Method: alerts.batchUndelete

Wykonuje operację zbiorczego usuwania alertów.

Żądanie HTTP

POST https://alertcenter.googleapis.com/v1beta1/alerts:batchUndelete

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "customerId": string,
 "alertId": [
  string
 ]
}
Pola
customerId

string

Opcjonalnie. Unikalny identyfikator konta Google Workspace klienta, z którym są powiązane alerty. customerId musi mieć początkowe znaki „C” (np. 046psxkn). Wniosek jest określany na podstawie nazwy rozmówcy. Znajdowanie swojego identyfikatora klienta

alertId[]

string

Wymagany. Lista identyfikatorów alertów do przywrócenia.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na operację zbiorczego usuwania alertów.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "successAlertIds": [
  string
 ],
 "failedAlertStatus": {
  string: {
   object (google.rpc.Status)
  },
  ...
 }
}
Pola
successAlertIds[]

string

Lista identyfikatorów alertów pomyślna.

failedAlertStatus

map (key: string, value: object (google.rpc.Status))

Szczegóły stanu każdego niepomyślnego zdarzenia alertId.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.