Zatrudnienie

Uporządkowane dane Occupation umożliwiają dostawcom informacji o szacunkowych zarobkach definiowanie przedziałów wynagrodzenia i średnich płac zależnych od regionu dla różnych stanowisk. Pozwalają im też na podawanie szczegółowych informacji o danym stanowisku pracy, np. typowych korzyści, kwalifikacji i wymaganego wykształcenia. Informacje można grupować według takich czynników jak poziom doświadczenia lub organizacja oferująca zatrudnienie.

Uporządkowane dane Occupation mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania ofert pracy w Google i jako element rozszerzony szacunkowych zarobków w danym zawodzie.

Informacje o zatrudnieniu w wyszukiwarce ofert pracy w Google

Do definiowania szacunkowych zarobków i innych informacji o zatrudnieniu używaj tych typów schema.org i rozszerzeń Google.

Przykłady

Ten przykładowy kod JSON-LD pokazuje proste znaczniki Occupation z danymi o szacunkowych zarobkach:

Ten kod JSON-LD to bardziej skomplikowany przykład znaczników OccupationAggregationByEmployer z danymi o szacunkowych zarobkach:

Wytyczne

Musisz przestrzegać wskazówek dotyczących jakości uporządkowanych danych oraz wskazówek technicznych. Uporządkowane dane Occupation muszą też być zgodne z poniższymi wytycznymi.

Wskazówki techniczne

 • Uporządkowane dane Occupation mają charakter autonomiczny. Nie muszą być powiązane z żadnymi innymi uporządkowanymi danymi, które przekazujesz do Google.
 • Dodaj do strony internetowej tylko jeden typ Occupation, OccupationAggregation lub OccupationAggregationByEmployer. Nie umieszczaj na stronie więcej niż jednej definicji takiego typu.
 • Upewnij się, że uporządkowane dane są zgodne z informacjami widocznymi na stronie, na której się znajdują. Oto kilka przykładów:
  • Pokazujesz użytkownikom na stronie same średnie zarobki, a Twoje uporządkowane dane zawierają tylko takie wartości.
  • Zaokrąglasz na stronie roczne zarobki do najbliższych pięciu tysięcy i taką samą dokładność stosujesz w uporządkowanych danych.
 • Większość właściwości powinna wystąpić w definicji tylko raz, chyba że podano inaczej.
 • W przypadku zawodów, których cechy zmieniają się zależnie od lokalizacji (np. przedział zarobków we wschodniej Polsce może być inny niż w zachodniej), utwórz osobne strony internetowe, podając dla każdej własną definicję znaczników Occupation, która określa odrębną właściwość occupationLocation.
 • Nie dodawaj uporządkowanych danych związanych z szacunkowymi zarobkami do stron z listami zawodów.
 • Jeśli zawartość Twoich stron będzie się zmieniać, aktualizuj codziennie mapy witryny.

Wskazówki dotyczące treści

 • Grupuj stanowiska pracy podobne pod względem opisu i przedziału zarobków. Posady powinny być określone szczegółowo, ale nie aż tak, by powodować dezorientację. Oto kilka przykładów:
  • Nie używaj określeń zbyt ogólnikowych:

   Niezalecane: „Psycholodzy kliniczni, terapeutyczni i szkolni”

   Zalecane: „Pedagog szkolny”, „Psycholog kliniczny", „Terapeuta kliniczny”, „Lekarz psycholog”

  • Nie używaj określeń zbyt szczegółowych:

   Niezalecane: „Pielęgniarka uprawniona do świadczenia opieki domowej” i „Pielęgniarka dyplomowana – opieka domowa – pielęgniarka z dojazdem”

   Zalecane: „Pielęgniarka dyplomowana”

Definicje typów uporządkowanych danych

W tej sekcji opisano typy uporządkowanych danych związane z szacunkowymi zarobkami.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Znaczniki możesz sprawdzać za pomocą Narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

Zatrudnienie

Typ Occupation określa informacje o posadzie, np. szacunkowe zarobki, wymagane umiejętności i zakres obowiązków. Pełną definicję znaczników Occupation znajdziesz na schema.org/Occupation.

Właściwości wymagane
estimatedSalary

Tablica MonetaryAmountDistribution

Szacunkowe zarobki na tym stanowisku w lokalizacji podanej we właściwości occupationLocation. Przedział wynagrodzenia lub szacunkowe zarobki możesz wyznaczyć na podstawie rangi centylowej.

Aby podać pensję podstawową, premie i inne formy wynagrodzenia pieniężnego, zdefiniuj wiele składników pensji w tablicy estimatedSalary. Musisz określić pensję podstawową, a pozostałe rodzaje wynagrodzenia są opcjonalne.

name

Text

Nazwa stanowiska. W tym polu właściwości można wpisać dowolny tekst, np. „Inżynier ds. oprogramowania”.

Sprawdzone metody:

 • Ta właściwość powinna zawierać tylko nazwę stanowiska.
 • W polu właściwości name nie należy podawać kodów stanowisk pracy, adresów, dat, zarobków ani nazw firm.

  Niezalecane: Zgłoś się teraz do pracy w IT -język FRANCUSKI w Bukareszcie

  Zalecane: Specjalista ds. rynku, język francuski

 • Podawaj zwięzłe, zrozumiałe nazwy.
 • Nie nadużywaj znaków specjalnych takich jak „!” i „*”. Może to spowodować uznanie uporządkowanych danych za znaczniki o spamerskiej strukturze. Możesz stosować liczby oraz takie znaki jak „/” i „-”.

  Niezalecane: *** HURTOWNIA ZATRUDNI OD ZARAZ!! OBOK PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO!! ***

  Zalecane: Pracownik hurtowni zajmujący się wysyłką i odbiorem towarów

occupationLocation

Tablica City, State lub Country

Miejsce, do którego odnosi się ten opis posady. W przypadku wskazywania pojedynczej lokalizacji określ ją na poziomie miasta, województwa (lub jego odpowiednika w innych państwach) albo kraju w jednym polu właściwości Name.

Sprawdzone metody:

 • Lokalizacji nie należy określać bardziej szczegółowo niż poprzez podanie miasta.
 • W polu właściwości State można wpisywać nazwy województw lub ich odpowiedników w innych krajach.
 • Wartość w polu occupationLocation to lokalizacja, w której faktycznie będzie wykonywana praca, a nie ta, w której utworzono listę szacunkowych zarobków.
 • Jeśli pojedynczy typ Occupation zawiera wiele lokalizacji, określ je w tablicy occupationLocation, jak pokazano w następnym przykładzie.
 • Takie dane jak przedziały zarobków, wymagane wykształcenie i kwalifikacje oczekiwane na danym stanowisku często zmieniają się zależnie od lokalizacji. Aby to odzwierciedlić, utwórz wiele stron, podając dla każdej własną definicję typu Occupation i odrębną właściwość occupationLocation.
Właściwości zalecane
description

Text

Opis stanowiska pracy.

Właściwość description powinna zawierać wyczerpujący opis stanowiska, m.in. zakres obowiązków, niezbędne kwalifikacje i umiejętności, godziny pracy oraz wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia.

Dodatkowe wskazówki:

 • Umieść znaczniki description na wszystkich stronach leaf page, do których może dotrzeć użytkownik, a nie tylko na stronie najwyższego poziomu.
 • Właściwość description musi jednoznacznie identyfikować stanowisko i zawierać szczegółowy opis tego, z czym wiąże się dana praca.

  Niezalecane: „Staż – szkolenie zawodowe dla osób zainteresowanych pracą biurową”.

  Zalecane: „Staż na stanowisku analityka danych – stażysta pracujący u boku analityka danych. Analityk danych zajmuje się wydobywaniem z informacji takich statystyk, które pomagają w podejmowaniu decyzji na podstawie danych”.

 • Wartość właściwości description nie może być identyczna z wartością właściwości name.
 • We właściwości description nie podawaj nazwy organizacji oferującej zatrudnienie. Służy do tego właściwość hiringOrganization.
mainEntityOfPage

WebPage

Data wygenerowania informacji o szacunkowych zarobkach. Wartość w polu właściwości lastReviewed należy podać w formacie ISO 8601, na przykład:


"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}

MonetaryAmountDistribution

Typ MonetaryAmountDistribution podaje rozkład statystyczny kwot pieniężnych. Użyj właściwości MonetaryAmountDistribution do określania danych o rozkładzie statystycznym zarobków, premii i innych gratyfikacji pieniężnych na potrzeby definicji typu Occupation.

Pełną definicję znaczników MonetaryAmountDistribution znajdziesz na schema.org/MonetaryAmountDistribution. Oprócz wymienionych poniżej właściwości ten typ zawiera też wszystkie właściwości znaczników QuantitativeValueDistribution.

Właściwości wymagane
name

Text

Rodzaj wartości. Musisz określić pensję podstawową, a pozostałe rodzaje wynagrodzenia są opcjonalne. Na przykład „Pensja podstawowa”, „Premia”, „Prowizja”.

Właściwości zalecane
currency

Text

Trzyliterowy kod waluty zarobków w formacie ISO 4217, np. „PLN” lub „USD”.

OccupationAggregation

Właściwość typu OccupationAggregation jest rozszerzeniem właściwości Occupation, które podaje dane jako utworzony doraźnie zbiór posad. Jeśli zgrupujesz stanowiska pracy w ramach tej właściwości, możesz np. określić dla nich zbiorczo korzyści finansowe i minimalną wymaganą liczbę lat doświadczenia. To jest nowe rozszerzenie schema.org zaproponowane przez Google.

Oprócz wymienionych poniżej właściwości ten typ zawiera też wszystkie właściwości znaczników Occupation.

Właściwości zalecane
sampleSize

Number

Liczba punktów danych uwzględnianych w zbiorczych danych o zarobkach, np.:


"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number

Maksymalna liczba lat doświadczenia akceptowalna na tym stanowisku. Na przykład na stanowisku najniższego szczebla może być akceptowalne maksymalnie pięć lat doświadczenia, jak pokazano tutaj:


"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number

Minimalna liczba lat doświadczenia wymagana na tym stanowisku. Na przykład na stanowisku wyższego szczebla może być wymagane co najmniej 10 lat doświadczenia, jak pokazano tutaj:


"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

Właściwość typu OccupationAggregationByEmployer jest rozszerzeniem właściwości OccupationAggregation, które podaje dane o stanowisku pogrupowane według pracodawcy. Po pogrupowaniu posad według pracodawcy możesz np. określić dla nich zbiorczo branżę i organizację oferującą zatrudnienie. To jest nowe rozszerzenie schema.org zaproponowane przez Google.

Oprócz wymienionych poniżej właściwości ten typ zawiera też wszystkie właściwości typu OccupationOccupationAggregation.

Właściwości wymagane
hiringOrganization

Organization

Organizacja oferująca zatrudnienie w tym zawodzie. W polu @context wpisz wartość „https://schema.org/”. Wartością właściwości hiringOrganization powinna być nazwa firmy (np. „Empik sp. z o.o.”), a nie jej konkretna placówka, która szuka pracowników (np. „Empik przy ul. Głównej”). Przykład:


"hiringOrganization": {
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google LLC"
}

QuantitativeValueDistribution

Typ QuantitativeValueDistribution podaje rozkład statystyczny wartości. Używaj właściwości MonetaryAmountDistribution do określania informacji o rozkładzie statystycznym uporządkowanych danych Occupation. Oprócz wymienionych poniżej właściwości ten typ zawiera też wszystkie właściwości znaczników QuantitativeValue ze schema.org. Pełną definicję znaczników QuantitativeValueDistribution znajdziesz na schema.org/QuantitativeValueDistribution.

Właściwości wymagane
unitText

Text

Częstotliwość określonej wartości. Typowe wartości w polu unitText:

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"
Właściwości zalecane
median

Number

Wartość mediany (czyli wartość środkowa). Na przykład połowa zarobków na tym stanowisku jest co najwyżej równa tej wartości.

percentile10

Number

Wartość 10. percentyla. Na przykład 10% zarobków na tym stanowisku jest co najwyżej równe tej wartości.

percentile25

Number

Wartość 25. percentyla. Na przykład 25% zarobków na tym stanowisku jest co najwyżej równe tej wartości.

percentile75

Number

Wartość 75. percentyla. Na przykład 75% zarobków na tym stanowisku jest co najwyżej równe tej wartości.

percentile90

Number

Wartość 90. percentyla. Na przykład 90% zarobków na tym stanowisku jest co najwyżej równe tej wartości.