstitialAd presentFromRootViewController:self
                userDidEarnRewardHandler:^{

                 GADAdReward *reward =
                   self.rewardedInterstitialAd.adReward;
                 // TODO: Reward the user!
                }];
}